Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 384 , 31/12/1982 s. 0001 - 0061

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0021

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0021

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0060

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0060RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande i gemenskapen av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

En konvention om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (nedan kallad "konventionen") lades fram för undertecknande den 3 mars 1973. Konventionen är avsedd att skydda utrotningshotade vilda djur och växter genom att reglera internationell handel med dessa arter samt lätt igenkännliga delar eller derivat därav.

I den resolution om fortsatt utveckling och genomförande av Europeiska gemenskapernas politik och åtgärdsprogram på miljöområdet(4) som undertecknades av Europeiska gemenskapernas råd och medlemsstaternas företrädare församlade i rådet den 17 maj 1977, betonas att bevarandet av vilda djur och växter är en uppgift som angår gemenskapen och att ett genomförande av konventionen är en viktig åtgärd för att skydda dessa arter.

För att uppnå dessa mål används i konventionen främst handelspolitiska åtgärder, såsom begränsningar och noggrann kontroll av handeln med exemplar av utrotningshotade vilda djur och växter.

För att skydda dessa vilda djur och växter är det viktigt att vissa av de handelspolitiska åtgärder som föreskrivs i konventionen tillämpas enhetligt inom gemenskapen. Denna förordning bör inte hindra enskilda medlemsstater från att vidta andra typer av åtgärder för skydd av djur och växter.

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen får inte hindra den fria rörligheten för varor inom gemenskapen och får därför endast tillämpas på handel med tredje land.

Nationella tillämpningsbestämmelser som inte är enhetliga kan orsaka konkurrensstörningar inom gemenskapen.

Konventionen gäller djur och växter - levande eller döda - samt lätt igenkännliga delar och derivat av dessa. För att konventionen skall kunna tillämpas effektivt måste en gemensam förteckning över de viktigaste delarna och derivaten upprättas, och det måste fastställas under vilka förutsättningar andra varor skall omfattas av denna förordning.

Med hänsyn till skyddet av vissa särskilt hotade arter är det önskvärt att gemenskapen vidtar ytterligare åtgärder för bevarandet av arten i fråga utöver dem som föreskrivs i konventionen.

I vissa fall kan det bli nödvändigt för enskilda medlemsstater att, i överensstämmelse med fördraget, bibehålla eller anta mer långtgående bestämmelser än de som fastställs i denna förordning, i syfte att åstadkomma bästa möjliga skydd för vilda djur och växter.

För ett genomförande i gemenskapen av denna förordning krävs ett gemensamt förfarande för utfärdande och uppvisande av tillstånd vad gäller export, reexport, import och införsel från havet av exemplar av de arter som omfattas av konventionen. Administrativa och vetenskapliga myndigheter i medlemsstaterna måste också utses för att ha ansvar för genomförandet denna förordning.

För att säkerställa att importförbud är effektiva bör regler fastställas för de villkor som skall gälla för handel med exemplar av de arter som förtecknas i bilaga I till konventionen och i bilaga C del 1 till denna förordning.

För vissa importerade exemplar som skickas till en annan medlemsstat måste bestämmelseorten särskilt kontrolleras.

I syfte att förenkla formaliteterna vid införsel i gemenskapen av de arter som förtecknas i bilagorna II och III till konventionen, men som inte ingår i förteckningen i bilaga C till denna förordning, har det bedömts som möjligt att ge medlemsstaterna möjligheten att tillämpa enklare förfaranden än det som används för importtillstånd.

För att förenkla tullhanteringen måste medlemsstaterna ges möjlighet att välja ett eller flera in- och utförselställen där de berörda varorna skall klareras.

De märken, förseglingar och stämplar som används för att identifiera varorna måste standardiseras för att förenkla kontrollen.

Bevarandet av utrotningshotade djur och växter ger fortfarande upphov till en del problem som forskare måste arbeta vidare med för att lösa. En sådan forskning gör det också möjligt att utvärdera resultaten av de åtgärder som vidtagits. Metoder för att kontrollera handeln med vissa delar och derivat av dessa arter måste också utvecklas.

Det är mycket viktigt att säkerställa att denna förordning tillämpas på ett enhetligt sätt, och att gemenskapen därför fastställer ett förfarande för hur de nödvändiga åtgärderna för genomförandet skall vidtas inom en rimlig tidsram. En kommitté måste därför inrättas, där medlemsstaterna och kommissionen kan bedriva ett nära och effektivt samarbete på detta område.

Målsättningen med konventionen sammanfaller med några av gemenskapens mål såsom de anges i åtgärdsprogrammen för miljön. Reglerna i konventionen bör därför tillämpas enhetligt inom gemenskapen. Eftersom fördraget inte ger de särskilda befogenheter som krävs, måste här hänvisas till artikel 235 i detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen i dess lydelse enligt bilaga A, skall tillämpas i hela gemenskapen enligt de villkor som anges i de följande artiklarna.

Konventionens mål och principer skall respekteras vid tillämpningen av denna förordning.

Artikel 2

De exemplar som omfattas av förordningen är

a) djur och växter av de arter som förtecknas i bilaga I till konventionen, levande eller döda, och alla de delar eller produkter av djur eller växter av dessa arter som förtecknas i bilaga B till denna förordning, liksom alla andra varor som är delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter enligt vad som framgår av medföljande dokument, text på förpackning, märkning, etikett eller av annan omständighet,

b) djur och växter av de arter som förtecknas i bilaga II till konventionen, levande eller döda, och alla de delar eller produkter av djur eller växter av dessa arter som förtecknas i bilaga B till denna förordning, liksom alla andra varor som är delar eller derivat av djur eller växter av dessa arter enligt vad som framgår av medföljande dokument, text på förpackning, märkning, etikett eller av annan omständighet,

c) djur och växter, levande eller döda, av de arter som förtecknas i bilaga III till konventionen, samt alla de delar eller produkter av dessa arter som förtecknas i bilaga B till denna förordning.

Artikel 3

1. Exemplar av de arter som förtecknas i bilaga C del 1 skall betraktas som exemplar av de arter som förtecknas i bilaga I till konventionen.

2. För införsel i gemenskapen av exemplar av de arter som förtecknas i bilaga C del 2 krävs ett importtillstånd i enlighet med artikel 10.1 b.

Artikel 4

De ändringar i bilagorna I, II och III till konventionen och i bilaga B till denna förordning som krävs till följd av de ändringar som de fördragsslutande parterna till konventionen beslutat om och som gemenskapen godkänt, samt eventuella tillägg i bilaga B, skall göras i enlighet med förfarandet i artikel 21.2 3.

Artikel 5

1. För införsel i gemenskapen av exemplar av de arter som avses i artikel 2 och 3 skall krävas att ett sådant importtillstånd eller ett sådant importintyg som avses i artikel 10 uppvisas vid det tullkontor där slutlig förtullning sker.

2. För export eller reexport av exemplar av de arter som avses i artikel 2 till bestämmelseorter utanför gemenskapen krävs att det dokument som avses i artikel 10.3 uppvisas vid det tullkontor där slutlig förtullning sker.

3. De tullkontor där importtillstånd uppvisas i enlighet med punkt 1 och 2 skall sända tillståndet vidare till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där respektive tullkontor ligger.

4. Då exemplar förs in i gemenskapen och genomgår transiteringsförfarande eller förfarande för tillfällig lagring behöver de tillstånd som avses i artikel 10 inte uppvisas för tullmyndigheterna, trots vad som sägs i punkt 1 och 2 - detta förutsatt att exportdokument har utfärdats av den administrativa myndigheten i exportlandet. I dessa fall får medlemsstaterna kräva uppvisande av exportdokument av det slag som anges i konventionen eller tillfredsställande bevis för att ett sådant existerar.

Artikel 6

1. Beträffande exemplar som avses i artiklarna 2 a och 3.1 är förevisning för allmänheten i kommersiellt syfte, försäljning, saluförande samt förvaring eller transport i försäljningssyfte förbjuden, såvida inte medlemsstaterna med beaktande av konventionens mål och bestämmelserna i rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(5) medger undantag från dess förbud av följande orsaker:

a) Exemplaren har förts in på det territorium där denna förordning tillämpas, i enlighet med konventionen men innan denna förordning trädde i kraft.

b) Det rör sig om exemplar av en djur- eller växtart som är uppfödda i fångenskap eller artificiellt odlade, eller utgör delar eller produkter av sådana djur eller växter.

c) Exemplaren är avsedda för forskning, undervisning, uppfödning eller avel.

d) Exemplaren har sitt ursprung i en medlemsstat där de tagits ur sin naturliga miljö med stöd av gällande lagstiftning eller med den behöriga myndighetens godkännande.

e) Exemplaren har förts in i gemenskapen i enlighet med konventionen och efter denna förordnings ikraftträdande och används huvudsakligen för icke-kommersiella ändamål.

2. De förbud som anges i punkt 1 skall också gälla sådana exemplar som anges i artikel 2 b och c och som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel, om införseln av dem skett i strid med artikel 5.

3. Med beaktande av särskilt artikel VIII i konventionen, skall medlemsstaternas behöriga myndigheter ha rätt att sälja de exemplar som beslagtagits i enlighet med denna förordning eller nationell lagstiftning, och sådana exemplar får sedan nyttjas för alla ändamål, på samma sätt som om de förts in lagligt.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namnen på och adresserna till de administrativa myndigheter och vetenskapliga myndigheter som avses i artikel IX i konventionen, samt där så är lämpligt även på de övriga behöriga myndigheter som anges i denna förordning. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall

a) utfärda de tillstånd och intyg som anges i artikel 10 eller bekräfta de importintyg som anges i artikel 10.2,

b) medge undantag enligt artikel 6,

c) utfärda de intyg som anges i artikel 11 och de etiketter som anges i artikel 12,

d) återsända de tillstånd som i enlighet med artikel 5 mottagits från tullkontoren till de administrativa myndigheter som utfärdat dem, och

e) ge kommissionen alla uppgifter som krävs för att färdigställa de register och rapporter som avses i artiklarna VIII 6 och VIII 7 i konventionen.

Artikel 9

1. Utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 15 skall varje medlemsstat erkänna de beslut som fattas av de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater.

2. Med undantag för de dokument som avses i artikel 11 a, skall alla tillstånd och intyg som omnämns i denna förordning och som utfärdats av en medlemsstat vara giltiga i hela gemenskapen.

3. De ansökningar om importtillstånd som anges i artikel 10.1 skall sändas till den administrativa myndighet som är behörig på bestämmelseorten.

4. Ansökningar om tillstånd för införsel från havet skall sändas till den administrativa myndighet som är behörig på den plats där införsel från havet sker.

5. De ansökningar om exporttillstånd och reexportintyg som anges i artikel 10.3 och som gäller export och reexport av levande exemplar skall sändas till den administrativa myndighen i den medlemsstat inom vars territorium där exemplaret i fråga finns.

Artikel 10

1. a) För införsel i gemenskapen från tredje land eller från havet av de exemplar som anges i artikel 2 a och 3 skall ett importtillstånd uppvisas.

b) Det importtillstånd som avses i artikel 3.2 skall bara beviljas när

- det är uppenbart eller när den ansökande kan lägga fram trovärdig dokumentation som styrker att det inte har någon skadlig effekt på artens fortlevnad eller den aktuella populationens geografiska utbredning att vilda exemplar fångas eller insamlas,

- den ansökande, genom att visa upp handlingar som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungslandet, kan styrka att han kommit över exemplaret i överensstämmelse med den lagstiftning som rör bevarandet av arten i fråga

- den ansökande vid införsel av ett levande djur kan styrka att den avsedde mottagaren förfogar över den utrustning som krävs för att förvara ett djur av arten i fråga på lämpligt sätt som är anpassat till dess beteende, samt att djuret kommer att skötas på riktigt sätt, och när

- det inte finns några andra skäl som med hänsyn till bevarandet av arten talar emot att tillstånd beviljas.

Tillstånden skall om så krävs innehålla ytterligare bestämmelser som säkerställer att dessa villkor uppfylls.

2. För införsel i gemenskapen från tredje land eller från havet av exemplar av alla övriga arter som omfattas av förordningen skall uppvisas antingen ett importtillstånd eller ett importintyg som bekräftats av tullmyndigheterna där det försäkras att de formaliteter som föreskrivs i konventionen är uppfyllda.

Importtillstånd och importintyg skall utfärdas på likadana blanketter.

3. Vid export eller reexport från gemenskapen av sådana exemplar som anges i artikel 2 skall ett exporttillstånd respektive ett reexportintyg uppvisas, eller - om det rör sig om artificiellt odlade växter - någon av de nu nämnda handlingarna eller det dokument som anges i artikel 11 b.

Artikel 11

Efter att ha mottagit ansökan och erforderliga kringdokument från den ansökande skall den behöriga myndigheten utfärda följande intyg:

a) Ett dokument där det intygas att eft visst exemplar förts in i det territorium där denna förordning tillämpas, i enlighet med konventionen men innan denna förordning trädde i kraft, eller att exemplaret anskaffats innan det kom att omfattas av konventionen.

b) Ett dokument där det intygas att ett exemplar av en djurart fötts och uppfötts i fångenskap eller att ett exemplar av en växt odlats artificiellt, eller att ett exemplar utgör del eller produkt av ett sådant djur eller en sådan växt.

Artikel 12

När det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av den behöriga myndigheten i deras hemstat av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars mall bestämts enligt förfarandet i artikel 21, eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje land, skall det - trots vad som sägs i artikel 5 - i allmänhet inte vara obligatoriskt att uppvisa för tullmyndigheterna de dokument som avses i artikel 10.

Artikel 13

1. Då exemplar som avses i artikel 2 a och 3.1 och som enligt villkoren i importtillståndet skall förvaras på en viss adress och som har övergått till fri rörlighet skickas till en annan medlemsstat, skall den behöriga myndigheten i avsändarlandet förses med dokumentation som styrker att varorna levererats till den angivna adressen.

2. För all transport inom gemenskapen av levande djur av de arter som avses i artiklarna 2 a och 3.1 från den adress som anges i importtillståndet krävs ett godkännande i förväg av den eller de berörda administrativa myndigheterna.

3. När sådana exemplar som avses i punkt 1 och 2 genomgår gemenskapens transiteringsförfarande skall huvud-mannen fylla i någon av följande formuleringar i fältet för godsbeskrivning på gemenskapens formulär för transiterings-deklaration:

- "Udryddelsestruede arter".

- "Gefährdete Arten".

- "Åßäç ðïõ áðåéëïýíôáé ìå åîáöÜíéóç",

- "Endangered species"

- "Espèces menacées d'extinction".

- "Specie minacciate di estinzione".

- "Bedreigde soorten".

Artikel 14

Medlemsstaterna får medge undantag från artiklarna 5 och 10 för exemplar som är personliga tillhörigheter eller ingår i hushåll.

Artikel 15

1. Vad gäller de arter som omfattas av denna förordning får medlemsstaterna, av en eller flera av nedan angivna orsaker, bibehålla eller vidta mer långtgående åtgärder, förutsatt att dessa åtgärder är i enlighet med fördraget, särskilt artikel 36 i detta. Sådana åtgärder får bibehållas eller antas av följande orsaker:

a) Syftet är att förbättra överlevnadsmöjligheterna för de exemplar som finns i mottagarlandet.

b) Syftet är att bevara inhemska arter.

c) Syftet är att bevara arten som helhet, eller en population av arten i ursprungslandet.

Sådana åtgärder - som inte får grundas på kommersiella hänsyn - skall, när de i överensstämmelse med denna punkt antas av en medlemsstat också gälla vid handel med tredje land.

2. Om en medlemsstat vill tillämpa punkt 1 i denna artikel, skall den genast underrätta kommissionen om de åtgärder den har för avsikt att vidta.

3. Medlemsstaterna får i djur- eller växtskyddssyfte vidta åtgärder liknande de som anges i denna förordning för arter som inte omfattas av förordningen.

Artikel 16

De platser för in- och utförsel som, om så är lämpligt, utses av medlemsstaterna i enlighet med konventionens artikel VIII 3 skall anmälas till kommissionen, som i sin tur skall offentliggöra en lista över dessa i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 17

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta de upplysningar som behövs för genomförandet av denna förordning.

2. Upplysningar som tas fram i syfte att genomföra denna förordning får inte spridas eller användas för andra syften, såvida inte den som bidragit med upplysningarna uttryckligen godkänt detta och sådant spridande eller sådan användning inte är förbjuden i den medlemsstat där upplysningarna mottagits.

Alla insynsskyddade uppgifter skall skyddas både av relevanta bestämmelser i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där uppgifter mottagits och av motsvarande bestämmelser som gäller för gemenskapens myndigheter.

Insynsskyddade uppgifter får bara föras vidare till personer som arbetar inom gemenskapens eller medlemsstaternas institutioner och vars arbetsuppgifter kräver att de har tillgång till uppgifterna.

Artikel 18

All information om forskning som rör situationen för utrotningshotade arter och metoder för kontroll av handeln med delar och produkter av djur och växter skall sändas till kommissionen av medlemsstaterna, så att kommissionen där så är lämpligt kan vidta åtgärder för att samordna sådan forskning.

Medlemsstaterna skall i detta sammanhang beakta det arbete som utförs av internationella organisationer på området.

Artikel 19

Härmed inrättas en kommitté för konventionen (nedan kallad "kommittén"). Den skall bestå av företrädare för medlems-staterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 20

Kommittén skall behandla varje fråga som rör tillämpningen av förordningen och som väckts av ordföranden antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

Artikel 21

1. I enlighet med förfarandet i punkt 2 och 3 skall kommittén

a) bestämma utformningen av de dokument som avses i artikel 10 och 11, mallen till de etiketter som avses i artikel 12 och de märken, förseglingar och stämplar som avses i artikel VI i konventionen,

b) fastställa enhetliga villkor för utfärdande av de dokument som avses i artiklarna 10 och 11, och

c) fastställa principerna för användning och giltighet beträffande dokumenten i artikel 11 a och för beviljandet av sådana undantag som anges i artikel 14.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta beslut med en majoritet på 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 22

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla de bestämmelser de antar för tillämpningen av denna förordning.

Kommissionen skall vidarebefordra dessa upplysningar till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 1 17 skall tillämpas från och med den 1 januari 1984.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 1982.

På rådets vägnar

Ch. CHRISTENSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 243, 22.9.1980, s. 16.

(2) EGT nr C 327, 14.12.1981, s. 105.

(3) EGT nr C 138, 9.6.1981, s. 5.

(4) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

BILAGA A

KONVENTIONKONVENTION OM INTERNATIONELL HANDEL MED UTROTNINGSHOTADE ARTER AV VILDA DJUR OCH VÄXTER

DE FÖRDRAGSSLUTANDE STATERNA,SOM ERKÄNNER att den vilda faunan och floran i dess många vackra och varierande former är en oersättlig del av jordens naturliga system som måste skyddas för denna och kommande generationer,SOM ÄR MEDVETNA om det ständigt växande värdet av vilda djur och växter från estetisk, vetenskaplig, kulturell, rekreationsmässig och ekonomisk synpunkt,SOM ERKÄNNER att folken och staterna är och borde vara de bästa beskyddarna av den egna faunan och floran,SOM DÄRUTÖVER ERKÄNNER att internationellt samarbete är väsentligt för att skydda vissa arter av vilda djur och växter mot rovdrift genom internationell handel,SOM ÄR ÖVERTYGADE om att det är en trängande nödvändighet att vidta lämpliga åtgärder i detta syfte,HAR KOMMIT ÖVERENS OM FÖLJANDE:

Artikel I

DefinitionerSåvida inte annat framgår av sammanhanget skall i denna konvention:a) Med "art" förstås varje art, underart, eller geografiskt skild population härav.b) Med "exemplar" förstås:i) varje djur eller växt, i levande eller dött tillstånd,ii) i fråga om djur: för de arter som är upptagna i Bilaga I och II varje med lätthet igenkännlig del eller produkt därav och för de arter som är upptagna i Bilaga III varje med lätthet igenkännlig del eller produkt därav i de fall den är uttryckligt angiven under ifrågavarande art i bilaga III, ochiii) i fråga om växter: för de arter som är upptagna i Bilaga I varje med lätthet igenkännlig del eller produkt därav, och för de arter som är upptagna i Bilaga II och III varje lätt igenkännlig del eller produkt därav i de fall den är uttryckligt angiven under ifrågavarande art i bilaga II och III.c) Med "handel" förstås export, reexport, import och införande från havet,d) Med "reexport" förstås export av varje exemplar som tidigare har importerats,e) Med "införande från havet" förstås införande till en stat av sådant exemplar av varje art som hämtats i den del av den marina miljön som inte står under någon stats jurisdiktion,f) Med "vetenskaplig myndighet" förstås en nationell vetenskaplig myndighet som utsetts enligt artikel IX,g) Med "administrativ myndighet" förstås en nationell administrativ myndighet som utsetts enligt artikel IX,h) Med "part" förstås stat för vilken denna konvention har trätt i kraft.

Artikel II

Grundläggande principer1. Bilaga I skall omfatta alla arter som hotas av utrotning och som är eller kan bli påverkade av handel. Handel med exemplar av dessa arter måste underkastas särskilt strikta bestämmelser för att inte deras överlevnad skall ytterligare hotas och får endast tillåtas i undantagsfall.2. Bilaga II skall omfatta:a) alla arter som - även om så inte nödvändigtvis är fallet för närvarande - dock kan bli utrotningshotade om inte handeln med exemplar av sådana arter underkastas strikta bestämmelser för att undvika ett nyttjande som är oförenligt med deras överlevnad, ochb) andra arter som måste underkastas reglering för att handeln med exemplar av vissa arter som anges i detta moments punkt a) skall kunna bli föremål för effektiv kontroll.3. Bilaga III skall omfatta alla arter som av en Part anges vara föremål för reglering inom dess jurisdiktion i syfte att förhindra eller begränsa exploatering och förklaras kräva medverkan från andra Parter för kontroll av handeln.4. Parterna skall inte tillåta handel med exemplar av arter som upptagits i Bilaga I, II och III utom då så sker enligt denna konventions bestämmelser.

Artikel III

Reglering av handeln med exemplar av arter upptagna i Bilaga I1. All handel med exemplar av arter som upptagits i Bilaga I skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel.2. För export av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga I krävs ett i förväg beviljat och uppvisat exporttillstånd. Exporttillstånd skall endast beviljas då följande villkor har uppfyllts:a) vetenskaplig myndighet i exportlandet har förklarat att exporten inte kommer att ogynnsamt påverka artens överlevnad,b) administrativ myndighet i exportlandet har försäkrat sig om att exemplaret inte förvärvats i strid med exportlandets lagar till skydd för växt- och djurliv,c) administrativ myndighet i exportlandet har försäkrat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt, samtd) administrativ myndighet i exportlandet har försäkrat sig om att importtillstånd har beviljats för exemplaret.3. För import av ett exemplar av en art som upptagits i Bilaga I krävs ett i förväg beviljat och uppvisat importtillstånd samt antingen ett exporttillstånd eller ett reexportcertifikat. Importtillstånd får endast beviljas då följande villkor har uppfyllts:a) vetenskaplig myndighet i importlandet har förklarat att importen sker för ändamål som inte ogynnsamt påverkar överlevanden av de berörda arterna.b) vetenskaplig myndighet i importlandet har förvissat sig om att den angivna mottagaren av ett levande exemplar förfogar över en tillfredsställande utrustning för att hysa och sköta det, samtc) administrativ myndighet i importlandet har förvissat sig om att exemplaret inte skall användas för huvudsakligen kommersiella ändamål.4. För reexport av ett exemplar av en art som upptagits i Bilaga I krävs ett i förväg beviljat och uppvisat reexportcertifikat. Reexportcertifikat får endast beviljas då följande villkor har uppfyllts:a) administrativ myndighet i det reexporterande landet har förvissat sig om att exemplaret införts i landet enligt bestämmelserna i denna konvention,b) administrativ myndighet i det reexporterande landet har förvissat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt, samtc) administrativ myndighet i det reexportlandet har förvissat sig om att importtillstånd har beviljats för varje levande exemplar.5. Vid införande från havet av ett exemplar av en art som upptagits i Bilaga I krävs ett i förväg beviljat certifikat utfärdat av administrativ myndighet i införsellandet. Ett sådant certifikat skall endast beviljas då följande villkor är uppfyllda:a) vetenskaplig myndighet i införsellandet har förklarat att införandet i införsellandet har förklarat att införandet inte kommer att ogynnsamt påverka de berörda arternas överlevnad,b) administrativ myndighet i införsellandet har försäkrat sig om att den angivna mottagaren av ett levande exemplar förfogar över en tillfredsställande utrustning för att hysa och sköta det, samtc) administrativ myndighet i införsellandet har förvissat sig om att exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål.

Artikel IV

Reglering av handeln med exemplar av arter upptagna i Bilaga II1. All handel med exemplar av arter som upptagits i Bilaga II skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel.2. För export av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga II krävs ett i förväg beviljat och uppvisat exporttillstånd. Exporttillstånd skall endast beviljas då följande villkor har uppfyllts:a) vetenskaplig myndighet i exportlandet har förklarat att exporten inte kommer att ogynnsamt påverka artens överlevnad,b) administrativ myndighet i exportlandet har förvissat sig om att exemplaret inte förvärvats i strid med landets lagar till skydd för djur- och växtliv, samtc) administrativ myndighet i exportlandet har försäkrat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.3. Hos varje Part skall en vetenskaplig myndighet ha tillsyn över dels de exporttillstånd som beviljas av den Parten för exemplar av arter som upptagits i Bilaga II, dels den faktiska exporten av exemplar av sådana exemplar. Närhelst den vetenskapliga myndigheten finner att exporten av exemplar av arten i fråga bör begränsas för att arten i hela dess utbredningsområde skall kunna bevaras på en nivå som överensstämmer med dess roll i de ekosystem den tillhör och som ligger väl över den nivå vid vilken arten skulle behöva överföras till Bilaga I, skall den vetenskapliga myndigheten anvisa den berörda administrativa myndigheten de åtgärder som lämpligen bör vidtagas för att begränsa utfärdandet av exporttillstånd för exemplar av ifrågavarande art.4. För import av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga II krävs ett i förväg beviljat och uppvisat exporttillstånd eller reexportcertifikat.5. För reexport av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga II krävs ett i förväg utfärdat och uppvisat reexportcertifikat. Reexportcertifikat skall endast utfärdas då följande villkor har uppfyllts:a) administrativ myndighet i det reexporterande landet har försäkrat sig om att exemplaret införts i landet enligt bestämmelserna i denna konvention, ochb) administrativ myndighet i det reexporterande landet har försäkrat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.6. Vid införandet från havet av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga II krävs ett certifikat som i förväg har utfärdats av administrativ myndighet i införsellandet. Ett sådant certifikat skall endast utfärdas då följande villkor har uppfyllts:a) vetenskaplig myndighet i införsellandet har förklarat att införsel inte kommer att ogynnsamt påverka artens överlevnad,b) administrativ myndighet i införsellandet har försäkrat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.7. Certifikat enligt denna artikels mom. 6 kan, efter anvisning från den vetenskapliga myndigheten i samråd med andra nationella vetenskapliga organ eller, efter omständigheterna, med internationella vetenskapliga organ, utfärdas för det totala antal exemplar som får införas under perioder om högst ett år.

Artikel V

Reglering av handeln med exemplar av arter upptagna i Bilaga III1. Alla handel med exemplar av arter som upptagits i Bilaga III skall ske med överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel.2. För ett exemplar av en art som upptagits i Bilaga III krävs vid export från stat som infört ifrågavarande art i Bilaga III, ett i förväg beviljat och uppvisat exporttillstånd. Exporttillstånd skall endast beviljas då följande villkor har uppfyllts:a) administrativ myndighet i exportlandet har försäkrat sig om att exemplaret inte förvärvats i strid med exportlandets lagar till skydd för djur- och växtliv, ochb) administrativ myndighet i exportlandet har förvissat sig om att varje levande exemplar kommer att behandlas och transporteras på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.3. För import av ett exemplar av art som upptagits i Bilaga III krävs, med undantag för de fall som avses i denna artikels mom. 4, ett i förväg uppvisat ursprungscertifikat samt, när importen sker från ett land som har infört arten i Bilaga III, ett exporttillstånd.4. Vid reexport skall ett av reexportlandets administrativa myndighet utfärdat certifikat som anger att exemplaret bearbetats i landet eller reexporteras, godtagas av importlandet som bevis för att denna konventions bestämmelser har följts för ifrågavarande exemplars del.

Artikel VI

Tillstånd och certifikat1. Tillståndsbevis och certifikat som utfärdas enligt bestämmelserna i artiklarna III, IV och V skall stå i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel.2. Ett exporttillstånd skall innehålla de upplysningar som anges i Bilaga IV och ha en giltighetstid av högst 6 månader från utställelsedatum.3. Alla tillståndsbevis och certifikat skall innehålla denna konventions titel, den utfärdande administrativa myndighetens namn och stämpel samt bevisets eller certifikatets kontrollnummer.4. Alla kopior av tillståndsbevis och certifikat som utfärdas av administrativ myndighet skall klart märkas som kopior och kan endast ersätta originalen då de har påskrift härom.5. För varje sändning av exemplar krävs ett särskilt tillståndsbevis eller certifikat.6. Administrativ myndighet i importlandet skall vid införsel av varje exemplar annullera och bevara exporttillståndsbeviset eller reexportcertifikatet och varje motsvarande importtillstånd som uppvisas vid import av ifrågavarande exemplar.7. Då det är lämpligt och möjligt kan administrativ myndighet förse ett exemplar med ett märke för att underlätta identifiering. Med "märke" förstås i detta sammanhang ett outplånligt märke, blyplomb eller annat lämpligt medel för identifiering av ett exemplar, som utformats på ett sådant sätt att obehörig efterlikning försvåras så mycket som möjligt.

Artikel VII

Undantag och andra särskilda bestämmelser vid handel1. Bestämmelserna i artiklarna III, IV och V skall inte gälla vid transit eller transport av exemplar genom eller inom en Parts territorium så länge exemplaren är under tullmyndigheternas kontroll.2. När har förvärvats innan bestämmelserna i denna konvention var tillämpliga på ifrågavarande exemplar administrativ myndighet i export- eller reexportlandet har förvissat sig om att ett exemplaren, skall bestämmelserna i artiklarna III, IV och V inte gälla för detta exemplar, såvida den administrativa myndigheten utfärdar ett certifikat härom.3. Bestämmelserna i artiklarna III, IV och V skall inte gälla exemplar som är personliga tillhörigheter eller ingår i hushåll. Detta undantag skall inte gälla för:a) exemplar av arter upptagna i Bilaga I som förvärvats av ägaren utanför hans hemland för att importeras dit, ellerb) exemplar av arter upptagna i Bilaga II, omi) de förvärvats av ägaren utanför hans hemland, i en stat där exemplaren levde eller växte i vilt tillstånd,ii) de importeras till ägarens hemland, ochiii) den stat, där exemplaren levde eller växte i vilt tillstånd, kräver att exporttillstånd skall beviljas på förhand för utförsel av sådana exemplar,såvida inte den administrativa myndigheten är förvissad om att exemplaren förvärvats innan bestämmelserna i denna konvention var tillämpliga på ifrågavarande exemplar.4. Sådana för kommersiella ändamål i fångenskap uppfödda exemplar av en djurart som upptagits i Bilaga I samt sådana för kommersiella ändamål artificiellt förökade exemplar av en växtart som upptagits i Bilaga I skall betraktas som exemplar av arter upptagna i Bilaga II.5. Då administrativ myndighet i exportlandet har förvissat sig om att ett exemplar av en djurart är uppfött i fångenskap eller att ett exemplar av en växtart har artificiellt förökats, eller att det är fråga om en del av ett sådant djur eller en sådan växt, skall ett certifikat härom godtas i stället för de tillståndsbevis eller certifikat som krävs enligt bestämmelserna i artiklarna III, IV och V.6. Bestämmelserna i artiklarna III, IV och V skall inte gälla för icke-kommersiella lån, gåvor eller utbyten mellan vetenskapsmän eller vetenskapliga institutioner som är registrerade av administrativ myndighet i deras hemland, av herbarieexemplar, andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter försedda med etikett som är utfärdad eller godkänd av administrativ myndighet.7. Administrativ myndighet i varje stat kan medge avvikelse från kraven i artiklarna III, IV och V och tillåta transport utan tillståndsbevis eller certifikat av exemplar som utgör en del av kringresande zoo, cirkus, menageri, växtutställning eller annan kringresande utställning under förutsättning att:a) exportören eller importören lämnar fullständiga uppgifter om dessa exemplar till den administrativa myndigheten,b) exemplaren tillhör en av de kategorier som anges i denna artikels mom. 2 eller 5,c) den administrativa myndigheten har förvissat sig om att varje levande exemplar kommer att transporteras och omhändertas på ett sådant sätt att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.

Artikel VIII

Parternas åtgärder1. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder för att genomföra bestämmelserna i denna konvention och för att förbjuda handel med exemplar i strid med dessa bestämmelser. Åtgärderna skall innefatta:a) straffbeläggning av handel med, eller besittning av sådana exemplar eller bådadera, ochb) konfiskation eller återsändande till exportlandet av sådana exemplar.2. Utöver åtgärder vidtagna enligt denna artikels mom. 1 kan en Part, när den finner det nödvändigt, meddela föreskrifter om inhemsk återbetalning av utgifter som uppkommit till följd av konfiskering av exemplar som har varit föremål för handel i strid med åtgärder som vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna konvention.3. Parterna skall, så långt som möjligt, tillse att de formaliteter som krävs för handel med exemplar kan fullgöras med minsta möjliga dröjsmål. För att underlätta dessa formaliteter kan en Part utse bestämda export- och importorter genom vilka exemplaren måste passera för tullklarering. Parterna skall vidare tillse att varje levande exemplar under transit, uppehåll eller transport blir på lämpligt sätt omhändertaget så att risken för skada eller djurplågeri blir så liten som möjligt.4. När ett levande exemplar konfiskeras som en följd av åtgärder vidtagna enligt denna artikels mom. 1 skall följande iakttagas:a) exemplaret skall överlämnas till administrativ myndighet i konfiskationslandet,b) den administrativa myndigheten skall, efter samråd med exportstaten, återsända exemplaret till denna på dess bekostnad eller överlämna det till en räddningsinstitution eller annan plats som den administrativa myndigheten finner lämplig och överensstämmande med denna konventions syften, ochc) den administrativa myndigheten kan söka råd hos vetenskaplig myndighet eller, om det bedöms önskvärt samråda med Sekretariatet för att underlätta beslut enligt punkt b), däribland valet av räddningsinstitution eller annat alternativ.5. Med räddningsinstitution enligt denna artikels mom. 4 förstås en institution som är utsedd av administrativ myndighet för att ta hand om levande exemplar, särskilt sådana som har konfiskerats.6. Varje Part skall föra register över handeln med exemplar av arter som upptagits i Bilaga I, II och III innehållande upplysningar om:a) exportörernas och importörernas namn och adresser, ochb) de beviljade tillståndens och certifikatens antal och typ, de stater med vilka handel har bedrivits, exemplarens antal eller mängd samt typ, arternas namn såsom dessa upptagits i Bilaga I, II och III, och i tillämpliga fall, exemplarens storlek och kön.7. Varje Part skall utarbeta periodiska rapporter rörande dess tillämpning av denna konvention och skall till Sekretariatet avge:a) en årlig rapport innehållande ett sammandrag av de upplysningar som anges i denna artikels mom. 6 punkt b), ochb) vartannat år en rapport om de lagstiftningsåtgärder och reglerande eller administrativa åtgärder som har vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna konvention.8. De i denna artikels mom. 7 avsedda upplysningarna skall vara tillgängliga för allmänheten i den utsträckning det inte strider mot ifrågavarande Parts lag.

Artikel IX

De administrativa och vetenskapliga myndigheterna1. Varje Part skall med anledning av denna konvention utse:a) en eller flera administrativa myndigheter med behörighet att bevilja tillstånd eller certifikat på Partens vägnar, ochb) en eller flera vetenskapliga myndigheter.2. Då en stat deponerar sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall den samtidigt underrätta depositarieregeringen om namn och adress på den administrativa myndighet som bemyndigats upprätthålla förbindelser med andra Parter och med Sekretariatet.3. Varje ändring i fråga om utsedda myndigheter eller deras behörighet enligt bestämmelserna i denna artikel skall av vederbörande Part meddelas Sekretariatet för de andra Parternas underrättande.4. Varje administrativ myndighet som avses i denna artikels mom. 2 skall, då Sekretariatet eller en annan Parts administrativa myndighet begär det, översända avtryck av stämplar eller sigill som används för att bekräfta tillståndsbevis eller certifikat.

Artikel X

Handel med stater som inte har tillträtt konventionenVid export eller reexport till, eller import från en stat som inte har tillträtt denna konvention, kan en dokumentation utfärdad av denna stats behöriga myndigheter i huvudsaklig överensstämmelse med de villkor som ställs i denna konvention för utfärdandet av tillståndsbevis och certifikat godtagas av Parterna i stället för sådana bevis och certifikat.

Artikel XI

Parternas konferens1. Sekretariatet skall sammankalla Parternas konferens till ett möte senast två år efter det att denna konvention har trätt i kraft.2. Sekretariatet skall därefter sammankalla till ordinarie möten minst en gång vartannat år, såvida konferensen inte bestämmer annorlunda, och till extraordinarie möten närhelst minst en tredjedel av Parterna skriftligen har begärt detta.3. Vid såväl ordinarie som extraordinarie möten skall Parterna granska tillämpningen av denna konvention och kan:a) träffa de anstalter som krävs för att Sekretariatet skall kunna fullgöra sina uppgifter och anta ekonomiska bestämmelser(1),b) behandla och anta ändringar i Bilaga I och II i överensstämmelse med artikel XV,c) granska de framsteg som gjorts i fråga om återuppbyggandet och bevarandet av de arter som upptagits i Bilaga I, II och III,d) motta och behandla rapporter från Sekretariatet eller Parterna, oche) då så är lämpligt utfärda rekommendationer för att förbättra denna konventions effektivitet.4. Vid varje ordinarie möte kan Parterna bestämma tid och plats för det nästföljande ordinarie möte som skall avhållas enligt denna artikels mom. 2.5. Vid varje möte kan Parterna bestämma och anta mötets arbetsordning.6. Förenta nationerna, dess fackorgan och Internationella atomenergiorganet, såväl som varje stat som inte har tillträtt denna konvention, kan låta sig representeras vid konferensens möten av observatörer, som skall ha rätt att delta i mötena utan rösträtt.7. Varje organisation eller institution tillhörande någon av nedan angivna kategorier, som är tekniskt kvalificerad i fråga om skyddet, vården eller handhavandet av vilda djur och växter, och som till Sekretariatet har anmält önskemål om att vara representerad av observatörer vid konferensens möten, skall få tillträde såvida inte minst en tredjedel av de närvarande Parterna motsätter sig det:a) internationella institutioner eller organ, statliga eller icke-statliga, samt nationella statliga institutioner och organ, ochb) nationella icke-statliga institutioner eller organ, som har godkänts för detta ändamål av den stat de tillhör.När de har vunnit tillträde skall dessa observatörer har rätt att delta i mötena utan rösträtt.

Artikel XII

Sekretariatet1. Då denna konvention träder i kraft skall ett Sekretariat ställas till förfogande av exekutivdirektören för Förenta nationernas miljöprogram. I den omfattning och på det sätt han finner skäligt, kan han bistås av lämpliga internationella och nationella institutioner eller organ, statliga eller icke-statliga, som är tekniskt kvalificerade i fråga om skyddet, vården eller handhavandet av vilda djur och växter.2. Sekretariatets uppgifter skall vara:a) att ordna Parternas möten och stå till tjänst vid dessa möten,b) att utföra de uppgifter, som tilldelats det enligt bestämmelserna i artiklarna XV och XVI i denna konvention,c) att företa vetenskapliga och tekniska studier i enlighet med program, som fastställts av Parternas konferens för att bidra till genomförandet av denna konvention, däribland studier angående normer för behandling och transport av levande exemplar samt tillvägagångssätt för identifiering av exemplar,d) att studera Parternas rapporter och från Parterna inhämta sådana ytterligare upplysningar som bedöms nödvändiga för att säkerställa genomförandet av denna konvention,e) att fästa Parternas uppmärksamhet på frågor av betydelse för denna konventions syften,f) att periodiskt utge och tillställa Parterna aktuella upplagor av Bilaga I, II och III tillsammans med sådana upplysningar som kan underlätta identifieringen av exemplar av de arter som har upptagits i dessa bilagor,g) att utarbeta årliga rapporter till Parterna om sitt arbete och om genomförandet av denna konvention samt sådana andra rapporter som Parterna kan ha begärt vid sina möten,h) att lägga fram rekommendationer rörande genomförandet av konventionens syften och bestämmelser, däribland informationsutbyte av vetenskaplig och teknisk natur,i) att fullgöra varje annan uppgift som Parterna kan ålägga det.

Artikel XIII

Internationella åtgärder1. När Sekretariatet på grundval av mottagna upplysningar finner att en art som upptagits i Bilaga I eller II ogynnsamt påverkas av handeln med exemplar av den arten, eller att bestämmelserna i denna konvention inte genomförs effektivt, skall det underrätta vederbörande Parts eller Parters behöriga administrativa myndigheter.2. När en Part mottar ett meddelande enligt denna artikels mom. 1, skall den snarast möjligt, och i den omfattning som dess lagar medger det, upplysa Sekretariatet om alla relevanta fakta och i förekommande fall föreslå avhjälpande åtgärder. Om parten anser att en utredning är önskvärd, kan en sådan företas av en eller flera personer som uttryckligen bemyndigats därtill av Parten.3. De upplysningar som har lämnats av Parten eller som framkommit vid sådan utredning, som avses i denna artikels mom. 2, skall behandlas vid nästföljande möte med Parternas konferens, som kan framlägga de rekommendationer den finner lämpliga.

Artikel XIV

Återverkningar på inhemsk lagstiftning och internationella konventioner1. Bestämmelserna i denna konvention skall inte på något sätt påverka Parternas rätt att anta:a) strängare inhemska föreskrifter rörande villkoren eller totalförbud för handel med, besittning eller transport av exemplar av arter som är upptagna i Bilaga I, II och III, ellerb) inhemska föreskrifter som begränsar eller förbjuder handel med, besittning eller transport av arter som inte är upptagna i Bilaga I, II eller III.2. Bestämmelserna i denna konvention skall inte på något sätt påverka de inhemska bestämmelser eller Parternas förpliktelser enligt de fördrag, konventioner eller internationella avtal som berör andra aspekter av handel med, besittning eller transport av exemplar och är i kraft eller kan komma att träda i kraft för någon Part, däribland föreskrifter om tullväsendet, den allmänna hälsovården samt veterinär- eller växtkarantän.3. Bestämmelserna i denna konvention skall inte på något sätt påverka bestämmelser eller förpliktelser i fördrag, konventioner eller internationella avtal som ingåtts eller kan komma att ingås mellan stater för att bilda en union eller ett regionalt handelsområde, innebärande att det etableras eller upprätthålls en gemensam yttre tullkontroll och att den inbördes tullkontrollen mellan staterna avvecklas, såvitt angår handeln mellan de stater som är medlemmar av unionen eller området.4. En till denna konvention ansluten stat som också är ansluten till annat fördrag, annan konvention eller annat internationellt avtal, som är i kraft vid tidpunkten för denna konventions ikraftträdande och enligt vars bestämmelser skydd erbjuds marina arter som är upptagna i Bilaga II, skall vara befriad från de förpliktelser som åvilar den enligt bestämmelserna i denna konvention såvitt angår handeln med sådana exemplar av arter som är upptagna i Bilaga II och som tas av fartyg registrerade i den staten i överensstämmelse med bestämmelserna i nämnda andra fördrag, konvention eller internationella avtal.5. Oaktat bestämmelserna i artikel III, IV och V, krävs vid export av ett exemplar som tagits i enlighet med denna artikels mom. 4, endast ett certifikat utfärdat av administrativ myndighet i införselstaten, varav framgår att exemplaret tagits i enlighet med bestämmelserna i ifrågavarande andra fördrag, konvention eller internationella avtal.6. Intet i denna konvention skall föregripa havsrättens kodifiering och utveckling vid den havsrättskonferens som Förenta nationerna skall hålla enligt Förenta nationernas generalförsamlings resolution 2750 C (25), ej heller föregrips någon stats nuvarande eller framtida anspråk och rättsliga uppfattning rörande havsrätten samt arten och omfattningen av kuststats och flaggstats jurisdiktion.

Artikel XV

Ändringar i Bilaga I och II1. Följande bestämmelser skall gälla i fråga om ändringar i Bilaga I och II vid möten med Parternas konferens.a) Varje Part kan föreslå en ändring i Bilaga I och II för behandling vid följande möte. Texten till ändringsförslaget skall vara inkommen till Sekretariatet senast 150 dagar före mötet. Sekretariatet skall rådfråga övriga parter och intresserade organ i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikels mom. 2 punkterna b) och c) och skall meddela svaren till alla Parter senast 30 dagar före mötet.b) Ändringar skall antas med två-tredjedelars majoritet av de Parter som är närvarande och röstar. I detta sammanhang skall med "Parter som är närvarande och röstar" förstås de närvarande Parter som avger en jakande eller nekande röst. Parter som avstår från röstning skall inte inräknas bland de två-tredjedelar som krävs för att ändringen skall antas.c) Ändringar som antagits vid ett möte skall träda i kraft 90 dagar efter detta möte för alla Parter utom för dem som reserverar sig i enlighet med denna artikels mom. 3.2. Följande bestämmelser skall gälla i fråga om ändringar i Bilaga I och II mellan möten med Parternas konferens:a) Varje Part kan föreslå en ändring i Bilaga I och II för behandling mellan möten genom den röstning per korrespondens som beskrivs i detta moment.b) I fråga om marina arter skall Sekretariatet efter mottagandet av texten till ändringsförslaget omgående delge Parterna denna. Sekretariatet skall även rådfråga mellanstatliga organ som befattar sig med dessa arter i syfte att erhålla sådana vetenskapliga data som dessa organ kan tillhandahålla och för att säkerställa samordning med skyddsåtgärder som genomförs av dessa organ. Sekretariatet skall snarast möjligt vidarebefordra till Parterna de synpunkter och data som erhållits från dessa organ tillsammans med sina egna bedömningar och rekommendationer.c) I fråga om andra arter än de marina skall Sekretariatet efter mottagandet av texten till ändringsförslaget omgående delge Parterna denna och därefter snarast möjligt meddela dem sina egna rekommendationer.d) Varje Part kan inom 60 dagar från den dag då Sekretariatet meddelar Parterna sina rekommendationer i enlighet med punkterna b) och c) i detta moment tillställa Sekretariatet kommentarer till ändringsförslaget tillsammans med därtill hörande vetenskapliga data och upplysningar.e) Sekretariatet skall snarast möjligt delge Parterna erhållna svar tillsammans med sina egna rekommendationer.f) Om ingen invändning mot ändringsförslaget har mottagits av Sekretariatet inom 30 dagar från den dag då Sekretariatet meddelade svaren och rekommendationerna i enlighet med punkt e) i detta moment, skall ändringen träda i kraft 90 dagar därefter för alla Parter utom för dem som reserverar sig i enlighet med denna artikels mom. 3.g) Om Sekretariatet mottar en invändning skall ändringsförslaget underkastas en röstning per korrespondens enligt bestämmelserna i punkterna h), i) och j) i detta moment.h) Sekretariatet skall underrätta Parterna om att en invändning har mottagits.i) Såvida Sekretariatet inte erhåller jakande, nekande eller avstående röster från minst hälften av Parterna inom 60 dagar från den dagen för underrättelsen enligt punkt h) i detta moment, skall ändringsförslaget hänskjutas till nästföljande möte med konferensen för vidare behandling.j) Förutsatt att röster har mottagits från hälften av Parterna, skall ändringen antas med två-tredjedelars majoritet av de Parter som avges jakande eller nekande röst.k) Sekretariatet skall underrätta alla Parter om resultatet av omröstningen.l) Om den föreslagna ändringen antas, skall den träda i kraft 90 dagar efter Sekretariatets meddelande härom för alla Parter utom för dem som reserverar sig i enlighet med denna artikels mom. 3.3. Under den tidsperiod på 90 dagar som fastställs i denna artikels mom. 1 punkt c) eller mom. 2 punkt l) kan varje Part genom skriftlig anmälan till depositarieregeringen reservera sig mot ändringen. Till dess att reservationen har tagits tillbaka, skall Parten behandlas som en icke-part i fråga om handeln med de berörda arterna.

Artikel XVI

Bilaga III och ändringar i denna1. Varje Part kan när som helst till Sekretariatet inlämna en lista, i vilken anges arter som är föremål för reglering inom dess jurisdiktion för det ändamål som nämns i artikel 2 mom. 3. Bilaga III skall innehålla namnen på de Parter som anmält arterna för införande i denna, dessa arters vetenskapliga namn, och de delar och produkter av berörda djur eller växter, som är uttryckligt angivna för dessa arter i enlighet med artikel 1 punkt b).2. Varje lista som inlämnats i enlighet med bestämmelserna i denna artikels mom. 1 skall av Sekretariatet snarast möjligt efter mottagandet delges Parterna. Listan träder i kraft såsom del av Bilaga III 90 dagar efter dagen för denna delgivning. När som helst efter mottagandet av en sådan lista kan en Part genom skriftlig underrättelse till depositarieregeringen anmäla en reservation angående en art eller delar eller produkter därav. Till dess att en sådan reservation har tagits tillbaka, skall staten behandlas som en icke-part i fråga om handel med ifrågavarande art eller del eller produkt därav.3. En Part som har anmält en art för införande i Bilaga III kan när som helst återkalla en sådan anmälan genom skriftligt meddelande till Sekretariatet som skall underrätta alla Parterna om återkallelsen. Återkallelsen skall träda i kraft 30 dagar efter den dag då denna underrättelse lämnas.4. Varje Part som inlämnar en lista enligt bestämmelserna i denna artikels mom. 1 skall tillställa Sekretariatet ett exemplar av alla inhemska lagar och förordningar som är tillämpliga på skyddet av sådana arter, jämte de kommentarer som Parten finner skäliga eller som Sekretariatet kan begära. Parten skall, så länge arten i fråga är upptagen i Bilaga III, anmäla alla ändringar i dessa lagar och förordningar eller nya kommentarer, när sådana har tagits.

Artikel XVII

Ändringar i konventionen1. Ett extraordinärt möte med Parternas konferens skall sammankallas av Sekretariatet på skriftlig anmodan av minst en tredjedel av Parterna för att behandla och anta ändringar i denna konvention. Sådana ändringar skall antas med två-tredjedelars majoritet av de Parter som är närvarande och röstar. I detta sammanhang skall med "Parter som är närvarande och röstar" förstås parter som avger en jakande eller nekande röst. Parter som avstår från att rösta skall inte inräknas bland de tvåtredjedelar som krävs för att ändringen skall antas.2. Sekretariatet skall delge Parterna texten till varje ändringsförslag senast 90 dagar före mötet.3. En ändring skall träda i kraft för de Parter som har godkänt den 60 dagar efter det att två-tredjedelar av Parterna har deponerat sina instrument om dess godkännande hos depositarieregeringen. Därefter skall ändringen träda i kraft för varje annan Part 60 dagar efter det att denna Part deponerat sitt instrument om dess godkännande.

Artikel XVIII

Lösning av tvister1. Varje tvist som uppstår mellan två eller flera Parter rörande tolkningen eller tillämpningen av bestämmelserna i denna konvention skall bli föremål för förhandlingar mellan de berörda parterna.2. Om tvisten inte kan lösas i enlighet med denna artikels mom. 1, kan Parterna överenskomma att hänskjuta tvisten till skiljedom, i synnerhet till Permanenta skiljedomstolen i Haag, och de Parter som så gör skall vara bundna av skiljedomen.

Artikel XIX

UndertecknandeDenna konvention skall stå öppen för undertecknande i Washington till den 30 april 1973 och därefter i Bern till den 31 december 1974.

Artikel XX

Ratifikation, godtagande, godkännandeDenna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas. Instrument om ratifikation, godtagande eller godkännande skall deponeras hos den schweiziska regeringen, som skall vara depositarieregering.

Artikel XXI

AnslutningDenna konvention skall ständigt stå öppen för anslutning. Anslutningsinstrument skall deponeras hos depositarieregeringen.

Artikel XXII

Ikraftträdande1. Denna konvention skall träda i kraft 90 dagar efter den dag då det tionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning deponerats hos depositarieregeringen.2. För varje stat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deponeringen av det tionde instrumentet om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning skall denna konvention träda i kraft 90 dagar efter det att denna stat deponerar sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning.

Artikel XXIII

Reservationer1. Bestämmelserna i denna konvention kan inte bli föremål för generella reservationer. Särskilda reservationer kan göras i enlighet med bestämmelserna i denna artikel och artiklarna XV och XVI.2. Varje stat kan vid deponeringen av sitt instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning anmäla en särskild reservation rörande:a) envar art som upptagits i Bilaga I, II eller III, ellerb) envar del eller produkt som anges i anslutning till de arter som upptagits i Bilaga III.3. Till dess att en Part återkallar en reservation som den anmält i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, skall den behandlas som en icke-part med avseende på handel med den art, del eller produkt, som anges i reservationen.

Artikel XXIV

UppsägningVarje Part kan när som helst säga upp denna konvention genom skriftligt meddelande till depositarieregeringen. Uppsägningen träder i kraft 12 månader efter det att depositarieregeringen har mottagit meddelandet.

Artikel XXV

Depositarie1. Originalet till denna konvention på engelska, franska, kinesiska, spanska och tyska språken, vilka alla versioner äger lika vitsord, skall deponeras hos depositarieregeringen, som skall överlämna bestyrkta avskrifter till alla stater som har undertecknat den eller deponerat anslutningsinstrument.2. Depositarieregeringen skall underrätta alla stater som har undertecknat eller anslutit sig till konventionen samt Sekretariatet om undertecknanden och depositioner av instrument om ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, om konventionens ikraftträdande, om ändringar i den och om anmälningar och återtaganden av reservationer samt om uppsägningar.3. Så snart denna konvention träder i kraft skall depositarieregeringen överlämna bestyrkt avskrift av konventionen till Förenta nationerna sekretariat för registrering och offentliggörande i enlighet med artikel 102 i Förenta nationernas stadga.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud, som vederbörligen bemyndigats därtill, undertecknat denna konvention.Som skedde i Washington den tredje mars nittonhundrasjuttiotre.

BILAGA I OCH II (2)(3)

Förklaring1. Arter i dessa bilagor är upptagnaa) med angivande av artens namn, ellerb) såsom tillhörande en högre indelning eller angiven del därav.2. Förkortningen "spp" betecknar alla arter av en högre indelning.3. Andra hänvisningar till högre indelning än arter förekommer endast för orientering eller klassificering.4. Förkortningen "p.e." betecknar arter som kan vara utdöda.5. En asterisk "*" vid namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art, eller arter eller grupper av arter av denna högre indelning, förtecknats i bilaga I till konventionen och således inte tagits med i bilaga II.6. Två asterisker "**" vid namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art, eller arter eller grupper av arter av denna högre indelning, förtecknats i bilage II till konventionen och således inte tagits med i bilaga I.7. Plustecknet "+" följt av ett nummer vid namnet på en art eller högre indelning betecknar att endast nedan angivna geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art, eller arter eller grupper av arter av denna högre indelning, förtecknas i bilagan i fråga, på följande sätt:+ 201 sydamerikansk population.+ 202 population i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan.+ 203 italiensk population.+ 204 alla nordamerikanska underarter.+ 205 asiatisk population.+ 206 indisk population.+ 207 australisk population.+ 208 population i Himalaya.+ 209 alla nyzeeländska arter.+ 210 chilensk population.+ 211 alla amerikanska arter av denna familj.+ 212 australisk population.8. Minustecknet "-" följt av ett nummer vid namnet på en art eller högre indelning betecknar att geografiskt avgränsade populationer av denna art, respektive underarter eller arter av denna högre indelning utelämnats ur bilagan i fråga, på följande sätt:- 101 population i Bhutan, Indien, Nepal och Pakistan.- 102 Panthera tigris altaica (amurensis).- 103 Australisk population.- 104 Cathartidae.- 105 Nordamerikansk population med undantag för Grönland.- 106 Population i Förenta staterna. - 107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus och Psittacula krameri.- 108 Population i Papua Nya Guinea.- 109 Chilensk population.- 110 Alla icke-suckulenta arter.9. Tecknet ">" följt av ett nummer vid namnet på en art eller högre indelning anger delar eller produkter som omfattas av konventionens föreskrifter:> 1 betecknar rötter.> 2 betecknar virke.> 3 betecknar hela trädstammar.>Plats för tabell>

BILAGA III(4)(5)Förklaring1. Arter i denna bilaga är upptagnaa) med angivande av artens namn, ellerb) såsom tillhörande en högre indelning eller angiven del därav.2. Förkortningen "spp." betecknar alla arter av en högre indelning.3. Andra hänvisningar till högre indelning än arter förekommer endast för orientering eller klassificering.4. En asterisk * vid namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art, eller arter eller grupper av arter av denna högre indelning, förtecknats i bilaga I till konventionen och att de således inte tas med i bilaga III.5. Två asterisker ** vid namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera geografiskt åtskilda populationer respektive underarter av denna art, eller arter eller grupper av arter av denna högre indelning, förtecknats i bilaga II till konventionen och att de således inte tas med i bilaga III.6. De länder som anges vid namnet på en art eller en högre indelning är de länder som föreslagit att denna skall föras in i förteckningen.7. Alla levande eller döda djur och växter som förtecknas i denna bilaga omfattas av konventionen, liksom alla lätt identifierbara delar och produkter av dessa arter.>Plats för tabell>

(1) Kursiverad text har ännu ej trätt i kraft eller ratificerats av medlemsstaterna

(2) Noteringarna (C 1) och (C 2) efter namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera underarter av denna art eller arter inom denna högre indelning ingår i del 1 eller 2 av förordningens bilaga C.

(3) Översättningen av de latinska namnen finns med endast som vägledning.

(4) Noteringarna (C 1) och (C 2) efter namnet på en art eller högre indelning betyder att en eller flera underarter av denna art eller arter inom denna högre indelning ingår i del 1 eller 2 av förordningens bilaga C.

(5) Översättningen av de latinska namnen finns med endast som vägledning.

BILAGA B

>Plats för tabell>

BILAGA C

FÖRTECKNING ÖVER ARTER

som särbehandlas av gemenskapen

Märk:

En asterisk (*) vid namnet på en art eller en högre indelning betyder att en eller flera geografiskt åtskilda populationer av denna art, respektive underarter eller arter av denna högre indelning, redan förtecknats i bilaga I till konventionen.

DEL 1

ARTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.1

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua tetradactyla chapadensis

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp.

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

CETACEA spp. (*)(1)

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennetti

Eupleres goudotii

Eupleres major

Fossa fossa

Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga angustirostris

Mirounga leonina

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*)

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus (*)

Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana mexicana

Bovidae

Capra falconeri (*)

Oryx (tao) dammah

AVES

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis

Casmerodius albus (syn. Egretta alba)

Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

Phoenicopterus ruber chilensis

Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Coscoroba coscoroba

Cygnus columbianus (syn. Cygnus bewickii jankowskii)

Branta ruficollis

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*)

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus

Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106

Cyrtonyx montezumae montezumae

Francolinus ochropectus

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otidiae

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Numenius tenuirostris

Laridae

Larus brunnicephalus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Goura cristata

Goura scheepmakeri

Goura victoria

CUCULIFORMES

Musophagidae

Gallirex porphyreolophus

Tauraco corythaix

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bacerotidae

Aceros narcondami

Buceros bicornis (*)

Buceros hydrocorax hydrocorax

Buceros rhinoceros rhinoceros

PICIFORMES

Picidae

Picus squamatus flavirostris

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidorphorus hyperythrus

Helodermatidae

Heloderma spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)

Parnassius apollo

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)

Troides spp. (sensu D'Abrera)

FLORA

ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus

Epipactis palustris

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis muelleri

Epipactis dunensis

Epipactis purpurata

Epipactis phyllanthes

Epipactis atrorubens

Epipactis microphylla

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera cucullata

Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera rubra

Limodorum abortivum

Epigogium aphyllum

Neottia nidus-avis

Listera ovata

Listera cordata

Spiranthes spiralis

Spiranthes aestivalis

Spiranthes romanzoffiana

Goodyera repens

Gennaria diphylla

Herminium monorchis

Neottianthe cucullata

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Chamorchis alpina

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia odoratissima

Pseudorchis albida

Pseudorchis frivaldii

Nigritella nigra

Coeloglossum viride

Dactylorhiza iberica

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sulphurea

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza cordigera

Datylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza saccifera

Neotinea maculata

Traunsteinera globosa

Orchis papilionacea

Orchis boryi

Orchis morio

Orchis longicornu

Orchis coriophora

Orchis sancta

Orchis ustulata

Orchis tridentata

Orchis lactea

Orchis italica

Orchis simia

Orchis militaris

Orchis punctulata

Orchis purpurea

Orchis saccata

Orchis patens

Orchis spitzelii

Orchis mascula

Orchis pallens

Orchis provincialis

Orchis anatolica

Orchis quadripunctata

Orchis laxiflora

Aceras anthropophorum

Himantoglossum hircinum

Barlia robertiana

Anacamptis pyramidalis

Serapias cordigera

Serapias neglecta

Serapias vomeracea

Serapias lingua

Serapias parviflora

Ophrys insectifera

Ophrys speculum

Ophrys lutea

Ophrys fusca

Ophrys pallida

Ophrys sphegodes

Ophrys spruneri

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys bertolonii

Ophrys lunulata

Ophrys argolica

Ophrys reinholdii

Ophrys crotica

Ophrys carmela

Ophrys scolopax

Ophrys fuciflora

Ophrys arachnitiformis

Ophrys tenthredinifera

Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora

Corallorhiza trifida

Liparis loeselii

Microstylis monophyllos

Hammarbya paludos

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (sis. Cyclamen mindleri)

Cyclamen Creticum

Cyclamen balearicum

Cyclamen persicum

DEL 2

ARTER SOM AVSES I ARTIKEL 3.2

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*)

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus (= Tharlactos) maritimus

Procyonidae

Ailurus fulgens

Mustelidae

Lutra enudris

Lutra incarum

Felidae

Felis bengalensis (*)

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis pajeros

Felis pardalis (*)

Felis serval

Felis tigrina (*)

Felis wiedii (*)

Felis yagouaroundi (*)

Felis lynx (*)

Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodanta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis

Hippopotamus amphibius

Cervidae

Pudu mèphistophiles

Bovidae

Ovis ammon

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica

Anas aucklandica chlorotis

Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra

Ortalis vetula

Penelopina nigra

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

PSITTACIFORMES

Psittacidae spp. - 107 (Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, Psittacula krameri)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta brachyura nympha

Cotingidae

Rupicola peruviana

Rupicola rupicola

Muscicapidae

Psophodes nigrogularis

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (med undantag av Testudo graea, Testudo hermanni och Testudo marginata, vilka omfattas av del i i bilaga C)

Pelomedusidae

Podocnemis spp.

CROCODYLIA

Alligarotidae spp. (*)

Crocodylidae spp. (*)

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Constrictor constrictor (syn. Boa constrictor)

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Colubridae

Cyclagras gigas

AMPHIBIA

SALIENTIA

Bufonidae

Bufo retiformis

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum)

Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum autc)

Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)

(1) Med undantag för de exemplar av de arter som förtecknas i bilaga II till konventionen samt produkter av dessa exemplar som fångats av den grönländska befolkningen med tillstånd av behöriga myndigheter på Grönland eller i Danmark.