Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0149 - 0155

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0092

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0092

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0109

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0109RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer (84/536/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljöfrågor från 1973 och 1977(4), och visar betydelsen av problemet med bullerstörningar och särskilt behovet av åtgärder för att reglera de värsta bullerkällorna.

De olika medlemsstaternas bestämmelser - redan i kraft eller under förberedelse - rörande bullret från kraftgeneratorer skiljer sig åt och skapar därigenom ojämlika konkurrensvillkor och påverkar därmed direkt den gemensamma marknadens funktion. Det är därför lämpligt att vidta åtgärder inom detta område för att enligt artikel 100 i fördraget närma bestämmelserna på detta område till varandra.

I rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning(5) fastställs bl.a. förfarandet för EEG-typkontroll. Enligt det direktivet är det nödvändigt att föreskriva harmoniserade krav som varje typ av utrustning skall uppfylla.

I rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(6) i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/1051/EEG(7) fastställs särskilt den metod som bör användas för att bestämma de akustiska kriterierna för kraftgeneratorer.

Eftersom buller från kraftgeneratorer inverkar på omgivningen och i synnerhet på människors välbefinnande och hälsa är det nödvändigt att gradvis och avsevärt sänka den tillåtna ljudeffektnivån hos kraftgeneratorer.

Inom områden som anses speciellt känsliga är det viktigt att kunna reglera användningen av kraftgeneratorer för att begränsa störningarna genom det luftburna bullret från dem.

Tekniska bestämmelser måste snabbt anpassas till de tekniska framstegen. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att förfarandet i artikel 5 i direktiv 79/113/EEG skall kunna tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller den tillåtna ljudeffektnivån hos de kraftgeneratorer som används för byggnads- och anläggningsarbete.

2. Det är ett särdirektiv enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 84/532/EEG, nedan benämnt "ramdirektivet".

Artikel 2

I detta direktiv avses med kraftgenerator varje anordning som innefattar en motorenhet som driver en rotationsgenerator som producerar kontinuerlig elektrisk effekt.

Artikel 3

1. De godkända kontrollorganen skall utfärda ett EEG-typkontrollintyg för varje typ av kraftgenerator för vilken ljudeffektnivån för det luftburna bullret, uppmätt på det sätt som anges i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv, inte överskrider den tillåtna ljudeffektnivån enligt följande tabell:

>Plats för tabell>

2. Varje ansökan om ett EEG-typkontrollintyg avseende en kraftgenerators tillåtna ljudeffektnivå skall åtföljas av en beskrivning enligt förebilden i bilaga 2.

3. För varje typ som det godkända kontrollorganet utfärdar intyg för skall det fylla i alla delar av typkontrollintyget enligt förebilden i bilaga 3 till ramdirektivet.

4. Giltighetstiden för EEG-typkontrollintygen skall begränsas till fem år. Den kan förlängas med fem år i taget under förutsättning att en ansökan gjorts under de tolv månader som föregår utgången av den första femårsperioden.

Fem år efter att direktivet har anmälts skall dock ett EEG-typkontrollintyg upphöra att gälla om det inte utfärdats för en kraftgenerator som uppfyller de krav som då börjar att gälla.

5. Trots artikel 19.1 i ramdirektivet skall de fördelar som följer av denna artikel upphöra att gälla efter en period på fem och ett halvt år från anmälan av direktivet beträffande kraftgeneratorer som erhållit intyg om överensstämmelse som utfärdats på basis av ett EEG-typkontrollintyg grundat på värdena från den första perioden. Giltighetsperioden skall i enlighet därmed anges på de berörda intygen om överensstämmelse.

6. För varje kraftgenerator som tillverkats i överensstämmelse med den typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats, skall tillverkaren utfärda ett överensstämmelseintyg enligt förebilden i de kolumner som gäller EEG-typkontrollintyget i bilaga 4 till ramdirektivet.

7. Varje kraftgenerator som tillverkats i överensstämmelse med den typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats, skall förses med väl synlig och varaktig märkning som anger den ljudeffektnivå i dB(A)/1pW som garanteras av tillverkaren och som är fastställd enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt bilaga 1 till det här direktivet. Märkningen skall även innehålla symbolen å (epsilon). Utformningen av detta märke framgår av bilaga 3 i det här direktivet.

Artikel 4

Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att reglera användningen av kraftgeneratorer inom områden de anser vara känsliga.

Artikel 5

Den kontroll av att de tillverkade enheterna överensstämmer med den typkontrollerade modellen som föreskrivs i artikel 12 i ramdirektivet skall utföras genom att man använder de tekniska bestämmelser som föreskrivs i bilaga 4.

Artikel 6

Kommissionen skall, så snart som möjligt och inte senare än fem år efter det att detta direktiv antagits, föreslå rådet åtgärder för att minska ljudnivåerna; rådet skall inom 18 månader enhälligt besluta om förslaget.

Artikel 7

Följande skall antas i överensstämmelse med det förfarande som fastställts i artikel 5 i direktiv 79/113/EEG:

- Den tekniska proceduren i bilaga 4 för att kontrollera att produkterna överensstämmer med den typkontrollerade modellen.

- Nödvändiga ändringar för att anpassa kraven i bilagorna till den tekniska utvecklingen.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de kraftgeneratorer som definierats i artikel 2 inte släpps ut på marknaden om de inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och ramdirektivet.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan(8). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 54, 8.3.1976, s. 63.

(2) EGT nr C 125, 8.6.1976, s. 43.

(3) EGT nr C 197, 23.8.1976, s. 11.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1, och EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(5) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111.

(6) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(7) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49.

(8) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 26 september 1984.

BILAGA 1

METOD FÖR ATT MÄTA LUFTBURET BULLER FRÅN KRAFTGENERATORER

RÄCKVIDD

Denna mätmetod skall tillämpas på kraftgeneratorer. Den skall specificera det provningsförfarande som skall användas för att bestämma ljudeffektnivån på sådan utrustning vid EEG-typkontroll och kontroll av överensstämmelse.

Detta tekniska förfarande skall uppfylla kraven i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Alla avsnitt i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG skall tillämpas på kraftgeneratorer med följande ändringar:

4. KRITERIER FÖR REDOVISNING AV RESULTAT

4.1 Det akustiska kriteriet för kraftgeneratorernas omgivning skall vara ljudeffektnivån.

6. MÄTFÖRHÅLLANDEN

6.2 Drift av ljudkällan under mätning

6.2.1 Ej tillämplig.

6.2.2 Kraftgeneratorn skall användas i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Den skall vara i drift med jämn hastighet med ett strömflöde genom ett icke induktivt motstånd som motsvarar tre fjärdedelar av enhetens belastningseffekt i kW definierat på grundval av den nominella effekten i kVA med beaktande av effektfaktorn (cos >Hänvisning till >

).

6.3 Mätplatsen

Kraftgeneratorn skall monteras på ett reflekterande plan av betong eller oporös asfalt. Kraftgeneratorer monterade på medar skall placeras på underlag ovanför det reflekterande planet om inte annat krävs i tillverkarens monteringsinstruktion.

6.4.1 Mätyta

Den mätyta som används för provning skall vara en halvsfär. Halvsfärens centrum skall vara den vertikala projektionen på det reflekterande planet av kraftgeneratorns geometriska centrum. Radien skall vara

- 4 m om det största måttet på den kraftgenerator som skall provas inte är mer än 1,5 m,

- 10 m om det största måttet på den kraftgenerator som skall provas är mer än 1,5 m men inte mer än 4 m, och

- 16 m om det största måttet på den kraftgenerator som skall provas är mer än 4 m.

Tabell 1 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG ger mätpunkternas koordinater.

6.4.2.1 X-axeln i koordinatsystemet i förhållande till vilken mätpunkternas lägen är fastställda skall vara parallell med kraftgeneratorns huvudaxel.

7. MÄTNINGAR

7.1.1 Vid korrigeringar skall endast bakgrundsljud beaktas.

7.1.5 Förekomst av föremål

En okulärbesiktning i ett cirkulärt område med en radie som är tre gånger så stor som halvsfärens och vars centrum sammanfaller med halvsfärens centrum är tillräcklig för att säkerställa att bestämmelserna i tredje stycket i avsnitt 6.3 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG uppfylls.

7.2 Mätning av ljudtrycksnivån LpA

Om ljudtrycksnivåerna i mätpunkterna bestäms genom avläsningar på en sonometer skall det göras minst fem sådana avläsningar med regelbundna tidsintervaller.

8. ANVÄNDNING AV RESULTATEN

8.2 Inte tillämplig.

8.6.2 Med hänsyn till 6.3 skall punkt 8.6.2 inte tillämpas och C = 0.

>Hänvisning till >

BILAGA 2

FÖREBILD FÖR INFORMATIONSDOKUMENT FÖR EN TYP AV KRAFTGENERATOR SOM SKALL GENOMGÅ EEG-TYPKONTROLL

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

MÄRKNING MED LJUDEFFEKTNIVÅ

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

TEKNISKT FÖRFARANDE FÖR KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSEN MELLAN TILLVERKADE ENHETER OCH DEN TYPKONTROLLERADE

Kontrollen av överensstämmelsen mellan tillverkade enheter och den typkontrollerade skall om möjligt göras med stickprov.