Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990L0656.pdf

31990L0656

Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser för Tyskland med avseende på vissa gemenskapsbestämmelser på miljöskyddsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 353 , 17/12/1990 s. 0059 - 0064

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0019

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0019RÅDETS DIREKTIV av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser för Tyskland med avseende på vissa gemenskapsbestämmelser på miljöskyddsområdet (90/656/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Europeiska ekonomiska gemenskapen har antagit ett antal bestämmelser om miljöskydd.

Från och med tidpunkten för Tysklands återförenande kommer gemenskapsrätten att vara fullt tillämplig på före detta Tyska demokratiska republikens territorium.

Det är emellertid nödvändigt att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som råder på detta territorium vad beträffar miljösituationen.

Det är därför nödvändigt att ge Tyskland möjlighet att fastställa en särskild tidsfrist inom vilken vissa bestämmelser som gäller på detta territorium måste börja tillämpas i enlighet med gemenskapsrätten.

De undantag som görs i samband med detta måste vara tillfälliga och orsaka minsta möjliga störning i den gemensamma marknadens funktion, särskilt med hänsyn till konkurrensvillkoren. Dessa undantag gäller inte nya anläggningar.

Miljötillståndet inom före detta Tyska demokratiska republikens territorium kräver en omfattande förbättring för att kvalitetsnormer, gränsvärden och andra miljöskyddskrav som fastställs i gemenskapens lagstiftning skall uppfyllas.

Den tid som behövs för anpassningen beror dels på den nuvarande situationen inom detta territorium, dels på vilka åtgärder som behövs för att uppfylla gemenskapens krav. Enhetliga tidsfrister kan därför inte fastställas.

De åtgärder som skall vidtas på de olika områden som omfattas av detta direktiv kräver ofta inte enbart produktionsförändringar, utan även uppförande av nya anläggningar. Dessa åtgärder förutsätter att det finns en lämplig administrativ struktur och att mätnings- och kontrollsystem införs. Följaktligen måste man räkna med en period på åtskilliga år för att skapa förhållanden som överensstämmer med gemenskapsrätten på miljöområdet.

Informationen om gällande bestämmelser och om miljösituationen inom före detta Tyska demokratiska republikens territorium är otillräcklig som underlag för att slutgiltigt fastställa anpassningens art eller undantagens omfattning. För att göra det möjligt att ta hänsyn till förändringar i situationen måste ett förenklat förfarande fastställas i enlighet med artikel 145 tredje strecksatsen i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Kvaliteten på ytvatten

1. Med avvikelse från direktiv 75/440/EEG(4) och direktiv 79/869/EEG(5) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att de kvalitetsnormer för ytvatten samt de mätmetoder och provtagnings- och analysfrekvenser som fastställs i dessa direktiv skall uppfyllas senast den 31 december 1995.

2. Förbundsrepubliken Tyskland skall senast den 31 december 1992 till kommissionen överlämna en förbättringsplan som beskriver hur målen i de direktiv som avses i punkt 1 skall uppnås inom de föreskrivna tidsfristerna.

Artikel 2 Kvaliteten på badvatten

Med avvikelse från direktiv 76/160/EEG(6) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att de förpliktelser som följer av det direktivet skall uppfyllas senast den 31 december 1993.

Artikel 3 Utsläpp av farliga ämnen

1. Med avvikelse från direktiv 76/464/EEG(7), 82/176/EEG(8), 83/513/EEG(9), 84/156/EEG(10), 84/491/EEG(11), 86/280/EEG(12) och 88/347/EEG(13) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium senast från och med den 31 december 1992 börja tillämpa de bestämmelser som fastställs i ovannämnda direktiv på industrianläggningar som vid tidpunkten för Tysklands återförenande är belägna på detta territorium.

2. Om en befintlig anläggnings hanteringskapacitet ökas avsevärt, skall denna betraktas som en ny anläggning enligt artikel 2 g i direktiv 86/280/EEG.

3. Vad beträffar direktiv 86/280/EEG, skall punkterna 1 och 2 ovan endast gälla ämnen enligt listan i bilaga 2 till det direktivet.

4. De särskilda program som avses i artikel 4 i direktiv 84/156/EEG och artikel 5 i direktiv 86/280/EEG skall fastställas och tillämpas senast den 31 december 1992.

Artikel 4 Kvaliteten på vatten för fiskodling

Med avvikelse från direktiv 78/659/EEG(14) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att förpliktelserna enligt ovannämnda direktiv skall uppfyllas senast från och med den 31 december 1992.

Artikel 5 Vilda fåglar

Med avvikelse från direktiv 79/409/EEG(15) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium vidta de skyddsåtgärder som följer av förpliktelserna i artiklarna 3 och 4 i ovannämnda direktiv senast den 31 december 1992.

Inom sex månader efter dagen för Tysklands återförenande skall Förbundsrepubliken Tyskland fastställa vilka områden som föreslås för klassificering som särskilda skyddsområden.

I avvaktan på att skyddsåtgärderna enligt artiklarna 3 och 4 i ovannämnda direktiv träder i kraft, skall Förbundsrepubliken Tyskland se till att möjligheten att bevara dessa områden inte påverkas genom ingripanden från offentliga myndigheter.

Artikel 6 Skydd av grundvatten mot förorening

1. Med avvikelse från direktiv 80/68/EEG(16) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att de förpliktelser som följer av ovannämnda direktiv om utsläpp av ämnen på listorna 1 och 2, i deras lydelse vid tidpunkten för Tysklands återförenande, skall uppfyllas senast den 31 december 1995.

2. De tillståndsförteckningar som avses i artikel 15 i direktiv 80/68/EEG skall utarbetas snarast möjligt och i varje fall senast före utgången av den tidsfrist som fastställs i punkt 1 ovan.

3. Förbundsrepubliken Tyskland skall senast den 31 december 1992 till kommissionen överlämna ett program för sanering av grundvatten som avses i denna artikel vilket anger de åtgärder som behövs för att förhindra tillförsel till sådant vatten av ämnen på lista 1 och begränsa tillförsel av ämnen på lista 2 enligt direktiv 80/68/EEG.

Artikel 7 Kvaliteten på vatten avsett som dricksvatten

1. Med avvikelse från direktiv 80/778/EEG(17) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att de förpliktelser som följer av ovannämnda direktiv skall uppfyllas senast den 31 december 1995. Förbundsrepubliken Tyskland skall emellertid sträva efter att uppnå detta mål redan från och med den 31 december 1991. Om kvalitetsnormerna i direktiv 80/778/EEG inte har uppnåtts vid denna tidpunkt, skall Förbundsrepubliken Tyskland omedelbart till kommissionen överlämna alla nödvändiga uppgifter tillsammans med en förbättringsplan som anger hur överensstämmelse med normerna i det direktivet kan säkras senast den 31 december 1995.

Artikel 8 Luftkvalitetsvärden med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar

1. Med avvikelse från direktiv 80/779/EEG(18) får Förbundsrepubliken Tyskland i fråga om det direktivet med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium fastställa att

- de förpliktelser som avses i artikel 3.1 skall uppfyllas senast den 31 december 1991,

- de förpliktelser som avses i artikel 3.2 och för vilka tidsfristen går ut den 1 oktober 1982 respektive den 1 april 1986 skall uppfyllas senast den 31 december 1991 och den 31 december 1995.

Artikel 9 Risker för storolyckor

1. Med avvikelse från direktiv 82/501/EEG(19) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att de förpliktelser som följer av ovannämnda direktiv, vad beträffar den industriella verksamhet som pågår i detta område vid tidpunkten för Tysklands återförenande, skall uppfyllas senast den 1 juli 1992.

2. Vad beträffar den industriella verksamhet som avses i punkt 1 får Förbundsrepubliken Tyskland föreskriva att den tilläggsförsäkran som avses i artikel 9.4 i direktiv 82/501/EEG och i artikel 2.2 i direktiv 87/216/EEG(20) skall överlämnas till den behöriga myndigheten senast den 1 juli 1994.

Artikel 10 Bly i luften

Med avvikelse från direktiv 82/884/EEG(21) får Förbundsrepubliken Tyskland i fråga om ovannämnda direktiv med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att

- förpliktelsen i artikel 3.1 skall uppfyllas senast den 31 december 1991,

- förpliktelsen att underrätta kommissionen i artikel 3.2 skall uppfyllas senast den 31 december 1991,

- förpliktelsen i artikel 3.3 första meningen att till kommissionen överlämna planer för gradvis förbättring av luftkvaliteten skall uppfyllas senast den 31 december 1992,

- förpliktelsen i artikel 3.3 tredje meningen att uppnå de gränsvärden som fastställs i ovannämnda direktiv skall uppfyllas senast den 1 juli 1994.

Artikel 11 Luftförorening från industrianläggningar

Med avvikelse från direktiv 84/360/EEG(22) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium fastställa att den dag som i artikel 2.3 i det direktivet används för definitionen av befintliga anläggningar skall vara dagen för Tysklands återförenande.

Artikel 12 Luftkvalitetsnormer med avseende på kvävedioxid

Med avvikelse från direktiv 85/203/EEG(23) får Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium angående ovannämnda direktiv föreskriva att

- förpliktelsen i artikel 3.1 att uppnå gränsvärdet för koncentrationer av kvävedioxid i luften skall uppfyllas senast den 31 december 1991,

- tidsfristerna i artikel 3.2 skall förlängas till senast den 31 december 1991,

- tidsfristen för att inkomma med de förbättringsplaner som avses i artikel 3.2 andra stycket första meningen skall fastställas till senast den 31 december 1992,

- maximifristen som anges i slutet på artikel 3.2 skall förlängas till senast den 31 december 1995.

Artikel 13 Omhändertagande av spilloljor

Med avvikelse från direktiv 87/101/EEG(24) får Förbundsrepubliken Tyskland i fråga om det direktivet med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att tidpunkten i artikel 3 skall vara dagen för Tysklands återförenande.

Artikel 14 Asbestförorening

Med avvikelse från direktiv 87/217/EEG(25) får Förbundsrepubliken Tyskland med hänsyn till ovannämnda direktiv med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att

- förpliktelserna i artikel 14.1 skall uppfyllas senast den 31 december 1991,

- förpliktelserna i artikel 14.2 skall uppfyllas senast den 30 juni 1993.

Artikel 15

Begränsning av förorening från stora förbränningsanläggningar

1. Med avvikelse från direktiv 88/609/EEG(26) får Förbundsrepubliken Tyskland i fråga om det direktivet med avseende på före detta Tyska demokratiska republikens territorium föreskriva att

- den 1 juli 1987 i artikel 2.9 och 2.10 skall ersättas med den 1 juli 1990,

- den 1 juli 1990 för upprättande av program för minskning av utsläpp i artikel 3.1 skall ersättas med den 1 juli 1992.

2. I bilaga 1 till direktiv 88/609/EEG skall hänvisningen till Tyskland ändras på följande sätt:

">Plats för tabell>

"

3. I bilaga 2 till direktiv 88/609/EEG skall hänvisningen till Tyskland ändras på följande sätt:

">Plats för tabell>

"

Artikel 16 Avfall

1. Med avvikelse från artikel 8 i direktiv 75/442/EEG(27) och artikel 9 i direktiv 78/319/EEG(28) får Förbundsrepubliken Tyskland, utom när det gäller nya anläggningar, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla dessa förpliktelser på före detta Tyska demokratiska republikens territorium senast den 31 december 1995.

2. Förbundsrepubliken Tyskland skall senast den 31 december 1991 till kommissionen överlämna förbättringsplaner som överensstämmer med kraven i artikel 6 i direktiv 75/442/EEG och artikel 12 i direktiv 78/319/EEG och som är utformade så att den tidsfrist som anges i punkt 1 kan hållas.

Artikel 17 Information

Förbundsrepubliken Tyskland skall genast underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 1-16, och kommissionen skall i sin tur underrätta de andra medlemsstaterna och Europaparlamentet om detta.

Artikel 18

1. Beslut får fattas om att vidta ytterligare åtgärder för att avhjälpa uppenbara brister och för att åstadkomma en teknisk anpassning av åtgärderna i detta direktiv.

2. Avsikten med sådana åtgärder är att säkra en enhetlig tillämpning av gemenskapsbestämmelser i den sektor som omfattas av detta direktiv på före detta Tyska demokratiska republikens territorium, med hänsyn till de särskilda villkor som råder på detta område och de särskilda svårigheter som uppstår vid tillämpningen av bestämmelserna.

Ovannämnda åtgärder måste stämma överens med principerna bakom dessa bestämmelser och nära anknyta till någon av de undantagsbestämmelser som fastställs i detta direktiv.

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får beslutas enligt följande:

- Vad beträffar artikel 1, i enlighet med förfarandet i artikel 11 i direktiv 79/869/EEG.

- Vad beträffar artikel 2, i enlighet med förfarandet i artikel 11 i direktiv 76/160/EEG.

- Vad beträffar artikel 4, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 78/659/EEG.

- Vad beträffar artikel 5, i enlighet med förfarandet i artikel 17 i direktiv 79/409/EEG.

- Vad beträffar artikel 7, i enlighet med förfarandet i artikel 15 i direktiv 80/778/EEG.

- Vad beträffar artikel 8, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 80/779/EEG.

- Vad beträffar artikel 9, i enlighet med förfarandet i artikel 16 i direktiv 82/501/EEG.

- Vad beträffar artikel 10, i enlighet med förfarandet i artikel 11 i direktiv 82/884/EEG.

- Vad beträffar artikel 12, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i direktiv 85/203/EEG.

- Vad beträffar artikel 14, i enlighet med förfarandet i artikel 12 i direktiv 87/217/EEG.

- Vad beträffar artikel 16, i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 78/319/EEG.

4. I de fall som inte omfattas av förfarandena i punkt 3, får de åtgärder som avses i punkt 1 beslutas i enlighet med följande förfarande efter sammankallande av en särskild kommitté för detta ändamål, som består av företrädare för medlemsstaterna och har kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.

Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som avges av medlemsstaternas företrädare skall vägas på det sätt som anges i denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

5. De anpassningsåtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte beslutas efter utgången av de tidsfrister som fastställs i detta direktiv för full tillämpning av respektive direktiv. De skall inte tillämpas efter dessa datum. De tilläggsåtgärder som tillåts enligt denna artikel får endast beslutas till och med den 31 december 1992; de skall inte tillämpas efter utgången av de tidsfrister som fastställs i detta direktiv för full tillämpning av respektive direktiv eller, om sådana tidsfrister inte har fastställts, efter den 31 december 1995.

6. Om det visar sig nödvändigt att förlänga en tidsfrist som fastställs i detta direktiv för tillämpning av en undantagsbestämmelse, får tidpunkten i fråga skjutas upp i enlighet med förfarandet i punkt 3 eller 4, men inte längre än till den 31 december 1995.

7. Varje medlemsstat får i händelse av svårigheter vända sig till kommissionen. Kommissionen skall behandla ärendet som brådskande och avge sina slutsatser, eventuellt tillsammans med lämpliga åtgärder.

Artikel 19

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 1990.

På rådets vägnar

G. DE MICHELIS

Ordförande

(1) EGT nr L 263, 26.9.1990, s. 42. Ändrat den 25 oktober 1990 och den 28 november 1990.

(2) Yttrande avgivet den 21 november 1990.

(3) Yttrande avgivet den 20 november 1990.

(4) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 34.

(5) EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44.

(6) EGT nr L 31, 5.2.1976, s. 1.

(7) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(8) EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29.

(9) EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 1.

(10) EGT nr L 74, 17.3.1984, s. 49.

(11) EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11.

(12) EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16.

(13) EGT nr L 158, 25.5.1988, s. 35.

(14) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1.

(15) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

(16) EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43.

(17) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.

(18) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 30.

(19) EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1.

(20) EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 36.

(21) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15.

(22) EGT nr L 188, 26.7.1984, s. 20.

(23) EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1.

(24) EGT nr L 42, 11.1.1987, s. 43.

(25) EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 40.

(26) EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 1.

(27) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(28) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43.