Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990R1210.pdf

31990R1210

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 120 , 11/05/1990 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0225

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0225RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I fördraget föreskrivs att gemenskapsåtgärder skall utarbetas och genomföras på miljöområdet, och där uppställs mål och principer för denna politik.

Miljöskyddskraven skall vara en del av gemenskapens politik i övrigt.

I enlighet med artikel 130r i fördraget, skall gemenskapen ta hänsyn till bl. a. befintliga vetenskapliga och tekniska data vid förberedandet av sina åtgärder på miljöområdet.

I enlighet med beslut 85/338/EEG(4) har kommissionen åtagit sig att utarbeta ett arbetsprogram med ett försöksprojekt för att samla in och samordna information om miljö och naturresurser i gemenskapen samt säkerställa denna informations enhetlighet. Man bör nu fatta de nödvändiga besluten för ett permanent miljöinformations- och miljöövervakningsssystem.

Det är nödvändigt att samla in, behandla och analysera miljödata på europeisk nivå för att få objektiv, tillförlitlig och jämförbar information så att gemenskapen och medlemsstaterna kan vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen.

Det finns redan i gemenskapen och medlemsstaterna organ som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster.

Man bör utgå från dessa organ vid inrättandet av ett europeiskt nätverk för miljöinformation och miljöövervakning, som bör samordnas på gemenskapsnivå av en europeisk miljöbyrå.

Byrån bör samarbeta med befintliga organ på gemenskapsnivå för att göra det möjligt för kommissionen att se till att gemenskapens lagstiftning på miljöområdet tillämpas fullt ut.

Denna byrå bör ha en status och struktur som svarar mot objektiviteten hos de resultat som den förväntas uppnå, och som tillåter den att utföra sina uppgifter i nära samarbete med befintliga nationella och internationella organ.

Byrån bör i rättsligt hänseende vara självständig, samtidigt som den vidmakthåller nära relationer med gemenskapens institutioner och medlemsstaterna.

Det är önskvärt att andra länder, som delar gemenskapens och medlemsstaternas intresse för genomförandet av byråns mål, har tillgång till byrån i enlighet med avtal som ingås mellan dem och gemenskapen.

Denna förordning bör ses över efter två år i avsikt att besluta om byrån skall ha ytterligare arbetsuppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom denna förordning inrättas Europeiska miljöbyrån med målet att införa ett europeiskt nätverk för miljöinformation och miljöövervakning.

2. För att de miljöskydds- och miljöförbättringsmål som fastställs i fördraget och i gemenskapens successiva åtgärdsprogram för miljön skall kunna uppnås, skall målet vara att förse gemenskapen och medlemsstaterna med

- objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå så att de kan vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen, och

- det nödvändiga tekniska och vetenskapliga stödet för detta ändamål.

Artikel 2

För att kunna uppnå målet i artikel 1 skall byrån ha följande uppgifter:

i) Att i samarbete med medlemsstaterna upprätta och samordna det nätverk som avses i artikel 4. Byrån skall i detta syfte ansvara för att samla in, behandla och analysera data, särskilt inom de områden som anges i artikel 3. Den skall dessutom ansvara för att det arbete som påbörjades till följd av beslut 85/338/EEG fortsätts.

ii) Att förse gemenskapen och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik; att för detta ändamål lämna kommissionen den information som behövs för att kommissionen med framgång skall kunna utföra sitt arbete med att fastställa, utarbeta och utvärdera åtgärder och lagstiftning på miljöområdet.

iii) Att registrera, sammanställa och utvärdera data om miljöförhållandena, att utarbeta expertrapporter om miljöns kvalitet, känslighet och belastning inom gemenskapens territorium, att ställa upp enhetliga kriterier för värderingen av miljödata som skall användas i alla medlemsstater. Kommissionen skall använda dessa upplysningar för att säkra genomförandet av gemenskapslagstiftningen på miljöområdet.

iv) Att bidra till att säkerställa att miljödata på europeisk nivå är jämförbara och, om nödvändigt, att på lämpligt sätt främja en bättre harmonisering av mätmetoderna.

v) Att främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella miljöövervakningsprogram såsom de som utarbetas av Förenta nationerna och dess fackorgan.

vi) Att säkra en bred spridning av tillförlitlig miljöinformation. Byrån skall dessutom vart tredje år offentliggöra en rapport om miljöns tillstånd.

vii) Att främja utvecklingen och användningen av beräkningsmetoder på miljöområdet så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas i tid.

viii) Att främja utvecklingen av metoder för att kunna bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga miljöskador samt skydda och återställa miljön.

ix) Att främja utbytet av information om bästa tillgängliga teknik för att förebygga eller minska miljöskador.

x) Att samarbeta med de organ och program som anges i artikel 15.

Artikel 3

1. Byråns huvudsakliga verksamhet skall i så stor utsträckning som möjligt omfatta alla delar som gör det möjligt att inhämta de uppgifter som behövs för att beskriva den nuvarande och förutsebara framtida miljösituationen ur följande synvinklar:

i) Miljökvaliteten.

ii) Belastningen på miljön.

iii) Miljöns känslighet.

2. Byrån skall tillhandahålla uppgifter som kan användas direkt vid genomförandet av gemenskapens miljöpolitik.

Följande arbetsområden skall prioriteras:

- Luftkvalitet och utsläpp till luften.

- Vattenkvalitet, föroreningar och vattenresurser.

- Markens, faunans, florans och biotopernas tillstånd.

- Markutnyttjande och naturresurser.

- Avfallshantering.

- Buller.

- Miljöfarliga kemiska ämnen.

- Skydd av kustområden.

Särskilt gränsöverskridande, mångnationella och globala fenomen skall omfattas.

Hänsyn skall också tas till den samhällsekonomiska aspekten.

Byrån skall i sin verksamhet undvika att utföra sådant arbete som redan utförs av andra institutioner och organ.

Artikel 4

1. Nätverket skall omfatta

- de huvudsakliga beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken,

- de nationella kontaktpunkterna,

- ämnescentra.

2. För att så snabbt och så effektivt som möjligt kunna upprätta detta nätverk, skall medlemsstaterna inom sex månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande underrätta byrån om de huvudsakliga beståndsdelarna i deras nationella miljöinformationsnätverk, särskilt på de prioriterade områdena i artikel 3.2, samt även alla de institutioner som enligt deras uppfattning skulle kunna hjälpa byrån i dess arbete, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att se till att deras territorier får största möjliga geografiska täckning.

3. Medlemsstaterna får bland de institutioner som avses i punkt 2 eller andra organisationer med säte inom deras territorium särskilt utse en nationell kontaktpunkt för samordning eller överföring av sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån och till institutioner och/eller organ som ingår i nätverket, inbegripet de ämnescentra som avses i punkt 4.

4. Medlemsstaterna får också, inom tidsperioden i punkt 2, utse sådana institutioner eller andra organisationer med säte inom deras territorium som uttryckligen kan få i uppgift att samarbeta med byrån i vissa frågor av särskilt intresse. En institution som utsetts på detta sätt bör kunna träffa en överenskommelse med byrån om att den skall fungera som ett ämnescentrum inom nätverket för särskilda arbetsuppgifter inom ett bestämt geografiskt område. Dessa ämnescentra skall samarbeta med andra institutioner som ingår i nätverket.

5. Inom sex månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 2, skall byrån bekräfta nätverkets huvuddelar på grundval av ett beslut fattat av styrelsen och de arrangemang som avses i artikel 5.

Ämnescentra skall, såsom anges i artikel 8.1, utses efter enhälligt beslut av styrelseledamöterna för en period som inte får vara längre än något av de fleråriga arbetsprogrammen i artikel 8.4. Ämnescentra kan emellertid utses på nytt.

6. Tilldelningen av särskilda uppgifter till ämnescentra skall tas upp i byråns fleråriga arbetsprogram som anges i artikel 8.4.

7. Särskilt mot bakgrund av det fleråriga arbetsprogrammet skall byrån regelbundet se över nätverkets beståndsdelar som avses i punkt 2 och göra de ändringar som beslutas av styrelsen, med beaktande av beslut som fattats av medlemsstaterna.

Artikel 5

Byrån får med de institutioner och organ som ingår i nätverket enligt artikel 4 komma överens om de arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppgifter som byrån kan tilldela dessa institutioner och organ skall kunna utföras med framgång. En medlemsstat får vad gäller nationella institutioner eller organisationer på sitt område bestämma att sådana arrangemang med byrån skall överenskommas i samförstånd med den nationella kontaktpunkten.

Artikel 6

Miljöinformation som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och skall vara tillgänglig för allmänheten i enlighet med kommissionens och medlemsstaternas bestämmelser om spridning av information, särskilt konfidentiell information.

Artikel 7

Byrån skall ha status som juridisk person. Den skall i alla medlemsstaterna ha den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt deras egen lagstiftning.

Artikel 8

1. Byrån skall ha en styrelse som består av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen.

Dessutom skall Europaparlamentet utse två vetenskapsmän med särskilda kvalifikationer på miljöskyddsområdet till styrelseledamöter; dessa personer skall väljas på grundval av det personliga bidrag de förväntas lämna till byråns arbete.

Varje styrelseledamot får företrädas av en suppleant.

2. Styrelsen skall välja sin ordförande bland sina ledamöter för en period på tre år och skall själv fastställa sin arbetsordning. Varje styrelseledamot skall ha en röst.

3. Styrelsen skall fatta beslut med två tredjedels majoritet utom i det fall som avses i artikel 4.5 andra stycket.

4. Styrelsen skall anta ett flerårigt arbetsprogram baserat på de prioriterade områdena i artikel 3.2 på grundval av ett förslag som skall presenteras av den verkställande direktören i enlighet med artikel 9, efter samråd med den vetenskapliga kommittén som avses i artikel 10 och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Det första fleråriga arbetsprogrammet skall antas inom nio månader efter ikraftträdandet av denna förordning.

5. Inom ramarna för det fleråriga programmet skall styrelsen varje år anta byråns arbetsprogram på grundval av det förslag som presenteras av den verkställande direktören efter samråd med den vetenskapliga kommittén och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Programmet får ändras under året enligt samma förfarande.

6. Senast den 31 januari varje år skall styrelsen anta en allmän årsberättelse om byråns verksamhet. Den verkställande direktören skall överlämna denna till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna.

Artikel 9

1. Byrån skall ledas av en verkställande direktör som utses av styrelsen efter förslag från kommissionen för en femårsperiod, som kan förlängas. Den verkställande direktören skall i rättsligt hänseende vara byråns företrädare. Han skall ansvara

- för ett korrekt utarbetande och genomförande av de beslut och program som antas av styrelsen,

- för den dagliga ledningen av byrån,

- för utförandet av uppgifterna i artiklarna 12 och 13,

- för utarbetandet och offentliggörandet av rapporterna i artikel 2 vi,

- för alla personalärenden,

- för utförandet av uppgifterna i artikel 8.4 och 8.5.

Han skall inhämta yttrande från den vetenskapliga kommittén som avses i artikel 10 vid anställning av byråns vetenskapliga medarbetare.

2. Den verkställande direktören är ansvarig för sin verksamhet inför styrelsen.

Artikel 10

1. Styrelsen och den verkställande direktören skall bistås av en vetenskaplig kommitté som skall avge yttranden i enlighet med vad som fastställs i denna förordning och angående alla vetenskapliga frågor som berör byråns verksamhet och som kan föreläggas kommittén av styrelsen eller den verkställande direktören.

Den vetenskapliga kommitténs yttranden skall offentliggöras.

2. Den vetenskapliga kommittén skall bestå av nio ledamöter med särskilda kunskaper på miljöområdet, vilka skall utses av styrelsen för en fyraårsperiod som kan förlängas en gång. Kommittén skall i sin verksamhet följa arbetsordningen i artikel 8.2.

Artikel 11

1. Byråns samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, som skall överensstämma med kalenderåret, och dessa skall tas upp i byråns budget.

2. Budgetens inkomster och utgifter skall balansera.

3. Byråns inkomster skall, bortsett från övriga tillgångar, bestå av ett bidrag från gemenskapen, vilket skall tas upp i europeiska gemenskapernas allmänna budget, samt av betalning för utförda tjänster.

4. Byråns utgifter skall omfatta bl. a. personalens löner, kostnader för administration, infrastruktur och drift samt utgifter i samband med överenskommelser som träffas med institutioner eller organ som ingår i nätverket eller med tredje part.

Artikel 12

1. Senast den 31 mars varje år skall den verkställande direktören utarbeta ett förslag till beräkning över byråns inkomster och utgifter för följande budgetår och överlämna detta till styrelsen tillsammans med en verksamhetsplan.

2. Styrelsen skall upprätta detta förslag och verksamhetsplanen och genast överlämna dessa till kommissionen, som på grundval av dessa skall fastställa det preliminära budgetförslaget som skall föreläggas rådet i enlighet med artikel 203 i fördraget.

3. Styrelsen skall anta byråns budget före budgetårets början, och om nödvändigt anpassa den efter gemenskapens bidrag och byråns övriga tillgångar.

Artikel 13

1. Den verkställande direktören skall genomföra byråns budget.

2. Kontroll av åtaganden och betalningar av byråns alla utgifter samt av fastställande och indrivning av alla byråns inkomster skall utföras av en styrekonom, som skall utses av styrelsen.

3. Senast den 31 mars varje år skall den verkställande direktören till kommissionen, styrelsen och revisionsrätten överlämna räkenskaperna för byråns alla inkomster och utgifter för föregående budgetår. Revisionsrätten skall granska dessa i enlighet med artikel 206a i fördraget.

4. Styrelsen skall bevilja verkställande direktören ansvarsfrihet beträffande budgetens genomförande.

Artikel 14

När revisionsrätten har lämnat sitt yttrande, skall styrelsen anta de interna finansiella bestämmelserna, som särskilt anger hur byråns budget skall upprättas och genomföras.

Artikel 15

1. Byrån skall aktivt söka samarbete med gemenskapens övriga organ och program, särskilt det gemensamma forskningscentret, statistikkontoret samt gemenskapens miljöforsknings- och miljöutvecklingsprogram. Särskilt

- skall samarbetet med det gemensamma forskningscentret omfatta de uppgifter som anges i avsnitt A i bilagan,

- skall samordningen mellan Europeiska gemenskapernas statistikkontor, Eurostat, och Europeiska gemenskapernas statistikprogram följa riktlinjerna i avsnitt B i bilagan.

2. Byrån skall dessutom aktivt samarbeta med andra organ som Europeiska rymdorganisationen (ESA), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europarådet och Internationella energiorganet, samt Förenta nationerna och dess organ, särskilt Miljöprogrammet (UNEP), Meteorologiska världsorganisationen och Internationella atomenergiorganet.

3. I det samarbete som avses i punkterna 1 och 2 skall särskild hänsyn tas för att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger.

Artikel 16

Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall tillämpas på byrån.

Artikel 17

De föreskrifter och bestämmelser som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna skall också gälla för byråns personal.

Byrån skall vad gäller den egna personalen utöva de befogenheter som tillfaller anställningsmyndigheten.

Styrelsen skall i samförstånd med kommissionen anta lämpliga tillämpningsregler.

Artikel 18

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga. Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett avtal som ingåtts av byrån.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som vållats av byrån eller av dess anställda under tjänsteutövning.

Domstolen skall vara behörig att avgöra tvister rörande sådant skadestånd.

3. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de bestämmelser som gäller för byråns personal.

Artikel 19

Byrån är öppen för länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskaperna men som delar gemenskapernas och medlemsstaternas intresse för byråns mål, enligt överenskommelser som träffats mellan dem och gemenskapen enligt förfarandet i artikel 228 i fördraget.

Artikel 20

Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande, och efter samråd med Europaparlamentet, skall rådet, på samma grundval som denna förordning och på grundval av en rapport åtföljd av lämpliga förslag från kommissionen, besluta om byrån skall tilldelas ytterligare arbetsuppgifter, särskilt vad gäller följande:

- Delaktighet i kontrollen av genomförandet av gemenskapens lagstiftning på miljöområdet, i samarbete med kommissionen och befintliga behöriga organ i medlemsstaterna.

- Utarbetande av miljömärkning och kriterier för tilldelning av miljömärken till miljövänliga produkter, tekniker, varor, tjänster och program som inte innebär slöseri med naturresurserna.

- Främjande av miljövänliga tekniker och processer samt deras användning och överföring inom gemenskapen och till tredje land.

- Upprättande av kriterier för bedömning av inverkan på miljön i avsikt att tillämpa och eventuellt ändra direktiv 85/337/EEG(5) enligt artikel 11 i det direktivet.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att de behöriga myndigheterna har beslutat om byråns säte(6).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 maj 1990.

På rådets vägnar

G. COLLINS

Ordförande

(1) EGT nr C 217, 23.8.1989, s. 7.

(2) EGT nr C 96, 17.4.1990.

(3) EGT nr C 56, 7.3.1990, s. 20.

(4) EGT nr L 176, 6.7.1985, s. 14.

(5) EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40.

(6) Dagen för denna förordnings ikraftträdande skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

BILAGA

A. Samarbete med det gemensamma forskningscentret

- harmonisering av mätmetoder för miljön(1)- interkalibrering av instrument(2)- standardisering av dataformat

- utveckling av nya mätmetoder och mätinstrument inom miljöområdet

- andra uppgifter efter överenskommelse mellan byråns verkställande direktör och det gemensamma forskningscentrets generaldirektör

B. Samarbete med Eurostat

1. Systemet skall så långt detta är möjligt använda sig av Eurostats statistiska informationssystem och av de nationella statistiktjänsterna i medlemsstaterna.

2. Byråns verkställande direktör och Eurostats generaldirektör skall komma överens om statistikprogrammet på miljöområdet, och detta skall lämnas in för godkännande till byråns styrelse och till Kommittén för ett statistiskt program.

3. Statistikprogrammet skall utarbetas och genomföras inom den ram som upprättats av internationella statistiska organ som FN:s statistikkommission, den europeiska statistikerkonferensen och OECD.

(1) I samarbetet på dessa områden skall hänsyn också tas till det arbete som utförs av gemenskapens referensbyrå.