Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31982D0461.pdf

31982D0461

82/461/EEG: Rådets beslut av den 24 juni 1982 om ingående av konventionen om skydd av flyttande vilda djurEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 210 , 19/07/1982 s. 0010 - 0022

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0010

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0215

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0010

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0215RÅDETS BESLUT av den 24 juni 1982 om ingående av konventionen om skydd av flyttande vilda djur (82/461/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskaperna har antagit ett åtgärdsprogram för miljön genom förklaringen av den 22 november 1973(3), kompletterat genom resolutionen av den 17 maj 1977(4). Målet för gemenskapens miljöpolitik enligt dessa akter är att förbättra livskvalitén och skydda miljön.

Rådet har antagit direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar(5).

Gemenskapen deltog i förhandlingarna om ingåendet av konventionen om skydd av flyttande vilda djur.

Det är nödvändigt att gemenskapen ingår konventionen för att gemenskapen skall kunna förhandla om och sluta de regionala avtal som avses i denna konvention, i den mån de faller inom ramen för gemenskapens exklusiva befogenheter enligt direktiv 79/409/EEG.

Att gemenskapen ingår konventionen innebär inget utvidgande av gemenskapens exklusiva befogenheter; detta innebär inte att tillämpningen av rättsakter som antas av gemenskapen i framtiden påverkas.

Mot bakgrund av Grönlands speciella naturförhållanden och dess befolknings levnadsvillkor, bör Grönland inte omfattas av konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd av flyttande vilda djur godkänns härmed på Europeiska ekonomiska gemenskapens vägnar.

Texten till konventionen är bifogad till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall deponera de anslutningshandlingar som avses i artikel XVII i konventionen och som gäller de territorier som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen enligt de villkor som har fastställts i fördraget, med undantag för Grönland.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1982.

På rådets vägnar

F. AERTS

Ordförande

(1) EGT nr C 327, 14.12.1981, s. 95.

(2) EGT nr C 300, 18.11.1980, s. 15.

(3) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.