Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärkeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 099 , 11/04/1992 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0033

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0033RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 om ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Målen med och principerna för gemenskapens miljöpolitik, som de är fastställda i gemenskapens åtgärdsprogram för miljön(4), är särskilt att förhindra, minska och, så långt det är möjligt, avlägsna föroreningar, helst vid källan, samt att säkerställa ett förnuftigt utnyttjande av råvaruresurser, med utgångspunkt också i principen att "förorenaren betalar". I gemenskapens fjärde åtgärdsprogram för miljön (1987-1992)(5) framhävs betydelsen av att utveckla en strategi för rena produkter.

I sin resolution den 7 maj 1990(6) uppmanade rådet kommissionen att snarast möjligt inkomma med förslag till ett program som avser hela gemenskapen, för tilldelning av ett miljömärke som kommer att gälla produktens påverkan på miljön under produktens hela livscykel.

Europaparlamentet har i sin resolution den 19 juni 1987 om avfallshanteringsindustrin och gamla soptippar(7) givit sitt stöd till ett europeiskt märke för rena produkter.

Det finns ett ökande intresse hos allmänheten för information om produkter med reducerad påverkan på miljön. Några medlemsstater har redan program för märkning av sådana produkter, och flera andra medlemsstater överväger att införa ett sådant program.

Ett program för tilldelning av miljömärke till produkter med reducerad påverkan på miljön för fram de mer gynnsamma alternativen i ljuset och ger därigenom konsumenterna och andra användare vägledning.

Sådan vägledning kan bäst åstadkommas genom att det införs enhetliga kriterier för hela gemenskapen för tilldelning av miljömärke.

Medan befintliga eller framtida program kan bestå, har denna förordning som yttersta mål att skapa förutsättningar för att åstadkomma ett enda effektivt miljömärke i hela gemenskapen.

Programmet för tilldelning av miljömärket bör baseras på frivilliga ansökningar. En sådan inriktning kommer, genom att förlita sig på marknadskrafterna, också att bidra till forskning om och utveckling av i första hand ren teknik och därigenom leda till nyskapande.

Enhetlig tillämpning av kriterier och användning av samma procedurer bör säkerställas inom hela gemenskapen.

Programmet för tilldelning av ett miljömärke kommer att ta hänsyn till de närmast berörda gruppernas intressen och bör därför sörja för att dessa grupper ges möjlighet att delta på lämpligt sätt i fastställandet av produktgrupper och de särskilda ekologiska kriterierna för varje produktgrupp.

Konsumenter och företag bör på lämpligt sätt informeras om programmet för tilldelning av miljömärke.

Detta märke bör komplettera övriga befintliga eller kommande märkningssystem inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Syften

I denna förordning fastställs ett gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke. Detta program har, utan att ge avkall på säkerheten hos produkter eller för arbetstagare eller väsentligt påverka en produkts användbarhet, till syfte

- att främja utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som har reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel,

och

- att förbättra informationen till konsumenterna om produkters påverkan på miljön.

Artikel 2 Räckvidd

Denna förordning omfattar inte livsmedel, drycker eller läkemedel.

Artikel 3 Definitioner

I denna förordning avses med

a) ämne: kemiska grundämnen och deras föreningar som de definieras i artikel 2 i rådets direktiv 67/548/EEG den 27 juni 1967 om en tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(8),

b) preparat: blandningar eller lösningar som de definieras i artikel 2 i rådets direktiv 67/548/EEG,

c) produktgrupp: produkter som är avsedda för likartade ändamål och som har samma användningsområde,

d) från vaggan till graven: en produkts livscykel från tillverkning - inbegripet val av råvaror, distribution, konsumtion och användning - till slutlig kvittblivning.

Artikel 4 Allmänna principer

1. Miljömärket får tilldelas produkter som uppfyller de syften som anges i artikel 1 och som överensstämmer med gemenskapens krav rörande hälsa, säkerhet och miljö.

2. Miljömärket skall inte i något fall tilldelas följande produkter:

a) ämnen eller preparat som klassificeras som farliga enligt direktiven 67/548/EEG och 88/379/EEG(9).

Märket får tilldelas produkter som innehåller ett ämne eller ett preparat som klassificeras som farligt enligt ovannämnda direktiv om produkterna uppfyller de syften som angivits i artikel 1.

b) Produkter vars tillverkningsprocesser sannolikt kan orsaka väsentlig skada på människan och/eller miljön.

3. Produkter som har importerats till gemenskapen och för vilka man har ansökt om tilldelning av ett miljömärke i enlighet med denna förordning skall minst uppfylla samma stränga krav/kriterier som de produkter som har tillverkats inom gemenskapen.

Artikel 5 Produktgrupper och ekologiska kriterier

1. Villkoren för tilldelning av miljömärket skall fastställas för varje produktgrupp för sig.

Produktgrupperna samt de särskilda ekologiska kriterierna och deras giltighetstider skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7 efter genomförande av det i artikel 6 föreskrivna samrådsförfarandet.

2. Kommissionen skall inleda dessa förfaranden på uppmaning av det eller de behöriga organ som avses i artikel 9 eller på eget initiativ. Ett behörigt organ får agera på eget initiativ eller på begäran av varje intresserad organisation eller individ. I det senare fallet skall det behöriga organet avgöra om en sådan begäran är välgrundad. Innan ett behörigt organ lämnar in en begäran till kommissionen skall det samråda med berörda intressegrupper och informera kommissionen om resultatet.

3. Varje produktgrupp skall definieras på ett sådant sätt att det säkerställs att konkurrerande produkter som passar för liknande ändamål och som har samma användningsområde ingår i samma grupp.

4. De särskilda ekologiska kriterier som skall tillämpas för respektive produktgrupp skall fastställas med hjälp av en från vaggan till graven-metod utifrån de syften som anges i artikel 1, de allmänna principerna i artikel 4 och mallen för bedömningsschema i bilaga 1. Kriterierna skall vara exakta, tydliga och objektiva för att säkerställa enhetlig tillämpning från de behöriga organens sida. Kriterierna skall garantera en hög grad av miljöskydd och så långt det är möjligt vara baserade på ren teknik samt, där så är lämpligt, återspegla önskvärdheten av att maximera produktens livstid.

Om det skulle visa sig vara nödvändigt att anpassa mallen för bedömningsschemat till den tekniska utvecklingen, skall denna anpassning göras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

5. Giltighetstiden för produktgrupper skall vara cirka tre år. Giltighetstiden för ett kriterium får inte överskrida giltighetstiden för den berörda produktgruppen.

Artikel 6 Samråd med intressegrupper

1. Innan kommissionen lämnar in det förslag till kommittén som avses i artikel 7 skall den, inför arbetet med att fastställa produktgrupper och de särskilda ekologiska kriterier som avses i artikel 5, rådgöra med närmast berörda intressegrupper, vilka för detta ändamål skall mötas i ett samrådsforum (referensgrupp). Kommissionen skall därvid beakta resultaten av de nationella konsultationerna.

2. I referensgruppen skall ingå företrädare för minst följande intressegrupper på gemenskapsnivå:

- industri(10),

- handel(11),

- konsumentorganisationer,

- miljöorganisationer.

Varje grupp får representeras av högst tre deltagare.

De deltagande intressegrupperna skall se till att representationen är lämpligt avvägd i förhållande till berörda produktgrupper och beakta att behovet av kontinuitet säkerställs i referensgruppens arbete.

3. Referensgruppens arbetsordning skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

4. Tidsperioden för samråd med referensgruppen får inte i något fall överskrida sex veckor.

5. Kommissionen skall till den kommitté som avses i artikel 7 överlämna resultatet av konsultationerna jämte förslag till åtgärder som skall vidtas.

Artikel 7 Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt ovan nämnda artikel Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8 Miljömärket

1. På miljömärket skall den logotyp finnas som visas i bilaga II.

2. Ansökningar om tilldelning av märket skall utformas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.

3. Beslutet att tilldela ett miljömärke till enskilda produkter som uppfyller de kriterier som anges i artikel 4 och 5 skall fattas av de behöriga organ som avses i artikel 9 i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.

4. Med tillämpning av det förfarande som anges i artikel 7 skall kommissionen från fall till fall besluta om det är möjligt att på märket ange de huvudsakliga motiven för tilldelning av märket och uppställa regler för detta ändamål.

5. Märket skall tilldelas för en fastställd produktionsperiod som inte under några omständigheter får överskrida giltighetstiden för kriterierna.

Då kriterier för produkter förlängs utan att ändras får giltighetstiden för miljömärket förlängas i motsvarande omfattning.

6. Miljömärket får under inga omständigheter tas i bruk förrän ett avtal har ingåtts som omfattar de villkor för användning som anges i artikel 12.

Artikel 9 Tillsättande av behöriga organ

1. Inom sex månader efter ikraftträdandet av denna förordning skall varje medlemsstat utse det eller de organ, hädanefter betecknade som "behörigt (behöriga) organ", som ansvarar för fullgörandet av de uppgifter som anges i denna förordning, särskilt artikel 10, och informera kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att sammansättningen av de behöriga organen är sådan att dessas självständighet och opartiskhet garanteras och att de behöriga organen tillämpar bestämmelserna i denna förordning på ett enhetligt sätt.

Artikel 10 Ansökan om tilldelning av miljömärke

1. Tillverkare och importörer inom gemenskapen får ansöka om tilldelning av miljömärke bara hos det eller de behöriga organ som utsetts av den medlemsstat i vilken produkten tillverkats eller först släppts ut på marknaden eller till vilken produkten importerats från tredje land.

2. Det behöriga organet skall ta del av de förteckningar som anges i punkt 9 innan det går vidare med bedömningen av ansökningarna. Det behöriga organet skall bedöma produktens påverkan på miljön i enlighet med principerna i artikel 4 och de särskilda kriterierna för produktgrupper i artikel 5. För detta ändamål skall alla erforderliga intyg och handlingar (inbegripet resultaten av oberoende prövningar) inlämnas till det behöriga organet.

3. Efter bedömning av produkten skall det behöriga organet besluta om märke skall tilldelas eller ej. I det fall det behöriga organet beslutar att tilldela märke, skall det underrätta kommissionen om beslutet och bifoga det fullständiga resultatet av bedömningen jämte en sammanfattning av denna. Kommissionen skall fastställa ett standardformulär för sådana sammanfattningar i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

Kommissionen skall inom fem dagar efter underrättelsen vidarebefordra en kopia av förut nämnda beslut och sammanfattning till övriga medlemsstaters behöriga organ samt, om dessa så önskar, en kopia av det fullständiga resultatet av bedömningen.

4. Trettio dagar efter att det behöriga organet underrättat kommissionen får märket tilldelas, såvida inte kommissionen dessförinnan informerat organet om att det finns välgrundade invändningar mot tilldelningen. Om sådana invändningar framförs och inte undanröjs genom informella samråd, skall kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7 fatta beslut i frågan om tilldelning av märket.

5. Om det behöriga organet beslutar att tilldela ett märke till en produkt för vilken ansökan avslagits av det behöriga organet i någon annan medlemsstat, skall kommissionen uppmärksammas på detta förhållande i samband med att den får en underrättelse enligt punkt 3. I samtliga sådana fall skall kommissionen fatta beslut med anledning av den föreslagna tilldelningen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

6. I de fall som avses i punkterna 4 och 5 skall kommissionen, inom 45 dagar efter att ha mottagit organets beslut att tilldela ett märke, till den kommitté som avses i artikel 7 lämna in ett förslag till åtgärder som skall vidtas.

7. Om en ansökan om tilldelning av miljömärke avslås, skall det behöriga organet omgående underrätta kommissionen och den sökande om skälen till avslaget.

8. När det behöriga organet tar emot en ansökan om märke kan det finna att produkten inte tillhör någon av de produktgrupper för vilka kriterier redan har fastlagts. I sådana fall skall det behöriga organet besluta huruvida ett förslag om upprättande av en ny produktgrupp skall överlämnas till kommissionen för godkännande i enlighet med det förfarande som anges i artiklarna 6 och 7.

9. Kommissionen skall föra separata förteckningar över alla ansökningar som mottagits, som bifallits och ansökningar som avslagits. Förteckningar över mottagna och avslagna ansökningar skall endast finnas tillgängliga för medlemsstaternas behöriga organ.

10. En tillverkare eller importör som avser att återkalla en ansökan om tilldelning av ett märke, eller som avser att upphöra att använda ett märke, skall underrätta det behöriga organet om detta.

Artikel 11 Kostnader och avgifter

1. För varje ansökan om tilldelning av märke skall betalas en avgift som täcker hanteringskostnaderna för ansökan.

2. I villkoren för att använda ett märke skall ingå att sökanden betalar en avgift för att få använda märket.

3. Beloppen som avses i punkterna 1 och 2 skall fastställas av de behöriga organ som avses i artikel 9 och får variera mellan medlemsstaterna. Riktlinjer för detta ändamål skall fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

Artikel 12 Användningsvillkor

1. Det behöriga organet skall sluta ett avtal med varje sökande om villkoren för märkets användning. För detta ändamål skall ett standardavtal fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7.

2. Villkoren skall även omfatta bestämmelser om återkallande av tillstånd att använda märket.

Artikel 13 Konfidentiell hantering

Behöriga organ, kommissionen och andra berörda personer får inte till tredje man lämna ut upplysningar som de har tagit del av under arbetet med bedömningen av om en produkt kan tilldelas märket.

Sedan ett beslut har fattats om att märket skall tilldelas får dock inte under några omständigheter följande information hemlighållas:

- Produktens namn.

- Tillverkaren eller importören av produkten.

- Skälen för och annan information av betydelse för att märket har tilldelats.

Artikel 14 Offentliggörande

Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra följande:

a) Produktgrupperna, de särskilda ekologiska kriterier som har betydelse samt deras respektive giltighetstider.

b) En förteckning över produkter som tilldelats ett miljömärke, namnen på tillverkarna eller importörerna samt sista giltighetsdagen för märket. Ett sådant offentliggörande skall äga rum minst en gång om året.

c) De behöriga organens namn och adresser.

Emellanåt skall kommissionen också som information till konsumenterna och företagen ge ut en samlad förteckning över produkter som har tilldelats miljömärke.

Artikel 15 Information

Varje medlemsstat skall se till att konsumenterna och företagen på lämpligt sätt informeras om följande:

a) Målen för miljömärkningsprogrammet.

b) De produktgrupper som har valts ut.

c) De ekologiska kriterier som gäller för varje produktgrupp.

d) Det förfarande som skall följas vid ansökan om miljömärke.

e) Det eller de behöriga organen i medlemsstaten.

Artikel 16 Reklam

1. Miljömärket får åberopas i reklam först sedan märket har tilldelats och då endast i samband med just den produkt som tilldelats märket.

2. All oriktig eller vilseledande reklam eller användandet av ett märke eller en logotyp som leder till förväxling med gemenskapens miljömärke enligt denna förordning är förbjuden.

Artikel 17 Genomförande

Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande skall medlemsstaterna underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnaden av den.

Artikel 18 Omprövning

1. Kommissionen skall inom fem år från dagen för denna förordnings ikraftträdande ompröva programmet i ljuset av de erfarenheter som vunnits under den tid programmet har gällt.

2. Kommissionen skall vid behov föreslå lämpliga ändringar av denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 1992.

På rådets vägnar

Carlos BORREGO

Ordförande

(1) EGT nr C 75, 20.3.1991, s. 23,

EGT nr C 12, 18.1.1992, s. 16.

(2) EGT nr C 13, 20.1.1992, s. 37.

(3) EGT nr C 339, 31.12.1991, s. 29.

(4) EGT nr C 112, 20.2.1973, s. 1,

EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1,

EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1,

EGT nr C 70, 18.3.1987, s. 3.

(5) EGT nr C 328, 7.12.1987, s. 1.

(6) EGT nr C 122, 18.5.1990, s. 2.

(7) EGT nr C 190, 20.7.1987, s. 154.

(8) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1, senast ändrat genom direktiv 91/410/EEG (EGT nr L 228, 17.8.1991, s. 67).

(9) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(10) Inbegripet fackföreningar där så är lämpligt.

BILAGA 1

BEDÖMNINGSSCHEMA

>Start Grafik>

Miljöområde Produktens livscykel

Förproduktion Produktion Distribution

(inkl. emballage) Användning Kvittblivning

Avfallsaspekter

Markförorening och nedbrytning

Vattenförorening

Luftförorening

Buller

Energiförbrukning

Naturresursförbrukning

Påverkan på ekosystemen>Slut Grafik>

BILAGA 2

LOGOTYP

>Hänvisning till >

>Start Grafik>

Logon skall tryckas:

- i två färger (Pantone 347 grön och Pantone 279 blå), eller

- i svart på vit bakgrund, eller

- i vitt på svart bakgrund.>Slut Grafik>