Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/129/EEG av den 28 mars 1983 om införsel i medlemsstaterna av skinn från vissa sälungar och produkter av sådana skinnEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 091 , 09/04/1983 s. 0030 - 0031

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0121

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0122

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0121

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 4 s. 0122RÅDETS DIREKTIV av den 28 mars 1983 om införsel i medlemsstaterna av skinn från vissa sälungar och produkter av sådana skinn (83/129/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Europaparlamentet har antagit en resolution om gemenskapens handel med sälprodukter, särskilt produkter från ungar av grönlandssäl och klappmyts (blåssäl).

I flera medlemsstater har import och saluföring av skinn från grönlandssäl ("whitecoats") och klappmyts (bluebacks) redan begränsats genom lagstiftning eller frivilliga åtgärder. En medlemsstat kräver redan idag märkning av alla sälprodukter.

Flera studier har gett anledning till tvivel vad gäller tillståndet för populationerna av grönlandssäl och klappmyts, i synnerhet effekten av icke traditionella fångstmetoder på bevarandet av och tillståndet för klappmytspopulationen.

Så länge man tar hänsyn till arternas möjlighet att stå emot utnyttjandet och till balansen i naturen, är utnyttjande av sälar en legitim och naturlig sysselsättning, och i vissa delar av världen en viktig del av ekonomin och av traditionellt liv. Den form av jakt som traditionellt bedrivs av Inuitfolket berör inte sälungar, och man bör därför se till att Inuitfolkets intressen inte påverkas.

De vetenskapliga aspekterna på och konsekvenserna av jakt på ungar av grönlandssäl och klappmyts bör undersökas ytterligare. I väntan på resultat av sådana undersökningar bör tillfälliga åtgärder vidtas eller bibehållas i enlighet med den resolution som antagits av rådet och medlemsstaternas företrädare den 5 januari 1983(3).

Det har noterats att jakten på sälungar i viss mån redan har minskat. Rådet har uppmanat kommissionen att genom fortsatta kontakter med de berörda länderna söka lösningar som gör en importbegränsning onödig.

Rådet kommer att göra en ny bedömning av situationen på grundval av den rapport som skall läggas fram av kommissionen före den 1 september 1983.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall vidta eller bibehålla alla åtgärder som krävs för att säkerställa att kommersiell import av de produkter som förtecknas i bilagan inte sker.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om sådana åtgärder.

Artikel 2

Detta direktiv skall gälla från den 1 oktober 1983 till den 1 oktober 1985, om inte rådet på förslag från kommissionen beslutar något annat med kvalificerad majoritet, med beaktande av den rapport som skall läggas fram till rådet av kommissionen före den 1 september 1983.

Artikel 3

Detta direktiv skall inte tillämpas på produkter från sälar som åtkommits genom Inuitfolkets traditionella jakt.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 mars 1983.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) EGT nr C 334, 20.12.1982, s. 132.

(2) EGT nr C 346, 31.12.1982, s. 1.

(3) EGT nr C 14, 18.1.1983, s. 1.