Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/210/EEG av den 20 mars 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 096 , 03/04/1985 s. 0025 - 0029

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0247

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0247

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0221

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0221RÅDETS DIREKTIV av den 20 mars 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensin (85/210/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Att upprätthålla och förbättra skyddet för människors hälsa och för miljön är för närvarande och kommer i framtiden att vara en fråga av stor betydelse för alla industrialiserade länder. Effekterna på människors hälsa och på miljön av föroreningar i form av ämnen i avgaser från fordon måste betraktas som allvarliga, mot bakgrund av den ständiga ökningen av trafiken med motordrivna fordon.

Genom rådets direktiv 78/611/EEG av den 29 juni 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensin(4) fastställdes ett högsta värde för mängden tillåtna blyföreningar i bensin på mellan 0,40 och 0,15 g/l.

I det tredje aktionsprogrammet för miljön, vars huvudinriktning godtogs av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar i en resolution den 7 februari 1983(5), anges att ytterligare ansträngningar krävs för att avsevärt minska föroreningarna genom utsläpp av avgaser.

Existerande och framtida olikheter i medlemsstaternas lagstiftning om sammansättningen av bensin, särskilt regler om en begränsning av blyhalten och bensenhalten i bensin för motordrivna fordon, kan direkt påverka den gemensamma marknadens funktion.

Raffineringstekniken medger en sänkning av mängden bly i blyhaltig bensin till 0,15 g Pb/l utan att bränslekvaliteten påverkas negativt.

Att minska och slutligen eliminera bly i bensin kommer att förbättra hälsoskyddet, särskilt i områden med tät trafik. Att snabbt introducera blyfri bensin är också önskvärt för att, där så är lämpligt, möjliggöra användningen av metoder för avgasrening som drastiskt minskar de förorenande utsläppen från motordrivna fordon, särskilt av kväveoxider och oförbrända kolväten.

Under en viss tid måste blyhaltig bensin finnas tillgänglig på medlemsstaternas marknader tillsammans med blyfri bensin för att, med hänsyn till rådande ekonomiska och tekniska förhållanden, tillgodose kraven från en stor del av den befintliga fordonsparken.

Med hänsyn till behovet av åtgärder för att förebygga att människors hälsa och miljön påverkas negativt bör medlemsstaterna ges möjlighet att introducera blyfri bensin på sina marknader före det obligatoriska datum som fastställs för gemenskapen som helhet.

Skyddet av människors hälsa kräver också en begränsning av bensenhalten i bensin.

Kvaliteten på blyfri "premiumbensin" i fråga om lägsta oktantal (research octane number och motor octane number) bör garanteras, för att säkerställa att motorfordon som är konstruerade för detta bränsle fungerar tillfredsställande inom hela gemenskapen.

Det bör vara möjligt att saluföra även en blyfri "regularbensin" med lägre oktantal.

Bly är endast en tillsats till bensin. Att minska eller eliminera tillsatsen av bly får inte leda till att andra föroreningar i avgaserna från motordrivna fordon ökar som en följd av bensinens ändrade sammansättning.

Sänkningen av blyhalten och introduktionen av blyfri bensin vid en bestämd tidpunkt får inte på något sätt hindra handeln med bensin eller hindra att bensin släpps ut på marknaden inom gemenskapen.

Regelbundna kontroller av bensinens bly- och bensenhalt hos återförsäljarna erfordras för att säkerställa att konsumenterna får en lämplig bränslekvalitet.

En del av den befintliga motorfordonsparken kan köras på blyfri bensin. Medlemsstaterna bör därför uppmanas att vidta alla lämpliga åtgärder som fördraget medger för att stödja största möjliga användning av blyfri bensin.

Ytterligare undersökningar bör genomföras på gemenskapsnivå i fråga om de åtgärder som vidtagits för att minska koncentrationen i luften av bly eller förorenande ersättningsmedel för bly. Medlemsstaterna bör i tillämpliga fall förse kommissionen med all relevant information.

En utveckling av referensmetoderna i detta direktiv för att mäta bly- och bensenhalter i bensin och för att beräkna oktantal kan bli önskvärd med tanke på vetenskapliga och tekniska framsteg inom detta område. För att underlätta genomförandet av detta arbete bör ett förfarande fastställas, som innefattar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i en kommitté för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

De franska utomeuropeiska departementen bör undantas från tillämpningsområdet för detta direktiv, på grund av deras geografiska läge och med hänsyn till de konsekvenser som kan uppstå på deras oljemarknader om direktivet tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv har nedannämnda termer och begrepp följande betydelse:

a) Bensin: Varje flyktig mineralolja avsedd att driva sådana förbränningsmotorer med styrd tändning som används för framdrivning av fordon.

b) Blyfri bensin: Bensin vars innehåll av blyföreningar, beräknat som bly, inte överstiger 0,013 g Pb/l.

c) Blyhaltig bensin: Annan bensin än blyfri. Denna bensin skall ha en maximal tillåten halt av blyföreningar, beräknad som bly, mellan 0,40 g Pb/l och 0,15 g Pb/l.

Artikel 2

1. Från ikraftträdandet av detta direktiv och i enlighet med punkt 2 skall medlemsstaterna säkerställa en fortsatt tillgång på och en balanserad distribution av blyhaltig bensin inom sina territorier.

2. Om det på grund av en plötslig förändring i tillgången till råolja eller petroleumprodukter blir svårt för en medlemsstat att tillämpa gränsvärdet för den maximala halten bly i blyhaltig bensin, får medlemsstaten efter att ha underrättat kommissionen tillämpa ett högre gränsvärde inom sitt territorium under en period av fyra månader. Rådet får förlänga denna period genom ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen.

3. Medlemsstaterna skall så snart de anser det lämpligt sänka den högsta tillåtna halten blyföreningar, beräknad som bly, i blyhaltig bensin som släpps ut på deras marknader till 0,15 g Pb/l.

Artikel 3

1. Om inte annat följer av punkt 2 och 3 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa tillgången till och en balanserad distribution av blyfri bensin inom sina territorier från och med den 1 oktober 1989.

Första stycket utesluter inte att åtgärder vidtas för att introducera blyfri bensin på marknaden i en medlemsstat tidigare än den 1 oktober 1989.

2. Medlemsstaterna får, med kommissionens samtycke, underlåta att tillämpa första stycket i punkt 1 under en period av fyra månader, om det på grund av en plötslig förändring i tillgången till råolja eller petroleumprodukter blir omöjligt att tillgodose efterfrågan på blyfri bensin av den kvalitet som anges i artikel 5.1. Emellertid måste alla ansträngningar göras för att bibehålla ett begränsat distributionsnät för blyfri bensin. Perioden på fyra månader får förlängas av rådet genom ett beslut som fattas med kvalificerad majoritet efter förslag från kommissionen.

3. Till den 1 april 1990 får medlemsstaterna genom undantag medge att halten av blyföreningar i blyfri bensin överstiger 0,013 g Pb/l, om halten inte överstiger 0,020 g Pb/l. Fram till detta datum skall alla pumpar för blyfri bensin vara tydligt märkta, så att det framgår att blyhalten inte överstiger antingen 0,020 eller 0,013 g Pb/l, och även vara försedda de ytterligare upplysningar som behövs.

Artikel 4

Från och med den 1 oktober 1989 skall bensenhalten i blyhaltig och blyfri bensin inte överstiga 5,0 volymprocent.

Om andra stycket i artikel 3.1 tillämpas, skall gränsvärdet för bensen gälla blyfri bensin från det tidigare datum då sådan bensin introduceras genom beslut på nationell nivå.

Artikel 5

1. Utom i fall som avses i punkt 2 skall blyfri bensin som tillhandahålls enligt artikel 3 i detta direktiv ha ett lägsta MON-oktantal (motor octane number) av 85,0 och ett lägsta RON-oktantal (research octane number) av 95,0 vid pumpen ("premium").

2. Utan hinder av punkt 1 får en annan blyfri bensinkvalitet med lägre oktantal än vad som där föreskrivs ("regular") släppas ut på marknaden i en medlemsstat.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att varken minskningen av blyhalten i bensin eller introduktionen av blyfri bensin orsakar att föroreningarna i avgaser från motordrivna fordon ökar i mängd eller skadlighet.

Artikel 7

1. Utom i fall som avses i punkt 2 får medlemsstaterna inte med åberopande av innehållet av bly eller bensen vidta åtgärder som innebär hinder eller begränsningar i den fria handeln med sådan bensin som uppfyller kraven i detta direktiv, eller i rätten att släppa ut bensinen på marknaden.

2. Om en medlemsstat tillämpar artikel 2.3 skall den högsta tillåtna blyhalten i blyhaltig bensin fastställas till 0,15 g Pb/l.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna om bensinens maximala bly- och bensenhalt och kvalitetskravet beträffande oktantal följs av återförsäljarna.

2. Om en medlemsstat finner att bensin inte uppfyller kraven i artikel 1, 2, 4 och 5 skall den utan oskäligt dröjsmål vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att bestämmelserna följs.

Artikel 9

1. Blyhalten i bensin skall fastställas i enlighet med de förfaranden som anges i del 1 av bilagan.

2. Bensenhalten i blyhaltig och blyfri bensin ska fastställas i enlighet med det förfarande som anges i del 2 av bilagan.

3. Oktantalen (MON och RON) hos blyfri bensin skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i del 3 av bilagan.

Artikel 10

Det skall ingå i förfarandet enligt artikel 11 och 12 för en anpassning av detta direktiv till den tekniska utvecklingen att utveckla de referensmetoder för analys som anges i bilagan, med särskild hänsyn till andra likvärdiga metoder.

Anpassningen får inte medföra att de gränsvärden som fastställs genom detta direktiv direkt eller indirekt ändras.

Artikel 11

1. För tillämpningen av artikel 10 skall det bildas en kommitté för anpassning av detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, nedan kallad "kommittén". Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 12

1. När det förfarande skall tillämpas som anges i denna artikel, skall ärendet hänskjutas till kommittén av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall till kommittén lämna ett förslag om åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är. Yttrandet skall avges med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall anta förslaget, om det har tillstyrkts av kommittén.

Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om den inte avger något yttrande, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet åtgärder. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte fattar beslut inom tre månader från det att förslaget har mottagits, skall kommissionen besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att så långt möjligt säkerställa att blyhaltig bensin inte används i fordon som konstruerats för blyfri bensin.

Artikel 14

Medlemsstaterna uppmanas att, för genomförandet av artikel 3, stödja bredast tänkbara användning av blyfri bensin i alla befintliga fordon som kan köras på ett sådant bränsle. De uppmanas därför att vidta de åtgärder som de anser lämpliga och som överensstämmer med fördraget.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall så snart det är möjligt tillhandahålla kommissionen uppgifter om:

- det datum då blyfri bensin introduceras på marknaden enligt artikel 3, och

- de åtgärder enligt artikel 14 som övervägs.

2. På kommissionens begäran skall medlemsstaterna lämna:

a) tillgängliga uppgifter om de kvantiteter blyhaltig och blyfri bensin som årligen levereras till gemenskapens inre marknad,

b) en sammanfattning av resultaten av de åtgärder som vidtagits i enlighet med artikel 8.1, och

c) tillgängliga uppgifter om vilka effekter tillämpningen av detta direktiv, särskilt artikel 6, medför i fråga om:

- utvecklingen när det gäller koncentrationerna av bly och förorenande ersättningsmedel för bly i luften, och

- energipolitiken, särskilt för raffinaderi- och distributionssektorn.

Artikel 16

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1986. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de till kommissionen överlämnar texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 17

Direktiv 78/611/EEG skall upphöra att gälla den 31 december 1985.

Artikel 18

Detta direktiv skall inte gälla de franska utomeuropeiska departementen.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 1985.

På rådets vägnar

A. BIONDI

Ordförande

(1) EGT nr C 178, 6.7.1984, s. 5.

(2) EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 56.

(3) EGT nr C 25, 28.1.1985, s. 46.

(4) EGT nr L 197, 20.7.1978, s. 19.

(5) EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1.

BILAGA

REFERENSMETODER

Som referensmetoder skall de versioner på olika språk som publicerats av ISO respektive ASTM gälla, liksom andra versioner som kommissionen godkänner som likvärdiga.1. Referensmetod för mätning av blyhalten i bensinA. Blyhaltig bensinFör mätning av blyhalten i bensin skall den referensmetod tillämpas som fastställs i ISO 3830 (godkänd utgåva år 1981).B. Blyfri bensinFör mätning av spårhalten bly i bensin skall den referensmetod tillämpas som fastställs i ASTM D.3237 (godkänd utgåva daterad den 31 augusti 1979) och som utnyttjar atomabsorptionsspektrometri.2. Referensmetod för mätning av bensenhalten i bensinFör mätning av bensenhalten i bensin skall den referensmetod tillämpas som fastställs i ASTM D.2267 (godkänd utgåva år 1978) och som utnyttjar kromatografisk bestämning med polär kolonn och intern standard.3. Referensmetoder för bestämning av oktantalOktantalen (motor octane number och research octane number) skall bestämmas enligt de metoder som beskrivs i ISO 5164 respektive ISO 5163 (godkända utgåvor år 1977).4. Bedömning av resultatResultaten från de individuella mätningarna skall tolkas med utgångspunkt från de metoder som beskrivs i ISO 4259 (publicerad år 1979).