Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/408/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0018 - 0019

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0080

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0080

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0057

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0057KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer (85/408/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer(1) och särskilt artikel 7 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till vunna erfarenheter och teknikens utveckling är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 till direktiv 84/536/EEG till de faktiska provningsförhållandena.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén om anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 84/536/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv och de skall genast informera kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.

På rådets vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT Nr L 300, 19.11.1984, s. 149.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 84/536/EEG

6.3. Mätplats

Punkt 6.3. skall ha följande lydelse:

Mätplatsen skall vara plan och horisontell. Platsen skall fram till och med den vertikala projektionen av mikrofonlägena bestå av betong eller icke-porös asfalt. Kraftgeneratorer på medar skall ställas på stöd som är 0,40 m höga om inte annat krävs i tillverkarens installationsanvisningar.

6.4.1. Mätyta, mätavstånd

Punkt 6.4.1 skall ha följande lydelse:

Den mätyta som används för provningen skall vara en halvsfär.

Radien skall vara:

- 4 m om det största måttet på den kraftgenerator som skall provas inte är mer än 1,5 m,

- 10 m om det största måttet på kraftgeneratorn som skall provas är mer än 1,5 m men inte större än 4 m,

- 16 m om det största måttet på kraftgeneratorn som skall provas är mer än 4 m.

6.4.2.1. AllmäntPunkt 6.4.2.1 skall ha följande lydelse:

För mätningarna skall det finnas sex mätpunkter, dvs. punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12, placerade enligt vad som anges i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Vid provning av kraftgeneratorn skall kraftgeneratorns geometriska centrum vara placerat vertikalt ovanför halvsfärens centrum.

X-axeln i koordinatsystemet som mätpunkternas lägen anges i förhållande till, skall vara parallell med kraftgeneratorns huvudaxel.