Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/206/EEG av den 21 april 1983 om ändring av direktiv 80/51/EEG om begränsning av buller från underljudsluftfartygEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 117 , 04/05/1983 s. 0015 - 0017

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0162

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 3 s. 0162

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0122

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0122RÅDETS DIREKTIV av den 21 april 1983 om ändring av direktiv 80/51/EEG om begränsning av buller från underljudsluftfartyg (83/206/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av det förslag till direktiv som lagts fram av kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Ändringar som gjorts av Internationella civila luftfartsorganisationen i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, som fastställer normer för buller från luftfartyg, och andra åtgärder på det internationella området som rör buller från luftfartyg har gjort det nödvändigt att företa vissa ändringar i rådets direktiv 80/51/EEG av den 20 december 1979 om begränsning av buller från underljudsluftfartyg(3).

Det är nödvändigt att klargöra avsikten med artiklarna 1 och 5 i rådets direktiv 80/51/EEG.

Civila jetmotordrivna underljudsflygplan som inte är registrerade inom medlemsstaternas territorier och som inte uppfyller de där gällande internationella normerna skall inte få användas inom medlemsstaternas territorier efter den 31 december 1987 med möjlighet till tillfälliga undantag till och med den 31 december 1989.

Det är inte nödvändigt att utsträcka detta förbud till Grönland med hänsyn till dess geografiska läge och ringa befolkning.

Ett undantag från reglerna om miljövärdighetsbevis bör göras för ett litet antal specialkonstruerade luftfartyg som används för transporter för flygindustrin inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/51/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Varje medlemsstat skall säkerställa att civila jetmotordrivna eller propellerdrivna underljudsflygplan som är registrerade inom dess territorium och som hör till någon av de kategorier som anges i volym I (Buller från luftfartyg) i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, i den utgåva som tillämpas från den 26 november 1981, i enlighet med ändring 5 (i det följande kallad bilaga 16/5) inte får användas inom medlemsstaters territorier om inte medlemsstaten har utfärdat miljövärdighetsbevis efter tillfredsställande utredning om att flygplanet uppfyller krav som minst motsvarar tillämpliga normer i volym I, del II, kapitel 2, 3, 5 eller 6 i bilaga 16/5."

2. I artikel 2.1 skall

- ordet "luftfartyg" bytas ut mot "flygplan",

- i e ordet "vikter" bytas ut mot "massa".

3. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Varje medlemsstat skall säkerställa att civila propellerdrivna flygplan med en godkänd startmassa på högst 5700 kg och civila jetmotordrivna underljudsflygplan som inte tillhör någon av de kategorier som anges i volym I i bilaga 16/5 och som använder flygplatser belägna i en medlemsstat, är godkända enligt de krav som minst motsvarar tillämpliga normer i volym I, del II, kapitel 2 eller 6 i bilaga 16/5 då de första gången registreras inom medlemsstatens territorium."

4. I artikel 4 skall ordet "luftfartyg" bytas ut mot "flygplan".

5. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Med förbehåll för artikel 1 skall varje medlemsstat säkerställa att civila jetmotordrivna underljudsflygplan som är registrerade inom dess territorium från och med den 1 januari 1987 inte får användas inom medlemsstaters territorier om den inte har utfärdat miljövärdighetsbevis efter tillfredsställande utredning om att dessa flygplan uppfyller krav som minst motsvarar normerna i volym I, del II, kapitel 2 i volym I i bilaga 16/5.

2. Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan medge tillfälliga undantag från punkt 1 eller från artikel 7.2 om ifrågavarande lufttrafikföretag åtar sig att ersätta de berörda flygplanen senast den 31 december 1988 med andra på marknaden tillgängliga flygplan som uppfyller krav som minst motsvarar bullernormerna i volym I, del II, kapitel 3 i bilaga 16/5."

6. I artikel 6 skall

- ordet "luftfartyg" bytas ut mot "flygplan",

- nuvarande bestämmelse betecknas punkt 1,

- följande punkt läggas till:

"2. Medlemsstaterna kan tillåta användandet av civila, propellerdrivna flygplan med en godkänd startmassa som överstiger 5 700 kg, vilka är speciellt konstruerade och tillverkade i mycket få exemplar och som används för transport av flygindustriprodukter av osedvanlig storlek och som inte kan sättas i trafik på grund av de övriga bestämmelserna i detta direktiv, om medlemsstaterna säkerställer att sådana flygplan endast används inom deras egna territorier eller inom territorier tillhöriga stater som samtycker till det.

Innan en medlemsstat ger tillåtelse enligt denna punkt, skall den underrätta kommissionen om detta."

7. I artikel 7 skall

- ordet "luftfartyg" bytas ut mot "flygplan",

- nuvarande bestämmelse betecknas punkt 1,

- följande punkter läggas till:

"2. Från och med den 1 januari 1988 skall medlemsstaterna inte tillåta att civila jetmotordrivna underljudsflygplan, som inte är registrerade i en medlemsstat och som inte uppfyller krav som minst motsvarar bullernormerna i volym I, del II, kapitel 2 i bilaga 16/5, används inom deras territorier.

3. Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan medge tillfälliga undantag från punkt 2 om lufttrafikföretaget framlägger bevis om att det är ekonomiskt eller tekniskt omöjligt att trafikera deras flygplatser med flygplan som uppfyller de normer som omnämns i punkt 2. Sådana undantag skall upphöra att gälla senast den 31 december 1989.

4. Punkterna 2 och 3 i denna artikel gäller inte för Grönland."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 12 månader efter dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta(4).

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 1983.

På rådets vägnar

D. von WÜRZEN

Ordförande

Rådet har mottagit följande meddelande från Förbundsrepubliken Tysklands regering:

"Förbundsrepubliken Tysklands regering förklarade i samband med att den deponerade sina ratifikationsinstrument avseende fördragen om upprättande av Europeiska gemenskaperna, att dessa fördrag likaledes gällde för Land Berlin. Den förklarade samtidigt att de rättigheter och det ansvar som tillagts Frankrike, Storbritannien och Förenta staterna med avseende på Berlin inte påverkades. Med hänsyn till att civil luftfart är ett av de områden där de nämnda staterna uttryckligen har förbehållit sig befogenheter med avseende på Berlin uttalar Förbundsrepubliken Tysklands regering efter att ha konsulterat dessa staters regeringar att rådets direktiv om ändring av direktiv 80/51/EEG om begränsning av buller från underljudsluftfartyg inte omfattar Land Berlin."

(1) EGT nr C 334, 20.12.1982, s. 137.

(2) EGT nr C 348, 31.12.1981, s. 3.

(3) EGT nr L 18, 24.1.1980, s. 26.

(4) Detta direktiv annmäldes till medlemsstaterna den 26 april 1983.