Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

87/600/Euratom: Rådets beslut av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 371 , 30/12/1987 s. 0076 - 0078

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0033

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0033RÅDETS BESLUT av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning (87/600/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som har inlämnats efter inhämtande av yttrande från den grupp av personer som Vetenskapliga och tekniska kommittén har utsett,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 2 b i fördraget skall gemenskapen upprätta enhetliga säkerhetsnormer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd.

Den 2 februari 1959 antog rådet direktiv som fastställer de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning(3), senast ändrade genom direktiv 80/836/Euratom(4) och direktiv 84/467/Euratom(5).

Enligt artikel 45.5 i direktiv 80/836/Euratom måste en olycka som medför att befolkningen utsätts för strålning omgående meddelas angränsande medlemsstater och kommissionen, om omständigheterna kräver det.

Enligt artiklarna 35 och 36 i fördraget skall medlemsstaterna inrätta de anordningar som behövs för fortlöpande kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord samt ge kommissionen sådan information att den hålls underrättad om de radioaktivitetsnivåer som befolkningen utsätts för.

Enligt artikel 13 i direktiv 80/836/Euratom skall medlemsstaterna regelbundet meddela kommissionen resultaten av de kontroller och uppskattningar som avses i artikeln.

Olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl i Sovjetunionen visade att, i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning och för att fullfölja sina uppgifter, behöver kommissionen omgående få all relevant information på ett i förväg överenskommet sätt.

En del medlemsstater har ingått bilaterala avtal och alla medlemsstater har undertecknat IAEA:s konvention om tidig information vid en kärnenergiolycka.

Denna gemenskapsordning kommer att säkerställa att alla medlemsstater omgående informeras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning. Detta säkerställer att de enhetliga normerna för skydd av befolkningen enligt de direktiv som har antagits i enlighet med avdelning II kapitel 3 i fördraget tillämpas i hela gemenskapen.

Upprättandet av en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte påverkar inte medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter enligt bilaterala och multilaterala fördrag eller konventioner.

I syfte att främja internationellt samarbete kommer gemenskapen att ansluta sig till IAEA:s konvention om tidig information vid en kärnenergiolycka.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna ordning skall vara tillämplig på tillkännagivandet och tillhandahållandet av information närhelst en medlemsstat beslutar om omfattande åtgärder för att skydda befolkningen i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning och som beror på

a) en olycka vid en anläggning eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i punkt 2, som sker inom medlemsstatens territorium och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen,

b) att onormala radioaktivitetsnivåer som kan vara till skada för befolkningens hälsa har påvisats inom eller utanför medlemsstatens territorium,

c) andra olyckor än de som har fastställts i a, där anläggningar eller sådana verksamheter som avses i punkt 2 är inblandade och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, eller

d) andra olyckor som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen.

2. De anläggningar och verksamheter som avses i punkt 1 a och 1 c är följande:

a) alla kärnreaktorer, oavsett lokalisering,

b) alla andra anläggningar i kärnbränslecykeln,

c) alla anläggningar för hantering av radioaktivt avfall,

d) transport och lagring av kärnbränsle eller radioaktivt avfall,

e) tillverkning, användning, lagring, deponering och transport av radioisotoper för användning inom jordbruk, industri, medicin och därmed förbunden vetenskap och forskning,

f) användning av radioisotoper för kraftgenerering i rymdfarkoster.

Artikel 2

1. Om en medlemsstat beslutar att vidta åtgärder enligt artikel 1, skall den

a) utan dröjsmål meddela kommissionen och de medlemsstater som berörs eller troligen kan komma att beröras av åtgärderna samt meddela anledningen till att de vidtas,

b) omgående förse kommissionen och de medlemsstater som berörs eller troligen kommer att beröras med tillgänglig information som är relevant för att eventuella, förväntade konsekvenser av strålning i dessa stater skall kunna begränsas till ett minimum.

2. En medlemsstat bör om möjligt meddela kommissionen och de medlemsstater som troligen kommer att beröras, om att den omgående avser att vidta sådana åtgärder som avses i artikel 1.

Artikel 3

1. De upplysningar som enligt artikel 2.1 b skall tillhandahållas skall, utan att nationens säkerhet sätts i fara samt i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lämpligt, omfatta följande:

a) typ av händelse och tidpunkten för den, ett noggrant angivande av platsen och vilken anläggning eller verksamhet det rör sig om,

b) den förmodade eller fastställda orsaken och det förlopp som olyckan förväntas få vad avser utsläpp av radioaktiva ämnen,

c) det radioaktiva utsläppets allmänna egenskaper, inklusive typ, trolig fysikalisk eller kemisk form och dess storlek och sammansättning samt den effektiva utsläppshöjden,

d) upplysningar om nuvarande och förväntade meteorologiska och hydrologiska förhållanden som behövs för att prognosticera det radioaktiva utsläppets spridning,

e) resultaten av mätningar i miljön,

f) resultaten av mätningar som har gjorts på livsmedel, foder och dricksvatten,

g) de skyddsåtgärder som har vidtagits eller planerats,

h) de åtgärder som har vidtagits eller planerats för att informera allmänheten,

i) vad som förväntas hända med det radioaktiva utsläppet under den följande tiden.

2. Till informationen skall med lämpliga mellanrum fogas ytterligare relevant information, som skall omfatta nödsituationens förlopp och hur den förväntas upphöra eller faktiskt har upphört.

3. Den medlemsstat som avses i artikel 1 skall, i enlighet med artikel 36 i fördraget, fortsätta att med lämpliga mellanrum informera kommissionen om radioaktivitetsnivåerna, enligt punkt 1 e och 1 f.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall efter det att den har mottagit den information som avses i artiklarna 2 och 3

a) omedelbart informera kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och de rekommendationer som har utgetts på grund av att sådan information har mottagits,

b) med lämpliga mellanrum informera kommissionen om de radioaktivitetsnivåer som med hjälp av kontrollanordningarna har uppmätts i livsmedel, foder, dricksvatten och miljön.

Artikel 5

1. Efter mottagandet av den information som avses i artiklarna 2, 3 och 4 skall kommissionen, i enlighet med artikel 6, omedelbart överlämna den till alla andra medlemsstaters behöriga myndigheter. Dessutom skall kommissionen vidareförmedla all information den mottar om betydande ökningar i radioaktivitetsnivån eller kärnkraftsolyckor i icke-medlemsländer, särskilt sådana länder som gränsar till gemenskapen, till alla medlemsstater.

2. Kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter skall komma överens om noggranna instruktioner för överlämnandet av den information som avses i artiklarna 1, 2, 3 och 4; instruktionerna skall prövas med jämna mellanrum.

3. Varje medlemsstat skall meddela kommissionen vilka behöriga nationella myndigheter och kontaktorgan som är utsedda till att överlämna eller ta emot den information som avses i artiklarna 2, 3, 4 och 5. Kommissionen skall i sin tur vidareförmedla dessa uppgifter till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter samt meddela dem vilket av kommissionens tjänsteställen som är ansvarigt för denna uppgift.

4. Kontaktorganen och kommissionens ansvariga tjänsteställe skall vara tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Artikel 6

1. Den information som mottas i enlighet med artiklarna 2, 3 och 4 får användas utan begränsning förutom i de fall då den stat som tillhandahåller informationen betecknar den som konfidentiell.

2. Sådan information som kommissionen tar emot vad avser upprättandet av anläggningar som är knutna till Gemensamma forskningscentret kommer inte att föras vidare utan samtycke från den medlemsstat där anläggningen är belägen.

Artikel 7

Detta beslut påverkar inte sådana ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som medlemsstaterna har till följd av bilaterala eller multilaterala avtal eller konventioner som redan har slutits eller som skall slutas inom det område som detta beslut omfattar och som överensstämmer med beslutets mål och avsikt.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att följa detta beslut senast tre månader efter det datum då beslutet meddelas.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1987.

På rådets vägnar

U. ELLEMANN-JENSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 318, 30.11.1987.

(2) EGT nr C 105, 21.4.1987, s. 9.

(3) EGT nr 11, 20.2.1959, s. 221/59.

(4) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.