Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 594/91 av den 4 mars 1991 om ämnen som bryter ned ozonskiktetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 14/03/1991 s. 0001 - 0010

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0049

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0049RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 594/91 av den 4 mars 1991 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det har fastslagits att fortsatta utsläpp i nuvarande omfattning av ämnen som bryter ner ozon medför betydande skador på ozonskiktet. Det råder internationell enighet om att betydande begränsningar är nödvändiga i fråga om såväl produktion som konsumtion av sådana ämnen. I beslut 80/372/EEG(4) och 82/795/EEG(5) föreskrivs om kontrollåtgärder som har begränsad omfattning och som endast gäller två sådana ämnen (CFC 11 och CFC 12).

Mot bakgrund av gemenskapens ansvar för miljön och handeln har alla medlemsstater och gemenskapen biträtt Wienkonventionen om skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

I förordning (EEG) nr 3322/88(6) föreskrivs om kontrollåtgärder som avser vissa klorfluorkarboner och haloner som bryter ned ozonskiktet.

Mot bakgrund av senare forskningsrön har Montrealprotokollets parter vid sitt andra möte, under vilket gemenskapen och medlemsstaterna spelade en ledande roll, beslutat om ytterligare åtgärder till skydd för ozonskiktet.

För att fullgöra gemenskapens förpliktelser enligt konventionen och det ändrade protokollet är det nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att ytterligare reglera produktion och konsumtion inom gemenskapen av vissa klorfluorkarboner, haloner och andra ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Särskilt mot bakgrund av nyare forskningsrön är det i vissa fall lämpligt att vidta strängare kontrollåtgärder än de som föreskrivs i det ändrade protokollet.

Med hänsyn till marknadsstrukturen för klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan är det lämpligast att reglera konsumtionen av dessa ämnen genom åtgärder som avser utbudet snarare än efterfrågan, för att säkerställa att gemenskapens förpliktelser fullgörs enligt protokollet med ändringar och tillägg. Utbudet kan regleras genom begränsningar i fråga om försäljning och användning av tillverkare inom gemenskapen och genom att begränsa den fria cirkulationen av importvaror.

Det är nödvändigt att följa utvecklingen på marknaden för dessa ämnen, särskilt när det gäller en tillräcklig tillgång för viktiga användningsområden och framtagandet av lämpliga ersättningsämnen.

För att fullgöra gemenskapens förpliktelser enligt protokollet kan ytterligare gemenskapsåtgärder komma att bli nödvändiga i fråga om forskning, utveckling och tekniskt bistånd.

Förordning (EEG) nr 3322/88 är inte längre aktuell och bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas vid import, export, produktion och konsumtion av klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan. Förordningen skall också tillämpas vid rapportering av uppgifter om dessa ämnen och om övergångsämnen.

Artikel 2 Definitioner

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

- Protokollet: Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, antingen i dess ändrade lydelse eller lydelsen med ändringar och tillägg.

- Part: varje part i protokollet. I fråga om rättigheter och skyldigheter som hänför sig till tilläggen till protokollet, skall de stater inte anses som parter vilka inte har godkänt dessa tillägg eller de åtgärder som avser genomförandet av tilläggen.

- Kontrollerade ämnen: klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan, vare sig de förekommer ensamma eller blandade med andra ämnen. Denna definition skall inte avse ett kontrollerat ämne i en tillverkad produkt, annat än i en behållare som används för transport eller förvaring av ämnet.

- Klorfluorkarboner: ämnena i grupp 1 i bilaga 1, inklusive deras isomerer.

- Andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner: ämnena i grupp 2 i bilaga 1, inklusive deras isomerer.

- Haloner: ämnena i grupp 3 i bilaga 1, inklusive deras isomerer.

- Koltetraklorid: ämnet i grupp 4 i bilaga 1.

- 1,1,1-trikloretan: ämnet i grupp 5 i bilaga 1.

- Övergångsämnen: de ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner inklusive isomerer som anges i grupp 6 i bilaga 1, vare sig de förekommer ensamma eller blandade med andra ämnen. Detta gäller dock inte ett övergångsämne eller en blandning eller isomer i en tillverkad produkt, annat än i en behållare avsedd för transport eller förvaring av ämnet.

- Producent: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar kontrollerade ämnen eller övergångsämnen inom gemenskapen.

- Produktion: mängden ämnen som produceras minus mängden som förstörs med hjälp av teknik som skall godkännas av parterna och minus den mängd som produceras för att användas som råmaterial vid framställning av andra kemikalier. Återvunnen eller återanvänd mängd skall inte räknas som produktion.

- Företag: varje fysisk eller juridisk person som producerar, återvinner i syfte att släppa ut på marknaden eller använder kontrollerade ämnen eller övergångsämnen inom gemenskapen i industriellt eller kommersiellt syfte eller som släpper ut importerade sådana ämnen i fri rörelse inom gemenskapen eller exporterar sådana ämnen från gemenskapen i industriellt eller kommersiellt syfte.

- Ozonnedbrytande potential: den siffra som anges i den sista spalten i bilaga 1 och som motsvarar varje ämnes potentiella inverkan på ozonskiktet.

- Beräknad nivå: en kvantitet som beräknas genom att multiplicera mängden av varje ämne med den ozonnedbrytande potential som anges för ämnet i bilaga 1 och genom att därefter addera resultaten separat för varje ämnesgrupp i bilaga 1.

- Industriell rationalisering: överföring, antingen mellan parter eller inom en medlemsstat, helt eller delvis av den beräknade produktionsnivån från en producent till en annan producent i syfte att uppnå större ekonomisk effektivitet eller för att möta förutsedda brister i tillgången på grund av att anläggningar läggs ned.

DEL I BESTÄMMELSER OM HANDEL

Artikel 3 Import av ämnen från tredje land

1. Kvantitativa begränsningar skall gälla för att släppa ut kontrollerade ämnen som importerats från tredje land i fri rörelse på den gemensamma marknaden, vare sig ämnena är nyproducerade, återvunna eller använda.

2. I detta syfte skall gemenskapen göra de kontingenter tillgängliga som anges i bilaga 2 under den tid som föreskrivs i bilagan, och fördela dem på företagen i enlighet med förfarandet i artikel 12.

3. Kommissionen kan ändra de kontingenter som anges i bilaga 2 i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 4 Importlicens

1. För att släppa ut kontrollerade ämnen som omfattas av kontingenter enligt artikel 3 i fri rörelse inom gemenskapen skall krävas importlicens. Denna licens skall utfärdas av kommissionen. Kommissionen skall överlämna en kopia av licensen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken importen beräknas ske. Varje medlemsstat skall utse en behörig myndighet för detta ändamål.

2. En begäran om licens skall innehålla

a) importörens namn och adress,

b) en beskrivning av varje ämne med angivande av:

- den beteckning under vilken ämnet saluförs,

- rubriken i den kombinerade nomenklaturen,

- det land från vilket ämnet importeras,

c) uppgift om mängden i ton för varje ämne som skall importeras, och

d) plats och tidpunkt för den planerade importen, om detta är känt.

Artikel 5 Import från icke-parter av kontrollerade ämnen

1. Att släppa ut klorfluorkarboner och haloner som importerats från icke-parter i fri rörelse i gemenskapen skall förbjudas.

2. Från och med den 1 januari 1993 skall förbud gälla mot att i fri rörelse i gemenskapen släppa ut andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan som importerats från icke-parter.

Artikel 6 Import från icke-parter av produkter som innehåller kontrollerade ämnen

1. Enligt beslut som avses i punkt 3 skall från och med den 1 januari 1993 förbud gälla mot att i fri rörelse i gemenskapen släppa ut produkter som importerats från icke-parter och som innehåller klorfluorkarboner eller haloner.

2. Enligt beslut som avses i punkt 3 skall från och med den 1 januari 1996 förbud gälla mot att i fri rörelse i gemenskapen släppa ut produkter som importerats från icke-parter och som innehåller andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorid och 1,1,1-trikloretan.

3. Rådet skall efter förslag från kommissionen före dessa tidpunkter upprätta en förteckning över sådana produkter, med utgångspunkt i den förteckning som upprättas av parterna.

Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel 7 Import från icke-parter av produkter som tillverkas med kontrollerade ämnen

Med utgångspunkt i parternas beslut skall rådet efter förslag från kommissionen besluta om de regler som skall gälla när produkter som importerats från icke-parter och som framställts med kontrollerade ämnen men inte innehåller sådana ämnen släpps ut i fri rörelse i gemenskapen. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel 8 Export till icke-parter av kontrollerade ämnen

Från och med den 1 januari 1993 skall export från gemenskapen till icke-parter av nyproducerade, återvunna eller använda kontrollerade ämnen förbjudas.

Artikel 9 Tillstånd i undantagsfall till handel med icke-parter

Trots vad som sägs i artikel 5, 6.1, 6.2, 7 och 8 får kommissionen meddela tillstånd till handel med icke-parter som avser kontrollerade ämnen eller produkter som innehåller eller har framställts med ett eller flera av dessa ämnen, om det vid ett möte med parterna fastställts att icke-parten till fullo uppfyller bestämmelserna i artikel 2, 2A 2E och 4 i protokollet och har överlämnat uppgifter som styrker detta enligt artikel 7 i protokollet. Kommissionen skall besluta enligt förfarandet i artikel 12.

DEL II AVVECKLINGSPLAN

Artikel 10 Produktionskontroll

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 9 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för hans produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 juli 1991 31 december 1992 skall inte överstiga den beräknade nivån för hans produktion år 1986. För medlemsstater vilkas beräknade produktionsnivå för klorfluorkarboner var lägre än 15 000 ton år 1986 skall dock gälla att den beräknade nivån för deras produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 juli 1991 31 december 1992 inte skall överstiga 150 % av den beräknade nivån för deras produktion år 1986.

- Den beräknade nivån för hans produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1993 och under den följande tolvmånadersperioden skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1986.

- Den beräknade nivån för hans produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1995 skall inte överstiga 32,5 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1986.

- Den beräknade nivån för hans produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1996 skall inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1986.

- Den beräknade nivån för hans produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 januari 30 juni 1997 skall inte överstiga 7,5 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1986.

- Produktion av klorfluorkarboner skall inte förekomma efter den 30 juni 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastslå om viktiga användningsområden för klorfluorkarboner kan godtas inom gemenskapen efter den 30 juni 1997 och senast till den 31 december 1999 samt bestämma vilka kvantiteter klorfluorkarboner som får framställas av varje producent i detta syfte. En sådan produktion skall endast tillåtas om lämpliga alternativ eller återvunna klorfluorkarboner inte finns tillgängliga.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 9 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för hans produktion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1989.

- Den beräknade nivån för hans produktion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1995 skall inte överstiga 32,5 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1989.

- Den beräknade nivån för hans produktion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari 31 december 1996 skall inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1989.

- Den beräknade nivån för hans produktion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner under perioden 1 januari 30 juni 1997 skall inte överstiga 7,5 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1989.

- Produktion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner skall inte förekomma efter den 30 juni 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastslå om viktiga användningsområden för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner kan godtas inom gemenskapen efter den 30 juni 1997 och senast till den 31 december 1999 samt bestämma vilka kvantiteter andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som får framställas av varje producent i detta syfte. En sådan produktion skall endast tillåtas om lämpliga alternativ eller återvunna andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner inte finns tillgängliga.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 9 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för hans produktion av haloner under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga den beräknade nivån för hans produktion av haloner år 1986.

- Den beräknade nivån för hans produktion av haloner under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för hans produktion år 1986.

- Produktion av haloner skall inte förekomma efter den 31 december 1999.

Med utgångspunkt i parternas beslut skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastslå om viktiga användningsområden för haloner kan godtas inom gemenskapen från den 1 januari 2000 samt vilka kvantiteter haloner som får framställas av varje producent i detta syfte. En sådan produktion skall endast tillåtas om lämpliga alternativ eller återvunna haloner inte finns tillgängliga.

4. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 9 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Nivån för hans produktion av koltetraklorid under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av nivån för hans produktion år 1989.

- Nivån för hans produktion av koltetraklorid under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 15 % av nivån för hans produktion år 1989.

- Produktion av koltetraklorid skall inte förekomma efter den 31 december 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastslå om viktiga användningsområden för koltetraklorid kan godtas inom gemenskapen från den 1 januari 1998 och senast till den 31 december 1999 samt bestämma vilka kvantiteter koltetraklorid som får framställas av varje producent i detta syfte. En sådan produktion skall endast tillåtas om det inte finns tillgång till lämpliga alternativ eller återvunnen koltetraklorid.

5. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 9 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda.

- Nivån för hans produktion av 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga nivån för hans produktion år 1989.

- Nivån för hans produktion av 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 70 % av nivån för hans produktion år 1989.

- Nivån för hans produktion av 1,1,1-trikloretan under perioden 1 januari 31 december 2000 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 30 % av nivån för hans produktion år 1989.

- Produktion av 1,1,1-trikloretan skall inte förekomma efter den 31 december 2004.

6. I den utsträckning det är tillåtet enligt protokollet, kan en producent ges tillstånd av den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken produktionen i fråga huvudsakligen är lokaliserad att överskrida de beräknade produktionsnivåer som anges i punkt 1 5 för att tillgodose de grundläggande inhemska behoven hos de parter som avses i artikel 5 i protokollet. Tillstånd får inte medges om ökningarna av den beräknade produktionsnivån medför att den berörda medlemsstaten överskrider vad som tillåts för detta syfte enligt artikel 2A 2E i protokollet för perioderna i fråga.

Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten skall i förväg underrätta kommissionen om varje sådant tillstånd.

7. I den utsträckning det är tillåtet enligt protokollet, kan en producent ges tillstånd av den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken produktionen i fråga huvudsakligen är lokaliserad att överskrida de beräknade produktionsnivåer som anges i punkt 1 6 för industriella rationaliseringsändamål inom medlemsstaten. Tillstånd får inte medges om de beräknade produktionsnivåerna för denna medlemsstat överskrider summan av de beräknade produktionsnivåerna för de inhemska producenterna enligt punkt 1 6 för perioderna i fråga. Den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten skall i förväg underrätta kommissionen om varje sådant tillstånd.

8. I den utsträckning det är tillåtet enligt protokollet, kan en producent ges tillstånd av kommissionen, efter samtycke från den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken produktionen i fråga huvudsakligen är lokaliserad, att överskrida de beräknade produktionsnivåer som tillåts enligt punkt 1 7 för industriella rationaliseringsändamål mellan medlemsstater. Tillstånd får inte medges om de sammanlagda beräknade produktionsnivåerna för medlemsstaterna i fråga överskrider summan av de beräknade produktionsnivåerna för producenterna i medlemsstaterna enligt punkt 1 7. Samtycke krävs också från de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där man avser att minska produktionen.

9. I den utsträckning det är tillåtet enligt protokollet, kan en producent ges tillstånd av kommissionen, med samtycke såväl av den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken produktionen i fråga huvudsakligen är lokaliserad som av berörd tredje parts regering, att kombinera de beräknade nivåerna för hans produktion som tillåts enligt punkt 1 8 med de beräknade produktionsnivåer som har tillåtits för en producent i ett tredje land som är part med stöd av protokollet och landets nationella lagstiftning. Tillstånd får inte medges om de sammanlagda beräknade produktionsnivåerna för de båda producenterna överstiger summan av de beräknade produktionsnivåer som tillåts för producenten inom gemenskapen enligt punkt 1 8 och för producenten i tredje land enligt protokollet och den nationella lagstiftningen.

Artikel 11 Kontroll av konsumtionen genom begränsning av utbudet inom gemenskapen

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 juli 1991 31 december 1992 skall inte överstiga den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1993 och under följande tolvmånadersperiod skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1995 skall inte överstiga 32,5 % av den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1996 skall inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 30 juni 1997 skall inte överstiga 7,5 % av den beräknade nivån för de klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Klorfluorkarboner får inte släppas ut på marknaden eller användas för eget bruk efter den 30 juni 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa de mängder klorfluorkarboner som kan släppas ut på marknaden eller användas för egen räkning av varje producent efter den 30 juni 1997 och senast till den 31 december 1999 för viktiga användningsområden.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1995 skall inte överstiga 32,5 % av den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1996 skall inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 30 juni 1997 skall inte överstiga 7,5 % av den beräknade nivån för andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Fullständigt halogenerade klorfluorkarboner får inte släppas ut på marknaden eller användas för eget bruk efter den 30 juni 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa de mängder andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner som kan släppas ut på marknaden eller användas för egen räkning av varje producent efter den 30 juni 1997 och senast till den 31 december 1999 för viktiga användningsområden.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för de haloner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga den beräknade nivån för de haloner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Den beräknade nivån för de haloner som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för de haloner som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1986.

- Haloner får inte släppas ut på marknaden eller användas för eget bruk efter den 31 december 1999.

Med utgångspunkt i parternas beslut skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa de mängder haloner som kan släppas ut på marknaden eller användas för egen räkning av varje producent från den 1 januari 2000 för viktiga användningsområden.

4. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för den koltetraklorid som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 50 % av den beräknade nivån för den koltetraklorid som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för den koltetraklorid som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för den koltetraklorid som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Koltetraklorid får inte släppas ut på marknaden eller användas för eget bruk efter den 31 december 1997.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa de mängder koltetraklorid som kan släppas ut på marknaden eller användas för egen räkning av varje producent från den 1 januari 1998 och senast till den 31 december 1999 för viktiga användningsområden.

5. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 6 skall varje producent säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

- Den beräknade nivån för 1,1,1-trikloretan som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1992 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga den beräknade nivån för 1,1,1-trikloretan som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för 1,1,1-trikloretan som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 70 % av nivån för 1,1,1-trikloretan som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- Den beräknade nivån för 1,1,1-trikloretan som han släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning under perioden 1 januari 31 december 2000 och under därpå följande tolvmånadersperioder skall inte överstiga 30 % av den beräknade nivån för 1,1,1-trikloretan som han släppte ut på marknaden eller använde för egen räkning år 1989.

- 1,1,1-trikloretan får inte släppas ut på marknaden eller användas för eget bruk efter den 31 december 2004.

6. De kvantiteter som anges i punkt 1 5 avser de mängder som producenten släpper ut på marknaden eller använder för egen räkning inom gemenskapen och som härrör från hans egen produktion.

7. De kvantiteter som framkommer genom tillämpningen av punkt 1 5 kan utökas av kommissionen, om de importerade ämnen som släpps ut i fri rörelse i gemenskapen under en tolvmånadersperiod då punkt 1 5 skall tillämpas understiger de motsvarande kvantitativa begränsningar som anges i bilaga 2.

Kommissionen skall besluta i enlighet med förfarandet i artikel 12.

8. Varje producent som har rätt att släppa ut ämnen som avses i denna artikel på marknaden eller använda dem för egen räkning kan helt eller delvis överlåta sin rätt i fråga om kvantiteter som fastställts i enlighet med denna artikel till varje annan producent inom gemenskapen. Den producent som förvärvar rätten skall omedelbart underrätta kommissionen. En överlåtelse av rätten att släppa ut på marknaden eller att använda medför inte någon utökad rättighet till produktion.

DEL III ADMINISTRATION, UPPGIFTSLÄMNANDE OCH AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 12 Administration

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall beslutas med den majoritet som anges i artikel 148.2 i fördraget vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. De röster som avges av medlemsstaternas företrädare i kommittén skall vägas i enlighet med samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta om åtgärderna, som skall tillämpas omedelbart. Om åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs yttrande, skall rådet dock utan dröjsmål underrättas. Härvid kan kommissionen uppskjuta tillämpningen av de beslutade åtgärderna under högst en månad räknat från den dag då rådet underrättades.

4. Rådet kan med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom den tid som anges i 3.

Artikel 13 Uppgiftslämnande

1. Varje producent, importör eller exportör av kontrollerade ämnen eller övergångsämnen skall senast den 31 mars varje år med början år 1992 lämna följande uppgifter till kommissionen med en kopia till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten:

- Produktion.

- Återvunna kvantiteter.

- Kvantiteter som destruerats med tekniker som godkänts av parterna i protokollet.

- Lager.

- Importerade ämnen som släppts ut i fri rörelse inom gemenskapen, med separat redovisning av import från parter och icke-parter.

- Export av producerade kvantiteter från gemenskapen, med separat redovisning av export till parter och icke-parter.

- Export av återvunna kvantiteter från gemenskapen, med separat redovisning av export till parter och icke-parter.

- Producerade kvantiteter som släppts ut på marknaden eller använts för producentens egen räkning inom gemenskapen.

- Återvunna kvantiteter som släppts ut på marknaden eller använts för företagets egen räkning inom gemenskapen.

- Den mängd som producerats för användning som råmaterial.

Uppgifter skall lämnas för vart och ett av de kontrollerade ämnena och övergångsämnena och avse den närmast föregående perioden 1 januari 31 december, med undantag för klorfluorkarboner för vilka uppgifterna första gången skall avse perioden 1 juli 31 december 1991 och därefter gälla kalenderår med början den 1 januari 1992.

Trots vad som sägs i första stycket skall för klorfluorkarboner och andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner uppgifter för perioden 1 januari 30 juni 1997 lämnas senast den 30 september 1997.

2. Var och en som under år 1989 var producent, importör eller exportör av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan eller övergångsämnen, skall senast den 30 juni 1991 lämna uppgifter som avses i punkt 1 för år 1989 till kommissionen, med en kopia till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten.

3. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att tillse att erhållna uppgifter av konfidentiell natur inte lämnas ut.

Artikel 14 Tillsyn

1. Kommissionen skall för att kunna fullgöra vad som ålagts den genom denna förordning få tillgång till alla uppgifter som behövs från medlemsstaternas regeringar och behöriga myndigheter samt från företagen.

2. När kommissionen begär uppgifter från ett företag, skall den samtidigt sända en kopia av begäran till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars territorium företaget har sitt säte och ange varför uppgifterna begärs.

3. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall göra de utredningar som kommissionen bedömer vara nödvändiga för tillämpningen av denna förordning.

4. Efter en överenskommelse mellan kommissionen och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utredningen skall göras, skall kommissionens tjänstemän biträda myndighetens tjänstemän i deras arbete.

5. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att tillse att information av konfidentiell natur som erhålls enligt detta direktiv inte lämnas ut.

Artikel 15 Överträdelser

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder vid överträdelser mot bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 16 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft dagen efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Den 1 juli 1991 skall förordning (EEG) nr 3322/88 upphöra att gälla. Dock skall det uppgiftslämnande som avses i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3322/88 för perioden 1 januari 30 juni 1991 fullgöras senast den 31 augusti 1991 endast i fråga om klorfluorkarboner.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i samtliga medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 mars 1991.

På rådets vägnar

J. F. POOS

Ordförande

(1) EGT nr C 86, 4.4.1990, s. 4.

(2) EGT nr C 19, 28.1.1991.

(3) EGT nr C 332, 31.12.1990, s. 14.

(4) EGT nr L 90, 3.4.1980, s. 45.

(5) EGT nr L 329, 25.11.1982, s. 29.

(6) EGT nr L 297, 31.10.1988, s. 1.

BILAGA 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

>Plats för tabell>