Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/534/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för tornkranarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0130 - 0141

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0073

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0073

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0173

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0173RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar (84/534/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från år 1973 och 1977(4)understryks betydelsen av problemen med bullerstörningar och särskilt vikten av att åtgärder vidtas mot de mest störande bullerkällorna.

Skillnader i de bestämmelser som redan är i kraft eller under förberedelse i de olika medlemsstaterna i fråga om begränsningen av buller från tornkranar leder till ojämlika konkurrensvillkor och har därigenom en direkt inverkan på hur den gemensamma marknaden fungerar. Därför bör medlemsstaterna fortsätta tillnärmningen av lagstiftningen på detta område i överensstämmelse med artikel 100 i fördraget.

Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning(5) fastställde framför allt förfarandet vid EEGtypkontroll. Enligt detta direktiv är det nödvändigt att fastställa harmoniserade krav, som varje slag av utrustning skall uppfylla.

Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(6) senast ändrat genom direktiv 81/1051/EEG(7) fastställde framför allt den metod som bör tillämpas vid bestämning av de akustiska kriterierna för tornkranar.

Med hänsyn till den störande inverkan buller från tornkranar har på miljön och särskilt på människors välbefinnande och hälsa måste den högsta tillåtna ljudeffektnivån för tornkranar gradvis sänkas till en avsevärt lägre nivå.

Det är viktigt att i vissa områden som bedöms vara särskilt känsliga kunna reglera användningen av tornkranar så att man begränsar de störningar som orsakas av det luftburna bullret från dessa.

De tekniska bestämmelserna måste snabbt anpassas till den tekniska utvecklingen. För detta ändamål skall förfarandet enligt artikel 5 i direktiv 79/113/EEG tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller den tillåtna ljudeffektnivån från tornkranar som används vid byggnads- och anläggningsarbete.

2. Trots bestämmelserna i artikel 1.3 i direktiv 84/532/EEG, nedan kallat "ramdirektivet", gäller detta direktiv som ett särdirektiv enligt vad som avses i artikel 3.2 i nämnda ramdirektiv.

Artikel 2

Med tornkran menas i detta direktiv en motordriven lyftanordning som

- när den är i drift består av ett vertikalt torn som upptill är försett med en kranarm,

- är utrustad med en anordning för att lyfta och sänka hängande laster och för att förflytta sådana laster i horisontalled genom ändring av svängradien och/eller genom vridning och/eller genom förflyttning av hela lyftanordningen,

- är så konstruerad att den kan flyttas när det arbete för vilket den har uppställts är slutfört.

Artikel 3

1. De godkända kontrollorganen skall utfärda ett EEG-typkontrollintyg för varje typ av tornkran för vilken ljudeffektnivån hos det luftburna bullret, mätt enligt föreskrifterna i bilaga 1 till rådets direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv, inte överskrider de tillåtna ljudeffektnivåerna enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

2. Till alla ansökningar om EEG-typkontrollintyg med avseende på den tillåtna ljudeffektnivån för en tornkranstyp skall bifogas en beskrivning enligt förebilden i bilaga 2.

3. För varje tornkranstyp för vilken ett godkänt kontrollorgan utfärdar ett intyg skall kontrollorganet fylla i alla avsnitt i EEG-typkontrollintyget enligt förebilden i bilaga 3 till ramdirektivet.

4. Giltighetstiden för EEG-typkontrollintyg skall vara begränsad till fem år. Den kan förlängas med fem år under förutsättning att en ansökan om förlängning inlämnas under de 12 månaderna före slutet på den första femårsperioden.

Ett EEG-typkontrollintyg mister emellertid sin giltighet fem år efter anmälan av direktivet, såvida det inte har utfärdats för en tornkran som uppfyller det högsta gränsvärdet för ljudeffektnivån som träder i kraft vid nämnda tidpunkt.

5. Trots bestämmelserna i artikel 19.1 i ramdirektivet skall fördelarna enligt nämnda artikel efter fem och ett halvt år räknat från direktivets anmälan inte längre gälla för tornkranar som omfattas av intyg om överensstämmelse som grundas på EEG-typkontrollintyg, som i sin tur grundas på de värden som gällde före utgången av den nämnda perioden. Giltighetstiden skall framgå av de aktuella intygen om överensstämmelse.

6. För varje tornkran som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats skall tillverkaren utfärda ett intyg om överensstämmelse. Intyget skall följa förebilden i bilaga 4 till ramdirektivet i kolumnerna som gäller EEG-typkontrollintyg.

7. Varje tornkran, som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken ett EEG-typkontrollintyg har utfärdats, skall vara försedd med en väl synlig märkning av varaktig beskaffenhet som anger den ljudeffektnivå i dB(A)/1 pW som tillverkaren garanterar. Nivån skall bestämmas enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv. I märkningen skall även ingå symbolen (epsilon). Märkningens utformning framgår av bilaga 3 till detta direktiv.

Artikel 4

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att i vederbörlig överensstämmelse med fördraget, särskilt artiklarna 30 till 36, begränsa bullernivån på förarplatsen i tornkranar. Detta gäller under förutsättning att det inte innebär en skyldighet att anpassa tornkranar som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv till andra standarder för bulleremission än vad som avses i bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att reglera användningen av tornkranar i områden som de bedömer som känsliga.

Artikel 6

Den kontroll av producerade modellers överensstämmelse med typkontrollerad modell som föreskrivs i artikel 12 i ramdirektivet skall genomföras enligt de tekniska bestämmelserna i bilaga 4.

Artikel 7

Rådet skall inom 18 månader fatta ett enhälligt beslut om det förslag till sänkning av ljudeffektnivån som kommissionen skall lägga fram snarast möjligt, dock senast 5 år efter det att detta direktiv antagits.

Artikel 8

I överensstämmelse med tillvägagångssättet enligt artikel 5 i direktiv 79/113/EEG senast ändrat genom direktiv 81/1051/EEG skall följande antas:

- Den tekniska proceduren enligt bilaga 4 för kontroll av produkters överensstämmelse med den typkontrollerade modellen.

- De ändringar som behövs för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de tornkranar som definieras i artikel 2 bara kan släppas ut på marknaden om de uppfyller bestämmelserna enligt detta direktiv och ramdirektivet.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan(8) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 54, 8.3.1976, s. 63.

(2) EGT nr C 125, 8.6.1976, s. 43.

(3) EGT nr C 197, 23.8.1976, s. 11.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1 och EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111.

(6) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(7) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49.

(8) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 26 september 1984.

BILAGA 1

METOD FÖR MÄTNING AV LUFTBURET BULLER FRÅN TORNKRANAR

RÄCKVIDD

Denna mätmetod skall tillämpas på tornkranar. Den anger de mätförfaranden som skall användas vid bestämning av ljudeffektnivån hos sådan utrustning i samband med EEG-typkontroll och kontroll av överensstämmelse.

Dessa tekniska mätprocedurer uppfyller kraven enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Samtliga avsnitt i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG skall gälla för tornkranar med följande ändringar:

4. KRITERIER FÖR REDOVISNING AV RESULTAT

a) Om tornkranen drivs av en oberoende energikälla, skall bullerkriteriet för tornkranens omgivningsbuller anges som lyftmaskineriets ljudeffektnivå.

b) Om energikällan är inbyggd i kranen, skall bullerkriteriet för tornkranens omgivningsbuller anges som antingen

- ljudeffektnivån för dels kraftgeneratorn, dels lyftmaskineriet när dessa båda komponenter inte är monterade tillsammans

eller

- ljudeffektnivån för kraftgeneratorn och lyftmaskineriet när dessa är monterade tillsammans.

6. MÄTFÖRHÅLLANDEN

6.2. Ljudkällans arbete under mätning

Om lyftmaskineriet är placerat på motviktsarmen, får bullermätningarna göras med lyftmaskineriet monterat antingen på motviktsarmen eller på marken.

Om energikällan som driver kranen är oberoende av densamma (elgenerator, ledningsnät, hydraulisk eller pneumatisk kraftkälla), skall mätningarna omfatta enbart ljudet från lyftmaskineriets vinsch.

Om kraftgeneratorn är monterad på kranen, skall kraftgeneratorn och lyftmaskineriet mätas separat om de inte är monterade tillsammans.

Om dessa två komponenter är monterade tillsammans, skall mätningarna omfatta hela enheten.

Vid bullermätningar skall lyftmaskineriet och kraftgeneratorn vara installerade och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om kraftgeneratorn är inbyggd i kranen skall den arbeta med fullt effektuttag enligt tillverkarens anvisningar. Lyftmaskineriet skall arbeta på det sätt som beskrivs i 6.2.1 och 6.2.2 under lyftning och sänkning.

6.2.1. Provning av ljudkällan i obelastat tillstånd (tomgång)

Lyftmaskineriet skall arbeta utan belastning med trumman roterande med en rotationshastighet motsvarande lyftkrokens maximala rörelsehastighet. Denna hastighet skall anges av tillverkaren.

6.2.2. Provning under belastning

Lyftmaskineriet skall arbeta med en kabelspänning vid trumman motsvarande den maximala belastningen (vid minsta radie) när lyftkroken rör sig med maximal hastighet:

Belastnings- och hastighetsvärdena skall anges av tillverkaren.

Hastigheten skall kontrolleras under provningen.

Anmärkning: Den högsta av de två ljudeffektnivåerna (lyftning eller sänkning) skall användas vid redovisning av resultatet.

6.3. Mätplats

6.3.1. Mätning av lyftmaskineriet

Vid mätning av bullret från lyftmaskineriet skall detta vara monterat på ett av de sätt som bekrivs nedan. Den placering som används skall beskrivas i provningsrapporten.

a) Lyftmaskineriet placerat i marknivå

Kranen skall ställas upp på en plan reflekterande yta av betong eller icke-porös asfalt.

b) Lyftmaskineriet placerat på motviktsarmen

Lyftmaskineriet skall befinna sig minst 12 m över markytan.

c) Lyftmaskineriet fastsatt på marken

Lyftmaskineriet skall vara fastsatt på en plan reflekterande yta av betong eller icke-porös asfalt.

6.3.2. Mätning av kraftgeneratorn

Om kraftgeneratorn är monterad på kranen, vare sig den är ansluten till lyftmaskineriet eller inte, skall kranen placeras på en plan reflekterande yta av betong eller icke-porös asfalt.

6.4. Mätyta, mätavstånd, mätpunkternas antal och placering

6.4.1. Mätyta och mätavstånd

a) Mätningar i marknivå

Den mätyta som skall användas för mätning vid markytan skall vara en halvsfär (bilderna 1 och 2). Halvsfärens medelpunkt skall vara den vertikala projektionen av den geometriska medelpunkten för ramen till lyftmaskineriet, kraftgeneratorn eller dessa båda kombinerade på den plana reflekterande ytan.

Radien skall vara

- 4 m om lyftmaskineriets, kraftgeneratorns eller den kombinerade enhetens största dimension inte är större än 1,50 m,

- 10 m om lyftmaskineriets, kraftgeneratorns eller den kombinerade enhetens största dimension är större än 1,50 m.

b) Mätning i nivå med kranarmen

Om lyftmaskineriet är monterat på motviktsarmen, skall mätytan vara en sfär med radien 4 m, vars medelpunkt skall sammanfalla med vinschens geometriska medelpunkt (bild 3).

6.4.2. Mätpunkternas antal och placering

a) Mätningar i marknivå

Vid bullermätningar i marknivå skall antalet mätpunkter uppgå till 6, nämligen punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12 i den ordningsföljd som anges i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

För mätning av lyftmaskineriet eller lyftmaskineriet kombinerat med kraftgeneratorn, skall x-axeln i mätpunkternas koordinatsystem vara parallell med axeln i lyftmaskineriets trumma.

b) Mätningar i nivå med kranarmen.

Om lyftmaskineriet är monterat på kranens motviktsarm, skall mätpunkterna vara enligt följande, vilket också framgår av bild 3.

Fyra mätpunkter i horisontalplanet genom lyftmaskineriets geometriska medelpunkt (H = h/2)

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

och d = 2,80 m - 1 2 r = mätytans radie = 4 m

L = halva avståndet mellan två efter varandra följande mätpunkter

l = lyftmaskineriets längd (utmed kranarmens axel)

b = lyftmaskineriets bredd

h = lyftmaskineriets höjd

d = avståndet mellan mikrofonstativet och lyftmaskineriet i kranarmens längsriktning.

De två återstående mätpunkterna skall befinna sig i skärningspunkterna mellan sfären och den vertikala linjen genom lyftmaskineriets geometriska medelpunkt.

Anmärkning:

För att underlätta mätningen kan man använda en fastsättningsanordning för mikrofonerna som gör det möjligt att från marken kontrollera mikrofonernas placering och kalibrering. Vid mätning skall denna anordning monteras tillsammans med mikrofonerna på lyftmaskineriet.

7. MÄTNING

7.1.1. För korrigering skall endast bakgrundsbullret beaktas

Anmärkning:

Vid mätning för bestämning av lyftmaskineriets ljudeffektnivå skall erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra att störande buller som direkt eller indirekt alstras av kraftgeneratorn påverkar mätningarna av bulleremissionen från lyftmaskineriet.

7.1.5. Reflekterande föremål

En visuell kontroll av en cirkulär yta med en radie som är tre gånger större än den halvsfäriska mätytans och med samma medelpunkt som denna räcker för att konstatera om bestämmelserna enligt punkt 6.3.3 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG är uppfyllda.

7.2. Mätning av ljudtrycksnivån LpA

Lyftmaskineriets och/eller kraftgeneratorns ljudtrycksnivåer skall mätas i enlighet med vad som sägs i punkt 7.2.1 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Ljudtrycksnivåerna LpA skall mätas minst tre gånger. Om ljudeffektnivåerna vid två av dessa mätningar inte avviker mer än 1 dB från varandra, behöver inga ytterligare mätningar göras. I annat fall skall mätningarna fortsätta intill dess att resultaten från två eller tre sådana mätningar inte avviker mer än 1 dB från varandra. Det kvadratiska medelvärdet för de därvid erhållna mätvärdena, vilka inte avviker mer än 1 dB från varandra, skall gälla som mätresultat.

Vid mätning av lyftmaskineriets ljudtrycksnivåer skall mättiden vara (tr + tf) sekunder, varvid

- tr är den tid i sekunder som förflyter innan bromsen aktiveras då lyftmaskineriet arbetar på det sätt som anges i punkterna 6.2.1 och 6.2.2. Vid dessa mätningar är tr = 3 sekunder,

- tf är den tid uttryckt i sekunder som förflyter från det att bromsen aktiveras till dess att kroken har stannat helt.

Vid användning av integrator skall integrationstiden vara lika med (tr + tf) sekunder.

8. UTVÄRDERING AV RESULTATEN

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv skall som ljudeffektnivå för en tornkran gälla den högsta av de ljudeffektnivåer som beräknats enligt punkt 7.2 med hänsyn till de mätningar som gjorts med och utan belastning enligt punkt 6.2.

8.1.1. Kvadratiska medelvärdet vid en mätpunkt

Kvadratiska medelvärdet vid en mätpunkt skall beräknas enligt följande:

Lpi = 10 log10 1 tr + tf (100,1 L1i 7 tr + 100,1 L2i 7 tf)

tf - anges i punkt 7.2

tr - anges i punkt 7.2

L1i = ljudtrycksnivån vid mätpunkt i under tiden tr enligt punkt 7.2

L2i = ljudtrycksnivån vid mätpunkt i under bromstiden tf enligt punkt 7.2.

8.2. Ej tillämpligt.

8.3. Beräkning av mätytans area S

a) Om mätytan är en halvsfär

Mätytans area S uttryckt i m skall vara:

S = 2 ðr2

Anmärkning:

Medelljudtrycksnivån på mätytan 10 log10 S S° skall vara 20 dB om r = 4 m 28 dB om r = 10 m

b) Om mätytan är en sfär

Mätytans area S uttryckt i m2 skall vara:

S= 4 ðr2

= 200 m2

Anmärkning:

Medelljudtrycksnivån på mätytan: 10 log10 S S° skall vara 23 dB.

8.6.2. Med hänsyn till punkt 6.3 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG behöver konstanten C inte beaktas och K2 = 0.

Mätyta beroende på lyftmaskineriets placering

>Hänvisning till film>

Placering av mätpunkterna när lyftmaskineriet är monterat i marknivå.

Mätpunkterna är: 2, 4, 6, 8, 10, 12.

>Hänvisning till film>

Placering av mätpunkterna (1 till 6) när lyftmaskineriet är monterat på motviktsarmen.

>Hänvisning till film>

BILAGA 2

FÖRLAGA FÖR INFORMATIONSDOKUMENT ATT INLÄMNAS I SAMBAND MED EEG-TYPKONTROLL AV TORNKRANAR

1. ALLMÄNT

1.1. Tillverkarens namn och adress .

1.2. Namn och adress till tillverkarens representant inom gemenskapen (om sådan finns) .

1.3. Fabrikat (företagets namn) .

1.4. Varumärke (ange eventuella varianter) .

1.5. Typ .

1.6. Kategori .

1.7. De föreskrivna skyltarnas text, placering och monteringssätt .

2. DRIFTINSTRUKTION

3. BRUKSANVISNING

4. Om broschyr finns, skall sådan bifogas.

BILAGA 3

FÖRLAGA FÖR MÄRKE FÖR LJUDEFFEKTNIVÅ

>Hänvisning till film>

BILAGA 4

TEKNISKT FÖRFARANDE FÖR KONTROLL AV ATT EXEMPLAR UR PRODUKTIONEN ÖVERENSSTÄMMER MED TYPKONTROLLERAT EXEMPLAR

Om möjligt skall stickprovskontroller göras för att konstatera att exemplar ur produktionen överensstämmer med typkontrollerat exemplar.