Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31988L0076.pdf

31988L0076

Rådets direktiv 88/76/EEG av den 3 december 1987 om ändring i direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 036 , 09/02/1988 s. 0001 - 0032

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 3 december 1987 om ändring i direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon (88/76/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att vidta åtgärder i syfte att successivt upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser inom vilket ett fritt utbyte av varor, personer, tjänster och kapital är säkerställt.

Enligt de Europeiska gemenskapernas första aktionsprogram om skyddet för miljön, som antogs av rådet den 22 november 1973, skall de senaste vetenskapliga framstegen beaktas när det gäller att bekämpa luftförorening i form av avgaser som släpps ut från motordrivna fordon och tidigare antagna direktiv ändras i enlighet med detta. Enligt det tredje aktionsprogrammet bör ytterligare ansträngningar göras för att avsevärt minska utsläppen av luftföroreningar från motordrivna fordon.

I direktiv 70/220/EEG(4) fastslås gränsvärden för utsläpp av kolmonoxid och oförbrända kolväten från sådana motorer. Dessa gränsvärden sänktes först genom direktiv 74/290/EEG(5) och kompletterades, genom direktiv 77/102/EEG(6), med gränsvärden för utsläpp av kväveoxider. Gränsvärdena för dessa tre föroreningar sänktes ytterligare genom direktiven 78/665/EEG(7) och 83/351/EEG(8).

Kommissionens arbete, som utförts i en strävan att til lämpa en övergripande syn vid utvecklingen av regler för motorfordonsindustrin, har visat att den europeiska industrin redan har tillgång till eller håller på att förfina en motorteknologi som kommer att göra det möjligt att ytterligare sänka gränsvärdena. Under den tidrymd som är aktuell kommer en sådan sänkning inte att äventyra gemenskapens målsättningar inom andra områden, särskilt vad gäller ett effektivt energiutnyttjande.

Det är nödvändigt att främja nytänkande och industriell konkurrens på såväl den inre marknaden som på utländska marknader. Det är nödvändigt att gemenskapen vidtar åtgärder mot fordonsutsläpp, vilka innebär en hög ambitionsnivå för miljöskyddet och samtidigt är anpassade till europeiska förhållanden, så att den slutliga effekten på miljön motsvarar den som uppnås med de normer som gäller för utsläpp från fordon i Amerikas Förenta Stater. För att nå detta mål är det lämpligt att tillämpa varierande lösningar för olika motorstorlekar, för att så långt möjligt uppnå att gemenskapens krav kan tillgodoses till rimliga kostnader och med olika tekniska lösningar. De gränsvärden som fastslagits för fordon med en slagvolym mindre än 1,4 liter återspeglar nuvarande tekniska och ekonomiska förhållanden hos de europeiska tillverkarna inom denna sektor av marknaden. De gränsvärden som skall gälla år 1992/93 bör fastställas år 1987.

Gränsvärdena i detta direktiv grundar sig på den provmetod som fastslagits i direktiv 70/220/EEG. Förfarandet måste dock anpassas så att det är representativt inte bara för tätortsområden med hög trafikbelastning utan också utanför sådana områden. Ett beslut om en sådan anpassning bör fattas senast år 1987.

Enligt artikel 5 i direktiv 70/220/EEG är det möjligt att anpassa bestämmelserna i bilagorna med hänsyn till tekniska framsteg.

Bensinmotorer i sådana fordon som omfattas av detta direktiv bör vara konstruerade för att drivas med blyfri bensin, så att användningen av blybaserade tillsatser i bränslen kan upphöra, vilket i hög grad skulle bidra till att minska föroreningen av miljön med detta ämne.

Det är nödvändigt att säkerställa att bestämmelserna om motorer med kompressionständning (dieselmotorer) i fordon som omfattas av detta direktiv fortsättningsvis, med hänsyn till de speciella egenskaperna hos de föroreningar som avges från sådana motorer, överensstämmer med kommande ändringar i de bestämmelser som rör andra föroreningar från sådana motorer, vilka behandlas i direktiv 72/306/EEG(9).

Under tiden från det att de europeiska normerna antas till det att den modifierade europeiska körcykeln införs, är det önskvärt att fordon som erhåller typgodkännande enligt motsvarande normer på gemenskapens exportmarknader också skall anses uppfylla kraven för EEG-typgodkännande.

De medlemsstater som så önskar får, med beaktande av fördragets bestämmelser, i förtid tillämpa de nya värden som fastställs genom detta direktiv. De får dock inte hindra att fordon, av inhemsk tillverkning eller importerade, används eller sprids på marknaden om de uppfyller gemenskapens krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1-3, 6 och 7 till direktiv 70/220/EEG ändras enligt bilagan till detta direktiv. En ny bilaga 3 A införs.

Artikel 2

1. Från och med den 1 juli 1988 får ingen medlemsstat av skäl som hänför sig till luftförorening genom gaser från en motor eller kvalitetskrav på motorbränsle:

- vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller att utfärda det dokument som avses i andra strecksatsen i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG(10), senast ändrat genom direktiv 87/403/EEG(11), eller att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp, eller

- förbjuda att sådana fordon tas i bruk,

om utsläppen av gasformiga föroreningar från fordonstypen eller från fordonen liksom kraven på motorbränslets kvalitet är sådana att bestämmelserna i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna får: från och med den 1 oktober 1988 i fråga om fordonstyper med motorer med större slagvolym än 2 000 cm³,

från och med den 1 oktober 1990 i fråga om fordonstyper med motorer med mindre slagvolym än 1 400 cm³,

från och med den 1 oktober 1991 i fråga om fordonstyper med motorer med en slagvolym som uppgår till 1 400 cm³ men inte överstiger 2 000 cm³, samt från och med den 1 oktober 1994 i fråga om fordonstyper med direktinsprutade dieselmotorer med samma slagvolym,

- inte längre utfärda det dokument som avses i sista strecksatsen i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG för en motorfordonstyp,

och

- vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en motorfordonstyp,

som släpper ut gasformiga föroreningar i sådana mängder att kraven i bilagorna till direktiv 70/220/EEG, i deras lydelse enligt detta direktiv, inte är uppfyllda.

3. Från och med den 1 oktober 1989 i fråga om fordonstyper med motorer med större slagvolym än 2 000 cm³,

från och med den 1 oktober 1991 i fråga om fordonstyper med motorer med mindre slagvolym än 1 400 cm³,

från och med den 1 oktober 1993 i fråga om fordonstyper med motorer med en slagvolym som uppgår till 1 400 cm³ men inte överstiger 2 000 cm³, samt från och med den 1 oktober 1996 i fråga om fordonstyper med direktinsprutade dieselmotorer med samma slagvolym,

får medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk, om utsläppen av gasformiga föreningar från fordonen eller kraven på motorbränslets kvalitet är sådana att bestämmelserna i bilagorna till direktiv 70/220/EEG, i deras lydelse enligt detta direktiv, inte är uppfyllda.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får vägra att utfärda nationellt typgodkännande, EEG-typgodkännande eller det dokument som avses i andra strecksatsen i artikel 10.1 i direktiv 70/156/EEG för en fordonstyp med förbränningsmotor med styrd tändning som behöver ett bränsle som inte överensstämmer med bestämmelserna i bilagorna till direktiv 70/220/EEG i deras lydelse enligt detta direktiv:

- från och med den 1 oktober 1988 i fråga om fordonstyper med en motor med större slagvolym än 2 000 cm³, med de undantag som anges i avsnitt 8.1,

- från och med den 1 oktober 1989 i fråga om andra fordonstyper.

2. Från och med den 1 oktober 1990 får medlemsstaterna förbjuda att fordon tas i bruk som är utrustade med förbränningsmotorer med styrd tändning som behöver ett bränsle som inte överensstämmer med bestämmelserna i bilagorna till direktiv 70/220/EEG i deras lydelse enligt detta direktiv, om inte tillverkaren lämnar ett skriftligt intyg som godtas av det tekniska organ som beviljade det första typgodkännandet avseende utsläpp. Av intyget skall framgå att en anpassning av fordonen till de nya kraven på bränsle innebär omfattande konstruktions ändringar i form av andra material i inloppseller avgasventilsätena eller en minskning av kompressionsförhållandet, eller en ökning av motorns storlek för att kompensera för effektförluster. I detta fall kan ett sådant förbud endast tillämpas från de tidpunkter som anges i artikel 2.3.

Artikel 4

Senast den 31 december 1987 skall rådet på förslag från kommissionen:

- besluta om en ytterligare sänkning av de gränsvärden som gäller för fordon med en motorstorlek mindre än 1 400 cm³, att tillämpas senast år 1992 i fråga om utfärdande av nya nationella typgodkännanden och år 1993 i fråga om att ta fordon i bruk,

- ändra den provmetod som anges i bilaga 3 till direktiv 70/220/EEG för att anpassa metoden till aktuella förhållanden, främst genom att lägga till körcykler för landsvägskörning,

- besluta om ordningen för ikraftträdandet av den ändrade provmetoden i bilaga 3 och om de villkor som skall gälla vid upphävandet av de nuvarande bilagorna 3 och 3 A till direktiv 70/220/EEG i deras lydelse enligt detta direktiv, inbegripet övergångsperioden.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1988 och genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 1987.

På rådets vägnar

Chr. CHRISTENSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 178, 6.7.1984, s. 9, EGT nr C 318, 29.11.1984, s. 6 och EGT nr C 257, 28.9.1987, s. 1.

(2) Yttrandet publicerat i EGT nr C 12, 14.1.1985, s. 65 och EGT nr C 190, 20.7.1987, s. 180 och parlamentets ställningstagande den 18 november 1987 (EGT nr C 345, 21.12.1987, s. 59).

(3) EGT nr C 25, 28.1.1985, s. 46.

(4) EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 159, 15.6.1974, s. 61.

(6) EGT nr L 32, 3.2.1977, s. 32.

(7) EGT nr L 223, 14.8.1978, s. 48.

(8) EGT nr L 197, 20.7.1983, s. 1.

(9) EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1.

(10) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(11) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 44.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Hänvisning till >

BILAGA 2

Efter avsnitten 1.4 och 1.5 skall nothänvisningen "(4)" införas.

Efter avsnittet 1.7 skall nothänvisningen "(5)" införas.

Följande fotnoter skall läggas till:

"(4) Siffran skall avrundas till närmaste tiondels millimeter.

(5) Värdet skall beräknas med p som 3,1416 och avrundas till närmaste cm³."

Det följande avsnittet skall läggas till i avsnitt 7:

"Upplysningar som skall lämnas i samband med de prover som föreskrivs i bilaga 3A

Växlingspunkt (första till andra växeln etc.): ..........

Kallstartmetod: .......... "

BILAGA 3

Avsnitt 3.1.7. skall utgå.

Följande nya bilaga 3A skall läggas till:

"BILAGA 3A

PROV LIKVÄRDIGT MED TYP 1-PROV FÖR KONTROLL AV UTSLÄPPEN EFTER KALLSTART

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Tillägg 1

KÖRCYKEL

>Hänvisning till >

>Plats för tabell>

Tillägg 2

DYNAMOMETERBANA

>Plats för tabell>

>Hänvisning till >

TABELL 1

Korrektionsfaktor (P) för utskjutande delar för olika utskjutande frontarealer (Ap)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Tillägg 3

MOTSTÅND MOT ETT FORDONS FRAMDRIVNINGSMOTSTÅND - MÄTMETOD PÅ VÄG

OCH PÅ DYNAMOMETERBANA

(Samma som tillägg 3 till bilaga 3)

Tillägg 4

KONTROLL AV ICKE-MEKANISKA TRÖGHETSMASSOR

(Samma som tillägg 4 till bilaga 3)

Tillägg 5

BESKRIVNING AV GASPROVTAGNINGSSYSTEM

(Samma som tillägg 5 till bilaga 3, men för CVS krävs sex påsar i stället för två)

Tillägg 6

KALIBRERING AV UTRUSTNINGEN

(Samma som tillägg 6 till bilaga 3)

Tillägg 7

KONTROLL AV HELA SYSTEMET

(Samma som tillägg 7 till bilaga 3)

Tillägg 8

BERÄKNING AV MASSAN FÖRORENINGAR

Den utsläppta massan av föroreningarna beräknas med följande ekvation:

>Hänvisning till >

Den utsläppta massan av föroreningarna beräknas på följande sätt:

>Start Grafik>

Mi = Vmix × Qi × kH × Ci × 10-6

där

Mi = utsläppt massa av föroreningen i, i gram per fas.

Vmix = volymen utspädda avgas, uttryckt i liter, per fas och korrigerad till normalförhållanden (273,2 K och 101,33 kPa).

Qi = föroreningens densitet i gram per liter vid normal temperatur och normalt tryck (273,2 K och 101,33 kPa).

kH = faktor för fuktighetskorrigering vid beräkning av den utsläppta massan kväveoxider. För HC och CO krävs ingen fuktighetskorrigering.

Ci = koncentration av föroreningen i, i den utspädda avgasen, uttryckt i ppm, korrigerat för mängden av föroreningen i i utspädningsluften.>Slut Grafik>

"

BILAGA 6

Tabellen i avsnitt 1 skall ersättas med följande tabell:

"1. TEKNISKA EGENSKAPER HOS DET REFERENSBRÄNSLE SOM SKALL ANVÄNDAS VID PROV MED FORDON MED STYRD TÄNDNING

CEC referensbränsle RF-08-A-85

Typ: premiumbensin, blyfri

>Plats för tabell>

"

Avsnitt 2 skall ersättas med följande:

"2. TEKNISKA EGENSKAPER FÖR DET REFERENSBRÄNSLE SOM SKALL ANVÄNDAS VID PROV MED FORDON MED DIESELMOTOR

CEC referensbränsle RF-03-A-84(1)(2)(3)

Typ: dieselbränsle

>Plats för tabell>

"

Bilaga 7 skall ersättas med följande:

"BILAGA 7

FÖREBILD

Maxformat: A4 (210 × 297 mm)

>Start Grafik>

Myndighetens namn

BILAGA TILL EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG MED AVSEENDE PÅ UTSLÄPP AV GASFORMIGA FÖRORENINGAR FRÅN MOTORN

(Artikel 4.2 och 10 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om en tillnärmning av medlemsstaternas lagar om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon)

Med beaktande av ändringarna enligt direktiv 83/351/EEG

EEG-typgodkännande nr: ..........

1. Fordonskategori (M1, N1, etc): ..........

2. Fordonets märkes-eller handelsnamn: ..........

3. Fordonstyp: .......... Motortyp: ..........

4. Tillverkarens namn och adress: ..........

..........

5. Namn och adress för tillverkarens ombud (om sådant finns): ..........

..........

6. Motorns slagvolym (i cm³) ..........

7. Fordonets vikt i körklart skick: ..........

7.1 Fordonets referensvikt: ..........

8. Fordonets tekniskt tillåtna totalvikt: ..........

9. Växellåda: ..........

9.1 Manuell eller automatisk(1) (2) ..........

9.2 Antal växlar: ..........

9.3 Utväxlingsförhållanden(1): Första växeln N/V: ..........

Andra växeln N/V: ..........

Tredje växeln N/V: ..........

Fjärde växeln N/V: ..........

Femte växeln N/V: ..........

Slutväxelns utväxling: ..........

Däck: dimension: ..........

dynamisk rullningsomkrets: ..........

Drivning: fram, bak, 4 × 4(1) ..........

9.4 Kontroll av prestanda enligt punkt 3.1.6 i bilaga 3 till detta direktiv: ..........

..........

10. Datum dåfordonet inlämnades för godkännande: ..........

11. Teknisk tjänst med ansvar för provet: ..........

..........

12. Datum för den tekniska tjänstens provrapport: ..........

13. Nummer påden tekniska tjänstens provrapport: ..........

14. EEG-godkännande beviljat/vägrat(1)

15. Resultat av typgodkännandeprov utförda i enlighet med bilaga 3/3A(1):

Ekvivalent tröghetsmassa: .......... kg

Upptagen effekt Pa: .......... kW vid 50 km/tim

Inställningsmetod: ..........

15.1 Typ 1-prov utfört i enlighet med bilaga 3:

CO: .......... g/prov

HC: .......... g/prov

NOx: .......... g/prov

15.2 Typ 1-prov utfört i enlighet med bilaga 3A:

CO: .......... g/km

HC: .......... g/km

NOx: .......... g/km

15.3 Typ 2-prov:

CO: .......... volymprocent

vid tomgång: .......... r/min

15.4 Typ 3-prov:

..........

16. Använt system för gasprovtagning:

16.1 PDP/CVS(1)

16.2 CFV/CVS(1)

16.3 CFO/CVS(1)

17. Ort: ..........

18. Datum: ..........

19. Underskrift: ..........

20. Följande dokument försedda med ovan angivna EEG-typgodkännandenummer bifogas denna bilaga:

- En kopia av bilaga 2 till detta direktiv, vederbörligen ifylld och åtföljd av de ritningar och diagram till vilka hänvisningar sker.

- Ett fotografi av motor och motorrum.

- .......... >Slut Grafik>

"

(1) Likvärdiga ISO-metoder kommer att användas när de ges ut i fråga om alla de egenskaper som anges ovan.

(2) De värden som anges i specifikationen är `verkliga värden`. Vid fastställande av gränsvärdena har villkoren enligt ASTM D 3244 Defining a basis for petroleum produce quality disputes tillämpats och när ett maximivärde fastställts har en minsta skillnad av 2R över noll beaktats. När ett maximi-och ett minimivärde fastställts är den minsta skillnaden 4R (R = reproducerbarhet). Trots denna åtgärd, som är nödvändig av statistiska skäl, bör bränsletillverkaren eftersträva ett nollvärde när det föreskrivna maximivärdet är 2R och medelvärdet i de fall maximi-och minimigränser anges. Om det är nödvändigt att klarlägga huruvida ett bränsle uppfyller kraven i specifikationen skall villkoren i ASTM D 3244 tillämpas.

(3) Om det är nödvändigt att beräkna den termiska verkningsgraden hos en motor eller ett fordon kan energiinnehållet i bränslet beräknas enligt följande:

Specifik energi (värmevärde) (netto) MJ/kg = (46,423 -8,792 d²+ 3,170 d) (1 -(x + y + s)) + 9,420 s -2,499 x,

där

d = densitet vid 15°,

x = massandel vatten (%/100),

y = massandel aska (%/100),

s = massandel svavel (%/100).

(4) Stryk det ej tillämpliga.

(5) För fordon med automatisk växellåda skall alla tillämpliga uppgifter anges.

(6) För fordon med automatisk växellåda skall alla tillämpliga uppgifter anges.

(7) Stryk det ej tillämpliga.