Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/467/Euratom av den 3 september 1984 om ändring av direktiv 80/836/Euratom vad avser de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 265 , 05/10/1984 s. 0004 - 0156

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0006

Spansk specialutgåva: Område 12 Volym 4 s. 0125

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0006

Portugisisk specialutgåva: Område 12 Volym 4 s. 0125RÅDETS DIREKTIV av den 3 september 1984 om ändring av direktiv 80/836/Euratom vad avser de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (84/467/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 31 och 32 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som har utarbetats efter inhämtande av yttrandet från den grupp som Vetenskapliga och tekniska kommittén har valt ut bland medlemsstaternas vetenskapsmän,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen föreskriver, särskilt i artikel 30, att de grundläggande normerna för skydd av folkhälsan och arbetstagarnas hälsa mot de faror som joniserande strålning medför skall fastställas för att, enligt artikel 33, göra det möjligt för varje medlemsstat att fastställa lämpliga bestämmelser i form av lagar och andra författningar för att säkerställa att de grundläggande normerna följs, att vidta nödvändiga åtgärder vad avser undervisning, utbildning och yrkesutbildning samt att säkra en harmonisering med de bestämmelser som är tillämpliga på detta område i övriga medlemsstater.

Rådet antog den 2 februari 1959 direktiv som fastställer sådana grundläggande normer(3), senast ändrade genom direktiv 80/836/Euratom(4).

Behovet av att se över bilagorna 1 och 3 till direktiv 80/836/Euratom har blivit uppenbart mot bakgrund av nya vetenskapliga rön i fråga om strålskydd.

Skyddet av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa fordrar att all verksamhet som innebär risker från joniserande strålning måste regleras.

De grundläggande normerna måste anpassas till de förhållanden under vilka atomenergi används; dessa förhållanden kan variera beroende på om de berör den enskilde arbetstagarens säkerhet då han utsätts för joniserande strålning eller skydd av befolkningen.

De värden som fastställs i bilagorna 1 och 3 till direktiv 80/836/Euratom tar endast delvis hänsyn till de senaste vetenskapliga rönen.

Vid fastställandet av en del av dessa värden var det nödvändigt att under en övergångsperiod använda de värden för högsta tillåtna koncentration som tidigare fastställts i direktiven från 1959, 1962 och 1966.

År 1980 var det inte möjligt att utföra beräkningar för alla berörda radionuklider.

I sitt yttrande av den 7 juli 1983 ansåg Ekonomiska och sociala kommittén det vara nödvändigt att, i artiklarna 9 och 12 i direktiv 80/836/Euratom, ändra de årliga dosgränserna för ögonlinsen, i enlighet med de senaste rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen, ett steg som medför ändring av de ursprungliga värdena i bilaga 3 vad avser gränser för intag av krypton. Dessa ändringar bör därför antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/836/Euratom ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 b (radiologiska, biologiska och medicinska termer) skall termen "dose effective" i den franska texten ersättas med termen "dose efficace".

2. Artikel 6 a skall ersättas med följande:

"a) Det skall i förväg vara fastställt att de olika typer av verksamhet som ger upphov till en exponering för joniserande strålning är berättigade på grund av de fördelar som de medför(1).

(1) För medicinsk verksamhet skall hänsyn tas till rådets direktiv 84/466/Euratom av den 3 september 1984, om fastställande av grundläggande strålskyddsåtgärder för personer som genomgår medicinsk undersökning eller behandling (EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 1)."

3. Artikel 9 a skall ersättas med följande:

"a) Gränsen för den effektiva dos som i praktiken huvudsakligen används för att uppskatta invärtes bestrålning(1) och som fastställs genom den metod som anges i bilaga 2 avsnitt E skall vara 50 mSv (5 rem) per år; den genomsnittliga dosen för varje organ eller vävnad som berörs får inte överstiga 500 mSv (50 rem) per år.

(1) Gränsen för den effektiva dosen skall tas med vid beräkningen av de gränser för årligt intag som anges i bilaga 3; detta gör det möjligt att genom härledning bestämma gränser för koncentrationen i bl. a. luft och vatten."

4. I artikel 9 b, skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- dosgränsen för ögonlinsen skall vara 150 mSv (15 rem) per år."

5. Artikel 12.3 a skall ersättas med följande:

"a) Gränsen för den effektiva dos som i praktiken huvudsakligen används för att uppskatta invärtes bestrålning(1) och som fastställs genom den metod som anges i bilaga 2 avsnitt E, skall vara 5 mSv (0,5 rem) per år; den genomsnittliga dosen för varje organ eller vävnad som berörs får inte överstiga 50 mSv (5 rem) per år.

(1) Gränsen för den effektiva dosen skall tas med vid beräkningen av de gränser för årligt intag som anges i bilaga 3; detta gör det möjligt att genom härledning bestämma gränser för koncentrationen i bl. a. luft och vatten."

6. I artikel 12.3 b skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- dosgränsen för ögonlinsen skall vara 15 mSv (1,5 rem) per år."

7. Bilaga 1 skall ersättas med bilaga 1 till detta direktiv.

8. I bilaga 2 avsnitt E första och andra raden skall termen "dose effective" i den franska texten ersättas med termen "dose efficace".

9. Bilaga 3 skall ersättas med bilaga 3 till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 18 månader efter dess offentliggörande.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som de har antagit med anledning av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 127, 14.5.1984, s. 120.

(2) EGT nr C 286, 24.10.1983, s. 15.

(3) EGT nr 11, 20.2.1959, s. 221/59.

(4) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

BILAGA 1

1. För radionuklider får följande aktivitetsvärden inte överskridas, enligt artikel 4 a(1):

nuklider med mycket hög radiotoxicitet 5 × 103 Bq; 1,4 × 10-7 Ci (grupp 1)

nuklider med hög radiotoxicitet 5 × 104 Bq; 1,4 × 10-6 Ci (grupp 2)

nuklider med måttlig radiotoxicitet 5 × 105 Bq; 1,4 × 10-5 Ci (grupp 3)

nuklider med låg radiotoxicitet 5 × 106 Bq; 1,4 × 10-4 Ci (grupp 4)

2. De viktigaste radioaktiva nukliderna är indelade enligt följande, i enlighet med deras relativa radiotoxicitet:

a) Mycket hög radiotoxicitet (grupp 1):

>Hänvisning till >

b) Hög radiotoxicitet (grupp 2):

>Hänvisning till >

c) Måttlig radiotoxicitet (grupp 3):

>Hänvisning till >

d) Låg radiotoxicitet (grupp 4):

>Hänvisning till >

3. För nukliderna 115In, 144Nd, 87Rb, 187Re och 147Sm kan kravet på rapportering och godkännande före genomförandet upphävas, oavsett vilka kvantiteter som används.

4. För en blandning av andra radionuklider än naturligt torium och naturligt uran som tillhör olika radiotoxicitetsklasser, kan kravet på rapportering och godkännande före genomförandet endast upphävas om summan av förhållandena mellan aktiviteten hos var och en av radionukliderna och den gräns som anges i punkt 1 för den grupp som den tillhör är mindre än eller lika med 1.

5. För radioluminiscent färg, behöver inte fordringarna om rapportering och godkännande före genomförandet tillämpas om de radioaktiva ämnenas totala aktivitet inte överstiger 2 × 109 Bq för tritium (5,4 × 10-2 Ci), 1 × 108 Bq för 147Pm (2,7 × 10-3 Ci) eller 5 × 105 Bq för 226Ra (1,4 × 10-5 Ci) och om denna färg förvaras eller används för tillverkning eller reparation av sådana instrument och ur som avses i artikel 4 c.

6. För radionuklider som inte är upptagna i denna bilaga skall den behöriga myndigheten, om så är nödvändigt, bestämma vilken toxicitetsklass de skall tillhöra.

7. För gaskappor som impregnerats med torium, får inte fordringarna om rapportering och godkännande före genomförandet tillämpas förutom vad avser deras tillverkning.

Alfabetisk förteckning över grundämnena

>Plats för tabell>

(1) En alfabetisk förteckning över grundämnen återfinns i slutet av denna bilaga.

(2*) Förhållandet mellan aktiviteten hos 234 92 U och 238 92 U får inte överstiga 1.

BILAGA 3

1. Gränser för årligt intag genom inandning och härledda gränser för koncentration av radionuklider i inandningsluften för arbetstagare som utsätts för strålning, och gränser för årligt intag genom inandning och föda för enskilda personer ur befolkningen.Värdena i tabellerna a och b motsvarar de årliga dosgränser som har fastställts i artiklarna 8, 9 och 12 för arbetstagare som utsätts för strålning och enskilda personer ur befolkningen.Dessa värden avser vuxna. För barn måste hänsyn tas till anatomiska och fysiologiska egenskaper som kan kräva att dessa värden ändras.2. En blandning av radionuklidera) Om sammansättningen av en blandning inte är känd men förekomsten av vissa radionuklider med säkerhet kan uteslutas, skall den lägsta gräns som har fastställts för de radionuklider som kan förekomma användas.b) Om blandningens exakta sammansättning inte är känd, men de radionuklider som den innehåller har identifierats, skall den lägsta gräns som har fastställts för de radionuklider som förekommer användas.c) Om en radionuklids koncentration och toxicitet dominerar blandningen skall de gränser för årliga intag användas som ges för radionukliden i fråga i punkt 1.d) Vid hantering av en blandning av radionuklider vars sammansättning är känd, skall ett av följande villkor vara uppfyllt:??S j Ij Ij,L ≤ 1eller??S j Cj Cj,L ≤ 1där Ij är det årliga intaget av radionukliden j och Ij,L är gränsen för det årliga intaget av den radionukliden, Cj är den genomsnittliga årliga koncentrationen i luften av radionukliden j och Cj,L är den härledda gränsen för den radionuklidens koncentration i luft.>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>