Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/181/EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 84/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 26/03/1988 s. 0071 - 0074

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0070

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 8 s. 0070RÅDETS DIREKTIV av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 84/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare (88/181/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Bestämmelser om begränsning av buller vid den plats där operatören befinner sig och metoder för att mäta luftburet buller skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna vilket utgör ett handelshinder för gräsklippare. Sådana bestämmelser bör därför harmoniseras.

Rådets direktiv 79/113/EEG av den 19 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning(4), senast ändrat genom direktiv 85/405/EEG(5), fastställde särskilt den metod som skall användas för att bestämma nivån på det luftburna buller från en gräsklippare som operatören utsätts för.

Vid ett rådsmöte den 18 och 19 december 1978 förklarade miljöministrarna att tekniska procedurer för att mäta luftburet buller vid den plats där operatören befinner sig måste innefattas i bilagorna till direktiven för respektive typ av utrustning.

Det är lämpligt att sammanföra samtliga tekniska bestämmelser för att fastställa ljudutsläpp från gräsklippare i ett direktiv.

För att beakta dessa olika krav bör rådets direktiv 84/538/EEG(6) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Direktiv 84/538/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Syftet med detta direktiv är att begränsa den tillåtna ljudeffektnivån av luftburet buller som avges i gräsklippares omgivning och att begränsa den tillåtna ljudtrycksnivån från buller som gräsklippare med en klippbredd som överstiger 120 cm avger vid den plats där operatören befinner sig. Detta skall åstadkommas genom att ange högsta tillåtna värden samt mätmetoder för dessa nivåer."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att gräsklippare enligt definitionen i artikel 1 inte får släppas ut på marknaden om

- den uppmätta ljudeffektnivån i enlighet med de förhållanden som anges i bilaga 1 överstiger den tillåtna nivån för den klippbredd för respektive gräsklippare som anges i följande tabell:

>Plats för tabell>

- ljudtrycksnivån på luftburet buller i dB(A) uppmätt där operatören befinner sig i enlighet med de förhållanden som anges i bilaga 1a överstiger 90 dB(A). Detta gäller gräsklippare med en klippbredd som överstiger 120 cm."

3. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Innan gräsklippare släpps ut på marknaden skall de på ett väl synligt och outplånligt sätt, antingen direkt på gräsklipparen eller på en permanent fastsatt plåt (t. ex. en fastnitad eller fasttejpad plåt) vara märkta med namnet på tillverkaren, typ av gräsklippare och av tillverkaren garanterad maximal ljudeffektnivå uttryckt i dB(A)/pW. På gräsklippare med en klippbredd som överstiger 120 cm skall dessutom anges av tillverkaren garanterad ljudtrycksnivå vid den plats där operatören befinner sig, uttryckt i dB(A)/20 ìPa.

Den senare informationen skall inte krävas för eldrivna gräsklippare med en klippbredd som understiger 30 cm och som genom sin konstruktion inte är bullrande.

Mallarna till denna information finns i bilaga 3."

4. En ny bilaga 1a, vars text återfinns i bilaga 1 till detta direktiv, skall införas.

5. Bilaga 3 skall kompletteras med det märke som återfinns i bilaga 2 till detta direktiv.

6. För gräsklippare med krav på mätning av ljudtrycksnivå, kompletteras bilaga 2 med följande text som skall läggas till efter "Garanterad ljudeffektsnivå......... dB(A)":

"Garanterad ljudtrycksnivå.............................. dB(A)".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1991 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 20, 27.1.1987, s. 2.

(2) EGT nr C 281, 19.10.1987, s. 176 och beslut av den 9 mars 1988.

(3) EGT nr C 180, 8.7.1987, s. 11.

(4) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 15.

(5) EGT nr L 233, 30.8.1985, s. 9.

(6) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 171.

BILAGA 1

"BILAGA 1a

Metod för mätning av luftburet buller från gräsklippare vid den plats där operatören befinner sig

Denna mätmetod gäller gräsklippare med en klippbredd överstigande 120 cm och som har en sits fastsatt på lämpligt sätt på gräsklipparens hölje.

Detta tekniska förfarande uppfyller kraven i bilaga 2 till direktiv 79/113/EEG, ändrat genom direktiv 81/1051/EEG(1). Bestämmelserna i sistnämnda bilaga gäller gräsklippare, dock med följande ändringar och tillägg:

>Plats för tabell>

(1) EGT nr L 376, 30.12.1981, s. 49."

BILAGA 2

MALL FÖR MÄRKE SOM ANGER LJUDTRYCKSNIVÅN DÄR OPERATÖREN BEFINNER SIG

>Hänvisning till >