Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 91/659/EEG av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 363 , 31/12/1991 s. 0036 - 0038

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 21 s. 0193

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 21 s. 0193KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 3 december 1991 om anpassning till tekniska framsteg av bilaga 1 till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (asbest) (91/659/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (1), senast ändrat genom direktiv 91/339/EEG(2), särskilt artikel 2 a i detta, artikeln införd genom direktiv 89/678/EEG(3), och

med beaktande av följande:

Användningen av asbest och produkter som innehåller asbest kan framkalla asbestos, mesoteliom och lungcancer om fibrer frigörs. Strängast möjliga restriktioner bör gälla för användningen och utsläppande på marknaden av asbest och produkter med asbest.

I rådets direktiv 83/478/EEG(4) om ändring för femte gången av direktiv 76/769/EEG angavs det att asbestfibern krokidolit och produkter som innehåller denna med tre undantag inte längre får släppas ut på marknaden och användas. Genom samma direktiv infördes det bestämmelser om obligatorisk märkning av produkter som innehåller asbestfibrer.

I rådets direktiv 85/610/EEG(5) om ändring för sjunde gången av direktiv 76/769/EEG angavs det att asbestfibrer inte längre får släppas ut på marknaden och användas i leksaker, material och preparat som appliceras genom sprutning, färdiga produkter i pulverform, artiklar för rökare, katalytiska värmeapparater samt färger och fernissor.

För att skydda människors hälsa är det nödvändigt att förbättra övervakningen av utsläppandet på marknaden och användningen av farliga asbestfibrer, särskilt som det för vissa användningsområden finns ersättningsprodukter som på grundval av riskanalyser anses mindre farliga.

Ett mycket effektivt sätt att skydda människors hälsa och miljön är att förbjuda användningen av vissa fibrer, t.ex. de som härrör från amfibolitasbest, vilka enligt vissa vetenskapliga källor är särskilt farliga. Av praktiska skäl kan ett sådant förbud för närvarande inte sträckas till att gälla naturligt förekommande material, som t. ex. malmer och sand där asbestfibrer ingår som naturliga orenheter.

Ännu finns det inget allmänt tillgängligt fiberfixeringstest som kan användas för att utvärdera de faror som vissa asbesthaltiga produkter medför. Icke desto mindre bör sådana produkter gynnas som minskar den totala risken för människan och miljön.

Rådets direktiv 91/382/EEG(6) ändrar direktiv 83/477/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 8 i direktiv 80/1107/EEG).

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG anpassas härmed till tekniska framsteg enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1993. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 juli 1993.

När en medlemsstat antar bestämmelserna skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Senast 18 månader efter antagandet skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna texterna till de grundläggande bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 december 1991.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201.

(2) EGT nr L 186, 12.7.1991, s. 64.

(3) EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EGT nr L 263, 24.9.1983, s. 33.

(5) EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 1.

(6) EGT nr L 206, 29.7.1991, s. 16.

BILAGA

Punkt 6 i bilaga 1 till direktiv 76/769/EEG skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>