Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 384 , 31/12/1986 s. 0001 - 0011

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0185

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0185RÅDETS DIREKTIV av den 22 december 1986 om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare (86/662/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram för miljöfrågor från 1973(4) och 1977(5) visar betydelsen av problemet med bullerstörningar och särskilt behovet av åtgärder för att reglera de värsta bullerkällorna.

Vid rådets möte den 18 och 19 december 1978 förklarade miljöministrarna att de tekniska kraven beträffande mätning av buller på förarplatsen skall anges i bilagorna till särdirektiven för varje typ av berörd utrustning.

Skillnaderna i bestämmelser som redan är i kraft i de olika medlemsstaterna i fråga om begränsningen av buller från hydrauliska grävmaskiner och lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare har en direkt inverkan på hur den gemensamma marknaden fungerar. Därför bör en tillnärmning av lagstiftningen på detta område ske i överensstämmelse med artikel 100 i fördraget.

I rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg-och anläggningsutrustning(6) fastställs bl. a. procedurerna för EEG-typkontroll. Enligt det direktivet är det nödvändigt att föreskriva harmoniserade krav som varje slag av utrustning skall uppfylla.

I rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg-och anläggningsutrustning(7), i dess lydelse enligt direktiv 81/1051/EEG(8), fastställs den metod som bör användas för att bestämma de akustiska kriterierna för hydrauliska grävmaskiner och lin-grävmaskiner och för schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare.

Eftersom buller från hydrauliska grävmaskiner och lin-grävmaskiner samt schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare inverkar på miljön och särskilt på människors välbefinnande och hälsa är det nödvändigt att gradvis och avsevärt sänka det tillåtna bullret från hydrauliska grävmaskiner och lin-grävmaskiner samt schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare till en godtagbar nivå.

Det är lämpligt att fastställa en bullernivå som kan tillämpas när detta direktiv träder i kraft och att gradvis skärpa dessa bestämmelser.

Det är lämpligt att som information uppge ljudeffektnivån och ljudtrycksnivån på förarplatsen.

De tekniska bestämmelserna måste kompletteras och snabbt anpassas till den tekniska utvecklingen. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att förfarandet enligt artikel 5 i direktiv 79/113/EEG skall kunna tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller för ljudeffektnivån hos det luftburna buller som avges till omgivningen och för ljudtrycksnivån hos det luftburna buller på förarplatsen från hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schakt-maskiner, lastmaskiner och grävlastare, nedan kallade "jordförflyttningsmaskiner", som används i arbete i bygg-och anläggningsarbete.

2. Detta är ett särdirektiv enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 84/532/EEG, nedan kallat "ramdirektivet".

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

2.1 Hydrauliska grävmaskiner eller lin-grävmaskiner: maskiner som utgör en kombination av en självgående underdel med en överbyggnad som kan svängas runt i mer än 360°. Maskinerna gräver, lyfter, förflyttar och tippar material med hjälp av antingen en bom, en arm och en skopa (såsom grävskopa eller lastskopa) eller en släpskopa som manövreras med ett vinschverk (såsom är fallet med ett släpskopverk eller en gripskopa).

2.2 Schaktmaskiner: självgående maskiner försedda med hjul eller larvfötter och utrustade med ett schaktblad som i första hand är avsett för förflyttning eller utspridning av material.

2.3 Lastmaskiner: självgående hjul- eller bandburna maskiner utrustade med en frontmonterad skopa. Maskinerna lastar, lyfter, transporterar och tippar jordmassor genom att kombinera sina egna och skopans rörelser.

2.4 Grävlastare: självgående hjul- eller bandburna maskiner byggda för att i originalutförande utrustas med en lastskopa fram och en grävskopa bak. Lastskopan lastar, lyfter, transporterar och tippar material genom att kombinera sina egna och maskinens rörelser. Grävskopan gräver, lyfter och tippar material genom manövrering med bommen, armen och skopan.

Artikel 3

1. De godkända kontrollorganen skall utfärda ett EEG-typkontrollintyg för varje typ av jordförflyttningsmaskin enligt artikel 1.1 under följande förutsättningar:

a) Under en sexårsperiod från det datum då detta direktiv träder i kraft: Ljudeffektnivån hos det luftburna bullret som avges till omgivningen, uppmätt under de förhållanden för stationär drift som beskrivs i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv, får inte överstiga den tillåtna nivån som specificeras för respektive nettomotoreffekt enligt följande tabell:>Plats för tabell>

b) Efter utgången av ovannämnda sexårsperiod: Ljudeffektnivån hos det luftburna bullret som avges till omgivningen, uppmätt under verkliga arbetsförhållanden vilka beskrivs i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, i dess lydelse enligt bilaga 2 till detta direktiv, får inte överstiga den fastställda tillåtna nivån enligt artikel 7.

2. Till varje ansökan om EEG-typkontrollintyg avseende tillåten ljudeffektnivå för en typ av jordförflyttningsmaskin skall bifogas en beskrivning utformad enligt mallen i bilaga 4.

3. För varje typ av jordförflyttningsmaskin, för vilken ett godkänt kontrollorgan utfärdar ett intyg, skall kontrollorganet fylla i alla avsnitt i EEG-typkontrollintyget enligt mallen i bilaga 3 till ramdirektivet.

4. Giltighetstiden för EEG-typkontrollintyg skall begränsas till sex år.

Ett intyg som är utfärdat enligt bestämmelserna i punkt 1 a skall dock upphöra att gälla efter en period av sju år från det datum direktivet har trätt i kraft. Villkoren för en förlängning av giltighetstiden för utfärdade intyg skall fastställas enligt artikel 7.

5. För varje jordförflyttningsmaskin som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken EEG-typkontrollintyg utfärdats skall tillverkaren utfärda ett överensstämmelseintyg enligt förebilden i bilaga 4 till ramdirektivet och där ange nettomotoreffekten och motsvarande svängsystem.

6. Varje jordförflyttningsmaskin som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken ett EEG-typkontrollintyg har utfärdats skall vara försedd med en väl synlig och varaktig märkning som anger

- den ljudeffektnivå i dB(A)/1 pW,

- den ljudtrycksnivå i dB(A)/20 ìPa på förarplatsen,

som tillverkaren garanterar och som fastställts enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt direktiv 81/1051/EEG med tillägg enligt bilaga 1 eller 2 och 3 till det här direktivet. Märkningen skall även innehålla symbolen "å"(epsilon). Märkningens utformning framgår av bilaga 5 till det här direktivet.

Artikel 4

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att, med vederbörlig hänsyn till fördraget och särskilt artiklarna 30 till 36 i detta, begränsa den ljudnivå som konstateras på förarplatsen i jordförflyttningsmaskiner, förutsatt att detta inte innebär någon skyldighet att anpassa jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven i detta direktiv till emissionsspecifikationer som avviker från bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta åtgärder för att reglera användningen av jordförflyttningsmaskiner i områden som de bedömer som känsliga.

Artikel 6

Den kontroll av att tillverkade enheter överensstämmer med den typkontrollerade modellen enligt bestämmelserna i artikel 12 i ramdirektivet, skall genomföras enligt de tekniska bestämmelserna som fastställs i bilaga 6.

Artikel 7

Kommissionen skall snarast möjligt och senast inom 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft med utgångspunkt från den mätmetod som skall antas enligt första strecksatsen i artikel 8 till rådet framlägga ett förslag till fastställande av de tillåtna ljudnivåerna enligt artikel 3.1 b samt av villkoren för en eventuell förlängning av EEG-typkontrollintygen och deras giltighetstid enligt artikel 3.4. De tillåtna ljudnivåerna skall bestämmas så att deras inverkan på miljön, mätt enligt mätmetoden för stationär drift, minskar med cirka 3 dB beroende på effektkategori och typ av jordförflyttningsmaskin.

Rådet skall enligt bestämmelserna i fördraget ta ställning till detta förslag inom 24 månader räknat från det datum då det har översänts till rådet.

Artikel 8

I överensstämmelse med förfarandet enligt artikel 5 i direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt direktiv 81/1051/EEG skall följande antas:

- Metod för mätning under verkliga arbetsförhållanden enligt bilaga 2.

- De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna till till detta direktiv till den tekniska utvecklingen.

Artikel 9

Fem år efter det att den tidsperiod som avses i artikel 3.1 b har börjat löpa, skall kommissionen föreslå rådet åtgärder för att minska de tillåtna ljudnivåerna; rådet skall inom 18 månader besluta om förslaget i enlighet med fördragets bestämmelser.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att jordförflyttningsmaskiner enligt artikel 2 bara kan släppas ut på marknaden om de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och i ramdirektivet.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv efter utgången av en 24-månadersperiod räknat från dagen för dess anmälan (9) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1986.

På rådets vägnar

G. SHAW

Ordförande

(1) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 29 december 1986.

(2) EGT nr C 302, 21.11.1981, s. 7.

(3) EGT nr C 66, 15.3.1982, s. 95.

(4) EGT nr C 64, 15.3.1982, s. 12.

(5) EGT nr C 112, 20.12.1973.

(6) EGT nr C 139, 13.6.1977.

(7) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111.

(8) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(9) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49.

BILAGA 1

METOD FÖR MÄTNING AV LUFTBURET BULLER FRÅN HYDRAULISKA GRÄVMASKINER, LIN-GRÄVMASKINER, SCHAKTMASKINER, LASTMASKINER OCH GRÄVLASTARE

RÄCKVIDD

Denna mätmetod tillämpas på hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, nedan kallade "jordförflyttningsmaskiner". Här anges det provningsförfarande som används för att bestämma ljudeffektnivån hos sådana jordförflyttningsmaskiner vid EEG-typkontroll och kontroll av överensstämmelse.

Detta tekniska provningsförfarande uppfyller kraven enligt bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG, och bestämmelserna i nämnda bilaga är tillämpliga på jordförflyttningsmaskiner med följande tillägg:

4. KRITERIER FÖR REDOVISNING AV RESULTAT

4.1 Akustiskt kriterium för omgivningen

Det akustiska kriteriet för en jordförflyttningsmaskins omgivning skall anges som dess ljudeffektnivå LWA.

6.2 Driftsätt under mätningarna

Det avgivna bullret skall mätas på en stillastående jordförflyttningsmaskin med motorn på tomgång.

Vid dessa mätningar skall maskinens motor och hydraulsystem värmas upp i enlighet med tillverkarens anvisningar och säkerhetskraven uppfyllas.

6.2.1 Mätning skall utföras på en stillastående jordförflyttningsmaskin utan att arbetsutrustningen eller framdrivningsanordningen används. Vid denna provning skall motorn köras utan belastning på ett varvtal som är minst lika med det märkvarvtal som motsvarar nettoeffekten definierad och beräknad i enlighet med bilaga 1 till rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980.

Märkvarvtalet och motsvarande nettoeffekt skall anges av jordförflyttningsmaskinens tillverkare och framgå av de tekniska underlagen för jordförflyttningsmaskinen samt av det överensstämmelseintyg som överlämnas till köparen.

Om jordförflyttningsmaskinen är utrustad med flera motorer, måste dessa arbeta samtidigt under provningen, förutsatt att sådant samtidigt arbete ingår i maskinens normala arbetsförhållanden.

Om jordförflyttningsmaskinens motor är utrustad med fläkt, skall fläkten vara igång under provningen. Om fläkten kan arbeta i flera hastigheter, skall provningen utföras med fläkten på högsta arbetsvarvtal.

Märkvarvtalet skall ställas in av tillverkaren. Arbetsutrustningen (grävskopa, lastskopa, schaktblad) skall ställas in på en höjd av 300 ± 50 millimeter över markytan.

Vid provning av grävmaskiner och grävlastare skall arbetsutrustningen befinna sig i indraget läge.

6.2.2 Provning under belastning

Ej tillämpligt.

6.3 Mätplats

Mätplatsen skall vara plan och horisontal. Mätplatsen inklusive uppställningspunkterna för mikrofonerna skall vara av betong eller icke-porös asfalt.

6.4 Mätyta, mätavstånd, antal mätpunkter och deras placering

6.4.1 Mätyta, mätavstånd

Vid provning skall som mätyta användas en halvsfär.

Halvsfärens radie skall bestämmas i förhållande till maskinens baslängd l (se figur 1).

Radien skall vara

- 4 meter om baslängden på den jordförflyttningsmaskin som skall provas är högst 1,5 meter,

- 10 meter om baslängden på den jordförflyttningsmaskin som skall provas är minst 1,5 meter och högst 4 meter,

- 16 meter om baslängden på den jordförflyttningsmaskin som skall provas överstiger 4 meter.

6.4.2 Antal mätpunkter och deras placering

6.4.2.1 Allmänt

Mätning skall ske vid sex mätpunkter, nämligen punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12, som skall vara anordnade enligt vad som anges i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.

Vid mätningen skall jordförflyttningsmaskinens geometriska mittpunkt befinna sig rakt ovanför halvsfärens medelpunkt och dess front skall vara riktad mot mätpunkt 1.

7.1.1 Mätning av externa ljud

Vid korrigeringar skall endast bakgrundsljud beaktas.

7.1.2 Reflekterande föremål

En okulärbesiktning inom en omkrets med en radie tre gånger halvsfärens radie och med samma medelpunkt räcker för att konstatera att bestämmelserna enligt punkt 6.3.3 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG är uppfyllda.

7.2 Om ljudtrycksnivåerna vid mätpunkterna bestäms genom avläsning av värdena på en sonometer, skall minst fem sådana värden tas med regelbundna tidsintervall.

7.3 Beräkning av ljudeffektnivån LWA

Korrektionsfaktorn K2 skall vara lika med noll.

BILAGA 2

METOD FÖR MÄTNING UNDER VERKLIGA ARBETSFÖRHÅLLANDEN AV LUFTBURET BULLER FRÅN HYDRAULISKA GRÄVMASKINER, LIN-GRÄVMASKINER, SCHAKTMASKINER, LASTMASKINER OCH GRÄVLASTARE

Maskinens arbetsförhållanden skall motsvara antingen de verkliga arbetsförhållandena eller simulerade arbetsförhållanden som i princip uppvisar samma effekter och belastning som vid verklig drift.

Mätmetoden skall bestämmas på grundval av den erfarenhet som samlats och det arbete som utförts eller för närvarande utförs både på nationell och internationell nivå och inom gemenskapen.

BILAGA 3

METOD FÖR MÄTNING PÅ FÖRARPLATSEN AV LUFTBURET BULLER FRÅN HYDRAULISKA GRÄVMASKINER, LIN-GRÄVMASKINER, SCHAKTMASKINER, LASTMASKINER OCH GRÄVLASTARE

Denna mätmetod skall tillämpas på hydrauliska grävmaskiner, lin-grävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, nedan kallade "jordförflyttningsmaskiner". Den fastställer provningsmetoderna för mätning av ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå på förarplatsen.

Dessa tekniska procedurer uppfyller kraven enligt bilaga 2 i direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt direktiv 81/1015/EEG. Bestämmelserna i denna bilaga gäller för jordförflyttningsmaskiner med följande tillägg:

6. FÖRARE

En person skall befinna sig på förarplatsen under provningen.

6.2.1 Förare i stående ställning

Ej tillämpligt.

7.1 Allmänt

Mikrofonen skall vara placerad enligt anvisningarna i punkt 7.3.

9.1 Allmänt

Villkoren för installation och arbete med maskinen är fastställda i metoden för mätning av luftburet buller som avges till omgivningen (bilaga 1 respektive 2).

9.2 Driftförhållanden för maskin med justerbar utrustning

Ingen av de justerbara utrustningarna enligt punkt 9.2.1, med undantag för de som nämns i punkt 9.2.2, behöver beaktas.

10.2.2 Användning av A-vägd ljudtrycksnivå LpA

Om mätningen görs med en sonometer, skall T vara fem sekunder. Antalet mätningar skall vara fem.

BILAGA 4

>Hänvisning till >

BILAGA 5

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 6

>Hänvisning till >