Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/405/EEG av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 84/534/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för tornkranarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 220 , 08/08/1987 s. 0060 - 0064

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 84/534/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar (87/405/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Bestämmelserna för begränsning av bullernivån på manöverplatsen samt metoderna för mätning av det luftburna bullret varierar mellan medlemsstaterna, vilket vid tillämpning på tornkranar utgör ett handelshinder. Därför är det nödvändigt med en tillnärmning av dessa bestämmelser.

Med rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(4), senast ändrat genom direktiv 85/405/EEG(5), fastställs särskilt den metod som skall tillämpas vid bestämning av luftburet buller på manöverplatsen i tornkranar.

I artikel 8 i rådets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet(6) bestäms att medlemsstaterna skall vidta erforderliga åtgärder på detta område.

Vid rådets möte den 18 och 19 december 1978 förklarade miljöministrarna att de tekniska bestämmelserna för mätning av luftburet buller på förarplatsen bör redovisas i bilagorna till särdirektiven för varje maskin i fråga.

Alla tekniska bestämmelser som behövs för bestämning av bulleremissionen från tornkranar bör sammanfattas i ett enda direktiv. Direktiv 84/534/EEG(7) bör ändras i enlighet härmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 84/534/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Detta direktiv skall gälla i fråga om tornkranar som används i arbete på industri-och byggarbetsplatser, dels för den tillåtna ljudeffektnivån hos det luftburna buller som avges till omgivningen, dels för den tillåtna ljudtrycksnivån hos det luftburna bullret på manöverplatsen."

2. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. De godkända kontrollorganen skall utfärda ett EEG-typkontrollintyg för

- varje tornkranstyp för vilken ljudeffektnivån hos det luftburna buller som avges till omgivningen inte överstiger de tillåtna ljudeffektnivåerna enligt nedanstående tabell. Mätningen skall ske under de förhållanden som anges i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt bilaga 1 till detta direktiv.

>Plats för tabell>

- varje tornkranstyp med manöverplatsen fast monterad i tornkranen för vilken ljudtrycksnivån hos det luftburna bullret, i dB(A), inte överstiger den tillåtna nivån enligt följande tabell. Mätningen skall ske vid manöverplatsen under de förhållanden som anges i bilaga 2 till rådets direktiv 79/113/EEG i dess lydelse enligt bilaga 1a till detta direktiv.

>Plats för tabell>

"

3. Artikel 3.7 skall ersättas med följande:

"7. Varje tornkran, som är tillverkad i överensstämmelse med den typ för vilken EEG-typkontrollintyg har utfärdats, skall vara försedd med en tydlig märkning av varaktig beskaffenhet med uppgift om för det första ljudeffektnivån i dB(A)/1pW och, för det andra, om manöverplatsen är fast monterad på tornkranen, med uppgift om ljudtrycksnivån i dB(A)/20 ìPa. Båda värdena skall omfattas av tillverkarens garanti och vara fastställda enligt bilagorna 1 och 2 till direktiv 79/113/EEG senast ändrat genom direktiv 85/405/EEG och med tillägg enligt bilagorna 1 och 2a till detta direktiv. Dessutom skall märkningen innehålla symbolen å (epsilon). Förebilder för utformningen av dessa märkningar återfinns i bilaga 3 till detta direktiv."

4. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Innan det andra steget träder i kraft skall rådet ta ställning till ett av kommissionen i god tid framlagt förslag om en sänkning av bullernivåerna på manöverplatsen som skall gälla fr. o. m. 1 juli 1995."

5. En ny bilaga 1a, vars text framgår av bilaga 1 till detta direktiv, skall läggas till.

6. Bilaga 3 skall ersättas med texten i bilaga 2 till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter anmälan(8) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1987.

På rådets vägnar

H. DE CROO

Ordförande

(1) EGT nr C 267, 23.10.1986, s. 4.

(2) EGT nr C 76, 23.3.1987, s. 197.

(3) EGT nr C 83, 30.3.1987, s. 11.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(5) EGT nr L 233, 30.8.1985, s. 9.

(6) EGT nr L 137, 24.5.1986, s. 28.

(7) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 130.

(8) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 26 juni 1987.

BILAGA 1

"BILAGA 1a

METOD FÖR MÄTNING AV LUFTBURET BULLER PÅ MANÖVERPLATSEN I TORNKRANAR

Denna mätmetod skall tillämpas på tornkranar där manöverplatsen är fast monterad i tornkranen.

Dessa tekniska procedurer följer kraven i bilaga 2 till direktiv 79/113/EEG senast ändrat genom direktiv 85/405/EEG. Bestämmelserna i den bilagan gäller för tornkranar med följande ändringar och tillägg.

6. FÖRARE

Föraren skall befinna sig på manöverplatsen.

6.2.1 Stående förare

Om manöverplatsen saknar sittplats, skall mätningarna genomföras med föraren stående.

6.2.2 Sittande förare

Om manöverplatsen är försedd med en sittplats, skall mätningarna utföras med föraren sittande.

Anmärkning:

I mätrapporten skall anges om föraren har stått eller suttit vid mätningen.

7.1 Allmänt

Mikrofonen placeras enligt anvisningarna under punkt 7.3.

9. ALLMÄNT

Villkoren för tornkranens uppställning och arbete är fastställda i bilaga 1 punkt 6.2. För tornkranar med lyftmaskineriet monterat på motviktsarmen skall mätningarna genomföras i det utförandet.

9.2 Driftinstruktion för tornkran med justerbara anordningar (t. ex. fönster som kan öppnas)

Ingen av de justerbara anordningar som avses i punkt 9.2.1, bortsett från de som nämns i punkt 9.2.2, skall beaktas.

10.2.2 Vid användning av A-beräknade ljudtrycksnivåer LpA skall detta avsnitt inte beaktas."

BILAGA 2

"BILAGA 3

>Start Grafik>

FÖREBILD FÖR MÄRKE SOM VISAR DEN AV TILLVERKAREN GARANTERADE LJUDEFFEKTEN OCH LJUDTRYCKSNIVÅN PÅ MANÖVERPLATSEN

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >