Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 82/883/EEG av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 378 , 31/12/1982 s. 0001 - 0014

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0042

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0042

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 3 december 1982 om kontroll och övervakning av miljöer som påverkas av avfall från titandioxidindustrin (82/883/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxidindustrin(1), särskilt artikel 7.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2) och

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4) och

med beaktande av följande:

Oavsett med vilken metod och i vilken omfattning avfallet från titandioxidindustrin behandlas, bör utsläpp, dumpning, lagring, deponering på marken eller markinjicering av sådant avfall åtföljas av åtgärder för kontroll och övervakning av miljön från fysikaliska, kemiska, biologiska och ekologiska utgångspunkter.

För att övervaka miljökvaliteten bör prover tas med en viss frekvens, så att de parametrar som anges i bilagorna kan mätas. Antalet provtagningar kan minskas med hänsyn till de erhållna resultaten. För att säkerställa en effektiv kontroll bör om möjligt prov även tas i ett område som bedöms vara opåverkat av utsläppen.

För de analyser som utförs av medlemsstaterna bör gemensamma referensmätmetoder fastställas, som används för att bestämma de parametervärden som definierar de berörda miljöernas fysikaliska, kemiska, biologiska och ekologiska egenskaper.

För kontroll och övervakning av de påverkade miljöerna får medlemsstaterna när som helst fastställa andra parametrar, utöver dem som fastställs i detta direktiv.

Det är nödvändigt att ange de detaljuppgifter avseende förfarandet för kontroll och övervakning som medlemsstaterna skall lämna till kommissionen. Kommissionen bör offentliggöra en sammanställning av dessa uppgifter sedan samtycke inhämtats från medlemsstaterna.

Det kan i vissa fall av naturliga skäl visa sig svårt att genomföra kontrollen och övervakningen, varför utrymme bör finnas för undantag från detta direktiv i vissa fall.

Tekniska och vetenskapliga framsteg kan medföra att en snabb anpassning av vissa av bestämmelserna i bilagan blir nödvändig. För att underlätta genomförandet av de nödvändiga åtgärderna bör fastställas ett förfarande för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen genom en kommitté för anpassning till vetenskapliga och tekniska framsteg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 7.3 i direktiv 78/176/EEG fastställs i detta direktiv metoder för kontroll och övervakning av inverkan på miljön av utsläpp, dumpning, lagring, deponering på marken eller markinjicering av avfall från titandioxidindustrin, med beaktande av fysikaliska, kemiska, biologiska och ekologiska miljöaspekter.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

- påverkade miljöer: vatten, markyta och underliggande jordlager samt luft vartill utsläpp, dumpning, lagring, deponering eller injicering sker av avfall från titandioxidindustrin,

- provtagningspunkt: den punkt där provtagning sker.

Artikel 3

1. De parametrar som gäller för den kontroll och övervakning som avses i artikel 1 redovisas i bilagorna.

2. Om en parameter förekommer i kolumnen "obligatoriskt" i bilagorna, skall provtagning och analys av proven ske med avseende på de miljöfaktorer som anges.

3. Om en parameter förekommer i kolumnen "frivilligt" i bilagorna, skall medlemsstaterna om de anser det nödvändigt tillse att provtagning och analys av proven sker med avseende på de miljöfaktorer som anges.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utföra kontrollen och övervakningen av de påverkade miljöerna och av ett angränsande område som bedöms vara opåverkat. Särskild hänsyn skall tas till lokala miljöfaktorer och det sätt på vilket avfallet bortskaffas, dvs. periodiskt eller kontinuerligt.

2. Om inte annat framgår av bilagorna skall medölemsstaterna från fall till fall fastställa de platser där prov skall tas, avståndet från dessa platser till den närmaste punkt där utsläpp eller annat bortskaffande äger rum och det djup eller den höjd på vilken provtagningen skall ske.

Vid flera efter varandra följande provtagningar skall proven tas i samma punkt, på samma djup och under samma förhållanden. Exempelvis skall prov från havsområden som påverkas av tidvatten tas vid samma tidpunkt i förhållande till flod och tidvattenkoefficient.

3. För övervakning och tillsyn av de påverkade miljöerna skall medlemsstaterna bestämma provtagnings- och analysfrekvensen för varje parameter som förtecknas i bilagorna.

För de parametrar vilkas bestämning är obligatorisk får provtagnings- och analysfrekvensen inte vara lägre än de minimifrekvenser som anges i bilagorna. Medlemsstaterna får dock besluta om en lägre provtagnings- och analysfrekvens än vad som följer av bilagorna, om avfallets uppträdande, vidare öde i miljön och inverkan på miljön så långt det är möjligt har fastställts och en betydande försämring av miljökvaliteten inte har konstaterats. Om det senare konstateras att miljökvaliteten avsevärt försämras beroende på avfallet eller på en förändring i förfarandet för bortskaffande, skall medlemsstaterna återgå till de provtagnings- och analysfrekvenser som anges som minimum i bilagorna. Om en medlemsstat anser det nödvändigt eller lämpligt, kan den skilja mellan de olika parametrarna och tillämpa detta stycke för de parametrar beträffande vilka en betydande försämring av miljön inte har konstaterats.

4. För övervakningen och tillsynen av ett lämpligt angränsande område som bedöms vara opåverkat fastställer medlemsstaterna provtagnings- och analysfrekvensen. Om en medlemsstat finner att det inte är möjligt att identifiera ett sådant område, skall kommissionen underrättas.

Artikel 5

1. Referensmätmetoderna för att bestämma parametervärdena redovisas i bilagorna. Laboratorier som använder andra metoder måste försäkra sig om att de resultat som erhålls är jämförbara.

2. Det måste säkerställas att analysresultaten inte i beaktansvärd grad påverkas av behållare som använts för proverna eller av medel och metoder som använts för att konservera delprov för senare analys av en eller flera parametrar. Sådan påverkan måste också undvikas vid transport och lagring av proven samt vid beredningen av dessa för analys.

Artikel 6

För kontroll och övervakning av de miljöer som påverkats får medlemsstaterna när som helst fastställa ytterligare parametrar, som kompletterar dem som fastställs i detta direktiv.

Artikel 7

1. Den rapport som medlemsstaterna skall tillställa kommissionen i enlighet med artikel 14 i direktiv 78/176/EEG skall innehålla uppgifter om de övervaknings- och kontrollförfaranden som tillämpas av de organ som utses i enlighet med artikel 7.2 i det direktivet. Dessa uppgifter skall för var och en av de berörda miljöerna omfatta följande:

- En beskrivning av provtagningspunkten, däribland dess permanenta karakteristika, som kan vara kodade, och andra administrativa och geografiska uppgifter. Dessa uppgifter skall endast tillhandahållas en gång i samband med att provtagningspunkten bestäms.

- En beskrivning av de provtagningsmetoder som använts.

- Resultaten av mätningarna avseende de obligatoriska parametrarna och, om medlemsstaterna anser det ömotiverat, även resultaten avseende de parametrar vilkas bestämning är frivillig.

- De mät- och analysmetoder som använts och i tilllämpliga fall detektionsgräns, noggrannhet och precision.

- I enlighet med artikel 4.3 beslutade ändringar i provtagnings- och analysfrekvenser.

2. Den första uppsättningen data som skall rapporteras enligt 1 skall samlas in under det tredje året efter det år då direktivet anmäldes.

3. Kommissionen skall efter det att samtycke har inhämtats från den berörda medlemsstaten offentliggöra en sammanfattning av den information som lämnats.

4. Kommissionen skall utvärdera hur effektivt förfarandet för kontroll och övervakning av de påverkade miljöerna är och senast sex år efter anmälan av detta direktiv lämna förslag till rådet dels om förbättringar av förfarandena i förekommande fall och dels, om det visar sig nödvändigt, om en harmonisering av mätmetoderna, inklusive detektionsgränser, noggrannhet och precision, samt av provtagningsmetoderna.

Artikel 8

Medlemsstaterna får avvika från detta direktiv om översvämningar eller naturkatastrofer inträffar och vid onormala väderförhållanden.

Artikel 9

De ändringar som krävs för att anpassa bilagorna till vetenskapliga och tekniska framsteg skall beslutas enligt det förfarande som fastställs i artikel 11, om ändringarna avser

- de parametrar som anges i kolumnen "frivilligt",

- referensmätmetoderna.

Artikel 10

1. En kommitté för anpassning till tekniska framsteg, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Kommittén skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 12

Artikel 8.1 c i direktiv 78/176/EEG skall ersättas med följande:

"c) om resultaten av den övervakning som medlemsstaterna skall utföra i den berörda miljön visar en försämring i det aktuella området,".

Artikel 13

Om det i enlighet med artikel 4.1 i direktiv 78/176/EEG krävs förhandstillstånd från behöriga myndigheter i flera medlemsstater för bortskaffande av avfallet, skall de berörda medlemsstaterna samråda om utformningen och tillämpningen av övervakningsprogrammet.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år från dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 1982.

På rådets vägnar

Ch. CHRISTENSEN

Ordförande

(1) EGT nr L 54, 25.2.1978, s. 19.

(2) EGT nr C 356, 31.12.1980, s. 32 och

EGT nr C 187, 22.7.1982, s. 10.

(3) EGT nr C 149, 14.6.1982, s. 101.

(4) EGT nr C 230, 10.9.1981, s. 5.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>

BILAGA 3

>Plats för tabell>

BILAGA 4

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Plats för tabell>