Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0094.pdf

31986L0094

Rådets direktiv 86/94/EEG av den 10 mars 1986 om ändring för andra gången av direktiv 73/404/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 25/03/1986 s. 0051 - 0051

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0061RÅDETS DIREKTIV av den 10 mars 1986 om ändring för andra gången av direktiv 73/404/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tvätt- och rengöringsmedel (86/94/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 2a i rådets direktiv 73/404/EEG(4), i dess lydelse enligt direktiv 82/242/EEG(5), gäller fram till den 31 mars 1986 vissa undantag från bestämmelsen om en lägsta godtagbar biologisk nedbrytbarhet hos non-joniska ytaktiva ämnen i tvätt- och rengöringsmedel.

Det rör sig om non-joniska ytaktiva ämnen som inte uppfyller de krav på biologisk nedbrytbarhet som fastställts i direktiv 73/404/EEG. De används för vissa ändamål av tekniska skäl och för att undvika andra oönskade effekter på hälsan och miljön.

Forskningen om dessa ämnens biologiska nedbrytbarhet har gjort framsteg sedan direktiv 82/242/EEG antogs, men forskningsresultaten gör det inte möjligt att upphäva alla undantagsbestämmelser. Detta beror på de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller bland annat vattenegenskaper, kostvanor och maskinkonstruktion.

Ersättningsämnen används redan i varor för diskmaskiner inom vissa områden i gemenskapen, men man har trots stora ansträngningar ännu inte funnit lämpliga ersättningsämnen för den metallbearbetande industrin.

Ett relativt litet antal ytaktiva ämnen berörs, men dessa har en avsevärd ekonomisk betydelse. Det är därför önskvärt att medlemsstaterna får en möjlighet att tillåta undantag fram till den 31 december 1989, om det behövs med hänsyn till förhållandena i de enskilda staterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 2a. 1 i direktiv 73/404/EEG skall ersättas med följande:

"1. Till och med den 31 december 1989 får medlemsstaterna undanta följande produkter från kraven i artikel 2 första stycket:

a) lågskummande alkenoxidadditiv till sådana ämnen som alkoholer, alkylfenoler, glykoler, polyoler, fettsyror, amider eller aminer, vilka används i diskmedel,

b) alkaliresistenta, terminalt blockerade alkyl- och alkylarylpolyglykoletrar och ämnen som avses i a, vilka används som rengöringsmedel inom livsmedels-, dryckes- och metallbearbetningsindustrin."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att genomföra detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 mars 1986.

På rådets vägnar

H. van den BROEK

Ordförande

(1) EGT nr C 139, 7.6.1985, s. 4.

(2) EGT nr C 68, 24.3.1986.

(3) EGT nr C 303, 25.11.1985, s. 26.

(4) EGT nr L 347, 17.12.1973, s. 51.

(5) EGT L 109, 22.4.1982, s. 1.