Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/405/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0009 - 0010

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0013

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0013

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0048

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0048KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning (85/405/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg-och anläggningsutrustning(1), senast ändrad genom direktiv 81/1051/EEG(2), särskilt artikel 3, 4 och 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter och teknikens utveckling är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 och 2 i direktiv 79/113/EEG till de faktiska provningsförhållandena.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 och 2 till direktiv 79/113/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv och de skall genast informera kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.

På rådets vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT Nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(2) EGT Nr L 376, 30.12.1981, s. 49.

BILAGA

ÄNDRINGAR TILL BILAGA 1 TILL DIREKTIV 79/113/EEG

5. MÄTINSTRUMENT

Punkt 5.2 skall formuleras om på följande sätt:

5.2 Mätinstrument

Följande instrument kan användas för att uppfylla föregående krav:

a) en ljudtrycksmätare som minst uppfyller kraven i IEC publikation 651, första upplagan, 1979 för mätartyp enligt klass 1. Mätaren skall användas inställd på "S response".

Stycket b ändras inte.

I kommentarerna till punkt 5.2 och i punkterna 5.3 och 5.4 skall orden IEC:s publikation 179, 1973, andra upplagan ersättas med IEC:s publikation 651, första upplagan, 1979.

7. MÄTNINGAR

7.3.1 Fastställande av impulsbuller

Frasen IEC publikationen 179 A/1973 som återfinns mellan den andra och tredje raden skall ersättas med: IEC:s publikation 651, första upplagan, 1979.

ÄNDRINGAR TILL BILAGA 2 I DIREKTIV 79/113/EEG

3. DEFINITIONER

3.2 Ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå LAeq(t1, t2)

Orden IEC:s publikation 179, 1973, andra upplagan på andra raden skall ersättas med IEC:s publikation 651, första upplagan, 1979.