Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

82/795/EEG: Rådets beslut av den 15 november 1982 om konsolidering av säkerhetsåtgärderna rörande klorfluorkarboner i miljönEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 329 , 25/11/1982 s. 0029 - 0030

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0040

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0245

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0040

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 3 s. 0245RÅDETS BESLUT av den 15 november 1982 om konsolidering av säkerhetsåtgärderna rörande klorfluorkarboner i miljön (82/795/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I rådets beslut 80/372/EEG av den 26 mars 1980 om klorfluorkarboner i miljön(4) föreskrivs nolltillväxt i produktionskapaciteten och en minskning i användningen av klorfluorkarbonerna F-11 och F-12 i aerosolbehållare. I det beslutet föreskrivs en översyn av de åtgärder som vidtas, med utgångspunkt i tillgängliga vetenskapliga och ekonomiska uppgifter.

Denna översyn har visat att gemenskapen bör fortsätta att föra en förebyggande politik. De säkerhetsåtgärder som redan vidtagits bör bibehållas och konsolideras.

Artikel 1.1 i beslut 80/372/EEG bör tillämpas på grundval av en exakt och harmoniserad definition av produktionskapaciteten för klorfluorkarbonerna F-11 och F-12. Den totala produktionskapaciteten för 1980 för gemenskapen som helhet har beräknats på grundval av denna definition.

Som en förberedelse för regelbundet återkommande omprövningar av gemenskapens politik på detta område bör kommissionen samla in och jämföra lämpliga statistiska uppgifter om produktion och användning av klorfluorkarboner.

Som en säkerhetsåtgärd bör utsläppen av klorfluorkarboner i sektorerna skumplast, kylning och lösningsmedel begränsas. I detta syfte bör lämpliga åtgärder vidtas.

Under första halvåret 1983 bör de åtgärder som vidtas ses över med utgångspunkt i tillgängliga vetenskapliga och ekonomiska uppgifter, och ytterligare åtgärder som efter denna översyn visar sig nödvändiga kommer att beslutas så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 31 december 1983.

Eftersom fördraget inte ger de särskilda befogenheter som krävs för antagandet av detta beslut är det nödvändigt att tillämpa artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att artikel 1.1 i beslut 80/372/EEG tillämpas på grundval av den definition av produktionskapaciteten och det referensvärde som anges i bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att underlätta kommissionens arbete med regelbunden insamling av lämpliga statistiska uppgifter om produktion och användning av klorfluorkarbonerna F-11 och F-12.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta med kommissionen i samband med åtgärder som syftar till att minska utsläpp av klorfluorkarboner och utveckla bästa möjliga teknik för att begränsa utsläppen i sektorerna skumplast, kylning och lösningsmedel.

Artikel 3

De åtgärder som vidtas i enlighet med beslut 80/372/EEG och detta beslut skall senast den 30 juni 1983 ses över med utgångspunkt i tillgängliga vetenskapliga och ekonomiska uppgifter. I detta syfte skall medlemsstaterna, med förbehåll för hänsyn till affärshemligheter, underrätta kommissionen om resultat av undersökningar och forskning som de har tillgång till. Rådet skall, så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 31 december 1983, på förslag från kommissionen anta ytterligare åtgärder som kan bli nödvändiga efter denna översyn.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 november 1982.

På rådets vägnar

N. A. KOFOED

Ordförande

(1) EGT nr C 269, 21.10.1981, s. 5.

(2) EGT nr C 125, 17.5.1982, s. 167.

(3) EGT nr C 348, 31.12.1981. s. 19.

(4) EGT nr L 90, 3.4.1980, s. 45.

BILAGA

Definition av produktionskapaciteten och referensvärdet för klorfluorkarbonerna F-11 och F-12

1. Produktionskapaciteten definieras som den fulla kapaciteten under 24 timmars kontinuerlig drift, multiplicerad med det genomsnittliga antal dagar per år som anläggningarna kan vara i drift under normala förhållanden vad gäller underhåll och säker funktion.

Den uttrycks i ton per år.

2. Referensvärdet för den totala produktionskapaciteten i gemenskapen, omfattande alla gemenskapens 10 producentländer, är 480 000 ton baserat på ett viktat medelvärde på 332 arbetsdagar per år. Denna siffra omfattar alla anläggningar som den 26 mars 1980 producerade klorfluorkarbonerna F-11 och F-12, antingen uteslutande eller periodvis.