Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 85/411/EEG av den 25 juli 1985 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0033 - 0041

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0084

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0084

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0061KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 25 juli 1985 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (85/411/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(1), senast ändrat genom direktiv 81/854/EEG(2), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga 1 till direktiv 79/409/EEG bör ändras för att ta hänsyn till de senaste uppgifterna om situationen för fågelarterna.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning av direktiv 79/409/EEG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 juli 1986 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1985.

På kommissionens vägnar

Stanley CLINTON DAVIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

(2) EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 3.

BILAG - ANHANG - APAPTHMA - ANNEX -ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >