Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

88/540/EEG: Rådets beslut av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 31/10/1988 s. 0008 - 0009

Finsk specialutgåva Område 11 Volym 14 s. 0146

Svensk specialutgåva Område 11 Volym 14 s. 0146RÅDETS BESLUT av den 14 oktober 1988 om ingående av Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (88/540/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen undertecknade tillsammans med flera av sina medlemsstater den 22 mars 1985 Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet.

Det har slagits fast att fortsatta utsläpp av vissa klorflouralkaner och haloner på nuvarande nivå kan orsaka betydande skada på ozonskiktet. Det råder internationell enighet om att väsentliga minskningar av både produktion och konsumtion av sådana ämnen är nödvändiga. Besluten 80/372/EEG(3) och 82/795/EEG(4) ger föreskrifter om kontroll som är av begränsad effekt och endast täcker två sådana ämnen (CFC 11 och CFC 12).

Ett kompletterande protokoll till Wienkonventionen, Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, förhandlades fram och antogs den 16 september 1987. Protokollet undertecknades av gemenskapen och flera av dess medlemsstater.

Det är nödvändigt för att skydda, främja och förbättra miljön att sätta i kraft Wienkonventionen och Montrealprotokollet, som bygger på principen om förebyggande åtgärder för att undvika ytterligare skada på ozonskiktet och på de vetenskapliga och tekniska uppgifter som fanns tillgängliga vid tidpunkten för deras antagande.

För detta ändamål måste gemenskapen godkänna nämnda konvention och protokoll.

Det är särskilt viktigt för gemenskapen att bli en fördragsslutande part till protokollet, då vissa av dess bestämmelser endast kan genomföras om gemenskapen och alla dess medlemsstater är fördragsslutande parter.

För att alla skyldigheter enligt konventionen och protokollet skall fullgöras på riktigt sätt är det nödvändigt att alla medlemsstater blir parter till dessa.

Dessutom kommer vissa bestämmelser i protokollet, särskilt artikel 2.8, att tillämpas i gemenskapen bara om alla medlemsstater blir parter till protokollet.

Alla medlemsstater bör så fort som möjligt genomföra sina förfaranden för anslutning till och ratifikation av konventionen respektive protokollet i syfte att möjliggöra deponering, så långt som möjligt samtidigt, av handlingarna för godkännande, godtagande, ratifikation eller anslutning av gemenskapen och medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texterna till konventionen och protokollet återges i bilaga 1 till detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar hos Förenta nationernas generalsekreterare deponera godkännandehandlingarna för Wienkonventionen och Montrealprotokollet i enlighet med artikel 13 i Wienkonventionen, i den betydelse den har i samband med artiklarna 14 och 16 i Montrealprotokollet.

Samtidigt skall ordföranden deponera den behörighetsförklaring som anges i bilaga 2 till detta beslut i enlighet med artikel 13.3 i Wienkonventionen i den betydelse den har i samband med artikel 14 i Montrealprotokollet.

Artikel 3

1. De medlemsstater som ännu inte har gjort detta skall senast den 31 oktober 1988 vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra deponering, såvitt möjligt samtidigt, av gemenskapens och medlemsstaternas instrument för ratifikation, godtagande eller godkännande av eller anslutning till Wienkonventionen.

Medlemsstaterna skall, så snart som möjligt, underrätta kommissionen om sina beslut att ansluta sig till eller ratificera konventionen, eller om tilltänkt dag för slutförandet av dessa förfaranden. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna fastställa en dag för den samtidiga deponeringen av handlingarna, vilken under alla omständigheter skall ske före den 1 januari 1989.

2. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att före den 1 januari 1989 möjliggöra deponering, såvitt möjligt samtidigt, av instrumenten för gemenskapens och medlemsstaternas ratifikation, godtagande eller godkännande av Montrealprotokollet.

Medlemsstaterna skall före den 1 november 1988 underrätta kommissionen om sina beslut att ratificera protokollet, eller om tilltänkt dag för slutförandet av dessa ratifikationsförfaranden. Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna fastställa en dag för den samtida deponeringen av handlingarna, vilken under alla omständigheter skall ske före den 1 januari 1989.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 1988.

På rådets vägnar

V. PAPANDREOU

Ordförande

(1) EGT nr C 187, 18.7.1988, s. 46.

(2) EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 3.

(3) EGT nr L 90, 3.4.1980, s. 45.

(4) EGT nr L 329, 25.11.1982, s. 29.

WIENKONVENTION FÖR SKYDD AV OZONSKIKTET INLEDNING

PARTERNA I DENNA KONVENTION,

SOM ÄR MEDVETNA om den potentiellt skadliga inverkan på människors hälsa och miljön till följd av förändringar av ozonskiktet,

SOM ERINRAR om tillämpliga bestämmelser i deklarationen från Förenta nationernas konferens om den mänskliga miljön och i synnerhet princip 21, vari föreskrivs att "Staterna har i överensstämmelse med Förenta nationernas stadga och folkrättens principer, den suveräna rättigheten att utnyttja sina egna naturtillgångar i enlighet med sin egen miljöpolitik samt ansvaret att tillse att verksamheter inom ramen för deras jurisdiktion eller kontroll inte förorsakar skada på andra länders miljö eller på områden utanför nationell jurisdiktion",

SOM TAR HÄNSYN till utvecklingsländernas förhållanden och särskilda behov,

SOM UPPMÄRKSAMMAR det arbete och de studier som pågår inom såväl internationella som nationella organisationer och i synnerhet UNEP:s världsaktionsplan beträffande ozonskiktet,

SOM ÄVEN UPPMÄRKSAMMAR de försiktighetsåtgärder för skyddet av ozonskiktet som redan har vidtagits på såväl nationell som internationell nivå,

SOM ÄR MEDVETNA om att åtgärder för att skydda ozonskiktet från förändringar beroende på mänsklig verksamhet kräver internationellt samarbete och handlande och bör grundas på relevanta vetenskapliga och tekniska överväganden,

SOM ÄVEN ÄR MEDVETNA om behovet av ytterligare forskning och systematiska observationer för att vidareutveckla de vetenskapliga kunskaperna om ozonskiktet och eventuella skadeeffekter till följd av att detta förändras,

SOM ÄR FAST BESLUTNA att skydda människors hälsa och miljön mot skadeeffekter till följd av förändringar i ozonskiktet,

HAR ÖVERENSKOMMIT OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna konvention avses med

1. "Ozonskiktet" ozonskiktet i atmosfären ovanför atmosfärens gränsskikt.

2. "Skadeeffekter" förändringar i den fysiska miljön eller biota, däri inbegripet klimatförändringar, som har påvisbara negativa effekter på människors hälsa eller på de naturliga och reglerade ekosystemens sammansättning, återhämtningsförmåga och produktivitet eller på material som är till nytta för mänskligheten.

3. "Alternativ teknik eller utrustning" teknik eller utrustning vars användning gör det möjligt att minska eller effektivt eliminera utsläpp av ämnen som har eller kan tänkas ha skadliga effekter på ozonskiktet.

4. "Alternativa ämnen" ämnen som minskar eller eliminerar skadliga effekter på ozonskiktet.

5. "Parterna", såvida inte annat anges i texten, parterna i denna konvention.

6. "Regional organisation för ekonomisk integration" en organisation bestående av suveräna stater i en viss region vilken har kompetens i frågor som regleras genom denna konvention eller dess protokoll och som har vederbörligen bemyndigats i enlighet med sitt interna förfarande att underteckna, ratificera, godta, godkänna eller ansluta sig till berörda instrument.

7. "Protokoll" protokoll till denna konvention.

Artikel 2

Allmänna åtaganden

1. Parterna skall vidta lämpliga åtgärder enligt bestämmelserna i denna konvention och i gällande protokoll, som de anslutit sig till för att skydda människors hälsa och miljön mot skadeeffekter till följd av eller som kan bli en följd av mänsklig verksamhet som förändrar eller kan tänkas förändra ozonskiktet.

2. För detta ändamål skall parterna i enlighet med de medel som står till deras förfogande och efter förmåga

a) samarbeta genom systematiska observationer, forskning och informationsutbyte i syfte att bättre kunna förstå och bedöma effekterna av mänsklig verksamhet på ozonskiktet och effekterna på människors hälsa och miljön på grund av att ozonskiktet förändras;

b) vidta erforderliga lagstiftnings- eller administrativa åtgärder och medverka till en harmonisering av lämpliga program för att kontrollera, begränsa, minska eller förhindra mänsklig verksamhet under deras jurisdiktion eller kontroll, om det skulle visa sig att denna verksamhet medför eller kan tänkas medföra skadeeffekter till följd av en förändring eller trolig förändring av ozonskiktet;

c) samverka vid utformningen av överenskomna åtgärder, förfaranden och normer för genomförandet av denna konvention i syfte att anta protokoll och bilagor;

d) samarbeta med behöriga internationella organ för att effektivt genomföra denna konvention och de protokoll som de har anslutit sig till.

3. Bestämmelserna i denna konvention skall inte på något sätt inverka på parternas rätt att i enlighet med internationell rätt vidta interna åtgärder utöver de som avses i punkterna 1 och 2 ovan och skall inte heller inverka på de ytterligare interna åtgärder som redan vidtagits av en part, förutsatt att dessa åtgärder inte är oförenliga med deras förpliktelser enligt denna konvention.

4. Tillämpningen av denna artikel skall grundas på relevanta vetenskapliga och tekniska hänsynstaganden.

Artikel 3

Forskning och systematiska observationer

1. Parterna åtar sig att på lämpligt sätt och antingen direkt eller genom behöriga internationella organ inleda samarbete beträffande forskning och vetenskaplig bedömningar i fråga om

a) de fysiska och kemiska processer som kan påverka ozonskiktet;

b) effekter på människors hälsa och andra biologiska effekter till följd av förändringar av ozonskiktet, i synnerhet sådana som uppkommer på grund av förändringar i den ultravioletta solstrålningen med biologiska effekter (UV-B);

c) effekter på klimatet till följd av förändringar av ozonskiktet;

d) effekter på naturliga och syntetiska material som är till nytta för mänskligheten till följd av förändringar av ozonskiktet och därav följande förändring i UV-B-strålningen;

e) ämnen, metoder, processer och aktiviteter som kan påverka ozonskiktet och ackumulerade effekter därav;

f) alternativa ämnen och alternativ teknik;

g) närbesläktade samhällsekonomiska frågor;

samt såsom närmare anges i bilagorna I och II.

2. Parterna åtar sig att på lämpligt sätt, direkt eller genom behöriga internationella organ och med fullständigt beaktande av nationell lagstiftning och pågående verksamhet av betydelse på såväl nationell som internationell nivå, främja eller upprätta gemensamma eller kompletterande program för systematisk observation av ozonskiktets tillstånd och andra relevanta områden såsom anges i bilaga I.

3. Parterna åtar sig att samarbete regelbundet och på lämpligt sätt, antingen direkt eller genom behöriga internationella organ, och säkerställa insamling, utvärdering och överföring av forsknings- och observationsdata genom lämpliga världsdatacentra.

Artikel 4

Samarbete på det rättsliga, vetenskapliga och tekniska området

1. Parterna skall underlätta och uppmuntra utbyte av vetenskaplig, teknisk, samhällsekonomisk, kommersiell och juridisk information av betydelse för denna konvention såsom närmare anges i bilaga II. Sådan information skall lämnas till de organ som parterna kommer överens om. Varje sådant organ, som erhåller information betraktad som hemlig av den part som lämnar informationen, skall garantera att informationen inte röjs och skall vidta sådana åtgärder med den så att dess hemliga karaktär skyddas innan den lämnas ut till samtliga parter.

2. Parterna skall samarbeta i överensstämmelse med sina nationella lagar, föreskrifter och praxis, varvid hänsyn tas särskilt till utvecklingsländernas behov, för att direkt eller genom behöriga internationella organ främja utveckling och överföring av teknologi och kunskap. Sådant samarbete skall främst genomföras genom att

a) underlätta för andra parter att skaffa alternativ teknik;

b) lämna information om alternativ teknik och utrustning och tillhandahålla instruktioner i anslutning därtill;

c) tillhandahålla den utrustning och de anordningar som behövs för forskning och systematiska observationer; samt genom

d) lämplig utbildning av vetenskaplig och teknisk personal.

Artikel 5

Översändande av information

Parterna skall genom sekretariatet till parternas konferens, inrättad enligt artikel 6, översända information, i den form och vid de tidpunkter som bestäms vid möten med parterna i tillämpliga instrument, beträffande de åtgärder de vidtagit för att genomföra denna konvention och de protokoll som de anslutit sig till.

Artikel 6

Parternas konferens

1. En parternas konferens inrättas härmed. Det första mötet med parternas konferens skall sammankallas av det på interimsbasis enligt artikel 7 utsedda sekretariatet senast ett år efter det att denna konvention trätt i kraft. Därefter skall ordinarie möten med parternas konferens hållas med jämna mellanrum som bestäms av konferensen vid dess första möte.

2. Extramöten med parternas konferens skall hållas vid sådana andra tidpunkter som konferensen finner nödvändiga eller efter skriftlig begäran från en part, under förutsättning att denna begäran stöds av minst en tredjedel av parterna inom sex månader efter det att sekretariatet underrättat dem om denna begäran.

3. Parternas konferens skall enhälligt komma överens om och anta en arbetsordning och ett finansreglemente för egen del och för de underordnade organ som den kan inrätta, liksom finansiella bestämmelser angående sekretariatets verksamhet.

4. Parternas konferens skall fortlöpande granska förverkligandet av denna konvention och skall dessutom

a) fastställa form och tidpunkt för översändande av den information som skall tillställas konferensen enligt artikel 5 och överväga sådan information liksom rapporter från underordnade organ;

b) granska vetenskaplig information angående ozonskiktet, en eventuell förändring av detta och tänkbara effekter till följd av sådan förändring;

c) i enlighet med artikel 2 främja en harmonisering av lämpliga program, strategier och åtgärder för att till ett minimum begränsa utsläpp av ämnen som orsakar eller skulle kunna orsaka förändring av ozonskiktet och avge rekommendationer beträffande andra åtgärder med avseende på denna konvention;

d) i enlighet med artiklarna 3 och 4 anta program för forskning, systematiska observationer, vetenskapligt och teknologiskt samarbete, informationsutbyte samt teknologi- och kunskapsöverföring;

e) i enlighet med artiklarna 9 och 10 efter behov behandla och anta ändringar i denna konvention och dess bilagor;

f) behandla ändringar i såväl protokoll som i bilagor till dessa och, om så beslutas, rekommendera parterna i berörda protokoll att anta ändringarna;

g) i enlighet med artikel 10 vid behov behandla och anta ytterligare bilagor till denna konvention;

h) i enlighet med artikel 8 efter behov behandla och anta protokoll;

i) inrätta de underordnade organ som anses nödvändiga för förverkligandet av denna konvention;

j) då så är lämpligt, anlita de tjänster som behöriga internationella organ och vetenskapliga kommittéer, i synnerhet Meteorologiska världsorganisationen och Världshälsoorganisationen, erbjuder liksom samordningskommittén för ozonskiktet i fråga om vetenskaplig forskning, systematiska observationer och annan verksamhet som har samband med denna konventions ändamål samt, när så är lämpligt, utnyttja information från dessa organ och kommittéer;

k) överväga och vidta de ytterligare åtgärder som kan erfordras för att uppnå denna konventions syften.

5. Förenta nationerna, dess fackorgan och det internationella atomenergiorganet liksom varje stat som inte är part i denna konvention kan låta sig företrädas genom observatörer vid möten med parternas konferens. Organ eller myndigheter, oavsett om de är nationella eller internationella, statliga eller icke-statliga och med kompetens inom områden som berör skyddet av ozonskiktet, vilka har underrättat sekretariatet om sin önskan att delta vid ett möte med parternas konferens såsom observatör, kan få tillträde, om inte minst en tredjedel av närvarande parter gör invändningar. Observatörers tillträde och deltagande skall regleras av bestämmelser som fastställs av parternas konferens.

Artikel 7

Sekretariatet

1. Sekretariatet skall ha följande uppgifter:

a) att anordna och ge service vid de möten som avses i artiklarna 6, 8, 9 och 10;

b) att utarbeta och översända rapporter på grundval av information som erhållits enligt artiklarna 4 och 5 samt från möten med underordnade organ, vilka upprättats enligt artikel 6;

c) att utföra de uppgifter som det tilldelats enligt något protokoll;

d) att utarbeta rapporter om sin verksamhet i samband med genomförandet av sina uppgifter enligt denna konvention och lägga fram dem för parternas konferens;

e) att säkerställa nödvändig samordning med andra lämpliga internationella organ och särskilt överenskomma om sådana administrativa åtgärder och ingå sådana avtal som kan erfordras för att effektivt kunna fullgöra sina uppgifter;

f) att fullgöra sådana andra uppgifter som parternas konferens kan bestämma.

2. Sekretariatsuppgifterna skall utföras av Förenta nationernas miljöprogram på interimsbasis till dess att det första ordinarie mötet med parternas konferens, som hålls enligt artikel 6, har avslutats. Parternas konferens skall vid sitt första ordinarie möte utse sekretariatet bland befintlig behöriga internationella organisationer, som har uttryckt sin villighet att utföra sekretariatsuppgifter enligt denna konvention.

Artikel 8

Antagande av protokoll

1. Parternas konferens kan vid ett möte anta protokoll enligt artikel 2.

2. Texten till ett föreslaget protokoll skall tillställas parterna av sekretariatet minst sex månader före sådant möte.

Artikel 9

Ändring av konventionen eller protokoll

1. Varje part kan föreslå ändringar i denna konvention eller i ett protokoll. Ändringarna skall ta vederbörlig hänsyn till bl a vetenskapliga och tekniska överväganden av betydelse.

2. Ändringar i denna konvention skall antas vid ett möte med parternas konferens. Ändringar i ett protokoll skall antas vid ett möte med parterna i ifrågavarande protokoll. Texten till en föreslagen ändring i denna konvention eller i ett protokoll skall, utom då annat föreskrivs i protokollet, tillställas parterna av sekretariatet minst sex månader före det möte vid vilket den läggs fram för antagande. Sekretariatet skall även överlämna ändringsförslagen till signatärerna av denna konvention för kännedom.

3. Parterna skall göra allt för att enhälligt nå överenskommelse om en föreslagen ändring i denna konvention. Om alla ansträngningar att nå en enhällig överenskommelse har varit förgäves och ingen överenskommelse träffats, skall ändringen i sista hand antas med tre fjärdedels majoritet av vid mötet närvarande och röstande parter. Ändringsförslaget skall sändas till alla parter av depositarien för ratificering, godkännande eller godtagande.

4. Det i punkt 3 ovan nämnda förfarandet skall tillämpas på ändringar i protokoll dock att två tredjedels majoritet av parterna i berörda protokoll, vilka är närvarande och röstar vid mötet, skall räcka för deras antagande.

5. Depositarien skall skriftligen underrättas om ratificering, godkännande eller godtagande av ändringar. Ändringar som godtagits enligt punkterna 3 och 4 skall träda i kraft mellan parter som har godtagit dem den nittionde dagen efter det att depositarien mottagit underrättelse om att ändringarna ratificerats, godkänts eller godtagits av minst tre fjärdedelar av parterna i denna konvention eller av minst två tredjedelar av parterna i berörda protokoll, utom då annat anges i protokollet. Därefter skall ändringarna i förhållande till annan part träda i kraft den nittionde dagen efter det att vederbörande part deponerat sitt ratifikations-, godkännande- eller godtagandeinstrument avseende ändringarna.

6. Vid tillämpningen av denna artikel avses med "närvarande och röstande parter" parter som är närvarande och avger en ja- eller en nej-röst.

Artikel 10

Antagande och ändringar av bilagor

1. Bilagorna till denna konvention eller till ett protokoll skall allt efter omständigheterna utgöra en integrerad del av konventionen eller protokollet, såvida inte annat uttryckligen anges, och en hänvisning till denna konvention eller dess protokoll innebär samtidigt en hänvisning till bilagorna. Bilagorna skall begränsas till vetenskapliga, tekniska och administrativa frågor.

2. Om inte annat anges i ett protokoll beträffande dess bilagor, skall nedanstående gälla i fråga om förslag till, antagande och ikraftträdande av tilläggsbilagor till denna konvention eller bilagor till ett protokoll:

a) bilagor till denna konvention skall föreslås och antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 9, punkterna 2 och 3, medan bilagor till ett protokoll skall föreslås och antas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 9, punkterna 2 och 4;

b) en part som ej kan godkänna en tilläggsbilaga till denna konvention eller en bilaga till ett protokoll, som den är part i, skall skriftligen anmäla detta till depositarien inom sex månader efter den dag då depositarien lämnade underrättelse om antagandet. Depositarien skall utan dröjsmål underrätta alla parter om sådan anmälan. En part kan när som helst ersätta en tidigare invändning med ett godtagande och bilagorna träder därefter i kraft för den parten;

c) sex månader efter det att depositarien skickat ut underrättelsen skall bilagan träda i kraft för alla parter i denna konvention eller i berörda protokoll som inte har gjort anmälan enligt b) ovan.

3. Förslag till samt antagande och ikraftträdande av ändringar i bilagor till denna konvention eller till ett protokoll skall vara föremål för samma förfarande som gäller för förslag till samt antagande och ikraftträdande av bilagor till konventionen eller bilagor till ett protokoll. Bilagor och ändringar i dessa skall ta vederbörlig hänsyn till bl a relevanta vetenskapliga och tekniska överväganden.

4. Om en tilläggsbilaga eller en ändring i en bilaga medför en ändring i denna konvention eller i ett protokoll, träder inte tilläggsbilagan eller den ändrade bilagan i kraft förrän ändringen i denna konvention eller i berörda protokoll träder i kraft.

Artikel 11

Biläggande av tvister

1. I händelse av tvist mellan parter om tolkningen eller tillämpningen av denna konvention skall berörda parter söka lösa tvisten genom förhandlingar.

2. Om berörda parter inte kan nå en överenskommelse genom förhandlingar, kan de gemensamt vända sig till eller begära medling av en tredje part.

3. Då en stat eller regional organisation för ekonomisk integration ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention eller när som helst därefter kan den lämna en skriftlig förklaring till depositarien att den, beträffande en tvist som inte bilagts enligt punkt 1 eller 2 ovan, godtar som bindande den ena eller båda nedanstående metoder för biläggande av tvister:

a) skiljedom enligt förfarande som antas av parternas konferens vid dess första ordinarie möte;

b) hänskjutande av tvisten till internationella domstolen.

4. Om parterna inte har godtagit samma eller något förfarande överhuvudtaget enligt punkt 3 ovan skall tvisten hänskjutas till förlikning i enlighet med punkt 5 nedan, såvida parterna inte kommer överens om annat.

5. En förlikningskommission skall upprättas på begäran av en av parterna i tvisten. Kommissionen skall bestå av ett lika antal medlemmar, som utses av varje part i tvisten och en ordförande som väljs gemensamt av de av vardera parten utsedda medlemmarna. Kommissionen skall meddela ett slutgiltigt beslut med rekommendationer som parterna samvetsgrant skall överväga.

6. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på protokoll, utom då annat föreskrivs i det berörda protokollet.

Artikel 12

Undertecknande

Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av stater och regionala organisationer för ekonomisk integration vid republiken Österrikes federala utrikesministerium i Wien från den 22 mars 1985 till den 21 september 1985 samt vid Förenta nationernas huvudkontor i New York från den 22 september 1985 till den 21 mars 1986.

Artikel 13

Ratifikation, godtagande eller godkännande

1. Denna konvention och varje protokoll skall ratificeras, godtagas eller godkännas av stater samt organisationer för ekonomisk integration. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument skall deponeras hos depositarien.

2. En i punkt 1 ovan nämnd organisation, som blir part i denna konvention eller i ett protokoll utan att någon av dess medlemsstater är part, skall allt efter omständigheterna vara bunden av alla förpliktelser enligt konventionen eller protokollet. I fråga om sådana organisationer där en eller flera av medlemsstaterna anslutit sig till konventionen eller relevant protokoll, skall organisationen och dess medlemsstater besluta om sitt respektive ansvar för fullgörandet av förpliktelser enligt konventionen eller protokollet. I sådana fall skall organisationen och medlemsstaterna ej ha rätt att samtidigt utöva sina rättigheter enligt konventionen eller relevant protokoll.

3. De organisationer som avses i punkt 1 ovan skall i sina ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument uppge sin kompetens i frågor som regleras i konventionen eller relevant protokoll. Dessa organisationer skall även underrätta depositarien om varje väsentlig ändring beträffande sin kompetens.

Artikel 14

Anslutning

1. Denna konvention och varje protokoll skall vara öppna för anslutning av stater och regionala organisationer för ekonomisk integration från den dag då konventionen eller berörda protokoll stängs för undertecknande. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien.

2. De organisationer som avses i punkt 1 ovan skall i sina anslutningsinstrument uppge sin kompetens beträffande frågor som regleras i konventionen eller relevant protokoll. Dessa organisationer skall även underrätta depositarien om varje väsentlig ändring i sin kompetens.

3. Bestämmelserna i artikel 13, punkt 2 skall tillämpas på regionala organisationer för ekonomisk integration som ansluter sig till denna konvention eller ett protokoll.

Artikel 15

Rösträtt

1. Varje part i denna konvention eller i ett protokoll skall ha en röst.

2. Med undantag av vad som föreskrivs i punkt 1 ovan skall regionala organisationer för ekonomisk integration i frågor som ligger inom deras kompetens utöva sin rösträtt med samma antal röster som antalet medlemsstater som är parter i konventionen eller relevant protokoll. Sådana organisationer skall inte utöva sin rösträtt, om deras medlemsstater utövar sin och vice versa.

Artikel 16

Förhållandet mellan konventionen och dess protokoll

1. En stat eller en regional organisation för ekonomisk integration kan inte bli part i ett protokoll, såvida den inte samtidigt blir part i konventionen.

2. Beslut beträffande ett protokoll skall endast fattas av parterna i det berörda protokollet.

Artikel 17

Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den nittionde dagen efter dagen för deponeringen av det tjugonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet.

2. Utom i de fall då annat anges i protokollet, träder ett protokoll i kraft den nittionde dagen efter dagen för deponeringen av det elfte ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet avseende ett sådant protokoll.

3. I förhållande till part som ratificerar, antar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deponeringen av det tjugonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet träder konventionen i kraft den nittionde dagen efter dagen för denna parts deponering av sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument.

4. Utom i de fall då annat anges i protokollet, träder ett protokoll i kraft för en part som ratificerar, godtar eller godkänner protokollet eller ansluter sig till detta efter dess ikraftträdande enligt punkt 2 ovan den nittionde dagen efter den dag då denna part deponerat sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument eller den dag då konventionen träder i kraft för denna part, om detta infaller senare.

5. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 ovan skall ett instrument som deponeras av en regional organisation för ekonomisk integration inte räknas som ett tillägg till de instrument som deponeras av en sådan organisations medlemsstater.

Artikel 18

Reservationer

Inga reservationer får göras med avseende på denna konvention.

Artikel 19

Uppsägning

1. När som helst efter fyra år från den dag då denna konvention har trätt i kraft för en part kan denna part säga upp konventionen genom skriftlig notifikation till depositarien.

2. Med undantag av vad som kan vara föreskrivet i ett protokoll kan en part när som helst efter fyra år från den dag då protokollet har trätt i kraft för den parten säga upp protokollet genom skriftlig notifikation till depositarien.

3. En sådan uppsägning träder i kraft ett år efter den dag då depositarien fick underrättelse därom eller vid den senare tidpunkt som anges i uppsägningen.

4. En part som säger upp denna konvention skall även anses ha sagt upp varje protokoll som den är part i.

Artikel 20

Depositarie

1. Förenta nationernas generalsekreterare skall åta sig uppgiften att vara depositarie för denna konvention och alla protokoll.

2. Depositarien skall underrätta parterna särskilt om

a) undertecknande av denna konvention och varje protokoll samt deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument enligt artiklarna 13 och 14;

b) dag då konventionen och protokoll träder i kraft enligt artikel 17;

c) uppsägning enligt artikel 19;

d) ändringar i konventionen och protokoll, parternas godtagande av dessa och dag för ändringarnas ikraftträdande enligt artikel 9;

e) alla underrättelser avseende antaganden och godkännande av bilagor och ändring av bilagor enligt artikel 10;

f) meddelanden från regionala organisationer för ekonomisk integration om deras kompetens i frågor som regleras genom denna konvention och protokoll samt om ändringar vad gäller denna kompetens;

g) deklarationer enligt artikel 11, punkt 3.

Artikel 21

Autentiska texter

Originalet till denna konvention, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter har lika giltighet, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat denna konvention.

Upprättad i Wien den 22 mars 1985

Bilaga 1

FORSKNING OCH SYSTEMATISKA OBSERVATIONER

1. Parterna i konventionen erkänner att de viktigaste vetenskapliga frågorna är

a) ändring av ozonskiktet, vilket skulle medföra en förändring av mängden ultraviolett solstrålning med biologiska effekter (UV-B) som når jordens yta samt potentiella följder därav för människors hälsa, organismer, ekosystem och material som är till nytta för mänskligheten;

b) ändring av den vertikala fördelningen av ozon, vilket skulle kunna ändra atmosfärens temperaturstruktur samt potentiella följder därav för väderlek och klimat.

2. Parterna i konventionen skall i enlighet med artikel 3 samarbeta i fråga om forskning och systematiska observationer samt vid utarbetandet av rekommendationer för framtida forskning och observationer på följande områden:

a) Forskning med inriktning på atmosfärens fysik och kemi

i) omfattande teoretiska modeller: vidareutveckling av modeller som beaktar samverkan mellan strålnings-, dynamiska och kemiska processer; studier av samtidiga effekter av olika antropogena och naturligt förekommande ämnen på atmosfäriskt ozon; tolkning av data från satellit- och icke-satellitmätning; utvärdering av trender i atmosfäriska och geofysiska parametrar samt utveckling av metoder för att hänföra förändringar i dessa parametrar till särskilda orsaker;

ii) laboratoriestudier av: hastighetskoefficienter, absorbtionstvärsnitt och mekanismer i troposfärens och stratosfärens kemiska och fotokemiska processer; spektroskopiska data för att bekräfta fältmätningar i alla relevanta spektralområden;

iii) fältmätningar: koncentration och flöden av särskilt viktiga gaser med både naturligt och antropogent ursprung; studier av atmosfärens rörelser; samtidiga mätningar av fotokemiskt kopplade ämnen ned till atmosfärens gränsskikt genom användning av in situ- och fjärranalysinstrument; jämförelser mellan olika mätinstrument, inklusive samordnade, jämförande mätningar för satellitinstrument; tredimensionell fördelning av viktiga atmosfärkomponenter, flödet av solstrålning i olika våglängder samt meteorologiska parametrar;

iv) instrumentutveckling, innefattande satellit- och icke-satellitsensorer för atmosfärens innehåll av spårämnen, solstrålning och meteorologiska parametrar;

b) Forskning beträffande effekter på hälsan, biologiska effekter samt effekter till följd av fotokemisk nedbrytning

i) förhållandet mellan människornas exponering för synlig och ultraviolett solstrålning och a) utvecklingen av såväl icke-melanom som melanom hudcancer samt b) effekterna på immunförsvaret;

ii) effekter av UV-B-strålning, innefattande våglängsberoende, på a) grödor, skogar och andra ekosystem på land samt b) den akvatiska näringskedjan och fisket, liksom tänkbar minskning av syreproduktionen från marina växtplankton;

iii) hur UV-B-strålning påverkar biologiska material, arter och ekosystem, innefattande: förhållandet mellan dos, dosfrekvens och dosrespons; fotoreparation, anpassning och skydd;

iv) studier av biologiska aktionsspektra och spektralrespons genom att använda polykromatisk strålning för att inkludera möjlig interaktion av olika våglängdsområden;

v) UV-B-strålningens inverkan på: känsligheten och aktiviteten hos biologiska arter som är av betydelse för den biosfäriska balansen; primära processer såsom fotosyntes och biosyntes;

vi) UV-B-strålningens inverkan på den fotokemiska nedbrytningen av föroreningar, jordbrukskemikalier och andra material;

c) Forskning beträffande klimateffekter

i) teoretiska studier och studier grundade på observationer av inverkan på strålningen av ozon och andra spårämnen samt inverkan på klimatparametrar, såsom yttemperaturen på land och i havet, nederbördsmönster, utbytet mellan troposfär och stratosfär;

ii) undersökning av effekterna av sådan klimatpåverkan på olika områden av mänsklig verksamhet;

d) Systematiska observationer beträffande

i) ozonskiktets tillstånd (dvs den rumsliga och tidsmässiga variationen av det totala innehållet och den vertikala fördelningen) genom att göra det globala systemet för observation av ozon, som bygger på en samordning av satellit- och markbaserade system, fullt operationellt;

ii) koncentration i troposfären och stratosfären av källgaser med avseende på HOx, NOx, ClOx, och kolföreningar;

iii) temperaturen från marken till mesosfären, med utnyttjande av både markbaserade system och satellitsystem;

iv) solstrålning, uppdelad på olika våglängder, som träffar och termisk strålning som lämnar jordatmosfären genom att använda satellitmätningar;

v) solstrålning, uppdelad på olika våglängder, som når jordens yta i ultraviolettområdet och som har biologiska effekter (UV-B);

vi) aerosolegenskaper och distribution från marken till mesosfären genom användning av markbaserade och luftburna system samt satellitsystem;

vii) klimatiskt viktiga variabler genom att genomföra program baserade på högkvalitativa, meteorologiska mätningar vid marken;

viii) spårämnen, temperatur, solstrålning och aerosoler med utnyttjande av förbättrade metoder för analys av globala data.

3. Parterna i konventionen skall med beaktande av utvecklingsländernas särskilda behov samarbeta och främja lämplig vetenskaplig och teknisk utbildning som krävs för att delta i den forskning och de systematiska observationer som anges i denna bilaga. Särskild tonvikt bör läggas vid interkalibrering av observationsinstrument och observationsmetoder i syfte att få fram jämförbara eller standardiserade vetenskapliga data.

4. Följande kemiska ämnen av naturligt och antropogent ursprung, ej angivna i prioritetsordning, anses kunna ändra ozonskiktets kemiska och fysiska egenskaper.

a) Kolföreningar

i) Koloxid (CO)

Koloxid har betydande naturliga och antropogena källor och anses spela en viktig direkt roll i fråga om troposfärisk fotokemi och en indirekt roll i fråga om stratosfärisk fotokemi.

ii) Koldioxid (CO2)

Koldioxid har betydande naturliga och antropogena källor och påverkar ozon i stratosfären genom att inverka på atmosfärens värmestruktur.

iii) Metan (CH4)

Metan har både naturliga och antropogena källor och påverkar ozon i såväl troposfären som stratosfären.

iv) Icke-metanhaltiga kolväten

Icke-metanhaltiga kolväten, som består av ett stort antal kemiska föreningar, har både naturliga och antropogena källor och spelar en direkt roll i fråga om troposfärisk fotokemi och en indirekt roll i fråga om stratosfärisk fotokemi.

b) Kväveföreningar

i) Dikväveoxid (N2O)

De främsta källorna till N2O är naturliga, men bidrag från antropogena källor blir allt viktigare. Dikväveoxid är den främsta källan till strosfärisk NOx, som spelar en viktig roll då det gäller att kontrollera mängden av ozon i stratosfären.

ii) Kväveoxider (NOx)

Källor på marknivå till NOx spelar en viktig roll endast i fråga om fotokemiska processer i troposfärens och en indirekt roll i fråga om stratosfärisk fotokemi, medan däremot tillförsel av NOx nära övergångszonen mellan troposfär och stratosfär direkt kan leda till en förändring vad gäller ozon i övre troposfären och stratosfären.

c) Klorföreningar

i) Fullständigt halogenerade alkaner t.ex. CC14, CFC13 (CFC-11), CF2C12 (CFC-12), C2F3C13 (CFC-113), C2F4C12 (CFC-114)

Fullständigt halogenerade alkaner är antropogena och fungerar som en källa till C10x, som spelar en viktig roll i fråga om ozonets fotokemi, särskilt på 30-50 kilometers höjd.

ii) Delvis halogenerade alkaner, t.ex. CH3C1, CHF2C1 (CFC-22), CH3CC13, CHFC2 (CFC-21).

Källorna till CH3C1 är naturliga, medan övriga delvis halogenerade alkaner som nämns ovan är antropogena till sitt ursprung. Dessa gaser fungerar också som en källa till stratosfäriskt C10x.

d) Bromföreningar

Fullständigt halogenerade alkaner, t.ex. CF3Br

Dessa gaser är antropogena och fungerar som en källa till BrOx, som uppträder på ungefär samma sätt som C1Ox.

e) Väteföreningar

i) Väte (H2)

Väte, vars källa är både naturlig och antropogen, spelar en mindre roll i fråga om stratosfärisk fotokemi.

ii) Vatten (H2O)

Vatten, vars källa är naturlig, spelar en viktig roll i både troposfärisk och stratosfärisk fotokemi. Lokala källor till vattenånga i stratosfären innefattar oxidation av metan och, i mindre utsträckning, av väte.

Bilaga II

INFORMATIONSUTBYTE

1. Parterna i konventionen erkänner att insamling och spridning av information är ett viktigt medel för att genomföra denna konventions syften och för att säkerställa att de åtgärder som vidtas är ändamålsenliga och rättvisa. Därför skall parterna utbyta vetenskaplig, teknisk, samhällsekonomisk, kommersiell och juridisk information.

2. Parterna i konventionen skall, då de beslutar om vilken information som skall samlas in och utbytas, ta hänsyn till informationens användbarhet och kostnaderna för att få fram den. Parterna erkänner vidare att samarbete enligt denna bilaga måste ske i överensstämmelse med nationella lagar, föreskrifter och praxis med avseende på patent, affärshemligheter samt skyddet av hemlig och företagsägd information.

3. Vetenskaplig information

Denna innefattar information om

a) planerad och pågående forskning, såväl statlig som privat, för att underlätta en samordning av forskningsprogram så att tillgängliga nationella och internationella resurser utnyttjas på bästa sätt;

b) utsläppsdata som behövs för forskning;

c) vetenskapliga resultat publicerade i facklitteratur angående förståelsen av fysiska och kemiska processer i jordens atmosfär och dess känslighet för förändring, särskilt angående ozonskiktets tillstånd och effekterna på människors hälsa, miljön och klimatet till följd av förändringar på alla tidsskalor i antingen det totala innehållet eller den vertikala fördelningen av ozon;

d) bedömningen av forskningsresultat och rekommendationer för framtida forskning.

4. Teknisk information

Denna innefattar information om

a) tillgänglighet av och kostnader för alternativa kemiska ämnen och alternativ teknik för att minska utsläppen av ämnen som påverkar ozon samt planerad och pågående forskning på detta område;

b) begränsningar och eventuella risker i samband med användningen av alternativa kemiska och andra ämnen samt alternativ teknik.

5. Samhällsekonomisk och kommersiell information om de ämnen som anges i bilaga I

Denna innefattar information om

a) produktion och produktionskapacitet;

b) användning och användningsmönster;

c) import/export;

d) kostnader för samt risker och fördelar med mänsklig verksamhet som indirekt kan ändra ozonskiktet samt effekter av kontrollåtgärder som vidtas eller övervägs för att kontrollera denna verksamhet.

6. Juridisk information

Denna innefattar information om

a) nationella lagar, administrativa åtgärder och rättsvetenskaplig forskning av betydelse för skyddet av ozonskiktet;

b) internationella överenskommelser, innefattande bilaterala överenskommelser, av betydelse för skyddet av ozonskiktet;

c) metoder och villkor för att få licens och tillgång till patent av betydelse i samband med skyddet av ozonskiktet.