Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/533/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0123 - 0129

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0066

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0066

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0166

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0166RÅDETS DIREKTIVav den 17 september 1984om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer(84/533/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,med beaktande av kommissionens förslag(1)med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),och med beaktande av följande:Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljöfrågor från 1973 och 1977(4), visar betydelsen av problemet med bullerstörningar och särskilt behovet av åtgärder för att reglera de värsta bullerkällorna.De olika medlemsstaternas bestämmelser - redan i kraft eller under förberedelse - rörande bullret från kompressorer skiljer sig åt och skapar därigenom ojämlika konkurrensvillkor och påverkar därmed direkt den gemensamma marknadens funktion. Det är därför lämpligt att vidta åtgärder inom detta område för att enligt artikel 100 i fördraget närma bestämmelserna på detta område till varandra.I rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning(5) fastställs bl.a. förfarandet vid EEG-typkontroll. Det är därför nödvändigt enligt det direktivet att föreskriva de harmoniserade krav som olika slags utrustning skall uppfylla.I rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(6), i dess lydelse enligt direktiv 81/1051/EEG(7), fastställs särskilt den metod som bör användas för att bestämma de akustiska kriterierna hos kompressorer.Eftersom buller från kompressorer inverkar på miljön och särskilt på människors välbefinnande och hälsa, är det nödvändigt att gradvis och avsevärt sänka den tillåtna ljudeffektnivån hos kompressorer.Inom områden som anses speciellt känsliga är det viktigt att kunna reglera användningen av kompressorer för att begränsa störningarna genom det luftburna bullret från dem.Tekniska bestämmelser måste snabbt anpassas till tekniska framsteg. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att det förfarande som anges i artikel 5 i direktiv 79/113/EEG skall kunna tillämpas.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller den tillåtna ljudeffektnivån hos kompressorer som används i bygg- och anläggningsarbete.2. Detta är ett särdirektiv enligt artikel 3.2 i direktiv 84/532/EEG, nedan kallat "ramdirektivet".

Artikel 2

I detta direktiv avses med kompressor: en motordriven enhet som cirkulerar och komprimerar luft med undantag för två slags apparater:- Fläktar, dvs. anordningar avsedda att ge luftcirkulation vid ett övertryck som inte är större än 1,1 gånger atmosfärtrycket.- Vacuumpumpar, dvs. apparater eller redskap avsedda att evakuera luft ur ett slutet rum vid ett tryck som inte överstiger det atmosfäriska.

Artikel 3

1. De godkända kontrollorganen skall utfärda EEGtypkontrollintyg för varje typ av kompressor för vilken ljudeffektnivån för det luftburna bullret uppmätt på det sätt som anges i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv, inte överskrider den tillåtna ljudeffektnivån enligt följande tabell.>Plats för tabell>

2. Alla ansökningar om ett intyg om EEG-typkontroll avseende tillåten ljudeffektnivå för en kompressor skall åtföljas av en beskrivning enligt förebilden i bilaga 2.3. För varje kompressortyp som ett godkänt kontrollorgan utfärdar intyg för, skall det fylla i alla delar av typkontrollintyget enligt förebilden i bilaga 3 till ramdirektivet.4. Giltighetstiden för EEG-typkontrollintyg skall begränsas till fem år. Den kan förlängas med fem år under förutsättning att ansökan lämnas in under de tolv månader som föregår utgången av den första femårsperioden.Fem år efter att direktivet har anmälts skall dock ett EEG-typkontrollintyg upphöra att gälla om det inte utfärdats för en kompressor som uppfyller de krav som då börjar att gälla.5. Med avvikelse från artikel 19.1 i ramdirektivet, skall de fördelar som följer av denna artikel efter 5 1/2 år från anmälan av direktivet inte längre gälla för kompressorer som fått intyg om överensstämmelse som baseras på ett typkontrollintyg som grundar sig på värdena för första perioden; följaktligen skall det framgå under vilken period som intyg om överensstämmelse gäller.6. För varje kompressor som är tillverkad i överensstämmelse med en typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats skall tillverkaren utfärda ett överensstämmelseintyg enligt förebilden i de kolumner som gäller EEGtypkontrollintyg i bilaga 4 till ramdirektivet.7. Varje kompressor som tillverkats i överensstämmelse med en typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats, skall ha en väl synlig och varaktig märkning som anger den ljudeffektnivå i db(A), 1 pW, som garanteras av tillverkaren och som är beräknad enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, i dess lydelse enligt bilaga 1 till det här direktivet. Märkningen skall även innehålla symbolen (epsilon). Utformningen av detta märke framgår av förebilden i bilaga 3 till det här direktivet.

Artikel 4

Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att reglera användningen av kompressorer i områden som de anser vara känsliga.

Artikel 5

Den kontroll av att tillverkade enheter överensstämmer med den typkontrollerade modellen som föreskrivs i artikel 12 i ramdirektivet, skall genomföras enligt de tekniska bestämmelserna i bilaga 4.

Artikel 6

Kommissionen skall, så snart som möjligt och inte senare än fem år efter att detta direktiv antagits, föreslå rådet åtgärder för att minska ljudnivåerna; rådet skall inom 18 månader enhälligt besluta om förslaget.

Artikel 7

Följande skall antas enligt det förfarande som anges i direktiv 79/113/EEG, artikel 5:- Det förfarande, att mäta luftflödet, som avses i 6.2.2 i bilaga 1.- Det tekniska förfarandet enligt bilaga 4 för att kontrollera att de tillverkade enheterna överensstämmer med den typkontrollerade.- De ändringar som fordras för att anpassa de krav som finns i bilagan till den tekniska utvecklingen.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de kompressorer som definieras i artikel 2 inte släpps ut på marknaden om de inte uppfyller kraven i detta direktiv och i ramdirektivet.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv(8) inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.2. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.På rådets vägnarP. BARRYOrdförande

(1) EGT nr C 94, 19.4.1978, s. 2 och EGT nr C 87, 3.4.1979, s. 16.

(2) EGT nr C 39, 12.1.1979, s. 72.

(3) EGT nr C 283, 27.11.1978, s. 35.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1 och EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111.

(6) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(7) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49.

(8) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 26 september 1984.

BILAGA 1

METOD ATT MÄTA LUFTBURET BULLER FRÅN KOMPRESSORER

RÄCKVIDD

Denna mätmetod används för kompressorer. Den anger det provningsförfarande som används för att bestämma ljudeffektnivån vid EEG-typkontroll och vid kontroll av överensstämmelse.

Detta tekniska förfarande skall uppfylla kraven i direktiv 79/113/EEG, bilaga 1.

Alla avsnitt i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG skall tillämpas på kompressorer med följande ändringar:

4. KRITERIER FÖR REDOVISNING AV RESULTAT

4.1. Det akustiska kriteriet för kompressorernas omgivning är deras ljudeffektnivå.

6. MÄTFÖRHÅLLANDEN

6.1. Vid provning skall inte några verktyg vara anslutna till kompressorn. Vid varje mätpunkt skall ljudnivån från luftutsläpp och läckor i yttre anslutningar kopplade till utgående ventiler på kompressorn vara mer än 10 dB lägre än ljudnivån från kompressorn.

6.2. Drift av ljudkällan under mätning.

6.2.1. Ej tillämplig.

6.2.2. Kompressorn skall ha stadigvarande driftstemperatur i det intervall som anges av tillverkaren. Den skall köras vid märkvarvtal och vid nominellt tryck.

Märkvarvtalet och nominella trycket är de som anges i tillverkarens bruksanvisning.

Vid dessa driftsförhållanden skall luftflödet kontrolleras enligt internationell standard ISO 1217:1975, första upplagan 1975.

6.3. Mätplatsen

Kompressorn ställs på en reflekterande plan yta av cement eller asfalt som inte är porös. Kompressorer på medar skall ställas på stödben som är 0,4 m höga om inte annat föreskrivs i tillverkarens installationsanvisningar.

6.4.1. Mätyta

Mätytan för provningen skall vara en halvsfär. Dess centrum skall vara den vertikala projektionen på planet från kompressorns geometriska centrum. Radien skall vara

- 4 meter om den provade kompressorns största mått inte överstiger 1,5 meter,

- 10 meter om den provade kompressorns största mått överstiger 1,5 meter, men inte 4 meter,

- 16 meter om den provade kompressorns största mått överstiger 4 meter.

Tabell 1 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG anger koordinaterna för mätpunkterna.

6.4.2.1. X-axeln i koordinatsystemet, som anger mätpunkternas lägen skall vara parallell med kompressorns huvudaxel.

7. MÄTNINGAR

7.1.1. Vid korrigering skall endast bakgrundsljud beaktas.

7.1.5. Reflekterande föremål

Okulärbesiktning inom ett cirkelformat område med en radie som är tre gånger måttet för halvsfären och med ett centrum som sammanfaller med centrum för halvsfären, räcker för att säkerställa att de bestämmelser uppfylls som finns i avsnitt 6.3 tredje stycket av bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

7.2. Om ljudtrycksnivåerna i mätpunkterna mäts med en sonometer, skall minst fem sådana avläsningar göras med regelbundna tidsintervall.

8. ANVÄNDNING AV RESULTATEN

8.2. Ej tillämpbart

8.6.2. Med hänsyn till 6.3, är punkt 8.6.2 inte tillämpbar och C = 0.

BILAGA 2

FÖREBILD FÖR INFORMATIONSDOKUMENT FÖR EN TYP AV KOMPRESSOR SOM SKALL LÄMNAS IN FÖR EEG-TYPKONTROLL

1. Allmänt

1.1. Tillverkarens namn och adress .

1.2. Namn och adress till tillverkarens representant (om sådan finns) .

.

1.3. Fabrikat (namn på företaget) .

1.4. Varumärke .

1.5. Typ .

1.6. Kompressortyp: kolv, skruv, centrifugal(1)

2. Kompressorns mått

2.1. Längd . m

Bredd . m

Höjdå . m

Vikt . kg

3. Driftsförhållanden

3.1. Drivmotorn

3.1.1. Fabrikat och typ .

3.1.2. Drivmedel som används: bensin, diesel, el, gas(2)

3.1.3. Nominellt varvtal .

varv/min

3.1.4. Motoreffekt .

kW (DIN 6270 B)

3.2. Kompressorn

3.2.1. Fabrikat och typ .

3.2.2. Nominellt varvtal vid full belastning .

varv/min

3.2.3. Nominellt arbetstryck .

kPA

3.2.4. Nominellt luftflöde vid ovanstående varvtal och tryck mätt enligt ISO 1217 .

.

m3/min

4. Bifoga en beskrivande säljbroschyr om sådan finns.

(1) Stryk det som ej är tillämpligt.

BILAGA 3

MÄRKNING MED LJUDEFFEKTNIVÅ

>Hänvisning till film>

BILAGA 4

TEKNISKT FÖRFARANDE FÖR KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN TILLVERKADE KOMPRESSORER OCH DEN öTYPKONTROLLERADE

Kontroll av överenstämmelsen mellan tillverkade kompressorer och den som typkontrollerats skall om möjligt göras med stickprov.