Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31984L0424.pdf

31984L0424

Rådets direktiv 84/424/EEG av den 3 september 1984 om ändring av direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 06/09/1984 s. 0031 - 0033

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 13 s. 0204

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 16 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 13 s. 0204

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 16 s. 0042RÅDETS DIREKTIV av den 3 september 1984 om ändring av direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (84/424/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 70/157/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 81/334/EEG(5), fastställer i sin bilaga ljudnivågränser för motorfordon som är avsedda att användas på väg, med eller utan karosseri, och som har minst fyra hjul och som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/tim, med undantag av spårbundna fordon, jord- eller skogsbrukstraktorer och maskiner för lant- eller skogsbruk samt andra motorredskap.

För att skydda allmänheten i tättbebyggda områden mot bullerstörningar krävs lämpliga åtgärder för att minska motorfordonens ljudnivå. En sådan minskning har möjliggjorts genom tekniska framsteg vid konstruktion av motorfordon.

Bilaga 1 till direktiv 70/157/EEG bör därför ändras genom en minskning av den tillåtna ljudnivån i dB (A) för varje nämnd fordonskategori.

En sådan minskning utgör ett stort framsteg för förbättringen av miljön. De aktuella bestämmelserna bör likväl granskas vid ett senare tillfälle mot bakgrund av resultaten av kommissionens arbete i samband med en total översyn där samtidig hänsyn tas till alla huvudaspekter i gemenskapens regler inom motorfordonsområdet, särskilt de som berör säkerhet, miljöskydd och energisparande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga 1 till direktiv 70/157/EEG, skall punkt 5.2.2.1 omformuleras enligt följande:

"5.2.2.1 Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts enligt punkterna 5.2.2.2 5.2.2.5 i denna bilaga får inte överstiga följande gränsvärden:

>Plats för tabell>

Men,- för fordon i kategorierna 5.2.2.1.1 och 5.2.2.1.3 skall gränsvärdena ökas med 1 dB (A) om fordonet är utrustat med en direktinsprutad dieselmotor,

- för fordon med en tillåten totalvikt på mer än 2 ton som konstruerats för användning i terräng skall gränsvärdena ökas med 1 dB (A) om fordonets motoreffekt är mindre än 150 kW och med 2 dB (A) om fordonets motoreffekt är lika med eller större än 150 kW."

Artikel 2

1. Från den 1 januari 1985 får ingen medlemsstat, med hänvisning till den tillåtna ljudnivån och avgassystemet

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller utfärda det dokument som anges i artikel 10.1 tredje strecksatsen i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(6), senast ändrat genom direktiv 80/1267/EEG(7), eller att bevilja ett nationellt typgodkännande avseende en typ av motorfordon, eller

- förbjuda att fordon tas i bruk,

om ljudnivån och avgassystemet på denna typ av fordon eller berörda fordon uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG som ändrats av detta direktiv.

2. Från den 1 oktober 1988 får medlemsstaterna

- inte längre utfärda det dokument som anges i artikel 10.1 tredje strecksatsen i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp om dess ljudnivå och avgassystem inte uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv,

- vägra att bevilja ett nationellt typgodkännande för en fordonstyp om dess ljudnivå och avgassystem inte uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv.

För fordon i kategori 5.2.2.1.3 enligt artikel 1 med dieselmotorer och för fordon i kategori 5.2.2.1.4 skall dock datumet "1 oktober 1988" ersättas med "1 oktober 1989".

3. Från den 1 oktober 1989 får medlemsstaterna förbjuda att fordon vars ljudnivå och avgassystem som inte uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG som ändrats av detta direktiv, tas i bruk för första gången.

För fordon i kategori 5.2.2.1.3 enligt artikel 1 med dieselmotorer och för fordon i kategori 5.2.2.1.4 skall dock datumet "1 oktober 1989" ersättas med "1 oktober 1990".

Artikel 3

Rådet skall senast den 31 december 1990 besluta om ytterligare granskning av bestämmelserna i direktiv 70/157/EEG med ledning av kommissionens rapport om tänkbara åtgärder angående reglerna inom motorfordonsområdet, vilka skall fastställas med lämplig hänsyn till säkerhets-, miljöskydds- och energibesparingsfaktorer.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1985. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 200, 27.7.1983, s. 5.

(2) EGT nr C 172, 2.7.1984, s. 157.

(3) EGT nr C 358, 31.12.1983, s. 4.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 16.

(5) EGT nr L 131, 18.5.1981, s. 6.

(6) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(7) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 34.