Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 91/244/EEG av den 6 mars 1991 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 08/05/1991 s. 0041 - 0055

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0078

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0078KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 6 mars 1991 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar (91/244/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar(1), senast ändrat genom direktiv 86/122/EEG(2), särskilt artiklarna 6, 15, 16 och 17 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga 1 till direktiv 79/409/EEG bör ändras för att ta hänsyn till de senaste uppgifterna om situationen för fågelarterna.

För att förhindra att kommersiella intressen påverkar exploateringsnivån på ett sätt som kan vara skadligt bör saluförande av underarterna Anser albifrons flavirostris och Tetrao tetrix tetrix förbjudas.

Saluförande av arterna och underarterna Anser albifrons albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Anas clypeata, Tetrao tetrix britannicus, Pluvialis apricaria, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago och Scolopax rusticola bör omfattas av artikel 6.3 i direktiv 79/409/EEG.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning av direktiv 79/409/EEG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1 och 3 till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagorna till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 juli 1992 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 mars 1991.

På kommissionens vägnar

Carlo RIPA DI MEANA

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

(2) EGT nr L 100, 16.4.1986, s. 22.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐAPAPTHMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

ANEXO III/1 - BILAG III/1 - ANHANG III/1 - ÐAPAPTHMA III/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - BIJLAGE III/1 - ANEXO III/1

>Hänvisning till >

ANEXO III/2 - BILAG III/2 - ANHANG III/2 - ÐAPAPTHMA III/2 - ANNEX III/2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - BIJLAGE III/2 - ANEXO III/2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >