Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R1973.pdf

31992R1973

Rådets förordning (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 22/07/1992 s. 0001 - 0006

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0108

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0108RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1973/92 av den 21 maj 1992 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen föreskrivs att en gemenskapspolitik på miljöområdet skall utvecklas och genomföras, och målen och principerna för denna politik fastställs.

Enligt artikel 130r i fördraget skall gemenskapens åtgärder i fråga om miljön särskilt syfta till att bevara, skydda och förbättra miljön. När gemenskapen förbereder åtgärder skall den bl.a. beakta miljöförhållanden i gemenskapens olika regioner.

I artikel 130r.4 i fördraget föreskrivs att gemenskapen skall vidta åtgärder avseende miljön i den utsträckning som de nämnda målen bättre kan uppnås på gemenskapsnivå än på de enskilda medlemsstaternas nivå. Utan att det påverkar tillämpningen av vissa åtgärder av gemenskapskaraktär, skall medlemsstaterna finansiera och genomföra övriga åtgärder.

Det bör inrättas ett gemensamt finansiellt instrument för miljön (LIFE), som bidrar till utvecklandet och genomförandet av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet.

Det är viktigt att fastställa på vilka områden åtgärder kan vidtas med stöd av LIFE, samtidigt som principen "förorenaren betalar" och subsidiaritetsprincipen följs.

Senast den 30 september varje år bör de prioriterade åtgärder fastställas som skall genomföras inom de relevanta områdena under det följande året.

Det är nödvändigt att fastställa närmare föreskrifter för bidrag från LIFE.

Ett instrument bör inrättas vars första etapp avslutas den 31 december 1995.

Ett belopp på 400 miljoner ecu anses nödvändigt för genomförandet av detta instrument under perioden 1991-1995. Med de nuvarande ekonomiska ramarna anses det nödvändiga beloppet för perioden 1991-1992 uppgå till 140 miljoner ecu.

Det bör inrättas mekanismer som gör det möjligt att anpassa gemenskapens bidrag med hänsyn till de särskilda egenskaperna hos de åtgärder som skall stödjas.

Det är nödvändigt att fastställa effektiva metoder för kontroll, uppföljning och utvärdering samt att säkerställa att potentiella stödmottagare och allmänheten får tillräcklig information.

En kommitté bör inrättas som skall bistå kommissionen vid genomförandet av denna förordning.

Rådet bör, med hänsyn till erfarenheterna från tillämpningen under de första tre åren, göra en genomgång av bestämmelserna om LIFE på grundval av ett förslag från kommissionen som skall lämnas senast den 31 december 1994.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett finansiellt instrument för miljön, nedan kallat "LIFE", inrättas härmed.

Det allmänna målet med LIFE skall vara att bidra till utvecklingen och genomförandet av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet genom finansiering av följande åtgärder:

a) Prioriterade miljöåtgärder inom gemenskapen.

b) i) Åtgärder för tekniskt bistånd till tredje land i Medelhavsområdet eller längs kusten mot Östersjön.

ii) I undantagsfall, åtgärder rörande regionala eller globala miljöproblem som föreskrivs i internationella överenskommelser. Finansiering av sådana åtgärder med hjälp av LIFE kan ske först efter ett särskilt beslut som rådet fattar på förslag från kommissionen.

Det högsta belopp som kan beviljas för de åtgärder som avses i i och ii är 5 %.

Artikel 2

1. De åtgärdsområden som kan få ekonomiskt stöd anges i bilagan.

2. Gemenskapen kan ge ekonomiskt stöd för åtgärder som är av intresse för gemenskapen, som i väsentlig grad bidrar till genomförandet av gemenskapens miljöpolitik och som uppfyller villkoren för genomförandet av principen "förorenaren betalar".

Detta stöd skall särskilt användas till förberedande åtgärder, demonstrationsprogram, upplysningskampanjer, stimulansåtgärder och åtgärder i form av tekniskt bistånd.

Dessutom måste detta stöd, vad gäller bevarandet av livsmiljöer och naturen, särskilt bidra till medfinansiering av åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla eller återupprätta en gynnsam bevarandestatus för prioriterade naturliga livsmiljöer och prioriterade arter på de platser som anges i bilaga 1 respektive 2 till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(4).

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av det förfarande som fastställs i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG gäller följande:

- Kommissionen skall senast den 30 september varje år i enlighet med förfarandet i artikel 13 fastställa de prioriterade åtgärder som skall genomföras inom de områden som anges i bilagan och den motsvarande fördelningen av medlen.

- Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 13 fastställa de ytterligare kriterier som skall ligga till grund för urvalet av de åtgärder som skall finansieras.

Artikel 4

Ekonomiskt stöd skall, beroende på arten av de åtgärder som skall genomföras, ges i form av

a) medfinansiering av åtgärder, eller

b) räntebidrag.

Artikel 5

Åtgärder som får stöd från strukturfonderna eller från andra av gemenskapens budgetinstrument kan inte få ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

Artikel 6

Kommissionen skall säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för denna förordning är förenliga med de åtgärder som vidtas genom strukturfonderna eller gemenskapens andra budgetinstrument.

Artikel 7

1. LIFE skall genomföras etappvis. Den första etappen skall vara genomförd den 31 december 1995.

2. De gemenskapsmedel som bedöms som nödvändiga för genomförandet av den första etappen uppgår till 400 miljoner ecu, varav 140 miljoner ecu är disponibla för perioden 1991-1992 inom de ekonomiska ramarna för 1988-1992.

För den period som därefter återstår för LIFE:s genomförande skall beloppet ligga inom gemenskapens gällande ekonomiska ramar.

3. Budgetmyndigheten skall fastställa de anslag som är disponibla för varje budgetår, med hänsyn till principerna om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 2 i finansförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

4. I bilagan anges den ungefärliga procentuella andel av gemenskapsmedlen som kan anslås för varje åtgärdsområde.

Artikel 8

1. Om inte annat följer av punkt 2 gäller följande gränser för gemenskapens stöd:

- 30 % av kostnaden för åtgärder som innebär finansiering av intäktsgenererande investeringar.

Investerarens bidrag till finansieringen måste vara minst lika stort som gemenskapens stöd.

- 100 % av kostnaden för åtgärder som syftar till att skaffa fram nödvändig information för genomförandet av en åtgärd samt för åtgärder i form av tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ.

- 50 % av kostnaden för övriga åtgärder.

2. Gemenskapens stöd för åtgärder som rör bevarandet av prioriterade biotoper eller livsmiljöer som är av gemenskapsintresse ges enligt följande:

i) Normalt ges ett stöd på högst 50 % av kostnaden för åtgärderna.

ii) I undantagsfall kan ett stöd på högst 75 % av kostnaden för åtgärderna ges, om åtgärderna rör

- biotoper eller livsmiljöer som innehåller arter som hotas av utrotning i gemenskapen, eller

- livsmiljöer som riskerar att försvinna i gemenskapen, eller

- bestånd av arter som hotas av utrotning i gemenskapen.

Artikel 9

1. Förslag till åtgärder som skall finansieras skall av medlemsstaterna lämnas till kommissionen. När det gäller åtgärder i vilka mer än en medlemsstat deltar skall samråd ske mellan kommissionen och de berörda parterna innan förslagen lämnas in.

2. Kommissionen kan emellertid, genom ett meddelande som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, anmoda juridiska eller fysiska personer som är etablerade i gemenskapen att lämna in ansökningar om stöd för åtgärder som är av särskilt intresse för gemenskapen.

3. Ansökningar från tredje land skall överlämnas till kommissionen av de berörda nationella myndigheterna.

4. Kommissionen skall till medlemsstaterna vidarebefordra förslag som mottagits i form av sådana intresseanmälningar samt ansökningar som lämnats in av tredje land.

5. Åtgärder som skall få stöd från LIFE skall godkännas i enlighet med förfarandet i artikel 13, vilket skall följas av

a) ett kommissionsbeslut riktat till medlemsstaterna om godkännande av den berörda åtgärden, eller

b) ett kontrakt eller avtal om parternas rättigheter och förpliktelser, som sluts med de stödmottagare som ansvarar för genomförandet.

6. Det ekonomiska stödets storlek, närmare bestämmelser om finansiering och kontroller samt alla de tekniska villkor som måste vara uppfyllda för att stödet skall kunna ges skall bestämmas på grundval av den godkända åtgärdens art och utformning och skall fastställas antingen i kommissionsbeslutet eller i det kontrakt eller avtal som sluts med stödmottagarna.

Artikel 10

1. För att säkerställa ett tillfredsställande resultat beträffande åtgärder som genomförs av mottagare av gemenskapens ekonomiska stöd, skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att

- kontrollera att åtgärder som finansieras av gemenskapen blir korrekt genomförda,

- förebygga och vidta åtgärder mot oegentligheter,

- kräva återbetalning av belopp som orättmätigt mottagits till följd av missbruk eller försumlighet.

2. Utan att det påverkar den granskning som utförs av revisionsrätten i samarbete med de nationella revisionsorganen eller behöriga nationella myndigheter i enlighet med artikel 206a i fördraget, eller kontroller som genomförs i enlighet med artikel 209c i fördraget, kan tjänstemän och andra anställda vid kommissionen utföra kontroller på platsen, bl. a. stickprovskontroller, av åtgärder som finansieras med LIFE.

Kommissionen skall i förväg underrätta stödmottagaren om att en kontroll på platsen skall utföras, om det inte finns goda skäl att misstänka bedrägeri eller missbruk.

3. Under fem år efter den sista utbetalningen för en åtgärd skall stödmottagaren hålla alla dokument som rör utgifterna för åtgärden tillgängliga för kommissionen.

Artikel 11

1. Kommissionen kan minska, vägra utbetalning eller kräva återbetalning av det ekonomiska stöd som beviljats för en åtgärd, om oegentligheter konstateras eller om det visar sig att en väsentlig förändring avseende åtgärden har gjorts som strider mot dess art eller mot villkoren för genomförandet, utan att kommissionens godkännande har sökts.

2. Om tidsfristerna inte har hållits eller om endast en del av det tilldelade ekonomiska stödet är berättigat med hänsyn till genomförandet av en åtgärd, skall kommissionen anmoda stödmottagaren att yttra sig inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger en tillfredsställande förklaring kan kommissionen vägra utbetalning av det resterande ekonomiska stödet och kräva återbetalning av tidigare utbetalda belopp.

3. Alla felaktigt utbetalda belopp måste återbetalas till kommissionen. Ränta kan läggas till belopp som inte återbetalats i rätt tid. Kommissionen skall fastställa tillämpningsföreskrifter för denna punkt.

Artikel 12

1. Kommissionen skall säkerställa en effektiv kontroll av genomförandet av gemenskapsfinansierade åtgärder. Denna kontroll skall göras på grundval av rapporter som utarbetas i enlighet med de förfaranden som kommissionen och stödmottagaren enats om och även omfatta stickprov.

2. För åtgärder som genomförs under flera år skall stödmottagaren inom sex månader efter utgången av varje helt genomförandeår till kommissionen lämna en rapport om hur genomförandet framskrider. Inom sex månader efter det att åtgärden slutförts skall också en slutrapport lämnas till kommissionen. För varje åtgärd som genomförs under mindre än två år skall stödmottagaren inom sex månader efter det att åtgärden slutförts till kommissionen lämna en rapport. Kommissionen skall fastställa vilken form och vilket innehåll dessa rapporter skall ha.

3. På grundval av de kontrollförfaranden och de rapporter som avses i punkterna 1 och 2 skall kommissionen vid behov anpassa storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända ekonomiska stödet och även tidsplanen för utbetalningarna.

4. En förteckning över de åtgärder som finansieras med hjälp av LIFE skall varje år offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Kommissionen skall vartannat år, efter samråd med den kommitté som avses i artikel 13, till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av LIFE, särskilt om användningen av anslagen.

Artikel 13

Kommissionen skall biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i direktiv 92/43/EEG skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas i enlighet med den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom en månad från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 14

Senast den 31 december 1994 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport om genomförandet av denna förordning samt förslag till anpassningar som behövs för det fortsatta genomförandet efter den första etappen.

Rådet skall på förslag från kommissionen besluta med kvalificerad majoritet om genomförandet av den andra etappen från och med den 1 januari 1996.

Artikel 15

Denna förordning skall inte påverka genomförandet av åtgärder som före denna förordnings ikraftträdande beslutats och påbörjats på grundval av de förordningar som avses i artikel 16.

Artikel 16

Förordningarna (EEG) nr 563/91 (Medspa)(5), (EEG) nr 3907/91 (Acnat)(6) och (EEG) nr 3908/91 (Norspa)(7) skall upphöra att gälla.

Artikel 17

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 44, 20.2.1991, s. 4.

(2) EGT nr C 267, 14.10.1991, s. 211.

(3) EGT nr C 191, 22.7.1991, s. 7.

(4) EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7.

(5) EGT nr L 63, 9.3.1991, s. 1.

(6) EGT nr L 370, 31.12.1991, s. 17.

(7) EGT nr L 370, 31.12.1991, s. 28.

BILAGA

>Plats för tabell>