Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/631/EEG av den 6 december 1984 om övervakning och kontroll inom Europeiska gemenskapen av gränsöverskridande transporter av farligt avfalldEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 326 , 13/12/1984 s. 0031 - 0041

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0122

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0200

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0122RÅDETS DIREKTIV av den 6 december 1984 om övervakning och kontroll inom Europeiska gemenskapen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall (84/631/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från år 1973(4), 1977(5) och 1983(6) skall gemenskapsåtgärder vidtas i syfte att kontrollera bortskaffandet av farligt avfall.

Enligt rådets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfall(7) är medlemsstaterna skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att giftigt och annat farligt avfall bortskaffas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön.

Transporter av avfall mellan medlemsstaterna eller mellan medlemsstater och andra stater kan vara nödvändiga för att bortskaffandet skall kunna ske på bästa möjliga sätt.

Olikheter i de bestämmelser om bortskaffande av farligt avfall som redan tillämpas eller som utarbetas i medlemsstaterna kan snedvrida konkurrensförhållandena och direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. Olikheter finns särskilt i fråga om förfaranden för övervakning och kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall inom gemenskapen. En tillnärmning av lagstiftningen på detta område i enlighet med artikel 100 i fördraget är därför nödvändig.

Genom rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(8), rådets direktiv 76/403/EEG av den 16 april 1976 om slutligt omhändertagande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler(9) samt rådets direktiv 78/319/EEG har redan fastställts vissa bestämmelser som rör bortskaffande av farligt avfall. Övervakningen och kontrollen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall har dock ännu ej reglerats.

Ett effektivt och konsekvent utformat system för övervakning och kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall bör inte skapa handelshinder inom gemenskapen eller påverka konkurrensen.

Den växande volymen långväga transporter av farligt avfall inom gemenskapen medför ökade risker och gör att det är nödvändigt att övervaka och kontrollera det farliga avfallet från det tillfälle då det uppkommer tills det behandlas eller slutligt bortskaffas på ett säkert sätt.

Därför krävs en obligatorisk anmälan för gränsöverskridande transporter av farligt avfall och en enhetlig typ av fraktsedel.

Behöriga myndigheter i de medlemsstater till vilka avfall skall sändas bör kunna motsätta sig sådana avfallstransporter. Invändningarna bör uppfylla vissa krav och vara väl underbyggda.

Det är också önskvärt att den avsändande medlemsstaten och den medlemsstat genom vilken transporten skall ske kan fastställa villkor för transporter av avfall inom sina respektive territorier.

Vidare bör den avsändande medlemsstaten kunna motsätta sig en transport i vissa situationer och om vissa villkor är uppfyllda.

Om avfall transporteras till en destination utanför gemenskapen bör anmälan också göras till mottagarlandet och, iä förekommande fall, till det tredje land som avfallet transporteras genom.

För att i detta fall effektivt kunna kontrollera gränsöverskridande transporter av farligt avfall bör tullmyndigheterna i den sista medlemsstat som transporten skall gå genom sända en kopia av fraktsedeln till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. Innehavaren bör intyga för de behöriga myndigheterna i den avsändande medlemsstaten att avfallet lämnat gemenskapen.

I vissa fall kan ett gemensamt anmälningsförfarande tillämpas.

Uppgifter om avfallet, producenterna, eventuella avtal med mottagaren, de åtgärder som vidtagits i fråga om transportvägar och försäkringar samt villkoren för genomförandet av själva transporten bör lämnas till de behöriga myndigheternaä i de berörda medlemsstaterna som ett led i anmälningsförfarandet.

För att säkerställa att farligt avfall inte medför onödiga risker bör det förpackas och märkas omsorgsfullt. De anvisningar som bör följas i händelse av fara eller om en olycka inträffar bör medfölja avfallet för att skydda människor och miljön från de faror som kan uppkomma.

Medlemsstaterna bör kunna fastställa gränsöverfarter efter samråd med kommissionen.

Enligt principen "förorenaren betalar" bör innehavaren och/eller producenten av avfallet stå för kostnaderna för genomförandet av anmälningsförfarandet, inklusive kostnaderna för kontroll och analys.

Det är viktigt att det ansvar som åvilar producenten eller någon annan person som ansvarar för skador definieras och att villkoren för tillämpningen fastställs, för att på så sätt säkerställa en effektiv och skälig gottgörelse för den skada som kan ha uppstått vid en transport av farligt avfall. Rådet bör vidta åtgärder senast tre år från det att detta direktiv börjar tillämpas. Rådet bör också inom samma tid besluta om ett försäkringssystem.

Icke-järnhaltigt metallavfall avsett för återanvändning,ä regenerering eller återvinning bör om vissa villkor är uppfyllda undantas från bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna all sådanä information som har betydelse för tillämpningen av detta direktiv och bör särskilt sammanställa rapporter vartannat år, som skall ligga till grund för en sammanfattande rapport från kommissionen.

Den tekniska kommitté som har inrättats enligt direktiv 78/319/EEG bör också tilldelas befogenheten att utarbeta och vid behov ändra den enhetliga fraktsedeln med enhetlig deklaration som föreskrivs i detta direktiv. Kommittén bör även ha rätt att anpassa den förteckning över konventioner som bifogas detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv och i syfte att skydda människors hälsa och miljön vidta nödvändiga åtgärder för övervakning och kontroll av gränsöverskridande transporter av farligt avfall, både inom gemenskapen och till och från gemenskapen.

Artikel 2

1. I detta direktiv används följande beteckningar med deä betydelser som här anges:

a) Farligt avfall, i det följande kallat avfall:

- giftigt och annat farligt avfall enligt definition i artikel 1 b i direktiv 78/319/EEG, utom de klorerade och organiska lösningsmedel som avses i punkt 13 och 14 i bilagan till det direktivet,

- PCB enligt definitionen i artikel 1 a i direktiv 76/403/EEG.

b) Behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna, som i enlighet med artikel 16 har utsetts i mottagarstaten, i avsändarstaten samt i förekommande fall i den eller de stater genom vilka transitering sker.

c) Avfallsproducent: var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall ("ursprunglig producent") och var och en som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

d) Avfallsinnehavare: avfallsproducenten eller en annan person eller ett annat företag som har för avsikt att genomföra eller har genomfört en gränsöverskridande transport av avfall.

e) Avfallsmottagare: den person eller det företag till vilken eller vilket avfallet transporteras för bortskaffande (slutligt omhändertagande).

f) Bortskaffande: sådant bortskaffande som avses i artikel 1 c i direktiv 78/319/EEG.

2. Att föra i land avfall som har producerats vid normal drift av fartyg, inbegripet avloppsvatten och sopor, skall inte betraktas som gränsöverskridande transport i den betydelse som avses i detta direktiv.

Artikel 3

1. Avfallsinnehavaren skall anmäla till de behörigaä myndigheterna i de berörda medlemsstaterna om han avser att transportera eller låta transportera avfallet från en medlemsstat till en annan, låta det följa transportvägar genom en eller flera medlemsstater, eller transportera det till en medlemsstat från tredje land.

2. Anmälan skall göras med en enhetlig fraktsedel, nedan kallad fraktsedel, vars utformning skall beslutas i enlighet med artikel 15 och som skall ha det innehåll som framgår av bilaga 1.

3. Tillsammans med anmälan skall avfallsinnehavaren till den behöriga myndigheten i de berörda medlemsstaterna överlämna de uppgifter som behövs, vilka särskilt skall avse följande:

- Avfallets ursprung och sammansättning, uppgifter om producenten samt, för avfall från flera källor, enä detaljerad förteckning över avfallet och om möjligt uppgifter om de ursprungliga producenterna.

- Transportvägar och försäkring avseende skador som kan tillfogas tredje part.

- De åtgärder som kommer att vidtas för att garantera en säker transport och särskilt att transportören uppfyller de krav som de berörda medlemsstaterna har fastställt för transportverksamheten.

- Avtal med mottagaren av avfallet. Denne skall ha sådana tekniska resurser att bortskaffandet av avfallet inte innebär någon fara för människors hälsa eller för miljön. Om avfallet lagras, behandlas eller deponeras inom en medlemsstat, skall mottagaren också ha tillstånd enligt artikel 9 i direktiv 78/319/EEG ellerä artikel 6 i direktiv 76/403/EEG.

4. Om avfallet skall transporteras till en destination utanför gemenskapen, skall avfallsinnehavaren anmäla detta till det tredje land som är mottagarstat och, om detta är tillämpligt, till det tredje land eller de tredje länder som avfallet transporteras genom och till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 4

1. En gränsöverskridande transport får inte utföras förrän behöriga myndigheter i de medlemsstater som avses i 2 a b har bekräftat mottagandet av anmälan. Denna bekräftelse skall anges på fraktsedeln.

2. Bekräftelsen av mottagandet eller en underrättelse om sådana invändningar som avses i punkt 3 skall senast en månad efter mottagandet av anmälan överlämnas till avfallsinnehavaren,

a) antingen av de behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten, eller,

b) vid transport av avfall för bortskaffande utanför gemenskapen eller av avfall från tredje land som transiteras genom gemenskapen för bortskaffande utanför gemenskapen, av de behöriga myndigheterna i den sista medlemsstat genom vilken transporten skall passera.

Mottagaren av avfallet och den behöriga myndigheten i de övriga berörda medlemsstaterna skall få kopior av bekräftelsen.

3. Invändningar skall grundas på sådana lagar och andra författningar som avser miljöskydd, allmän ordning och säkerhet eller hälsoskydd, vilka överensstämmer med detta direktiv, med andra gemenskapsinstrument eller med internationella konventioner inom detta område som har slutits av den berörda medlemsstaten före anmälan av detta direktiv.

4. När de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 2 a b anser att de problem som föranlett inävändningarna har lösts, skall de genast sända en bekräftelse till avfallsinnehavaren, med kopior till avfallsmottagaren och till behöriga myndigheter i övriga berörda medlemsstater.

5. Den bekräftelse som de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i punkt 2 a b överlämnar till aväfallsinnehavaren i enlighet med denna artikel fritar dock inte avfallsproducenten eller någon annan person från de skyldigheter som följer av gällande nationella bestämmelser och gemenskapsbestämmelser.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 eller 2 har behöriga myndigheter i den medlemsstat från vilken avfallet sänds och i förekommande fall i den eller de medlemsstater genom vilka transitering sker rätt att inom 15 dagar efter mottagandet av anmälan besluta, om detta är lämpligt, om de villkor som behövs för transporten av avfallet över sina territorier. Dessa villkor, som skall lämnas till avfallsinnehavaren, med kopior till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna får inte vara strängare än de villkor som har beslutats för liknande transporter som sker enbart inom medlemsstaten i fråga och skall utformas med hänsyn till befintliga överenskommelser. Avfallsinnehavaren måste följa dessa villkor för att få utföra transporten.

Senast 20 dagar efter mottagandet av en anmälan får den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken avfallet sänds framställa invändningar, om transporten av avfallet försvårar genomförandet av de planer som har upprättats med stöd av artikel 12 i direktiv 78/319/EEG eller artikel 6 i direktiv 76/403/EEG eller om transporten strider mot förpliktelser som gäller enligt internationella överenskommelser inom detta område vilka har ingåtts före anmälan av detta direktiv. En underrättelse om invändningen skall överlämnas till avfallsinnehavaren, med kopior till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

Artikel 5

1. Avfallsinnehavaren får tillämpa ett gemensamt anmälningsförfarande, om avfall med samma fysikaliska och kemiska egenskaper regelbundet transporteras till samma mottagare via samma tullkontor i den medlemsstat från vilken avfallet sänds, samma tullkontor i den medlemsstat till vilken avfallet sänds och i förekommande fall samma tullkontor vid in- och utförsel i den eller de medlemsstater genom vilka transitering sker.

2. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i artikel 4.2 a b och i förekommande fall behöriga myndigheter i den eller de medlemsstater genom vilkaä transitering sker kan komma överens om att det gemensamma anmälningsförfarandet får tillämpas endast om vissa uppgifter lämnas, exempelvis uppgifter om de exakta kvantiteterna eller i form av periodiska förteckningar över det avfall som skall transporteras.

3. Om ett gemensamt anmälningsförfarande tillämpas, kan en sådan bekräftelse som avses i artikel 4.1 omfatta flera avfallstransporter under en tid av högst ett år.

4. Gemensam anmälan skall göras genom fraktsedeln.

Artikel 6

1. När avfallsinnehavaren har mottagit den bekräftelse som avses i artikel 4 och 5 skall han innan transporten utförs fyllaä i fraktsedeln och sända kopior till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och till tredje land som berörs.

2. En kopia av fraktsedeln inklusive bekräftelsen skall åtfölja varje transport.

3. Alla företag som därefter deltar i genomförandet av transporten skall fylla i fraktsedeln på angivet ställe, skriva under den och behålla en kopia.

4. Senast 15 dagar efter mottagandet av avfallet skall avfallsmottagaren överlämna kopior av den fullständigt ifyllda fraktsedeln till avfallsinnehavaren, till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samt till tredje land som berörs. Kopiorna skall behållas i minst två år.

Artikel 7

När avfall skall bortskaffas utanför gemenskapen skall, med avvikelse från vad som föreskrivs i artikel 6.4, tullmyndigheten i den sista medlemsstat som avfallet passerar lämna en kopia av fraktsedeln till de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten, som skall förvara kopiorna i minst två år.

Avfallsinnehavaren skall senast sex veckor efter det att avfallet har lämnat gemenskapen deklarera eller intyga för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vilket avfallet sänds att avfallet har nått sin rätta destination. Han skall därvid ange den sista tullstation inom gemenskapen som avfallet har passerat.

Artikel 8

1. Gränsöverskridande transporter skall uppfylla följande villkor:

a) Avfallet skall vara omsorgsfullt förpackat.

b) Behållarna skall vara försedda med lämplig märkning, som utöver avfallstyp, sammansättning och mängd även skall ange telefonnummer till den eller de personer från vilka anvisningar eller råd kan erhållas vid varje tidpunkt under transporten.

c) De anvisningar som bör följas i händelse av fara eller om en olycka inträffar skall medfölja avfallet.

d) Den märkning och de anvisningar som avses i b och c skall vara på de berörda medlemsstaternas språk.

2. De villkor som anges i punkt 1 skall anses vara uppfyllda om en medlemsstat tillämpar bestämmelser som överensstämmer med sådana internationella transportkonventioner som förtecknas i bilaga 2 och till vilka medlemsstaten anslutit sig, om dessa konventioner omfattar sådant avfall som avses i detta direktiv.

Artikel 9

Medlemsstaterna får vid behov och efter samråd med kommissionen besluta om gränsöverfarter för transporter av avfall.

Artikel 10

Enligt principen "förorenaren betalar" kan den berörda medlemsstaten ta ut kostnaden för anmälnings- och övervakningsförfarandena, inklusive kostnader för de analyser och kontroller som är nödvändiga, från avfallsinnehavarenä och/eller avfallsproducenten. Den kostnad som tas ut skall vara jämförbar med kostnaden för motsvarande förfaranden vid transporter av samma sorts avfall inom medlemsstaten.

Artikel 11

1. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om privaträttsligt ansvar gäller, oavsett var bortskaffandet av avfallet sker, att avfallsproducenten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att bortskaffa eller låta bortskaffa avfallet på ett sådant sätt att miljöns kvalitetä skyddas i enlighet med direktiv 75/442/EEG, direktiv 78/319/EEG och detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att skyldigheterna enligt punkt 1 iakttas.

3. Rådet skall enligt förfarandet i artikel 100 i fördraget senast den 30 september 1988 fastställa villkoren för införandet av ett privaträttsligt ansvar för producenten i händelse av skada eller för någon annan som bör ställas till svars för en sådan skada. Rådet skall även besluta om ett försäkringssystem.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1985 underrätta kommissionen om namn, adresser samt telefon- och telexnummer avseende de behöriga myndigheterna samt de anläggningar, inrättningar eller företag som innehar ett sådant tillstånd att bortskaffa avfall som avses i artikel 3.3 sista strecksatsen.

Medlemsstaterna skall regelbundet underrätta kommissionen om ändringar i dessa uppgifter.

2. Kommissionen skall utan dröjsmål överlämna deä uppgifter som avses i punkt 1 till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 13

1. Den 1 oktober 1987 och därefter vartannat år skall medlemsstaterna till kommissionen lämna rapporter om genomförandet av detta direktiv och om situationen när det gäller gränsöverskridande transporter inom deras respektive territorier.

2. Rapporterna skall särskilt omfatta följande uppgifter:

- Gränsöverskridande transporter av sådant avfall som uppkommit vid stora olyckor, särskilt sådana som avses i artikel 1 i rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter(10).

- Anmärkningsvärda händelser i samband med sådana gränsöverskridande transporter av avfall som avses i detta direktiv, vilka händelser inneburit eller fortfarande kan innebära allvarliga risker för människor eller för miljön.

- Den mängd och det slags avfall som införts till medälemsstaternas territorier för bortskaffande, samt vilka avfallskvaliteter och avfallsslag som har uppkommit inom deras territorier och som därefter slutligt har exporterats.

Artikel 14

På grundval av de rapporter som avses i artikel 13 skall kommissionen vartannat år sammanställa en sammanfattande rapport, som skall lämnas till Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 15

Den tekniska kommitté som har inrättats enligt artikel 18 i direktiv 78/319/EEG, vilken tillämpar förfarandet i artikel 19ä i det direktivet, tilldelas befogenheten att i enlighet med bilaga 1 respektive bilaga 3 utarbeta den fraktsedel, inklusive de allmänna anvisningarna, och den enhetliga deklaration som avses i artikel 17. Kommittén har också rätt att enligt samma förfarande med hänsyn till tekniska framsteg anpassa dels fraktsedeln och deklarationen samt dels förteckningen över internationella transportkonventioner i bilaga 2.

Artikel 16

Medlemsstaterna skall utse de behöriga myndigheter som krävs för tillämpningen av artikel 4.

Artikel 17

Icke järnhaltigt metallavfall (inklusive skrot, slam, aska och stoft) som är avsett för återanvändning, regenerering eller återvinning i enlighet med ett avtal om en sådan åtgärd skall undantas från bestämmelserna i detta direktiv, om följande villkor är uppfyllda:

a) Innehavaren skall lämna en deklaration genom ett enhetligt dokument, som skall åtfölja transporten och ha det innehåll som anges i bilaga 3. Av deklarationen skall framgå att materialet är avsett att behandlas med sådana förfaranden. Innehavaren skall lämna en kopia av detta dokument till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i artikel 4.2 a b.

b) Mottagaren skall genom samma dokument, vilket skall överlämnas till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i a, senast 15 dagar efter mottagandet intyga att förfarandena kommer att genomföras.

Artikel 18

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv från och med den 1 oktober 1985. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 december 1984.

På rådets vägnar

L. KAVANAGH

Ordförande

(1) EGT nr C 53, 25.2.1983, s. 3 och EGT nr C 186, 12.7.1983, s. 3.

(2) EGT nr C 184, 11.7.1983, s. 50.

(3) EGT nr C 176, 4.7.1983, s. 4.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

(6) EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1.

(7) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43.

(8) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(9) EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 41.

(10) EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1.

BILAGA 1

DEN ENHETLIGA FRAKTSEDELNS INNEHÅLL

AVSNITT A

Upplysningar som skall ingå i anmälan

(se allmänna instruktioner - punkt 1)

1. Avfallets innehavare(a)

2. Gemensam anmälan eller anmälan av en enstaka transport

3. a) Avfallets mottagare(a)

b) Tillstånd nr (i förekommande fall)

c) Upplysningar om avtal mellan innehavaren och mottagaren

4. Avfallets producent(a)

5. a) Avfallets transportör(a)

b) Tillstånd nummer (i förekommande fall)(b)

6. a) Avfallets ursprungsland

b) Behörig myndighet(c)

7. a) Planerade transitländer

b) Behörig myndighet(c)

8. a) Bestämmelseland för transporten

b) Behörig myndighet(c)

9. Planerat datum för transporten(d)

10. Planerade transportsätt (land-, luft-, sjötransport, etc.)

11. Upplysningar om transportansvarsförsäkring(f)

12. Avfallets benämning, fysikaliska egenskaper och kemiska sammansättning(e)

13. Planerad förpackning

14. Kvantitet (kg)(g)

15. FN:s klassificeringsnummer

16. Process vid vilken avfallet uppkommit

17. Riskangivelse: explosiv/reaktiv/frätande/giftig/brandfarlig/övriga risker

18. Avfallets fysiska tillstånd vid......°C: pulver- eller puderformigt/fast/visköst, pastöst/slamformigt/flytande/gasformigt/annat; avfallets färg

19. Plats där avfallet uppkommit

20. Plats för bortskaffande

21. Metod för bortskaffande

22. Övriga upplysningar

23. Innehavarens försäkran att uppgifterna är korrekta; plats, datum, innehavarens underskrift

a) Fullständigt namn och adress, telefon- och telexnummer, samt namn, adress, telefon- och telexnummer till den person som skall kontaktas

b) Där inget särskilt tillstånd finns, skall transportören kunna visa att han uppfyller de regler som gäller för transport av sådant avfall i den berörda medlemsstaten

c) Fullständigt namn och adress, telefon- och telexnummer. Dessa uppgifter är bara obligatoriska när de berörda länderna är medlemsstater. I övriga fall skall de fyllas i om de är kända.

d) Vid gemensam anmälan för flera transporter kommer uppgifter att krävas om antingen de planerade datumen, om de är kända, eller om planerad täthet mellan transporterna.

e) Uppgifter kommer att krävas om de mest utmärkande beståndsdelarnas beskaffenhet och koncentration vad gäller giftighet och andra risker, om möjligt tillsammans med en analys av den planerade metoden för bortskaffandet av avfallet, särskilt när det gäller den första transporten.

f) Exempel på upplysningar som skall bifogas när en sådan försäkring krävs: försäkringsgivare, försäkringsnummer, sista giltighetsdag.

g) Vid gemensam anmälan för flera transporter kommer uppgifter att krävas både om den totala kvantiteten och om kvantiteten vid varje enskild transport.

AVSNITT B

Bekräftelse

(Se allmänna instruktioner - punkt 2)

1. Datum för mottagande av anmälan

2. Datum då bekräftelsen avsänts

3. Bekräftelsens giltighetstid

4. Uppgift om huruvida bekräftelsen gäller en eller flera transporter

5. Datum, underskrift och den behöriga myndighetens stämpel

AVSNITT C

Uppgifter om transporten

(Se allmänna instruktioner - punkt 3)

1. Transportens serienummer

2. Transportmedel

3. Antal containrar, typ, märken, nummer, etc.

4. Exakt mängd (kg)

5. Tullkontor vid inresa i transitländer

6. Eventuella särskilda villkor som fastställts av de berörda medlemsstater genom vars territorium transporten skall passera

7. Innehavarens och transportörens försäkran om att uppgifterna är korrekta samt plats, datum och innehavarens och transportörens underskrifter

AVSNITT D

Mottagarens kvittens

(Se allmänna instruktioner - punkt 4)

Mottagarens bekräftelse av att han mottagit avfallet för bortskaffande och uppgifter om mängden avfall. Plats, datum och mottagarens underskrift.

AVSNITT E

Tullens anteckningar

(Se allmänna instruktioner - punkt 5)

1. Tullkontorets adress

2. Försäkran om att avfallet har förts ut ur gemenskapens tullområde

3. Utförseldatum

4. Datum och tullmyndighetens stämpel och underskrift

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

OBS! Alla behöriga myndigheter har rätt att kräva ytterligare uppgifter och dokumentation för komplettering av uppgifterna på fraktsedeln.

1. Fraktsedelns avsnitt A måste fyllas i av innehavaren och skickas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där bestämmelseorten ligger, eller - om bestämmelseorten återfinns utanför gemenskapen eller om det rör sig om transitering genom gemenskapen - till den behöriga myndigheten i den sista medlemsstat som transporten skall passera, med kopior till de behöriga myndigheterna i övriga berörda medlemsstater och till det tredje land där bestämmelseorten ligger.

2. Avsnitt B måste fyllas i av den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken anmälan är ställd, och återsändas till avfallsinnehavaren inom en månad efter mottagandet av anmälan.

En gränsöverskridande transport av farligt avfall får endast ske efter att den bekräftelse av anmälan som levererats av den behöriga myndighet som avses ovan mottagits. Bekräftelsen skall skickas tillsammans med transporten.

3. Efter att ha mottagit bekräftelsen från den behöriga myndigheten måste innehavaren tillsammans med transportören fylla i fraktsedelns avsnitt C. När fraktsedeln fyllts i på fullständigt sätt skall den skickas tillsammans med transporten, och kopior skall dessförinnan sändas till de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater.

4. Då mottagaren befinner sig i en medlemsstat måste avsnitt D fyllas i av denne vid mottagandet av avfallet. Mottagaren måste sända kopior av den fullständigt ifyllda fraktsedeln till avfallsinnehavaren och till de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater.

5. Om avfall förs ut ur gemenskapen för bortskaffande, eller om avfall transiteras genom gemenskapen, måste avsnitt E fyllas i av tullmyndigheten vid det tullkontor där avfallet lämnar gemenskapen och sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstaten. I dessa fall måste avfallsinnehavaren senast sex veckor efter att avfallet lämnat gemenskapen intyga för den behöriga myndigheten i den medlemsstat som avfallet sist lämnat om att avfallet nått sin bestämmelseort; det sista tullkontor som avfallet passerat inom gemenskapen skall också anges.

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER DE INTERNATIONELLA TRANSPORTKONVENTIONER SOM AVSES I ARTIKEL 8.2(1)

1. ADR

Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (1957)

2. CIM

Internationell konvention om godstransport på järnväg (1924)(2)

inklusive i bilaga 1:

RID

Internationella bestämmelser om transport av farligt gods på järnväg (1924)

3. SOLAS-konventionen

Internationell konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (1974)

4. IMDG-kod(3)

Internationella regler om sjötransport av farligt gods

5. Chicagokonventionen

Konventionen angående internationell civil luftfart (1944), vars bilaga 18 behandlar flygtransport av farligt gods (T.I.: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Tekniska anvisningar för säker lufttransport av farligt gods))

6. MARPOL-konventionen

Konvention rörande förhindrande av havsföroreningar från fartyg (1973/1978)

7. ADNR

Bestämmelser om transport av farliga ämnen på Rhen (1970)

BILAGA 3

FÖRSÄKRAN OM ÅTERANVÄNDNING, REGENERERING ELLER ÅTERVINNING AV AVFALL

A. INNEHAVARENS FÖRSÄKRAN(1)

Innehavarens namn och adress . . . Följande material(2)

. . . är avsedda för återanvändning, regenerering eller återvinning enligt avtal med:(3)

. . . Dessa material undantas från bestämmelserna i direktiv 84/631/EEG, i enlighet med artikel 17 i samma direktiv.

Datum och innehavarens underskrift

B. MOTTAGARENS FÖRSÄKRAN(4)

Mottagarens namn och adress . . . Vi försäkrar att dessa material kommer att återanvändas, regenereras, eller återvinnas på effektivt sätt.

Datum och mottagarens underskrift

(1) Skall fyllas i av innehavaren och sändas med i transporten. Innehavaren måste också sända en kopia av denna handling till den behöriga myndigheten i den medlemsstat dit avfallet transporteras eller, då det rör sig om transport ut ur gemenskapen, i den sista medlemsstat som avfallet skall passera under transporten.

(2) Gängse handelsbeteckning och kvantitet på materialet.

(3) Mottagarens namn och adress.

(4) Skall fyllas i av mottagaren och skickas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som anges i fotnot 1 senast 15 dagar efter mottagandet av avfallet.