Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljönEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 377 , 31/12/1991 s. 0048 - 0054

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0208

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0208RÅDETS DIREKTIV av den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön (91/692/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Vissa gemenskapsdirektiv om miljön ålägger medlemsstaterna att utarbeta en rapport om de åtgärder som har vidtagits för att genomföra direktiven. Dessa rapporter ligger till grund för en sammanfattande rapport, som kommissionen utarbetar. Andra gemenskapsdirektiv om miljön kräver inga sådana rapporter.

De nuvarande rapporteringsbestämmelserna är inbördes avvikande med hänsyn både till rapporteringens frekvens och till kraven på innehållet i rapporterna.

Både medlemsstaterna och kommissionen bör åläggas att utarbeta rapporter som gör det möjligt att bedöma hur arbetet med att genomföra direktiven fortskrider inom gemenskapen och som samtidigt ger allmänheten information om detta.

Därför bör de nuvarande bestämmelserna harmoniseras så att de inom varje område blir mer enhetliga och fullständiga.

Medlemsstaterna bör lämna kommissionen en rapport för varje område vart tredje år, med ett års intervall mellan rapporteringen på de olika områdena. Rapporterna bör utarbetas på grundval av ett frågeformulär, som kommissionen utformar med biträde av en kommitté och sänder till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporteringen skall avse. Kommissionen bör senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en sammanfattande rapport för varje område.

När det gäller rapporten om genomförandet av rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på badvatten(4), senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt, bör denna avges årligen så att allmänheten får information om kvaliteten på badvattnet under den närmast föregående perioden.

De åtgärder som medlemsstaterna behöver vidta kräver inte beslut om lagar eller andra författningar, eftersom utarbetandet av rapporter om genomförandet av gemenskapsdirektiv för närvarande inte kräver att medlemsstaterna fattar några sådana beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att områdesvis rationalisera och förbättra bestämmelserna om det uppgiftslämnande och det offentliggörande av rapporter som avser vissa gemenskapsdirektiv på miljöskyddsområdet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 155 första strecksatsen i fördraget.

Artikel 2

1. De bestämmelser som anges i bilaga 1 skall ersättas med följande:

"Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG*. Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1993 1995.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

(*) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48."

2. Texten enligt punkt 1 skall läggas till i de direktiv som anges i bilaga 2 i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3

Artikel 13 i direktiv 76/160/EEG skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Varje år, första gången senast den 31 december 1993, skall medlemsstaterna till kommissionen lämna en rapport om genomförandet av detta direktiv under året. Rapporten skall utarbetas på grundval av ett frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (**). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall lämnas till kommissionen före utgången av året i fråga.

Kommissionen skall senast fyra månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

(**) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48."

Artikel 4

1. De bestämmelser som anges i bilaga 3 skall ersättas med följande:

"Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (***). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall sändas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1994 1996.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

(***) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48."2. Texten enligt punkt 1 skall läggas till i de direktiv som anges i bilaga 4 i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan.

3. Följande text skall läggas till i de direktiv som anges i bilaga 5 i enlighet med vad som föreskrivs i bilagan:

"Kommissionen skall varje år till medlemsstaterna lämna de uppgifter som den har fått i enlighet med denna artikel."

Artikel 5

De bestämmelser som anges i bilaga 6 skall ersättas med följande:

"Vart tredje år skall medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen om genomförandet av detta direktiv genom en områdesrapport, som även skall omfatta andra relevanta gemenskapsdirektiv. Rapporten skall utarbetas på grundval av ett frågeformulär eller mallar som kommissionen fastställer enligt förfarandet i artikel 6 i direktiv 91/692/EEG (****). Frågeformuläret eller mallarna skall lämnas till medlemsstaterna sex månader innan den period börjar som rapporten skall avse. Rapporten skall lämnas till kommissionen senast nio månader efter utgången av den treårsperiod som rapporten avser.

Den första rapporten skall omfatta perioden 1995 1997.

Kommissionen skall senast nio månader efter mottagandet av medlemsstaternas rapporter offentliggöra en gemenskapsrapport om genomförandet av direktivet.

(****) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48."

Artikel 6

Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv fatta beslut med anledning av förslaget. Beslutet träder i kraft omedelbart. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid utan dröjsmål underrätta rådet. I sådana fall

- kan kommissionen besluta att åtgärderna inte skall träda i kraft under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättades,

- kan rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i första strecksatsen.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i

- artikel 2 och 3, senast den 1 januari 1993,

- artikel 4, senast den 1 januari 1994,

- artikel 5, senast den 1 januari 1995.

De skall omedelbart underrätta kommissionen om de åtgärder som har vidtagits.

2. De nuvarande bestämmelserna i de direktiv som har ändrats genom nya bestämmelser skall fortsätta att tillämpas fram till de dagar som anges i punkt 1.

3. De beslut som medlemsstaterna fattar enligt punkt 1 skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 1991.

På rådets vägnar

V. VAN ROOY

Ordförande

(1) EGT nr C 214, 29.8.1990, s. 6.

(2) EGT nr C 19, 28.1.1991, s. 587.

(3) EGT nr C 60, 8.3.1991, s. 15.

(4) EGT nr L 31, 5.2.1976, s. 1.

BILAGA 1

Direktiv som ändras enligt artikel 2.1 i detta direktiv

a) Artikel 13.1 i rådets direktiv 76/464 EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(1).

b) Artikel 14 i rådets direktiv 78/176/EEG av den 20 februari 1978 om avfall från titandioxid-industrin(2), ändrat genom direktiv 83/29/EEG(3).

c) Artikel 16 i rådets direktiv 78/659/EEG av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden(4), senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

d) Artikel 8 i rådets direktiv 79/869/EEG av den 9 oktober 1979 om mätmetoder samt provtagnings- och analysfrekvenser avseende ytvatten för dricksvattenframställning i medlemsstaterna(5), senast ändrat genom direktiv 81/855/EEG(6).

e) Artikel 14 i rådets direktiv 79/923/EEG av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav avseende vattenområden med skaldjur(7).

f) Artikel 16.1 i rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen(8).

g) Artikel 5.1 och artikel 5.2.1 första stycket i rådets direktiv 82/176/EEG av den 22 mars 1982 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från klor-alkaliindustrin(9).

h) Artikel 5.1 och 5.2 i rådets direktiv 83/513 EEG av den 26 september 1983 om gränsvärden och kvalitetsmål för kadmiumutsläpp(10).

i) Artikel 6.1 i rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrin(11).

j) Artikel 5.1 och 5.2 i rådets direktiv 84/491/EEG av den 9 oktober 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av hexaklorcyklohexan(12).

k) Artikel 6.1 och 6.2 i rådets direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan till direktiv 76/464/EEG(13), senast ändrat genom direktiv 90/415/EEG(14).

(1) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(2) EGT nr L 54, 25.2.1978, s. 19.

(3) EGT nr L 32, 3.2.1983, s. 28.

(4) EGT nr L 222, 14.8.1978, s. 1.

(5) EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44.

(6) EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 16.

(7) EGT nr L 281, 10.11.1979, s. 47.

(8) EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43.

(9) EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29.

(10) EGT nr L 291, 24.10.1983, s. 1.

(11) EGT nr L 74, 17.3.1984, s. 49.

(12) EGT nr L 274, 17.10.1984, s. 11.

(13) EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 16.

(14) EGT nr L 219, 14.8.1990, s. 49.

BILAGA 2

Direktiv där text skall läggas till enligt artikel 2.2 i detta direktiv

a) Rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna(1), senast ändrat genom direktiv 79/869/EEG(2).

Texten i artikel 2.1 i detta direktiv skall föras in som artikel 9a.

b) Rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten(3), senast ändrat genom direktiv 81/858/EEG(4).

Texten i artikel 2.1 i detta direktiv skall föras in som artikel 17a.

(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 26.

(2) EGT nr L 271, 29.10.1979, s. 44.

(3) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 11.

(4) EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 19.

BILAGA 3

Direktiv som ändras enligt artikel 4.1 i detta direktiv

a) Artikel 8 i rådets direktiv 80/779/EEG av den 15 juli 1980 om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar(1), senast ändrat genom direktiv 89/427/EEG(2).

b) Artikel 18 av rådets direktiv 82/501/EEG av den 24 juni 1982 om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter(3), senast ändrat genom direktiv 88/610/EEG(4).

c) Artikel 6 i rådets direktiv 82/884/EEG av den 3 december 1982 om gränsvärde för bly i luften(5).

d) Artikel 8 i rådets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid(6), ändrat genom direktiv 85/580/EEG(7).

e) Artikel 13.1 i rådets direktiv 87/217/EEG av den 19 mars 1987 om att hindra och minska asbestförorening i miljön(8).

(1) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 30.

(2) EGT nr L 201, 14.7.1989, s. 53.

(3) EGT nr L 230, 5.8.1982, s. 1.

(4) EGT nr L 336, 7.12.1988, s. 14.

(5) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15.

(6) EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1.

(7) EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 36.

(8) EGT nr L 85, 28.3.1987, s. 40.

BILAGA 4

Direktiv som ändras enligt artikel 4.2 i detta direktiv

a) Rådets direktiv 75/716/EEG av den 24 november 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om svavelhalten i vissa flytande bränslen(1), senast ändrat genom direktiv 87/219/EEG(2).

Texten i artikel 4.2 i detta direktiv skall föras som artikel 7a.

b) Rådets direktiv 84/360/EEG av den 28 juni 1984 om bekämpning av luftförorening från industrianläggningar(3).

Texten i artikel 4.2 i detta direktiv skall föras in som artikel 15a.

(1) EGT nr L 307, 27.11.1975, s. 22.

(2) EGT nr L 91, 3.4.1987, s. 19.

(3) EGT nr L 188, 16.7.1984, s. 20.

BILAGA 5

Direktiv som ändras enligt artikel 4.3 i detta direktiv

a) Rådets direktiv 80/779/EEG av den 15 juli 1980 om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar, senast ändrat genom direktiv 89/427/EEG.

Texten i artikel 4.3 i detta direktiv skall föras in som artikel 7.4.

b) Rådets direktiv 82/884/EEG av den 3 december 1982 om gränsvärde för bly i luften.

Texten i artikel 4.3 i detta direktiv skall föras in som artikel 5.4.

c) Rådets direktiv 85/203/EEG av den 7 mars 1985 om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid, ändrat genom direktiv 85/580/EEG.

Texten i artikel 4.3 i detta direktiv skall föras in som artikel 7.4.

BILAGA 6

Direktiv som ändras enligt artikel 5 i detta direktiv

a) Artikel 18 i rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor(1), ändrat genom direktiv 87/101/EEG(2).

b) Artikel 12 i rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(3), ändrat genom direktiv 91/156/EEG(4).

c) Artikel 10 i rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler(5).

d) Artikel 16 i rådets direktiv 78/319 EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och annat farligt avfall(6), senast ändrat genom 1985 års anslutningsakt.

e) Artikel 13.1 i rådets direktiv 84/631/EEG av den 6 december 1984 om övervakning och kontroll inom Europeiska gemenskapen av gränsöverskridande transporter av farligt avfall(7), senast ändrat genom kommissionens direktiv 87/112/EEG(8).

f) Artikel 6 i rådets direktiv 85/339/EEG av den 27 juni 1985 om förpackningar för drycker och flytande livsmedel(9).

g) Artikel 17 i rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket(10).

(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23.

(2) EGT nr L 42, 12.2.1987, s. 43.

(3) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39.

(4) EGT nr L 78, 26.3.1991, s. 32.

(5) EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 41.

(6) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43.

(7) EGT nr L 236, 13.12.1984, s. 31.

(8) EGT nr L 48, 17.2.1987, s. 31.

(9) EGT nr L 176, 6.7.1985, s.18.

(10) EGT nr L 181, 4.7.1986, s. 6.