Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31991R0295.pdf

31991R0295

Rådets förordning (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 036 , 08/02/1991 s. 0005 - 0007

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0007

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 4 s. 0007RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 295/91 av den 4 februari 1991 om införande av gemensamma regler om kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [1],

[1] EGT nr C 129, 24.5.1990, s. 15.

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [2],

[2] EGT nr C 19, 28.1.1991.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande [3], och

[3] EGT nr C 31, 6.2.1991.

med beaktande av följande:

De liberaliseringsåtgärder som rådet antog i juli 1990 utgör ytterligare ett steg i riktning mot en fullt utvecklad gemensam luftfartspolitik.

För att säkerställa en harmonisk utveckling inom luftfartssektorn, som är under snabb utveckling, är det nödvändigt med gemensamma åtgärder för att skydda flygpassagerarnas intressen.

Den praxis som för närvarande tillämpas med avseende på kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på grund av överbokning varierar avsevärt mellan lufttrafikföretagen.

Införande av vissa gemensamma minimiregler för kompensation till passagerare som nekas ombordstigning på grund av överbokning bör säkerställa att kvaliteten på lufttrafikföretagens tjänster bibehålls i en omgivning där konkurrensen ökar.

Ett lufttrafikföretag bör vara förpliktat att införa regler för ombordstigning i händelse av överbokning.

Passagerarnas rättigheter i händelse av nekad ombordstigning bör fastställas.

Lufttrafikföretagen bör förpliktas att betala ersättning till de passagerare som nekas ombordstigning och att ge dem extra service.

Passagerarna bör få tydlig information om vilka regler som gäller.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De i denna förordning fastställda gemensamma minimireglerna är tillämpliga då passagerare på grund av överbokning nekas tillgång till en flygning i regelbunden lufttrafik, till vilken de har giltig färdbiljett och bekräftad platsreservation, och som avgår från en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium och på vilken fördragets bestämmelser är tillämpliga, oberoende av i vilken stat lufttrafikföretaget är etablerat samt oberoende av passagerarens nationalitet och bestämmelseorten.

Artikel 2

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) Nekad ombordstigning: vägran att ta ombord passagerare på en flygning trots att de

- har giltig färdbiljett,

- har bekräftad platsreservation på flygningen, och

- har checkat in i rätt tid och på föreskrivet sätt.

b) Bekräftad platsreservation: en platsreservation som är bekräftad när en färdbiljett som sålts av lufttrafikföretaget eller dess auktoriserade resebyrå innehåller

- uppgift om numret på flygningen samt datum och tidpunkten för denna, och

- anteckningen "OK" eller annan notering i det tillämpliga utrymmet på biljetten som bevis på lufttrafikföretagets registrering och uttryckliga bekräftelse av reservationen.

c) Flygning i regelbunden lufttrafik: en flygning som uppfyller samtliga följande kriterier:

- Den utförs med luftfartyg för befordran av passagerare eller passagerare och gods och/eller post mot ersättning på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser att köpa för enskilda personer (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess auktoriserade agenter).

- Den bedrivs så att den betjänar trafiken mellan samma orter, två eller flera, antingen

i) enligt en utgiven tidtabell, eller

ii) med flygningar som är så regelbundna eller täta att de utgör en igenkännlig planmässig serie.

d) Överbokad flygning: en flygning där antalet passagerare med bekräftad platsreservation som har checkat in i rätt tid och på föreskrivet sätt överstiger antalet tillgängliga platser på denna flygning.

e) Frivillig: en person som har

- giltig färdbiljett,

- bekräftad platsreservation, och

- checkat in i rätt tid och på föreskrivet sätt och som på lufttrafikföretagets förfrågan förklarar sig beredd att mot kompensation avstå från sin bekräftade platsreservation.

f) Slutlig bestämmelseort: den bestämmelseort som anges på den färdbiljett som visas fram vid incheckningsdisken eller, i händelse av flera på varandra följande flygningar, på den sista biljettkupongen. Anslutande flygförbindelser som utan svårighet kan nås trots en försening på grund av nekad ombordstigning beaktas härvid inte.

Artikel 3

1. Lufttrafikföretaget skall fastställa regler som det skall tillämpa vid ombordstigning när en flygning är överbokad. Företaget skall anmäla dessa regler och varje ändring av dem till den berörda medlemsstaten och till kommissionen, som skall hålla dem tillgängliga för övriga medlemsstater. Varje ändring av reglerna träder i kraft en månad efter det att den har anmälts.

2. De regler som avses i punkt 1 skall hållas tillgängliga för allmänheten vid lufttrafikföretagets försäljningskontor och incheckningsdiskar.

3. De regler som avses i punkt 1 bör omfatta möjlighet till förfrågan efter frivilliga som är beredda att avstå från att gå ombord.

4. Under alla omständigheter bör lufttrafikföretaget ta i beaktande de passagerare som har berättigade skäl till ombordstigning före andra, såsom rörelsehindrade personer och barn som reser ensamma.

Artikel 4

1. Vid nekad ombordstigning skall en passagerare ha rätt att välja mellan

- ersättning motsvarande biljettpriset för den del av resan som inte kommit till stånd utan straffavgift, eller

- ombokning till den slutliga bestämmelseorten med första tillgängliga flygning, eller

- ombokning till den senare dag som passageraren finner lämplig.

2. Oavsett vilket alternativ passageraren väljer enligt punkt 1, och med beaktande av punkterna 3 och 4, skall lufttrafikföretaget omedelbart efter nekad ombordstigning betala en minimiersättning uppgående till

- 150 ecu för flygningar på upp till 3 500 km

- 300 ecu för flygningar som överstiger 3 500 km

med hänsyn till den slutliga bestämmelseort som anges i färdbiljetten.

3. När lufttrafikföretaget erbjuder ombokning till den slutliga bestämmelseorten med en annan flygning och ankomsttiden för denna är högst två timmar senare än den tidtabellsenliga ankomsttiden för den ursprungligen bokade flygningen vid flygningar på upp till 3 500 km och högst fyra timmar senare vid flygningar längre än 3 500 km, får den ersättning som föreskrivs i punkt 2 sättas ned med 50 procent.

4. Ersättningsbeloppen får begränsas till priset för en färdbiljett till den slutliga bestämmelseorten.

5. Ersättningen skall betalas kontant eller, med passagerarens samtycke, med resevouchers eller andra tjänster.

6. Om en passagerare på en överbokad flygning samtycker till att resa i en lägre klass än den han betalat biljett för, är han berättigad till återbetalning av prisskillnaden.

7. De avstånd som anges i punkterna 2 och 3 skall mätas efter storcirkelmetoden (ortodromisk linje).

Artikel 5

1. När ombordstigning nekas vid en flygning som sålts som del av en paketresa (paketarrangemang) skall lufttrafikföretaget förpliktas ersätta den researrangör som har slutit avtal med passageraren, och som i förhållande till denne är ansvarig för att avtalet om paketresan fullgörs på rätt sätt enligt rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang [4]

[4] EGT nr L 158, 23.6.1990, s. 59.

2. Med beaktande av de rättigheter och förpliktelser som följer av direktiv 90/314/EEG skall researrangören till passageraren överlämna de belopp som uppburits enligt punkt 1.

Artikel 6

1. Utöver den minimikompensation som anges i artikel 4 skall lufttrafikföretaget utan kostnad erbjuda passagerare som nekas ombordstigning

a) kostnaden för ett telefonsamtal och/eller telex- eller telefaxmeddelande till bestämmelseorten,

b) måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden,

c) hotellrum i sådana fall då övernattning under ytterligare en eller flera nätter är nödvändig.

2. När en stad eller region betjänas av flera flygplatser och ett lufttrafikföretag erbjuder en passagerare, som har nekats ombordstigning, en flygning till en annan flygplats än den som bokningen avsåg, skall lufttrafikföretaget svara för förflyttningen mellan flygplatserna eller, efter överenskommelse med passageraren, till en närliggande alternativ bestämmelseort.

Artikel 7

Lufttrafikföretaget är inte skyldigt att betala ersättning för nekad ombordstigning i fall då passageraren reser gratis eller till ett reducerat biljettpris som varken direkt eller indirekt är tillgängligt för allmänheten.

Artikel 8

Lufttrafikföretagen skall till varje passagerare som nekas ombordstigning lämna ut ett exemplar av de regler som gäller för ersättning vid nekad ombordstigning.

Artikel 9

1. Bestämmelserna i denna förordning inskränker inte möjligheten att hos behörig domstol framställa krav på ytterligare ersättning.

2. Punkt 1 är inte tillämplig på frivilliga enligt definitionen i artikel 2 e, som har godkänt kompensation enligt reglerna i artikel 3.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft två månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 1991.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande