Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/467/EEG av den 1 oktober 1985 om ändring för sjätte gången (PCB/PCT) av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 269 , 11/10/1985 s. 0056 - 0058

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0017

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 19 s. 0017

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0189

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0189RÅDETS DIREKTIV av den 1 oktober 1985 om ändring för sjätte gången (PCB/PCT) av direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (85/467/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1)

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Polyklorerade bifenyler (PCB) och polyklorerade trifenyler (PCT) kan medföra allvarliga risker för hälsan och miljön.

Trots den begränsning i fråga om användningen av PCB och PCT som beslutades i direktiv 76/769/EEG(3), senast ändrad genom direktiv 83/478/EEG(4), finns det inga tecken som tyder på att föroreningen av miljön med PCB och PCT allmänt sett har minskat i betydande grad. Mycket giftiga ämnen kan avges i samband med brand, varför det tröskelvärde som fastställdes i direktiv 76/769/EEG på 0,1 viktprocent för PCB och PCT i preparat måste sänkas betydligt.

Sedan direktiv 76/769/EEG antogs har ämnen som kan ersätta PCB och PCT utvecklats, vilka anses mindre farliga förmänniskors hälsa och för miljön. Det finns mot den bakgrunden inte längre skäl att tillåta att PCB och PCT släpps ut på marknaden, utom i vissa undantagsfall och för en begränsad tid.

Det bör även fortsättningsvis vara tillåtet att använda PCB och PCT i vissa anläggningar och utrustningar som är i drift, till dess att ämnena har omhändertagits slutligt eller driften upphört. Medlemsstaterna får dock inom sina territorier förbjuda användningen av PCB och PCT även innan anläggningen eller utrustningen tas ur bruk.

Medlemsstaterna bör kunna medge undantag från förbudet mot användning av PCB och PCT, om ämnena används som råvaror och mellanprodukter och om vissa villkor är uppfyllda. Detta gäller särskilt om medlemsstaten anser att det inte finns någon risk för människors hälsa eller för miljön.

Det är för närvarande inte möjligt att införa ett mer allmänt förbud mot användningen av PCB och PCT. Detta direktiv utgör dock ett viktigt steg mot ett sådant förbud.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Punkt 1 i bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG ersätts med texten i bilagan till detta direktiv.

2. Bilaga 2 till direktiv 76/769/EEG ändras på följande sätt:

- Den nu gällande bilaga 2 skall benämnas bilaga 2, del A.

- En del B med följande lydelse skall läggas till:

"B. Särskilda bestämmelser om märkning av produkter som innehåller PCB och PCT

Utöver vad som följer av andra direktiv om märkning av farliga ämnen och preparat får medlemsstaterna föreskriva att utrustningar och anläggningar i vilka PCB eller PCT förekommer även skall vara försedda med anvisningar om hur PCB och PCT skall slutligt omhändertas och om hur utrustningar och anläggningar med ämnena skall underhållas. Anvisningarna skall kunna läsas vågrätt när det föremål som innehåller PCB eller PCT är placerat i normalt läge. Texten skall synas tydligt mot bakgrunden.

Medlemsstaterna får kräva att texten skall vara skriven på ett språk som förstås inom deras territorier."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1986. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 1 oktober 1985.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande

(1) EGT nr C 141, 10.6.1985, s. 76.

(2) EGT nr C 104, 25.4.1985, s. 1.

(3) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201.

(4) EGT nr L 263, 24.9.1983, s. 33.

BILAGA

>Plats för tabell>