Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/538/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0171 - 0178

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0114

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0114

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0192

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0192RÅDETS DIREKTIVav den 17 september 1984om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare(84/538/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,med beaktande av kommissionens förslag(1),med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), ochmed beaktande av följande:Bland de tekniska krav som gräsklippare måste uppfylla enligt villkoren i nationell lagstiftning återfinns krav rörande deras bullernivå. Dessa krav är inte desamma i alla medlemsstater och därför hämmas handeln inom gemenskapen.Dessa hinder för inrättandet och funktionen av den gemensamma marknaden kan minskas eller t.o.m. avlägsnas om nuvarande lagstiftning i medlemsstaterna ersätts med likalydande bestämmelser i samtliga stater.Huvudsyftet med bestämmelserna i detta direktiv är att säkerställa skydd mot obehag som beror på buller genom att begränsa den olägenhet som förorsakas av buller från gräsklippare.Det är därför nödvändigt att på gemenskapsnivå bestämma tillåtna övre gränser för buller från gräsklippare och en gemensam metod för mätning av sådant buller.Det är önskvärt att konsumenten uppmärksammas på gräsklipparnas akustiska egenskaper. En effektiv metod att informera konsumenten är att kräva att varje gräsklippare skall vara försedd med information om ljudnivån. Det är emellertid meningslöst att kräva sådan märkning på gräsklippare som genom sin konstruktion inte är bullrande, t.ex. eldrivna gräsklippare med liten klippbredd.Det får förutsättas att gräsklippare uppfyller kraven i detta direktiv när tillverkaren eller den i gemenskapen bosatte importören utfärdar ett intyg om överensstämmelse. Medlemsstaterna måste godkänna sådana intyg som giltigt bevis och därigenom säkerställa gräsklippares fria rörlighet inom gemenskapen.Utan inskränkning i vad som gäller enligt artikel 169 och 170 i fördraget är det tillrådligt, inom ramen för samarbetet mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna, att fastställa bestämmelser för att underlätta lösningen av tvister av teknisk natur rörande produktionsmodellers överensstämmelse med kraven i detta direktiv.Det bör uttryckligen fastläggas att det måste finnas tillgång till lämpliga rättsmedel för att överklaga beslut som fattas av berörda nationella myndigheter vid tillämpning av detta direktiv.Den tekniska utvecklingen kräver snabb anpassning av de tekniska krav som specificeras i detta direktiv. För att underlätta genomförandet av sådana åtgärder bör ett förfarande fastläggas för upprättandet av ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom den kommitté som tillsattes genom artikel 5 i rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(4), senast ändrat genom direktiv 81/1051/EEG(5)HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med detta direktiv är att begränsa den tillåtna ljudeffektnivån för gräsklippare genom att ange högsta tillåtna värden samt mätmetoder för dessa nivåer.2. Med gräsklippare avses alla motordrivna redskap som lämpar sig för underhåll genom klippning, oavsett metoden, av gräsytor för fritidsverksamhet, prydnad eller liknande.3. Detta direktiv gäller de gräsklippare som omnämns i punkt 2 utom följande:- Motordrivna cylindergräsklippare.- Jord- och skogsbruksutrustning.- Icke-självgående maskiner (t.ex. dragna cylindergräsklippare) med klippanordningar som drivs av hjulen eller av en integrerad drag- eller bärenhet.- Universalmaskiner vars huvudsakliga motordrivna enheter har en inmonterad effekt som överstiger 20 kW.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gräsklippare enligt definitionen i artikel 1 inte får släppas ut på marknaden om den uppmätta ljudnivån i enlighet med de förhållanden som anges i bilaga 1 överstiger den tillåtna nivån för den klippbredd för resp. gräsklippare som anges i följande tabell:>Plats för tabell>

Artikel 3

Försäkran att en gräsklippare uppfyller kraven i detta direktiv skall på eget ansvar lämnas av tillverkaren eller av den i gemenskapen bosatte importören i ett intyg (se mallen i bilaga 2) som skall åtfölja maskinen. Detta intyg skall grundas på rapporter från de provningar som utförts på varje typ av gräsklippare på ett av de laboratorier som finns medtagna på en lista som skall upprättas av varje medlemsstat och som skall delges övriga medlemsstater. Intyget får återges på bruksanvisningen eller på garantibeviset.

Artikel 4

Innan gräsklippare släpps ut på marknaden skall de på ett väl synligt och outplånligt sätt, antingen direkt på gräsklipparen eller på en permanent fastsatt plåt (t.ex. en fastnitad eller fasttejpad plåt) vara märkta med namnet på tillverkaren, typ av gräsklippare och av tillverkaren garanterad maximal ljudeffektnivå uttryckt i dB(A)/1 pW.Mallen för denna information finns i bilaga 3.

Artikel 5

1. Med reservation för bestämmelserna i punkt 2 får ingen medlemsstat vägra, förbjuda eller begränsa försäljningen, ibruktagningen eller användningen av gräsklippare av skäl som hänför sig till deras ljudeffektnivåer, om de uppfyller kraven i detta direktiv och åtföljs av det intyg om överensstämmelse som omnämns i artikel 3 och är märkta med den information som omnämns i artikel 4.2. Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att reglera användningen av gräsklippare i områden som de anser känsliga.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att gräsklippare uppfyller kraven i detta direktiv. Denna kontroll skall genomföras enligt de tekniska specifikationer som fastställs i bilaga 4.

Artikel 7

1. Om den medlemsstat i vilken en gräsklippare är tillverkad finner att gräsklipparen inte överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv eller om medlemsstaten ifråga underrättas om detta av en annan medlemsstat, skall den vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fortsatt tillverkning av motsvarande modeller överensstämmer med den godkända typen.Medlemsstaten ifråga skall inom en månad underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som vidtagits och uppge skälen för dessa åtgärder.2. Om en medlemsstat bestrider den bristande överensstämmelse som den underrättats om, skall de berörda medlemsstaterna bemöda sig om att lösa tvisten. Kommissionen skall hållas underrättad och skall om nödvändigt ordna erforderliga konsultationer i avsikt att nå en uppgörelse.

Artikel 8

Om ändringar blir nödvändiga för att anpassa bilagorna till detta direktiv till den tekniska utvecklingen skall ändringarna antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 5 i rådets direktiv 79/113/EEG.

Artikel 9

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att med vederbörligt iakttagande av fördraget, och i synnerhet dess artikel 30 36, begränsa den ljudnivå som uppmäts på förarplatsen i gräsklippare avsedda för professionellt bruk med en klippbredd över 120 cm, förutsatt att detta inte medför skyldighet att anpassa gräsklippare som uppfyller kraven i detta direktiv till andra bullerstandarder. Jfr bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1987 och skall genast underrätta kommissionen om detta.2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.På rådets vägnarP. BARRYOrdförande

(1) EGT nr C 86, 2.4.1979, s. 9.

(2) EGT nr C 127, 21.5.1979, s. 80.

(3) EGT nr C 247, 11.10.1979, s. 19.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(5) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 42.

BILAGA 1

METOD FÖR MÄTNING AV LUFTBURET BULLER FRÅN GRÄSKLIPPARE

OMFATTNING

Denna mätmetod gäller gräsklippare. Den anger förfarandena vid bestämningen av deras ljudeffektnivå så att deras överensstämmelse med kraven kan intygas.

Dessa tekniska förfaranden överensstämmer med kraven som anges i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Bestämmelserna i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG skall gälla gräsklippare med följande ändringar:

4. KRITERIER SOM SKALL ANVÄNDAS FÖR ATT UTTRYCKA RESULTATEN

4.1 Omgivningens akustiska kriterier

Det akustiska kriteriet för en gräsklippares omgivning skall uttryckas genom ljudeffektnivåer.

6. MÄTFÖRHÅLLANDEN

6.1 Syfte med mätningen

6.1.1 Gräsklippare avsedda att utrustas med en anordning för uppsamling av gräset skall mätas under normala användningsförhållanden med denna anordning påsatt.

6.1.2 Klippanordningen skall ställas in på den lägsta klipphöjden dock inte lägre än 3 cm från marken. Gräset på provningsplanet skall klippas med klippanordningen inställd på detta sätt innan någon ljudmätning utförs.

När ljudmätningen görs, skall allt gräs vara avlägsnat från gräsklipparen och gräsbehållaren vara tom.

6.2 Driften av ljudkällan under mätningen

Före varje ljudmätning skall gräsklipparen varmköras enligt tillverkarens anvisningar.

Gräsklippares ljudeffektnivåer skall i princip mätas när gräsklipparen står stilla utan att någon betjänar den och klippanordningen och motorn går på högsta varv.

Om klippanordningen inte kan avskiljas från gräsklipparens drivhjul, skall gräsklipparen provas under gång med betjäning under följande betingelser:

- Gräsklippare med direkt transmission:

I detta fall skall den förflyttas med sådan hastighet att klippanordningen arbetar med den av tillverkaren fastlagda högsta hastigheten.

- Gräsklippare med växeltransmission:

I detta fall skall högsta växeln läggas in. Gräsklipparen skall förflyttas med sådan hastighet att klippanordningen arbetar med den av tillverkaren fastlagda högsta hastigheten.

a) Gräsklippare med förbränningsmotor:

Den motorolja som används för driften av gräsklipparen vid mättillfället skall vara samma som tillverkaren angivit. Bränsletanken skall vara högst halvfull.

b) Eldrivna gräsklippare:

Om gräsklipparen är batteridriven skall batteriet vara fulladdat. Om gräsklipparen drivs med generator eller från elnätet skall den för motorn specificerade frekvensen på strömkällan vara konstant 1 Hz.

6.3 Mätplats

Provningsytan skall vara plan och horisontell. Ytan, inklusive mikrofonplatserna, skall täckas av gräs som inte får vara vått.

6.4 Mätyta, mätavstånd, antal mätställen och placering av dessa.

6.4.1 Mätyta

Mätytan för provningen utgörs av en halvsfär. Halvsfärens radie bestäms av gräsklipparens klippbredd.

Radien skall vara:

- 4 m när klippbredden på gräsklipparen som skall provas inte överstiger 1,2 m,

- 10 m om klippbredden på gräsklipparen som skall provas överstiger 1,2 m.

6.4.2 Antal mätpunkter och deras placering

6.4.2.1 Allmänt

För att mäta nivån på det avgivna ljudet från gräsklippare, såväl stationära som under gång, skall sex mätpunkter användas, dvs. punkt 2, 4, 6, 8, 10 och 12, ordnade i enlighet med avsnitt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG. När mätningar görs på stationära gräsklippare skall halvsfärens mittpunkt sammanfalla med projektionen av gräsklipparens geometriska mittpunkt på marken medan denna är riktad från mätpunkt 1 mot mätpunkt 5. Vid mätning av gräsklippare under gång skall rörelseaxeln passera genom mätpunkterna 1 och 5.

7. MÄTNINGAR

7.1.1 Ovidkommande ljud

Inget avseende skall fästas vid uppmätt ovidkommande ljud (7.1.1 b).

7.1.5 Förekomst av föremål

En okulärbesiktning av en cirkelformad yta med en radie som motsvarar tre gånger halvsfärens radie och vars mittpunkt sammanfaller med halvsfärens skall vara tillräcklig för att säkerställa att villkoren i punkt 3, avsnitt 6.3 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG har uppfyllts.

7.2 Mätning av ljudtrycksnivån LpA

Ljudtrycket LpA skall mätas i enlighet med punkt 1, avsnitt 7.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG. När gräsklipparen är i rörelse skall mättiden vara den tid det tar att tillryggalägga avståndet AB (fig.) med konstant hastighet.

Ljudtrycksnivåerna LpA från en gräsklippare skall mätas dminst tre gånger. Om de genom dessa mätningar uppmätta ljudeffektnivåerna skiljer sig åt med mer än 1 dB, skall ytterligare mätningar göras tills två effektnivåer uppnås som inte skiljer sig åt med mer än 1 dB och av vilka den högsta skall vara gräsklipparens ljudeffektnivå.

Obs! När en ljudnivåmätare används vid mätningarna på gräsklipparen i rörelse skall LpA i de flesta fall överensstämma med den nivå som uppmäts när gräsklipparen passerar halvsfärens mittpunkt.

8. ANVÄNDNING AV RESULTATEN

8.6.2 Provningsplatsens akustiska egenskaper

För dessa mätningar skall den konstant C som fastställs i enlighet med avsnitt 8.6.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG vara mellan 0,5 och 2 dB med K2 = 0.

9. MÄTDATA SOM SKALL REGISTRERAS

9.1 Provad ljudkälla:

f) klippbredd

g) klippanordningens rotationshastighet

9.4 Akustiska data

b) stryk "area S på mätytan i m2";

c) plats, datum och tid för mätningarna.

>Hänvisning till film>

BILAGA 2

MALL FÖR INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE UTFÄRDAT AV TILLVERKAREN

Jag, undertecknad .

. (namn och adress)

intygar att gräsklipparen:

1. Kategori .

(förbränningsmotor, elmotor etc.)

2. Fabrikat .

3. Typ .

4. Serienummer .

överensstämmer med specifikationerna i direktiv 84/538/EEG

Garanterad ljudeffektnivå . dB (A)

- typ av klippanordning .

- klippbredd . cm

- klippanordningens rotationshastighet . rpm

Utfärdat i . , . (datum)

. (Namnteckning)

. (Befattning)

BILAGA 3

MALL FÖR MÄRKE SOM ANGER LJUDEFFEKTNIVÅ

>Hänvisning till film>

BILAGA 4

TEKNISKT FÖRFARANDE VID KONTROLL AV GRÄSKLIPPARENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖRESKRIFTERNA I DETTA DIREKTIV

Om möjligt skall gräsklipparnas överensstämmelse med kraven i detta direktiv kontrolleras genom stickprov.