Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/407/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0016 - 0017

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0078

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0078

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0055

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0055KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer (85/407/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 84/535/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer(1), särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter och teknikens utveckling är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 till direktiv 84/535/EEG till de faktiska provningsförhållandena.

Åtgärderna enligt detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 84/535/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 300, 19.11. 1984, s. 142.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 84/535/EEG

6.3. Mätplats

Punkt 6.3 skall ha följande lydelse:

Mätplatsen skall vara plan och horisontell. Platsen skall fram till och med den vertikala projektionen av mikrofonlägena bestå av betong eller icke-porös asfalt. Svetsgeneratorer monterade på medar skall placeras på 0,40 m höga stöd såvida inte annat krävs i tillverkarens installationsvillkor.

6.4.1. Mätyta, mätavstånd

Punkt 6.4.1 skall ha följande lydelse:

Den mätyta som används för provningen skall vara en halvsfär.

Radien skall vara:

- 4 m när den provade svetsgeneratorns största mått inte är mer än 1,5 m,

- 10 m när den provade svetsgeneratorns största mått är större än 1,5 m men mindre än 4 m,

- 16 m när den provade svetsgeneratorns största mått är mer än 4 m.

6.4.2.1. AllmäntPunkt 6.4.2.1. skall ha följande lydelse:

Mätningar skall göras i sex mätpunkter, dvs. punkterna 2, 4, 6, 8, 10, och 12 såsom definieras i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Vid provning av svetsgeneratorn skall generatorns geometriska centrum placeras vertikalt ovanför halvsfärens centrum.

X-axeln för koordinatsystemet, som lägena för mätpunkterna anges i förhållande till, skall vara parallell med svetsgeneratorns huvudaxel.