Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/478/EEG av den 19 september 1983 om ändring för femte gången (asbest) av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 263 , 24/09/1983 s. 0033 - 0036

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0201

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0201

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0136

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0136RÅDETS DIREKTIV av den 19 september 1983 om ändring för femte gången (asbest) av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (83/478/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Användningen av asbest och vissa produkter som innehåller asbest kan leda till att fibrer och damm frigörs, vilket kan skada människors hälsa och orsaka asbestos och cancer.

Människors hälsa skyddas bäst genom förebyggande åtgärder.

Ett mycket effektivt sätt att skydda människors hälsa och miljön är att förbjuda användningen av vissa fibrer vilka enligt en del vetenskapliga källor är särskilt farliga, såsom krokidolit (blå asbest).

Det är för närvarande inte möjligt att helt förbjuda krokidolit. Det är inte rimligt att föreslå att samtliga produkter som innehåller krokidolit skall dras in från marknaden, eftersom hanteringen i samband med indragningen eller oskadliggörandet av produkterna i sig skulle utgöra en hälsofara genom att fibrer frigjordes.

Vissa produkter som innehåller krokidolit, exempelvis tätningar, rör av asbestcement och kraftöverföringar, kommer inte inom den närmaste framtiden att helt kunna ersättas inom gemenskapen av material med minst likvärdiga egenskaper.

Det är nödvändigt att genom särskild märkning ange de risker som kan förekomma vid användning av produkter som innehåller asbestfibrer.

Vissa medlemsstater har redan infört regler om märkning av asbestprodukter. Reglerna skiljer sig dock i fråga om villkoren för utsläppandet på marknaden.

Genom detta direktiv begränsas möjligheten att på marknaden släppa ut och använda krokidolit och produkter som innehåller krokidolitfibrer.

Begränsningar av möjligheten att släppa ut på marknaden och använda andra asbestfibrer och produkter med sådana fibrer kan ytterligare förbättra skyddet för människors hälsa. I avvaktan på gemenskapsbestämmelser om sådana begränsningar måste åtgärder för harmonisering i fråga om sådana fibrer eller produkter inskränkas till bestämmelser om märkningen.

Genom detta direktiv införs ett dispenssystem. Det är nödvändigt att regelbundet se över dispensreglerna och vid behov ändra dessa, med hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg samt möjligheten att ersätta krokidolit med mindre farliga ämnen.

De regler om förbud mot vissa asbestfibrer och om märkning som har beslutats av vissa medlemsstater inverkar på den gemensamma marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och i enlighet härmed ändra bilagan till direktiv 76/769/EEG(4), ändrat senast genom direktiv 83/264/EEG(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 76/769/EEG skall benämnas bilaga 1.

Artikel 2

I bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG skall en ny punkt 5 införas med följande lydelse:

"5. Asbestfibrer

5.1 Krokidolit

CAS nr 12001 28 4 (6*)

5.1 Att släppa ut på marknaden och använda denna fiber och produkter i vilka den ingår skall förbjudas.

Varje medlemsstat får dock tillåta att produkter som innehåller denna fiber släpps ut på marknaden till och med den 30 juni 1988, om de har tillverkats före den 1 januari 1986.

Vidare får varje medlemsstat från användningsförbudet undanta produkter som innehåller denna fiber, om produkterna har tillverkats, släppts ut på marknaden eller använts före den 1 januari 1986.

Om inte annat föreskrivs i andra gemenskapsdirektiv, får medlemsstaterna från förbudet undanta de produkter som anges i det följande, inklusive fibrer och halvfabrikat som är nödvändiga för att tillverka produkterna:

a) asbestcementrör,

b) syra- och temperaturbeständiga tätningar, packningar, axeltätningar och elastiska kompensatorer,

c) kraftöverföringar.

5.2 Alla asbestfibrer

Krokidolit, CAS nr 12001 28 4

Krysotil, CAS nr 12001 29 5

Amosit, CAS nr 12172 73 5

Antofyllit, CAS nr 77536 67 5

Aktinolit, CAS nr 77536 66 4

Tremolit, CAS nr 77536 68 6

5.2 Om inte annat följer av punkt 5.1, får dessa fibrer endast släppas ut på marknaden och användas om produkterna är försedda med en etikett enligt bestämmelserna i bilaga 2.

(*) Beteckning i registret för Chemical Abstract Service."

Artikel 3

En ny bilaga skall införas i direktiv 76/769/EEG med följande lydelse:

"BILAGA 2

Särskilda bestämmelser om märkning av produkter som innehåller asbest

1. Samtliga produkter som innehåller asbest eller förpackningar som innehåller sådana produkter skall vara försedda med en etikett enligt följande:

a) Etiketten, som skall vara utformad enligt exemplet nedan, skall vara minst 5 cm hög (H) och 2,5 cm bred.

b) Etiketten skall bestå av två delar:

- den övre delen (h1 = 40 % av H) skall innehålla bokstaven 'a' i vitt mot svart bakgrund,

- den undre delen (h2 = 60 % av H) skall innehålla standardlydelsen i vitt eller svart mot röd bakgrund och vara tydligt läsbar.

c) Om produkten innehåller krokidolit skall orden "innehåller asbest" i standardlydelsen bytas ut mot "innehåller krokidolit/blå asbest".

Medlemsstaterna får medge undantag från bestämmelsen i denna punkt för produkter som skall släppas ut på marknaden inom landet. Produkterna måste dock märkas med orden "innehåller asbest".

XTB:975SG00100

d) Om märkningen sker i form av tryck direkt på produkten är det tillräckligt att en enda färg används som kontrasterar mot bakgrunden.

2. Etiketten enligt denna bilaga skall fästas enligt följande regler:

a) Etiketten fästs på var och en av de minsta enheter som tillhandahålls.

b) Om en produkt innehåller asbestbaserade komponenter är det tillräckligt om bara dessa delar är försedda med etikett. Märkning krävs inte om komponenten är för liten eller förpackningen olämplig och det därför är omöjligt att fästa etiketten på komponenten.

3. Märkning av förpackade produkter som innehåller asbest

3.1. Följande skall framgå genom en tydligt läsbar och outplånlig märkning på förpackningen till förpackade produkter som innehåller asbest:

a) farosymbolen och relevant varningstext enligt denna bilaga,

b) skyddsanvisningar, som måste utformas i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv, om de är tillämpliga för produkten i fråga.

Om ytterligare skyddsanvisningar anges på förpackningen, får dessa inte mildra eller motsäga vad som anges enligt a och b.

3.2. Märkning enligt 3.1 skall utföras genom

- en etikett som är väl fäst på förpackningen,

- en etikett som binds fast säkert på förpackningen, eller

- direkt tryck på förpackningen.

3.3 Produkter som innehåller asbest och som bara är inslagna i lös plast eller liknande skall anses som förpackade och märkas enligt 3.2. Om produkter skiljs från sådana förpackningar och släpps ut på marknaden oförpackade, skall varje mindre enhet som tillhandahålls märkas enligt 3.1.

4. Märkning av oförpackade produkter som innehåller asbest

För oförpackade produkter som innehåller asbest skall märkning enligt 3.1 ske genom

- en etikett som är ordentligt fäst på produkten,

- en etikett som binds fast säkert på produkten, eller

- direkt tryck på produkten.

Om märkning enligt första stycket inte är praktiskt möjlig, exempelvis på grund av produktens litenhet, produktens olämpliga egenskaper eller tekniska svårigheter, skall märkning enligt 3.1 ske genom ett särskilt meddelandeblad.

5. En etikett som är fäst på den bearbetade eller färdiga produkten bör åtföljas av de skyddsanvisningar som kan vara tillämpliga för produkten i fråga. Följande skyddsanvisningar bör särskilt anges:

- Bör om möjligt användas utomhus eller på väl ventilerad plats.

- Använd helst manuella verktyg eller låghastighetsverktyg, som vid behov utrustas med lämplig dammutsugningsanordning. Om höghastighetsverktyg används skall de alltid vara utrustade med en sådan anordning.

- Fuktas om möjligt före kapning eller borrning.

- Fukta dammet, samla det i en behållare som försluts väl och omhänderta den på ett säkert sätt.

Åtgärder enligt denna punkt får inte stå i strid mot gemenskapsbestämmelser som avser säkerhet och hygien på arbetsplatser.

6. Märkning av produkter avsedda för hushållsbruk som inte omfattas av 5 och från vilka fibrer sannolikt kan frigöras vid användning skall vid behov innefatta följande skyddsanvisning: "Ersätt vid förslitning".

7. Medlemsstaterna får föreskriva att produkter som innehåller asbest endast får släppas ut på marknaden inom deras territorier om produkterna är märkta på landets eget eller egna språk."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 30 månader efter det att direktivet anmäldes(7). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 1983.

På rådets vägnar

G. VARFIS

Ordförande

(1) EGT nr C 78, 28.3.1980, s. 10.

(2) EGT nr C 125, 17.5.1982, s. 159.

(3) EGT nr C 331, 17.12.1980, s. 5.

(4) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201.

(5) EGT nr L 147, 6.6.1983, s. 9.

(6) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 21 september 1983.