Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller från hushållsapparaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 06/12/1986 s. 0024 - 0027

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0153

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0153RÅDETS DIREKTIV av den 1 december 1986 om luftburet buller från hushållsapparater (86/594/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljöfrågor från 1973(4) och 1977(5) betonar hur allvarligt bullerstörningsproblemet är och framhåller särskilt behovet av åtgärder mot källan till bullret.

Allmänheten bör på ett så lättförståeligt och enhetligt sätt som möjligt informeras om bullernivåer från hushållsapparater. Korrekt, relevant och jämförbar information kan tjäna som ledning för allmänheten så att man väljer mindre bullriga hushållsapparater. Som ett resultat av detta påverkas tillverkarna att vidta åtgärder så att bullernivåerna sänks på hushållsapparaterna de tillverkar.

När det är fråga om samma grupp av hushållsapparater bör det av praktiska skäl, och för att undvika en alltför riklig mängd av märkningar på sådana apparater, lämnas information om bullernivåer på den märkning som föreskrivs enligt rådets direktiv 79/530/EEG av den 14 maj 1979 om märkning som anger hushållsapparaters energiförbrukning(6), och särdirektiv.

Harmoniseringen av lagstiftningen måste i det här fallet begränsas till de krav som är nödvändiga för att mäta luftburet buller från hushållsapparater och för att kontrollera den deklarerade nivån. Sådana krav måste ersätta de nationella bestämmelserna på området.

Detta direktiv definierar bara de nödvändigaste kraven. Det förutsätts att dessa krav uppfylls endast när harmoniserade standarder tillämpas. Det är därför nödvändigt att ha tillgång till dessa standarder för att mäta och kontrollera den deklarerade nivån för luftburet buller från en hushållsapparat som är i drift.

Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC) erkänns vara de organ som är behöriga att utarbeta och anta harmoniserade standarder (europeiska standarder eller harmoniseringsdokument) på uppdrag av kommissionen enligt rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983, vilket fastlägger ett informationsförfarande för tekniska standarder och föreskrifter(7), och enligt allmänna riktlinjer för samarbetet mellan kommissionen och dessa två organ, vilket undertecknats den 13 november 1984.

I avvaktan på harmoniserade standarder säkerställs en fri spridning av varor genom att man accepterar produkter, som uppfyller nationella standarder och tekniska föreskrifter, och som genom ett tillsynsförfarande anses uppfylla kraven i detta direktiv.

Ständiga kommittén, tillsatt enligt artikel 5 i direktiv 83/189/EEG, är mest lämpad att säkerställa tillsynen över att harmoniserade standarder och nationella standarder och tekniska föreskrifter överensstämmer sinsemellan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall omfatta bestämmelser om

- allmänna principer för publicering av information om luftburet buller från hushållsapparater,

- mätmetoder för att bestämma luftburet buller från hushållsapparater,

- tillsynsförfarande när det gäller nivåer på luftburet buller från hushållsapparater.

2. Detta direktiv skall inte gälla

- apparater, utrustning eller maskiner som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning,

- apparater som ingår som integrerade delar av en byggnad eller dess installationer som t.ex. utrustning för luftkonditionering, uppvärming och ventilation (utom hushållsfläktar, spisfläktar och fristående uppvärmningsanordningar), oljebrännare för central uppvärmning och pumpar för vatten- och avloppsanläggningar,

- delar av utrustning som t.ex. motorer,

- elektroakustiska apparater.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) hushållsapparat: varje maskin, del av maskin eller installation som tillverkats för huvudsaklig användning i bostäder, inklusive källare, garage och andra uthus, i synnerhet hushållsapparater för underhålls- och rengöringsändamål, tillredning och lagring av matvaror, produktion och distribution av värme och kyla, luftkonditionering samt andra apparater som inte används yrkesmässigt,

b) grupp: alla modeller (eller typer) av olika hushållsapparater som utformats för samma ändamål och som drivs med samma huvudkraftkälla. I allmänhet ingår flera modeller (eller typer) i en och samma grupp,

c) serie: alla hushållsapparater som hör till samma modell (eller typ), som har bestämda egenskaper och produceras av samma tillverkare,

d) parti: en viss angiven kvantitet av hushållsapparater av en viss serie framställd under likartade förhållanden,

e) luftburet buller: den A-vägda ljudeffektnivån, LWA, från en hushållsapparat, uttryckt i decibel (dB) relativt en picowatt (1pW) överförd via luften.

Artikel 3

1. En medlemsstat kan för vissa grupper av apparater föreskriva publicering av information om luftburet buller från dessa apparater.

Denna information skall lämnas av tillverkaren eller, där tillverkaren driver sin rörelse utanför gemenskapen, av den inom gemenskapen etablerade importören.

När så är fallet

a) skall bullernivån, om vilken information skall lämnas, bestämmas enligt villkoren i artikel 6.1,

b) kan informationen bli föremål för stickprovskontroller enligt principerna i artikel 6.2; den berörda medlemsstaten får vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att den tillhandahållna informationen uppfyller kraven i detta direktiv,

c) skall tillverkaren eller importören ansvara för att den lämnade informationen är riktig.

2. När en medlemsstat inte kräver att information om det avgivna luftburna bullret skall publiceras kan tillverkaren eller importören ändå publicera sådan information, men punkt 1, tredje stycket, a, b och c, skall dock fortfarande gälla.

Artikel 4

I de fall det föreskrivs en etikett med annan information för samma grupp av hushållsapparater, t.ex. enligt ett särdirektiv antaget under direktiv 79/530/EEG, skall information om det luftburna bullret lämnas på samma etikett.

Artikel 5

1. Ingen medlemsstat får vägra, förbjuda eller begränsa marknadsföringen och försäljningen av hushållsapparater av skäl som hänför sig till information om det luftburna bullret från sådana apparater, om informationen om sådana apparater uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv.

2. Utan att det påverkar resultaten av stickprovskontroller, som får utföras sedan hushållsapparaterna bjudits ut till försäljning, skall medlemsstaterna anse att publicerad information om luftburet buller överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 6

1. a) Den allmänt använda testmetoden för att bestämma det luftburna bullret från hushållsapparater måste vara så noggrann att mätosäkerheten svarar mot en standardavvikelse på högst 2 dB när det gäller A-vägda ljudeffektnivåer.

Standardavvikelsen som nämns i första stycket skall motsvara den ackumulerade inverkan av alla källor till osäkerhet i mätningarna med undantag av variationen i apparatens ljudnivå vid olika mätningar.

b) Den allmänt använda testmetoden som nämns i a skall för varje apparatgrupp kompletteras med en beskrivning av plats, installation, belastning och körning av apparaterna under provförhållanden som simulerar en normal användning och säkerställer en fullgod repeterbarhet och reproducerbarhet. Standardavvikelsen för reproducerbarhet måste anges för varje apparatgrupp.

2. Den statistiska metod man skall använda för att verifiera den deklarerade bullernivån hos apparater i samma parti skall vara stickprovsmätningar på enstaka apparatpartier med hjälp av ensidigt bestämda tester.

De grundläggande statistiska parametrarna i den statistiska metod som nämns i första stycket skall vara sådana att sannolikheten för ett godtagande är 95 % om 6,5 % av bullernivåerna i ett parti är högre än den deklarerade nivån. Minst tre exemplar måste provas. Den valda statistiska metoden kräver att man använder en total referensstandardavvikelse på 3,5 dB.

Före den 1 januari 1991 skall rådet på förslag av kommissionen fastställa nya värden för antal exemplar och referensstandardavvikelser för varje grupp hushållsapparater.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkaren eller importören, om han inte väljer att återkalla det defekta partiet från marknaden, utan dröjsmål rättar informationen, om det vid kontroll enligt artikel 6.2 visar sig att nivån på det luftburna bullret från ett parti apparater överskrider den deklarerade nivån.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall förutsätta att uppgiften om luftburet buller från en hushållsapparat följer kraven i detta direktiv och att kontrollerna har genomförts på rätt sätt av medlemsstaterna, om mätningarna för att bestämma nivån på det luftburna bullret och de kontroller som hör dit har utförts enligt:

a) nationella standarder som inbegriper harmoniserade standarder till vilka referenser har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra referenser till de nationella standarderna; eller

b) de nationella standarder och tekniska föreskrifter som nämns i punkt 2 om det inte finns någon harmoniserad standard på de områden som täcks av dessa nationella standarder och föreskrifter.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de nationella standarder och tekniska föreskrifter som nämns i punkt 1 b och som de anser motsvarar kraven i artikel 6. Kommissionen skall skyndsamt vidarebefordra dessa texter till övriga medlemsstater. Enligt det förfarande som fastställs i artikel 9.2 skall kommissionen informera medlemsstaterna om vilka av dessa nationella standarder och tekniska föreskrifter som skall förutsättas motsvara kraven i artikel 6.

Medlemsstaterna skall se till att referenser till dessa nationella standarder och tekniska föreskrifter offentliggörs. Kommissionen skall se till att de även offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

1. När en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarder som nämns i artikel 8.1 a inte helt motsvarar kraven i artikel 6, skall denna medlemsstat eller kommissionen ta upp frågan inför Ständiga kommittén utsedd genom direktiv 83/189/EEG, nedan kallad "kommittén", och därvid ange sina skäl för detta. Kommittén skall avge ett utlåtande och behandla ärendet brådskande.

Med hänsyn till kommitténs utlåtande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna om huruvida offentliggörandet enligt artikel 8.1 a av de berörda standarderna skall återkallas.

2. Vad beträffar de nationella standarder och tekniska föreskrifter som nämns i artikel 8.2 skall kommittén förfara på följande sätt:

a) Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 54 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

b) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

c) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

d) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 36 månader efter dagen för anmälan(8) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 december 1986.

På rådets vägnar

A. CLARK

Ordförande

(1) EGT nr C 181, 19.7.1982, s. 1 och EGT nr C 334, 10.12.1983, s. 15.

(2) EGT nr C 277, 17.10.1983, s. 166.

(3) EGT nr C 205, 9.8.1982, s. 13.

(4) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 3.

(5) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 3.

(6) EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 1.

(7) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(8) Direktivet har anmälts till medlemsstaterna den 4 december 1986.