Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0491.pdf

31989L0491

Kommissionens direktiv 89/491/EEG av den 17 juli 1989 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG och 80/1269/EEG om motorfordonEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 15/08/1989 s. 0043 - 0049

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0090

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0090KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 17 juli 1989 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG, 70/220/EEG, 72/245/EEG, 72/306/EEG, 80/1268/EEG och 80/1269/EEG om motorfordon (89/491/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon(1), senast ändrat genom direktiv 87/354/EEG(2), och särskilt artikel 3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföroreningar genom avgaser från motorfordon(3), senast ändrat genom direktiv 88/436/EEG(4), och särskilt artikel 5 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/245/EEG av den 20 juni 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon(5), och särskilt artikel 4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselbränsle som används i fordon(6), och särskilt artikel 4 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordons bränsleförbrukning(7), och särskilt artikel 3 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 80/1269/EEG av den 16 december 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon(8), senast ändrat genom direktiv 88/195/EEG(9), och särskilt artikel 3 i detta, och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 88/76/EEG(10) om ändring av direktiv 70/220/EEG införs krav för användningen av blyfri bensin. Anpassningen av befintliga motorer till denna bensintyp kräver i många fall tekniska ändringar som har betydelse för överensstämmelsen med ovannämnda direktiv. Det verkar lämpligt att underlätta den administrativa handläggningen av de därav följande ändringarna för typgodkännandet av berörda fordon för att främja ett snabbt ökat bruk av blyfri bensin. Det tycks också vara nödvändigt att mer exakt utforma kraven i direktiv 88/76/EEG för att hindra att fordon som är försedda med anordningar för styrning av utsläpp som kan påverkas negativt av blyad bensin tankas med sådan bensin. Det verkar likaledes lämpligt att införa det nya referensbränslet för dieselmotorer som anges i detta direktiv i direktiv 72/306/EEG om rökutsläpp från sådana motorer. Det är tillrådligt att vid detta tillfälle samordna de tekniska bestämmelserna i direktiv 80/1269/EEG om motoreffekt med bestämmelserna i motsvarande reglemente från Ekonomiska kommissionen för Europa.

Det är önskvärt att de ändringar som finns i det föreliggande direktivet införs så snart som möjligt i berörd nationell lagstiftning eftersom de är särskilt nödvändiga under den övergångsperiod då både fordon som utformats för användning av blyad bensin och fordon som kräver blyfri bensin kommer att vara i bruk.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiv om motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nedanstående direktiv ändras enligt bilagorna till detta direktiv:

- Direktiv 70/157/EEG ändras enligt bilaga 1.

- Direktiv 70/220/EEG ändras enligt bilaga 2.

- Direktiv 72/245/EEG ändras enligt bilaga 3.

- Direktiv 72/306/EEG ändras enligt bilaga 4.

- Direktiv 80/1268/EEG ändras enligt bilaga 5.

- Direktiv 80/1269/EEG ändras enligt bilaga 6.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1990. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 1989.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 16.

(2) EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43.

(3) EGT nr L 76, 6.4.1970, s. 1.

(4) EGT nr L 214, 6.8.1988, s. 1.

(5) EGT nr L 152, 6.7.1972, s. 15.

(6) EGT nr L 190, 20.8.1972, s. 1.

(7) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 36.

(8) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 46.

(9) EGT nr L 92, 9.4.1988, s. 50.

(10) EGT nr L 36, 9.2.1988, s. 1.

BILAGA 1

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 70/157/EEG

En punkt 6 skall läggas till enligt följande:

"6. UTVIDGNING AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

6.1. Fordonstyper som modifierats för körning på blyfri bensin

6.1.1. Godkännandet av en fordonstyp som modifierats och/eller justerats enbart för att kunna köras på blyfri bensin enligt direktiv 85/210/EEG skall utvidgas när tillverkaren, på ett sätt som godkänns av den myndighet som utfärdar typgodkännanden, intygar att ljudnivån hos den modifierade fordonstypen inte överstiger de gränsvärden som anges i 5.2.2.1.

6.2. Fordonstyper som modifierats av andra skäl

6.2.1. Godkännandet av en fordonstyp kan utvidgas till att också omfatta fordonstyper som avviker i fråga om de egenskaper som anges i bilaga 3 om den myndighet som utfärdar typgodkännanden anser att modifieringarna sannolikt inte har någon avgörande negativ inverkan på fordonets ljudnivå."

BILAGA 2

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 70/220/EEG

1. Följande text skall införas i början av 2.2:

"2.2. Med "referensmassa" avses fordonets vikt i körklart skick minskad med förarens enhetsvikt på 75 kg och ökad med en enhetsvikt på 100 kg."

2. Punkt 3.2.4 skall ersättas med följande:

"3.2.4. för fordon med tändstiftsmotorer, en uppgift om huruvida 5.1.2.1 (begränsad öppning) eller 5.1.2.2 (märkning) gäller och, i det sistnämnda fallet, en beskrivning av märkningen."

3. Punkterna 5.1.2.1 och 5.1.2.2 skall läggas till enligt följande:

"5.1.2.1. Med beaktande av 5.1.2.2 skall bränsletankens påfyllningsöppning vara utformad så att den hindrar att tanken fylls från ett bensinpumpsmunstycke med en ytterdiameter på 23,6 mm eller mer.

5.1.2.2. 5.1.2.1 gäller inte för fordon som uppfyller båda de följande villkoren:

5.1.2.2.1. Att fordonet är konstruerat och uppbyggt så att ingen anordning som konstruerats för styrning av utsläppet av gasföroreningar blir negativt påverkad av blyad bensin.

5.1.2.2.2. Att fordonet är tydligt läsbart och outplånligt märkt med symbolen för blyfri bensin (4.26) enligt ISO 2575-1982(1) på en plats som är direkt synlig för en person som skall fylla bränsletanken. Ytterligare märkning medges.

(1) Visas som figur 22 i bilaga 2 till direktiv 78/316/EEG.

"

BILAGA 3

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 72/245/EEG

En punkt 8 skall läggas till enligt följande:

"8. UTVIDGNING AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

8.1. Fordonstyper som modifierats för körning på blyfri bensin

8.1.1. Godkännandet av en fordonstyp som modifierats och/eller justerats enbart för att kunna köras på blyfri bensin enligt direktiv 85/210/EEG skall utvidgas när tillverkaren, på ett sätt som godkänns av den myndighet som utfärdar typgodkännanden, intygar att dämpningen av radiostörningar för den modifierade fordonstypen fortfarande ligger inom de gränser som anges för överensstämmelse med den godkända typen enligt 9 i denna bilaga.

8.2. Fordonstyper som modifierats av andra skäl

8.2.1. Godkännandet av en fordonstyp kan utvidgas till att också omfatta fordonstyper som avviker i fråga om de egenskaper som anges i 2.2 i denna bilaga om den myndighet som utfärdar typgodkännanden anser att modifieringen sannolikt inte har någon avgörande negativ inverkan på dämpningen av radiostörningar från fordonet."

BILAGA 4

ÄNDRINGAR I BILAGA 5 TILL DIREKTIV 72/306/EEG

Bilaga 5 skall ersättas med följande:

>Plats för tabell>

"

(1) Motsvarande ISO-metoder skall antas när de kan användas för alla egenskaper som anges ovan.

(2) Angivna värden är "verkliga värden". Vid fastställandet av gränsvärdena har villkoren i ASTM D 3244 "Definition av underlag för bestämning av oljeprodukters kvalitet" tillämpats och vid fastställandet av maximivärden har en minimiskillnad på 2R över noll beaktats. Vid fastställandet av maximi- och minimivärden är minimiskillnaden 4R (R = reproducerbarhet).

Trots detta mått, som behövs av statistiska skäl, skall bränsletillverkaren ändå sikta på ett nollvärde när det fastställda maximivärdet är 2R och på ett medelvärde när det gäller maximi- och minimigränsvärdena. Om det blir nödvändigt att klargöra huruvida ett bränsle uppfyller kraven i specifikationen skall villkoren i ASTM D 3244 tillämpas.

(3) Om den termiska verkningsgraden för en motor eller ett fordon måste beräknas, kan bränslets kalorivärde beräknas enligt följande:

Specifikt energiinneháll (kalorivärde) (netto) MJ/kg =

(46,423 - 8,792d2 + 3,170d) (1 - (x + y + s)) + 9,420s - 2,499x

där d = densiteten vid 15 °C

x = viktandelen vatten (%/100),

y = viktandelen aska (%/100),

s = viktandelen svavel (%/100).

BILAGA 5

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 80/1268/EEG

1. Punkt 3.1.1 skall ändras enligt följande:

Ta bort "senast ändrat genom direktiv 78/665/EEG".

2. En punkt 7 skall läggas till enligt följande:

"7. UTVIDGNING AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

7.1. Fordon som modifierats för körning på blyfri bensin

7.1.1. Om den myndighet som utfärdar typgodkännanden lämnar sitt godkännande skall godkännandet av en fordonstyp som modifierats och/eller justerats enbart för att kunna köras på blyfri bensin enligt direktiv 85/210/EEG utvidgas under följande alternativa villkor:

7.1.1.1. Tillverkaren skall intyga att bränsleförbrukningen för varje provningsvillkor inte med mer än 5 % överstiger det värde som erhölls för det ursprungliga, omodifierade, typgodkända fordonet. I detta fall skall utvidgningen bekräfta värdena för det ursprungliga typgodkännandet.

7.1.1.2. Tillverkaren skall ange ett nytt bränsleförbrukningsvärde för något av de tre provningsvillkoren, vilket med mer än 5 % överstiger det värde som erhållits för det ursprungliga, omodifierade, typgodkända fordonet. I detta fall skall utvidgningen ange de nya värden som gäller för den modifierade fordonstypen.

7.2. Fordonstyper som modifierats av andra skäl

7.2.1. Godkännandet av en fordonstyp kan utvidgas till att också omfatta fordonstyper som avviker i fråga om de egenskaper som anges i bilaga 2 om den myndighet som utfärdar typgodkännanden anser att modifieringarna sannolikt inte har någon avgörande negativ inverkan på fordonets bränsleförbrukning."

BILAGA 6

ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 80/1269/EEG

Punkt 8 skall ersättas med följande:

"8. UTVIDGNING AV EEG-TYPGODKÄNNANDE

8.1. Fordon som modifierats för körning på blyfri bensin

8.1.1. Om den myndighet som utfärdar typgodkännanden lämnar sitt godkännande skall godkännandet av en fordonstyp som modifierats och/eller justerats enbart för att kunna köras på blyfri bensin enligt direktiv 85/210/EEG utvidgas under följande alternativa villkor:

8.1.1.1. Tillverkaren skall intyga att motoreffekten för den modifierade fordonstypen fortfarande ligger inom de gränser för överensstämmelse med den godkända typen enligt 9.2 som erhållits för det ursprungliga, omodifierade, typgodkända fordonet. I detta fall skall utvidgningen bekräfta effektvärdena för det ursprungliga typgodkännandet.

8.1.1.2. Tillverkaren skall ange en ny motoreffekt som är mindre än den som erhållits för det ursprungliga, omodifierade, typgodkända fordonet. I detta fall skall utvidgningen ange de nya värden som gäller för den modifierade fordonstypen.

8.2. Fordonstyper som modifierats av andra skäl

Varje annan modifiering av motorn med avseende på egenskaperna i tillägg 1 eller tillägg 2 till denna bilaga skall rapporteras till den behöriga myndigheten. Denna myndighet kan sedan antingen

8.2.1. anse att aktuella modifieringar sannolikt inte får någon avgörande inverkan på motoreffekten, eller

8.2.2. begära ytterligare bestämning av motoreffekten genom provningar som bedöms nödvändiga."

Punkt 9 skall ersättas med följande:

"9. TOLERANSER FÖR MÄTNING AV NETTOEFFEKT

9.1. Den nettoeffekt som tillverkaren anger för motortypen skall accepteras om den inte avviker med mer än ± 2% i fråga om den högsta effekten och med mer än ± 4% i fråga om övriga mätpunkter på kurvan från de värden som uppmätts av den tekniska tjänsten på den motor som överlämnats för provning, med en tolerans på ± 1,5 % för motorvarvtalet.

9.2. Under provningarna för kontroll av överensstämmelse med den godkända typen skall effekten mätas vid två motorvarvtal, S 1 och S 2, som motsvarar de mätpunkter för högsta effekt respektive högsta vridmoment som godtagits för typgodkännande. Vid dessa båda motorvarvtal, för vilka en tolerans på + 5% medges, får den nettoeffekt som mäts vid minst en punkt inom områdena S 1 ± 5% och S 2 ± 5% avvika med högst ± 5% från godkännandevärdet."