Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/409/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0020 - 0021

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0082

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0082

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0059

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0059KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare (85/409/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare(1) och särskilt artikel 6 i detta, och

med beaktande av följande:

Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits och till följd av den tekniska utvecklingen är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 till direktiv 84/537/EEG till de verkliga provningsförhållandena.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är i överensstämmelse med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 84/537/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 156.

BILAGA

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 84/537/EEG

6.1.4 Betongens sammansättning

Punkt 6.1.4 skall ändras på följande sätt:

Till en 50 kg säck ren Portlandcement, kategori 400 eller motsvarande:

- 65 liter osiktad, kalkfri sand med kornstorlek 0,1 till 5 mm.

- 115 liter kalkfritt, naturligt grus (ej krossgrus) med kornstorlek 5 till 25 mm.

- 15 liter vatten.

- Eventuellt kan härdningsmedel tillsättas.

Det kubformiga betongblocket skall vara armerat med 8 mm tjocka armeringsjärn utan förankringar, varvid varje armeringsjärn skall vara oberoende av de övriga. En principskiss av utförandet finns i bild 1.

6.3 Mätplats

Punkt 6.3 skall ändras enligt följande:

Mätplatsen skall vara plan och horisontell. Den skall bestå av betong eller icke-porös asfalt och ha en radie på minst 4 m.

6.4.1 Mätyta, mätavstånd

Punkt 6.4.1 skall ändras på följande sätt:

Den mätyta som används vid provningen skall vara en halvsfär. Radien framgår av följande tabell:

>Plats för tabell>

Punkt 6.4.1 skall följas av en ny punkt 6.4.2.1 med följande lydelse:

6.4.2.1 AllmäntVid mätningen skall sex mätpunkter användas, nämligen punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12, ordnade enligt punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, med ändrade z-värden för punkterna 2, 4, 6 och 8 enligt ovanstående tabell.

Vid provning av utrustningen skall dess geometriska medelpunkt placeras rakt ovanför halvsfärens medelpunkt.

6.4.2.2 MätpunkterSkall utgå.

BILD 1 - PROVNINGSBLOCK

Betongens sammansättning skall ändras enligt punkt 6.1.4 ovan.