Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projektEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 05/07/1985 s. 0040 - 0048

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0226

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0009

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 6 s. 0226

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0009RÅDETS DIREKTIV av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (85/337/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljön från år 1973(4) och 1977(5) samt i åtgärdsprogrammet 1983(6), vilkas huvudsakliga riktlinjer har godkänts av Europeiska gemenskapernas råd och representanterna för medlemsstaternas regeringar, understryks att den bästa miljöpolitiken är att hindra uppkomsten av föroreningar och olägenheter vid källan i stället för att senare försöka motverka deras effekter. I programmen framhålls att det är nödvändigt att inverkan på miljön beaktas på ett så tidigt stadium som möjligt vid all teknisk planläggning och i olika beslutsprocesser. I detta syfte anges att förfaranden skall införas för bedömningen av sådan inverkan på miljön.

Skillnaderna mellan de olika medlemsstaterna beträffande den lagstiftning som tillämpas för bedömningen av miljöeffekterna av offentliga och enskilda projekt kan skapa ogynnsamma konkurrensvillkor och därigenom direkt påverka den gemensamma marknadens funktion. Det är därför nödvändigt att anpassa den nationella lagstiftningen på detta område enligt artikel 100 i fördraget.

Det är vidare nödvändigt att förverkliga en av gemenskapens målsättningar i fråga om miljöskydd och livskvalitet.

Eftersom fördraget inte tillhandahåller de nödvändiga maktbefogenheterna för att åstadkomma detta bör fördragets artikel 235 tillämpas.

Allmänna principer för bedömning av miljöpåverkan bör tillämpas i syfte att komplettera och samordna processer för tillståndsgivning till sådana offentliga och enskilda projekt som kan antas medföra stor inverkan på miljön.

Tillstånd för offentliga och enskilda projekt som kan antas leda till betydande miljöpåverkan bör ges först efter det att en bedömning har gjorts av den huvudsakliga miljöpåverkan som projekten kan antas medföra. Denna bedömning bör ske med utgångspunkt i relevanta uppgifter från exploatören, med eventuell komplettering från myndigheterna och från dem som berörs av projektet i fråga.

Principerna för en bedömning av miljöpåverkan bör harmoniseras, särskilt med avseende på vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter och innehållet i bedömningen.

Vissa slag av projekt medför en betydande påverkan på miljön. För sådana projekt bör som regel en systematisk bedömning göras.

Andra slag av projekt medför inte alltid betydande påverkan på miljön i varje enskilt fall. En bedömning av effekterna av sådana projekt bör göras när medlemsstaterna finner det nödvändigt med hänsyn till respektive projekts karaktär.

I fråga om de projekt för vilka en bedömning görs måste vissa minimiuppgifter tillhandahållas om projektet och dess effekter.

Ett projekts miljöpåverkan bör bedömas med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och bidra till livskvaliteten genom en förbättrad miljö samt för att säkerställa bevarandet av arternas mångfald och bibehålla ekosystemets förnyelseförmåga som en grundläggande resurs för allt liv.

Detta direktiv bör emellertid inte tillämpas på projekt som regleras i detalj genom särskild nationell lagstiftning, i de fall syftena med detta direktiv, däribland att tillhandahålla uppgifter, uppnås genom lagstiftningen.

I undantagsfall kan det vidare vara lämpligt att för ett visst projekt underlåta att tillämpa de bedömningsförfaranden som föreskrivs i detta direktiv, under förutsättning att kommissionen på lämpligt sätt underrättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas för bedömningen av miljöeffekterna av sådana offentliga och privata projekt som kan antas medföra betydande påverkan på miljön.

2. I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

Projekt:

- utförande av byggnads- eller anläggningsarbeten eller andra installationer eller arbeten,

- andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive mineralutvinning.

Exploatör:

- den som ansöker om tillstånd för ett privat projekt eller den offentliga myndighet som tar initiativ till ett projekt.

Tillstånd:

- den ansvariga myndighetens eller de ansvariga myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att genomföra projektet.

3. Ansvarig myndighet eller ansvariga myndigheter är de myndigheter som medlemsstaterna utser för att utföra de uppgifter som följer av detta direktiv.

4. Detta direktiv gäller inte projekt som avser det nationella försvaret.

5. Detta direktiv skall inte tillämpas på projekt som i detalj regleras genom särskild nationell lagstiftning, i de fall syftena med detta direktiv, däribland att tillhandahålla uppgifter, uppnås genom lagstiftningen.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av sin art, storlek eller lokalisering blir föremål för en bedömning av denna påverkan innan tillstånd ges.

De projekt som skall omfattas av sådan bedömning anges i artikel 4.

2. Bedömningen av miljöpåverkan kan integreras i det befintliga tillståndsförfarandet för projekt i medlemsstaterna eller, om detta inte är möjligt, i andra förfaranden eller i sådana förfaranden som tillskapas för att målsättningarna i detta direktiv skall uppfyllas.

3. I undantagsfall får medlemsstaterna besluta att ett visst projekt helt eller delvis skall undantas från föreskrifterna i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall i så fall

a) undersöka om någon annan form av bedömning skulle vara lämplig och om de uppgifter som därvid erhålls bör göras tillgängliga för allmänheten,

b) se till att uppgifter om undantaget samt skälen för detta görs tillgängliga för den berörda allmänheten,

c) innan tillstånd ges, informera kommissionen om skälen till undantaget samt, i tillämpliga fall, bifoga de uppgifter som gjorts tillgängliga för de egna medborgarna.

Kommissionen skall genast vidarebefordra de mottagna handlingarna till övriga medlemsstater.

Kommissionen skall årligen rapportera till rådet om tilllämpningen av denna punkt.

Artikel 3

Bedömningen av miljöpåverkan skall i varje enskilt fall och i enlighet med artikel 4-11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande

- människor, fauna och flora,

- mark, vatten, luft, klimat och landskap,

- samspelet mellan faktorerna i första och andra strecksatsen,

- materiella tillgångar och kulturarv.

Artikel 4

1. Om inte annat följer av artikel 2.3 skall projekt inom de grupper som redovisas i bilaga 1 bli föremål för en bedömning (miljökonsekvensbeskrivning) i enlighet med artikel 5-10.

2. Projekt inom de grupper som redovisas i bilaga 2 skall bli föremål för en bedömning (miljökonsekvensbeskrivning) i enlighet med artikel 5-10 när medlemsstaterna anser att detta krävs på grund av projektets karaktär.

I detta syfte kan medlemsstaterna bland annat bestämma att en bedömning skall göras för vissa typer av projekt eller fastställa sådana kriterier eller gränsvärden som krävs för att avgöra vilka projekt, hänförliga till de grupper som anges i bilaga 2, som skall bli föremål för en bedömning enligt artikel 5-10.

Artikel 5

1. När det gäller projekt, vars miljöpåverkan enligt artikel 4 skall bli föremål för en bedömning i enlighet med artikel 5-10, skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att exploatören på lämpligt sätt lämnar de uppgifter som anges i bilaga 3, om

a) medlemsstaterna anser att uppgifterna är relevanta för ett visst stadium av tillståndsprocessen samt med hänsyn till vad som är utmärkande för ett särskilt projekt eller en särskild typ av projekt och för de miljöförhållanden som kan komma att påverkas,

b) medlemsstaterna anser att exploatören skäligen kan avkrävas dessa uppgifter med hänsyn bland annat till befintliga kunskaper och bedömningsmetoder.

2. De uppgifter som exploatören skall tillhandahålla enligt punkt 1 skall åtminstone omfatta

- en beskrivning av projektet med uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning,

- en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska och om möjligt avhjälpa betydande skadliga verkningar,

- de data som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på miljön som projektet kan antas medföra,

- en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i strecksats 1-3.

3. Om medlemsstaterna finner det nödvändigt skall de tillse att de myndigheter som har tillgång till relevanta uppgifter gör dessa tillgängliga för exploatören.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av ett projekt ges möjlighet att yttra sig över en ansökan om tillstånd. Medlemsstaterna skall, genom allmänna föreskrifter eller i varje enskilt fall, utse de myndigheter som skall höras när en tillståndsansökan inkommer. Dessa myndigheter skall ges tillgång till de uppgifter som inhämtats i enlighet med artikel 5. Medlemsstaterna skall fastställa hur detta samråd skall gå till.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att

- varje tillståndsansökan och de uppgifter som inhämtats enligt artikel 5 görs tillgängliga för allmänheten,

- den berörda allmänheten ges tillfälle att yttra sig innan projektet påbörjas.

3. Den närmare utformningen av informationen och samrådet skall bestämmas av medlemsstaterna. Beroende på respektive projekts karaktär och lokalisering får medlemsstaterna

- bestämma vilka som är berörda,

- ange var informationen skall finnas tillgänglig,

- fastställa på vilka sätt allmänheten skall informeras, t ex genom anslag inom ett visst område, publicering i lokaltidningar, utställningar med planer, ritningar, tabeller, diagram och modeller,

- bestämma hur allmänheten skall ges tillfälle att yttra sig, t.ex. skriftligen eller genom en offentlig utfrågning,

- bestämma lämpliga tidsgränser för de olika stegen i proceduren i syfte att säkerställa att ett beslut fattas inom en rimlig tid.

Artikel 7

Om en medlemsstat uppmärksammar att ett projekt kan antas medföra en betydande inverkan på miljön i en annan medlemsstat eller om en medlemsstat som kan komma att beröras i betydande grad begär det, skall den medlemsstat inom vilken projektet avses att utföras till den andra medlemsstaten vidarebefordra de uppgifter som inhämtats enligt artikel 5, samtidigt som uppgifterna görs tillgängliga för de egna medborgarna. Denna information skall ligga till grund för ett sådant samråd som är nödvändigt inom ramen för de bilaterala relationerna mellan två medlemsstater på ömsesidig och jämställd grund.

Artikel 8

De uppgifter som inhämtats enligt artikel 5, 6 och 7 skall beaktas vid tillståndsgivningen.

Artikel 9

När ett beslut har fattats skall den ansvariga myndigheten eller myndigheterna informera den berörda allmänheten

- om innehållet i beslutet och varje villkor som är knutet till detta,

- om de skäl och överväganden som beslutet grundar sig på, om medlemsstaternas lagstiftning kräver detta.

Medlemsstaterna bestämmer hur informationen skall lämnas.

Om en annan medlemsstat har informerats i enlighet med artikel 7, skall även denna underrättas om beslutet i fråga.

Artikel 10

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte begränsa de ansvariga myndigheternas skyldighet att tillämpa nationella föreskrifter och tillämplig rättspraxis om industri- och affärshemligheter och om hänsynstagande till allmänna intressen.

När artikel 7 äger tillämpning, skall i fråga om översändandet av information till en annan medlemsstat och mottagandet av sådan information de begränsningar gälla som tillämpas i den medlemsstat, där projektet föreslås bli utfört.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall utbyta information om erfarenheter vid tillämpningen av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall särskilt informera kommissionen om de kriterier eller gränsvärden som har beslutats för urvalet av projekt enligt artikel 4.2, eller de typer av projekt som berörs och som enligt artikel 4.2 skall bli föremål för en bedömning enligt artikel 5-10.

3. Fem år efter anmälan av detta direktiv skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om direktivets tillämpning och effektivitet. Rapporten skall grundas på det tidigare nämnda informationsutbytet.

4. Med utgångspunkt i detta informationsutbyte skall kommissionen om så krävs lämna ytterligare förslag till rådet, så att detta direktiv skall kunna tillämpas på ett tillräckligt samordnat sätt.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall inom tre år efter anmälan(7) vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte begränsa medlemsstaternas rätt att fastställa strängare regler i fråga om tillämpningsområde och förfarande vid bedömningar av inverkan på miljön.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 27 juni 1985.

På rådets vägnar

A. BIONDI

Ordförande

(1) EGT nr C 169, 9.7.1980, s. 14.

(2) EGT nr C 66, 15.3.1982, s. 89.

(3) EGT nr C 185, 27.7.1981, s. 8.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(6) EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1.

(7) Detta direktiv har anmälts till medlemsstaterna den 3 juli 1985.

BILAGA 1

PROJEKT SOM FALLER UNDER ARTIKEL 4.1

1. Råoljeraffinaderier (utom fabriker som enbart tillverkar smörjmedel ur råolja) och anläggningar för förgasning eller kondensering av minst 500 ton stenkol eller bituminös skiffer per dag.2. Värmekraftverk och andra förbränningsanläggningar med en värmeproduktion på 300 megawatt eller mer samt kärnkraftverk och andra kärnreaktorer (utom forskningsanläggningar som producerar och omvandlar klyvbara och fertila material och vilkas maximala kapacitet inte överstiger 1 kilowatt kontinuerlig termisk last).3. Anläggningar som enbart är avsedda för permanent lagring eller slutförvaring av radioaktivt avfall.4. Integrerade anläggningar för primärsmältning av gjutjärn och stål.5. Anläggningar för utvinning av asbest samt för behandling och omvandling av asbest och produkter som innehåller asbest: beträffande produkter av asbestcement med en årlig produktion av mer än 20 000 ton färdiga produkter, beträffande friktionsmaterial med en årlig produktion av mer än 50 ton färdiga produkter och beträffande annan asbestanvändning med en årlig förbrukning av mer än 200 ton.6. Integrerade kemiska anläggningar.7. Anläggning av motorvägar, motortrafikleder(1), järnvägslinjer för fjärrtrafik samt flygplatser(2) med en banlängd av 2 100 m eller mer.8. Hamnar liksom inre vattenvägar och insjöhamnar som medger trafik med fartyg på mer än 1 350 ton.9. Anläggningar för omhändertagande av giftigt och farligt avfall genom förbränning, kemisk behandling eller deponering.

(1) I detta direktiv avses med motortrafikled en väg som överensstämmer med definitionen i Europeiska överenskommelsen av den 15 november 1975 om trafik på internationella huvudvägar.

(2) I detta direktiv avses med flygplats sådana flygplatser som stämmer med definitionen i 1944 års Chicagokonvention om upprättandet av Internationella civilflygorganisationen (bilaga 14).

BILAGA 2

PROJEKT SOM FALLER UNDER ARTIKEL 4.2

1. Jordbruka) Projekt för omstrukturering av fastighetsbildningen på landsbygden.b) Projekt för utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbruk.c) Vattenförsörjningsprojekt inom jordbruket.d) Nyplantering av skog, där detta kan medföra negativa ekologiska förändringar, samt röjning i syfte att använda marken för annat ändamål.e) Anläggningar för uppfödning av fjäderfä.f) Anläggningar för uppfödning av svin.g) Laxodlingh) Återvinning av land från havet.2. Utvinningsindustria) Utvinning av torv.b) Djupborrning (utom borrning för att fastställa markens bärighet) och då särskilt- geotermisk borrning,- borrning för lagring av kärnavfall,- borrning efter vatten.c) Utvinning av andra mineraler än metallhaltiga och energihaltiga, såsom marmor, sand, grus, skiffer, salt, fosfater och pottaska.d) Utvinning av kol och brunkol genom underjordisk brytning.e) Utvinning av kol och brunkol i dagbrott.f) Utvinning av råolja.g) Utvinning av naturgas.h) Utvinning av malmer.i) Utvinning av bituminös skiffer.j) Utvinning i dagbrott av andra mineraler än metallhaltiga och energihaltiga.k) Industrianläggningar ovan jord för utvinning av kol, olja, naturgas och malmer, liksom bituminös skiffer.l) Koksverk (torrdestillation av kol).m) Cementfabriker.3. Anläggningar för energiproduktiona) Anläggningar för produktion av elektricitet, ånga och hetvatten (som inte omfattas av bilaga 1).b) Anläggningar för transport av gas, ånga och hetvatten; överföring av elektrisk energi med luftledningar.c) Lagring av naturgas ovan jord.d) Lagring under jord av brännbara gaser.e) Lagring av fossila bränslen ovan jord.f) Industriell tillverkning av briketter av kol och brunkol.g) Anläggningar för framställning eller anrikning av kärnbränsle.h) Anläggningar för upparbetning av utbränt kärnbränsle.i) Anläggningar för insamling och behandling av radioaktivt avfall (som inte omfattas av bilaga 1).j) Anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi.4. Bearbetning av metallera) Järn- och stålverk, inklusive gjuterier, smidesverkstäder, tråddragerier och valsverk (som inte omfattas av bilaga 1).b) Anläggningar för produktion, inklusive smältning, förädling, tråddragning och valsning, av andra icke-järnhaltiga metaller än ädelmetaller.c) Pressning, tråddragning och stansning av stora gjutstycken.d) Betning och ytbehandling av metaller.e) Tillverkning av pannor, behållare, tankar och andra plåtkärl.f) Tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorer.g) Skeppsvarv.h) Anläggningar för tillverkning och reparation av flygplan.i) Tillverkning av järnvägsutrustning.j) Formning med användning av sprängmedel.k) Rostnings- och sintringsverk för metalliska malmer.5. Glasframställning6. Kemisk industria) Behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalier (som inte omfattas av bilaga 1).b) Framställning av bekämpningsmedel, farmacevtiska produkter, färger, lacker, elastomerer och peroxider.c) Anläggningar för lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkter.7. Livsmedelsindustria) Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter.b) Förpackning och konservering av animaliska och vegetabiliska produkter.c) Framställning av mejeriprodukter.d) Bryggning och maltning.e) Sockervaruindustrier.f) Slakterier.g) Industriell framställning av stärkelse.h) Fiskmjöls- och fiskoljefabriker.i) Sockerfabriker.8. Textil-, läder-, trä- och pappersindustria) Anläggningar för tvättning, avfettning och blekning av ull.b) Tillverkning av träfiberplattor, spånplattor och plywood.c) Tillverkning av pappersmassa, papper och kartong.d) Fabriker för färgning av fibrer.e) Anläggningar för framställning och bearbetning av cellulosa.f) Garverier och läderberedningsfabriker.9. GummiindustriTillverkning och behandling av elastomerbaserade produkter.10. Infrastrukturprojekta) Anläggning av industriområden.b) Projekt för tätortsbebyggelse.c) Skidliftar och kabinbanor.d) Anläggning av vägar, hamnar (inklusive fiskehamnar) samt flygfält (projekt som inte anges i bilaga 1).e) Anläggningar för reglering av vattenflöden.f) Dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för långvarigt bruk.g) Spårvägar, upphöjda eller underjordiska järnvägar, hängbanor eller liknande banor av speciell typ som endast eller i huvudsak används för passagerartransport.h) Byggande av rörledningar för gas och olja.i) Anläggning av vattenledningar över långa avstånd.j) Hamnar för fritidsbåtar.11. Andra projekta) Fritidsbyar, hotellkomplex.b) Permanenta tävlings- och testbanor för bilar och motorcyklar.c) Anläggningar för slutligt omhändertagande av industri- eller hushållsavfall (som inte omfattas av bilaga 1).d) Avloppsreningsverk.e) Deponering av slam från reningsverk.f) Lagring av järnskrot.g) Provbänkar för motorer, turbiner eller reaktorer.h) Tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.i) Tillverkning eller emballering av, eller laddning med, krut eller sprängämnen.j) Skrotupplag.12. Ändringar av projekt som avses i bilaga 1 samt projekt i bilaga 1 som bedrivs uteslutande eller huvudsakligen för att utveckla och prova nya metoder eller produkter, och som inte bedrivs under längre tid än ett år.

BILAGA 3

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1

1. Beskrivning av projektet, däribland särskilt- en beskrivning av projektets fysiska karakteristika och behovet av mark under uppbyggnads- och driftfaserna,- en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material som används,- en uppskattning av typ och mängd av restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m. m.) som uppkommer när verksamheten pågår.2. Vid behov en översiktlig redovisning av de huvudalternativ som exploatören övervägt och de viktigaste orsakerna till den valda lösningen med beaktande av miljöeffekterna.3. En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, fauna, flora, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, även med hänsyn till det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, landskapet samt samverkan mellan de nämnda faktorerna.4. En beskrivning(1) av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av- projektet som helhet,- utnyttjandet av naturresurser,- utsläppen av föroreningar, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,och exploatörens beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma miljöeffekterna.5. En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, begränsa och om möjligt neutralisera mera betydande miljöskador.6. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.7. En redovisning av de eventuella svårigheter (tekniska brister eller avsaknad av kunskap) som exploatören stött på i samband med att de begärda uppgifterna sammanställts.

(1) Denna beskrivning bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, kort , medel eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet.