Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/406/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0011 - 0015

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0073

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0073

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0050

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0050KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer (85/406/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 84/533/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer(1) och särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter och teknikens utveckling är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 och 2 till direktiv 84/533/EEG till de faktiska provningsförhållandena.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 och bilaga 2 till direktiv 84/533/EEG ändras härmed enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv och skall snarast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 123.

BILAGA

ÄNDRINGAR AV BILAGA 1 TILL DIREKTIV 84/533/EEG

6.2 Drift av ljudkällan vid mätning

Det sista stycket i punkt 6.2.2 skall få ny lydelse enligt följande:

Under dessa driftförhållanden skall luftflödet kontrolleras så som anges under punkt 12 i bilaga 1.

6.3 Mätplatsen

Punkt 6.3 skall få ny lydelse enligt följande:

Mätplatsen skall vara jämn och horisontell. Platsen skall fram till och med den vertikala projektionen av mikrofonlägena bestå av betong eller icke porös asfalt.

Kompressorer på medar skall ställas på stöd som är 0,40 m höga om inte annat föreskrivs i tillverkarens installationsanvisningar.

6.4.1 Mätyta

Punkt 6.4.1 skall få ny lydelse enligt följande:

Mätytan skall vara en halvsfär.

Radien skall vara:

- 4 meter om den provade kompressorns största mått inte överstiger 1,5 meter.

- 10 meter om den provade kompressorns största mått överstiger 1,5 meter, men inte 4 meter.

- 16 meter när den provade kompressorns största mått överstiger 4 meter.

6.4.2.1 AllmäntPunkt 6.4.2.1 skall få ny lydelse enligt följande:

Vid mätningar skall det finnas sex mätpunkter, dvs. punkt 2, 4, 6, 8, 10 och 12 placerade så som anges i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Vid provning av kompressorn skall dess geometriska centrum befinna sig på en vertikal linje genom halvsfärens centrum.

X-axeln i koordinatsystemet, som anger mätpunkternas lägen, skall vara parallell med kompressorns huvudaxel.

En ny punkt 12 skall införas och ha följande lydelse:

12. EN METOD ATT VID KRITISKT FLÖDE MÄTA LUFTMÄNGDEN FRÅN KOMPRESSORER MED HJÄLP AV ETT RUNT VENTURIMUNSTYCKE

12.1 Allmänt

Ändamålet med denna bilaga är att ge en enkel, snabb och ekonomisk metod att mäta luftflödet från luftkompressorer.

Denna metod har en noggrannhet på ± 2,5 %.

12.2 Uppställning för provning

Munstyckets diameter skall väljas så att tryckfallet i munstycket ger ljudhastighet där strypningen är störst.

Munstycket skall sättas i ett rör vars diameter är minst fyra gånger större än minsta munstycksdiametern. På trycksidan av munstycket skall finnas en rörsträcka vars längd är minst lika med rörets dubbla innerdiameter, i dess vägg finns inbyggda uttag för att mäta luftens tryck och temperatur. I den ända av röret som ligger på trycksidan av munstycket skall finnas laminärströmningsdon för luftflödet. Dessa skall utgöras av två perforerade skivor som är monterade med en innerdiameters avstånd emellan sig. Se figur 1 och 2. På utloppssidan av munstycket kan ett rör med en ljuddämpare monteras, om inte tryckfallet i denna rörinstallation hindrar uppkomsten av kritiskt luftflöde genom munstycket.

>Hänvisning till >

12.3 Venturimunstycket

Utformningen skall vara som framgår av figur 3, de inre ytorna skall poleras och munstyckets minsta innerdiameter mätes noggrant. Föreslagna mått finns i tabell 1.

12.4 Avläsning av tryck och temperatur

Trycket skall läsas av med en noggrannhet av 0,5 % och temperaturen med en noggrannhet av ± 1 Kelvin.>Hänvisning till >

Tabell 1

Munstyckets mått

>Plats för tabell>

12.5 Provningen

När man har fått ett jämnt luftflöde skall följande avläsningar göras:

barometertryck (Pb)

tryck på inloppssidan av munstycket (PN)

temperatur på inloppssidan av munstycket (tN)

temperatur och tryck vid vilka luftflödet skall anges (t0, P0)

12.6

Beräkning av luftflöde

qm = 0,1 7 ð 7 B² 7 CD 7 C* 7 >NUM>PN >DEN>[4 7 (R 7 TN) >NUM>1 >DEN>2]

där

>Plats för tabell>

C* = 0,684858 + (3,70575 - 4,76902 7 10-2 7 tN + 2,63019. 10-4 7 tN²) 7 pN 7 10-4Där

tN = temperatur på trycksidan av munstycket i °C. Med utgångspunkt från provresultaten och för angiven tillförlitlighet CD = 0,9888.

När det tillämpas för utloppet på transportabla luftkompressorer eller luftkompressorpaket kan tN variera från 20 °C till 70 °C och PN från 2 till 8 bar. C* kommer därför att variera från 0,6871 till 0,6852 och ett genomsnittligt värde på 0,6862 kan användas. Under dessa omständigheter kan ekvationen förenklas enligt följande:

qm = 0,1 7 ð 7 B² 7 0,9888 7 0,6862 7 >NUM>Pn >DEN>[4 7 (287,1 7 TN) >NUM>1 >DEN>2] = 3,143 7 10-3 7 B² 7 >NUM>PN >DEN>TN >NUM>1 >DEN>2 kg/s

eller omvandlat till luftflöde uttryckt i volym/tidsenhet (qv) vid referensvillkoren

qv = 9 7 10-3 7 B² 7 PN 7 >NUM>T0 >DEN>(P0 7 TN >NUM>1 >DEN>2)

där

>Plats för tabell>

ÄNDRINGAR I BILAGA 2 TILL DIREKTIV 84/533/EEG

3. Driftsförhållanden

3.1.4 Motorstyrka

Texten inom parentes "DIN 6270B" skall ersättas av "rådets direktiv 80/1269/EEG".

3.2.4 Nominellt luftflöde

Orden "ISO 1217" skall ersättas av "den metod som avses i punkt 12 i bilaga 1".