Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31992R2083.pdf

31992R2083

Rådets förordning (EEG) nr 2083/92 av den 14 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 24/07/1992 s. 0015 - 0016

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0159

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 11 s. 0159RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2083/92 av den 14 juli 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Artikel 11.1 i förordning (EEG) nr 2092/91(4) föreskriver att fr. o. m. den 23 juli 1992 skall vissa produkter som importeras från ett icke-medlemsland få marknadsföras endast om de kommer från ett icke-medlemsland som är upptaget i en förteckning som upprättas i enlighet med artikel 14 i förordningen. Artikel 11.2 anger villkoren för att ett icke-medlemsland skall tas med i förteckningen.

Det har visat sig att det i avsaknad av fler upplysningar än dem som hittills lämnats av många icke-medlemsländer inte går att fatta beslut före nämnda datum om införande av dessa länder i förteckningen.

Artikel 16.3 andra stycket i förordningen ger en möjlighet att uppskjuta tillämpningen av artikel 11, dock endast om det rör sig om att ett icke-medlemsland i tid före ovannämnda datum har begärt att bli infört i förteckningen.

Dessa regler skulle kunna leda till att varuimporten från ett icke-medlemsland avbryts om landet inte i tid har begärt att bli infört i den förteckning som avses i artikel 11.1 a.

Avbrytande av importen från icke-medlemsländer av varor som uppfyller de villkor som anges i artikel 11.2 bör undvikas, särskilt som dessa produkter kan vara nödvändiga för framställning av sammansatta produkter.

I avvaktan på att ett land förs in i den förteckning som avses i artikel 11.1 a i förordningen bör därför importörer kunna få rätt att från ett icke-medlemsland importera varor som visas följa regler för framställningen och vara underkastade kontrollåtgärder som är likvärdiga med dem som föreskrivs i förordning (EEG) nr 2092/91.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2092/91 ändras på följande sätt:

1. Följande punkt skall läggas till i artikel 11:

"6. a) Trots vad som sägs i punkt 1 skall en importör i en medlemsstat av den behöriga myndigheten i medlemsstaten ges tillstånd att fram till den 31 juli 1995 marknadsföra varor från ett icke-medlemsland som inte står upptaget i den förteckning som avses i punkt 1 a, förutsatt att han inför myndigheten kan styrka att de importerade varorna har odlats enligt regler som är likvärda dem som fastställs i artikel 6 och 7 och att odlingen har underkastats lika effektiva kontrollåtgärder som de som avses i artikel 8 och 9 och att kontrollen är stadigvarande och effektivt ordnad.

Detta tillstånd skall gälla endast så länge som ovannämnda villkor visas vara uppfyllda. Det skall upphöra att gälla när landet i fråga införs i den förteckning som avses i punkt 1 a.

b) När en medlemsstat har erhållit tillräcklig bevisning av en importör, skall den genast till kommissionen och de andra medlemsstaterna anmäla från vilket icke-medlemsland varor importeras och därvid lämna detaljerade upplysningar om odlingen och kontrollen i landet och om de garantier som lämnats för att kontrollen kommer att vara stadigvarande och effektivt ordnad.

c) Om någon medlemsstat eller kommissionen begär detta skall saken hänskjutas till den kommitté som avses i artikel 14. Skulle kommittén finna att de importerade varorna inte framställts enligt likvärda odlingsregler eller att kontrollen inte är lika effektiv, skall kommissionen anmoda den medlemsstat som utfärdade tillståndet att återkalla detta. Det kan sedan i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14 beslutas att importen i fråga skall förbjudas eller att fortsatt import skall få ske förutsatt att några av importvillkoren ändras inom viss tid.

d) Den anmälan som avses i b skall inte krävas när det gäller odling och kontroll som en annan medlemsstat redan har anmält i enlighet med b, om inte nya väsentliga omständigheter har framkommit som motiverar att det beslut som avses i c omprövas.

Före den 31 juli 1994 skall kommissionen se över bestämmelserna i punkt 1 och lägga fram sådana ändringsförslag som kan vara befogade."

2. Artikel 16.3 första stycket skall ersättas med följande:

"3. Artikel 5, artikel 8.1 och artikel 11.1 skall tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1993."

3. De tidpunkter som anges i artiklarna 5.9 och 10.7 skall ersättas med "den 31 juli 1994".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 juli 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) EGT nr C 74, 25.3.1992, s. 9.

(2) Yttrande meddelat den 10 juli 1992.

(3) Yttrande meddelat den 26 maj 1992.

(4) EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 1.