Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989L0618.pdf

31989L0618

Rådets direktiv 89/618/Euratom av den 27 november 1989 om information till allmänheten om hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler i händelse av en nödsituation som medför risk för strålningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 357 , 07/12/1989 s. 0031 - 0034

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0137

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0137RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1989 om information till allmänheten om hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning (89/618/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, som har inlämnats efter samråd med en grupp som Vetenskapliga och tekniska kommittén har utvalt bland medlemsstaternas vetenskapsmän, enligt samma artikel,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Artikel 2 b i fördraget fastställer att gemenskapen skall upprätta enhetliga säkerhetsnormer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd.

Den 2 februari 1959 antog rådet direktiv om fastställande av de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning(3), senast ändrade genom direktiven 80/836/Euratom(4) och 84/467/Euratom(5).

Enligt artikel 24 i direktiv 80/836/Euratom måste alla medlemsstater säkerställa att arbetstagare som utsätts för strålning får adekvat information om strålskydd.

Enligt artikel 45.4 i direktiv 80/836/Euratom måste varje medlemsstat, om en olycka skulle inträffa, bestämma åtgärdsnivåer, åtgärder som de behöriga myndigheterna skall vidta och de resurser vad avser personal och utrustning som behövs för att möjliggöra att åtgärder kan vidtas för att skydda och bevara befolkningens hälsa.

På gemenskapsnivå bör allmänheten få tillgång till mer information än vad som anges i artikel 6.2 i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(6) och artikel 8.1 i rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter(7), ändrade genom direktiv 88/610/EEG(8).

Alla medlemsstater har undertecknat IAEA:s konvention om tidig information vid en kärnenergiolycka.

Enligt rådets beslut 87/600/Euratom av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning(9), skall alla medlemsstater som antingen på grund av att onormalt höga radioaktivitetsnivåer har uppmätts i miljön, eller efter en olycka som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen beslutar om åtgärder som skall vidtas i en nödsituation i syfte att skydda befolkningen, meddela kommissionen och de medlemsstater som berörs eller troligen kommer att beröras vilka skyddsåtgärder och åtgärder för att informera befolkningen som har vidtagits eller planerats.

En del medlemsstater har redan slutit bilaterala avtal om information, samordning och ömsesidigt bistånd i händelse av en kärnkraftsolycka.

I händelse av en olycka i en medlemsstats kärnkraftsanläggning bör den befolkning som berörs anmodas att förhålla sig på ett sådant sätt att den bidrar till att öka effektiviteten hos de åtgärder som har vidtagits eller planerats i en nödsituation.

De befolkningsgrupper som troligen kommer att beröras av en nödsituation som medför risk för strålning bör därför i förväg på ett lämpligt sätt ges fortlöpande information om de hälsoskyddsåtgärder som planeras vad avser dem och de åtgärder de bör vidta om en sådan nödsituation skulle uppstå. För detta ändamål bör vissa gemensamma principer och särskilda bestämmelser för att informera sådana befolkningsgrupper utarbetas på gemenskapsnivå.

Dessutom bör gemensamma principer och särskilda bestämmelser utarbetas för information till de befolkningsgrupper som faktiskt berörs av en verklig nödsituation som medför risk för strålning.

I de upplysningar som lämnas skall hänsyn även tas till de befolkningsgrupper som är bosatta i gränsområden.

Dessutom bör en effektivisering eftersträvas av de åtgärder och tillvägagångssätt för information till allmänheten som redan används på nationell nivå i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I Mål och definitioner

Artikel 1

Detta direktiv syftar till att på gemenskapsnivå definiera gemensamma mål vad avser åtgärder och tillvägagångssätt för att informera allmänheten i syfte att förbättra det praktiska hälsoskyddet i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

Artikel 2

Vid tillämpningen av detta direktiv avses med en nödsituation som medför risk för strålning

1. en situation som följer efter

a) en olycka vid en anläggning eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i punkt 2, som sker inom en medlemsstats territorium och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, eller

b) att onormala radioaktivitetsnivåer som kan vara skadliga för befolkningens hälsa har påvisats inom eller utanför medlemsstatens territorium, eller

c) andra olyckor än de som har fastställts i a, där anläggningar eller sådana verksamheter som avses i punkt 2 är inblandade och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, eller

d) andra olyckor vilka medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen.

2. en situation som förorsakas av de anläggningar eller verksamheter som omnämns i punkt 1 a och c, vilka kan vara

a) alla kärnreaktorer, oavsett lokalisering,

b) alla andra anläggningar i kärnbränslecykeln,

c) alla anläggningar för hantering av radioaktivt avfall,

d) transport och lagring av kärnbränsle eller radioaktivt avfall,

e) tillverkning, användning, lagring, deponering och transport av radioisotoper för användning inom jordbruk, industri, medicin och därmed förbunden vetenskap och forskning, och

f) användning av radioisotoper för kraftgenerering i rymdfarkoster.

Artikel 3

Vid tillämpningen av detta direktiv skall termerna "betydande utsläpp av radioaktiva ämnen" och "onormala radioaktivitetsnivåer som kan vara till skada för befolkningens hälsa" avse situationer som troligen kan ha till följd att enskilda personer ur befolkningen utsätts för doser som överstiger de dosgränser som föreskrivs enligt de direktiv som fastställer gemenskapens grundläggande säkerhetsnormer för strålskydd(10).

Artikel 4

Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande termer ha den innebörd som här anges:

a) befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning:

en befolkningsgrupp för vilken medlemsstaterna har utarbetat planer för motåtgärder i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning,

b) befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning:

en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår.

AVDELNING II Information i förväg

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning ges information om de hälsoskyddsåtgärder och förhållningsregler som tillämpas i dess fall i händelse av en sådan nödsituation.

2. Den information som ges skall åtminstone omfatta de uppgifter som anges i bilaga 1.

3. Denna information skall utan anmodan ges till den befolkning som avses i punkt 1.

4. Medlemsstaterna skall uppdatera och lämna ut informationen med jämna mellanrum och närhelst betydande ändringar görs i den ordning informationen beskriver. Denna information skall alltid vara tillgänglig för allmänheten.

AVDELNING III Information i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

Artikel 6

1. Så fort en nödsituation som medför risk för strålning uppstår skall medlemsstaterna ansvara för att den befolkning som faktiskt berörs omedelbart underrättas om fakta vad avser olyckan och de förhållningsregler som tillämpas för befolkningen, samt med hänsyn till vad som är lämpligt i det enskilda fallet om de hälsoskyddsåtgärder som är tillämpliga.

2. Den information som tillhandahålls skall omfatta de uppgifter i bilaga 2 som är relevanta för den typen av nödsituation.

AVDELNING IV Information till de personer som i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning kan komma att delta i räddningsaktioner

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla som inte tillhör personalen på de anläggningar eller är anställda inom de verksamheter som definieras i artikel 2.2, men som kan komma att delta i räddningsaktioner i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, ges adekvat och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid ett sådant tillfälle; denna information skall ta hänsyn till alla olika nödsituationer som kan tänkas uppstå.

2. Så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår, skall denna information kompletteras på lämpligt sätt, med hänsyn till särskilda omständigheter.

AVDELNING V Genomförande

Artikel 8

Den information som avses i artiklarna 5, 6 och 7 skall även omfatta de myndigheter som är ansvariga för att genomföra de åtgärder som avses i artiklarna.

Artikel 9

Förfaranden för utlämnande av den information som avses i artiklarna 5, 6 och 7 och mottagarna (fysiska och juridiska personer) skall bestämmas av varje enskild medlemsstat.

Artikel 10

1. Om kommissionen så begär skall den få ta del av den information som avses i artikel 5; detta påverkar inte medlemsstaternas rätt att ge andra stater samma information.

2. Den information som en medlemsstat lämnar ut i enlighet med artikel 6 skall meddelas kommissionen och de medlemsstater som berörs eller troligen kommer att beröras.

3. I fråga om den information som avses i artikel 7, skall de uppgifter som är relevanta för den nödsituation som medför risk för strålning meddelas kommissionen, om den så begär, så snart och i så stor utsträckning som är möjligt.

AVDELNING VI Slutbestämmelser

Artikel 11

Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas rätt att tillämpa eller besluta om åtgärder för att tillhandahålla mer information än vad som följer av bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att följa detta direktiv senast 24 månader efter dess antagande. De skall omgående informera kommissionen om detta samt om eventuella senare ändringar av dessa åtgärder.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

(1) EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 403.

(2) EGT nr C 337, 31.12.1988, s. 67.

(3) EGT nr 11, 20.2.1959, s. 221/59.

(4) EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.

(6) EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40.

(7) EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1.

(8) EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 14.

(9) EGT nr L 371, 30.12.1987, s. 76.

(10) Se särskilt artikel 12 i direktiv 80/836/Euratom.

BILAGA 1

Information i förväg enligt artikel 5

1. Grundläggande fakta om radioaktivitet och dennas påverkan på människor och miljö.

2. De olika typer av nödsituationer som medför risk för strålning som har beaktats och dessas följder för befolkningen och miljön.

3. Åtgärder som skall vidtas i nödsituationer i syfte att alarmera, skydda och bistå befolkningen i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

4. Adekvat information om hur befolkningen bör förhålla sig i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

BILAGA 2

Information i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning enligt artikel 6

1. På grundval av de planer för motåtgärder som på förhand har utarbetats i medlemsstaterna skall den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning snabbt och regelbundet få:

a) information om den typ av nödsituation som har uppstått, och om så är möjligt, dess karaktäristika (t. ex. dess ursprung, omfattning och troliga förlopp).

b) anvisningar om hur man bör skydda sig som, beroende på typ av nödsituation, kan

- omfatta följande: restriktioner vad avser konsumtion av vissa livsmedel som kan tänkas vara kontaminerade, enkla regler i fråga om hygien och dekontamination, rekommendationer att stanna inomhus, distribution och användning av ämnen med skyddsverkan, åtgärder i fråga om evakuering,

- åtföljas, om så är nödvändigt, av särskilda varningar för vissa befolkningsgrupper,

c) tillkännagivanden som innehåller rekommendationer om samarbete, med instruktioner eller framställningar från de behöriga myndigheterna

2. Om nödsituationen föregås av ett förvarningsskede, skall den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning få information och anvisningar redan under det skedet, såsom t. ex.

- en uppmaning till den befolkning som berörs att lyssna på radio eller TV,

- förberedande anvisningar till institutioner som har ett särskilt ansvar för befolkningen,

- rekommendationer för särskilt berörda yrkesgrupper.

3. Informationen och anvisningarna skall, om tiden tillåter det, kompletteras med en påminnelse om grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och miljö.