Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3952/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 594/91 om ämnen som bryter ned ozonskiktetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 405 , 31/12/1992 s. 0041 - 0043

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0029

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0029RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3952/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 594/91 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Enligt de senaste forskningsrönen förekommer fortfarande en allvarlig nedbrytning av ozonskiktet över Antarktis och nedbrytningen av ozonskiktet över norra halvklotet är mer omfattande än vad som tidigare var allmänt erkänt.

Vetenskapliga studier förutsäger att nedbrytningen av ozonskiktet kommer att fortsätta in på 2000-talet om inte produktionen och konsumtionen av fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklord och 1,1,1-trikloretan upphör inom en snar framtid.

Det är tekniskt möjligt, utom för vissa viktiga användningsområden, att stegvis avveckla all konsumtion av haloner före utgången av år 1993, av fullständigt halogenerade klorfluorkarboner och klortetraklorid före utgången av år 1994 och 1,1,1-trikloretan före utgången av år 1995.

Den ändring av Montrealprotokollet som antogs av parterna vid deras andra möte trädde i kraft den 10 augusti 1992 och bilaga D till protokollet, som parterna antog vid det tredje mötet, trädde i kraft den 27 maj 1992.

Vid sitt fjärde möte i Köpenhamn, då gemenskapen och medlemsstaterna spelade en ledande roll, beslutade Montrealprotokollets parter om ytterligare åtgärder till skydd för ozonskiktet.

I förordning (EEG) 594/91 (4) föreskrivs om kontrollåtgärder som avser ämnen som bryter ned ozonskiktet.

För att genomföra gemenskapens åtaganden enligt protokollet så vitt avser ändringarna är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder på gemenskapsnivå.

Mot bakgrund av de senaste forskningsrönen och tillgången till teknik som gör det möjligt att ersätta ämnen som bryter ned ozon, är det lämpligt att besluta om strängare kontrollåtgärder än de som föreskrivs i förordning (EEG) 594/91 och i vissa fall strängare åtgärder än de som föreskrivs i det ändrade protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontroll av produktion och konsumtion av klorfluorkarbonerna 11, 12, 113, 114 och 115

Artikel 10.1, 11.1 och bilaga 2 i förordning (EEG) nr 594/91 ändras på följande sätt:

1. Orden "och under den följande tolvmånadersperioden" skall utgå i artikel 10.1 första stycket andra strecksatsen.

2. Artikel 10.1 första stycket tredje strecksatsen skall utgå.

3. Årtalet "1996" i artikel 10.1 första stycket fjärde strecksatsen skall ersättas med "1994".

4. Artikel 10.1 första stycket femte strecksatsen skall utgå.

5. Artikel 10.1 första stycket sjätte strecksatsen skall ändras på följande sätt:

- Uttrycket den "den 30 juni 1997" skall ersättas med "den 31 december 1994".

- Följande skall läggas till:

"För de medlemsstater vilkas beräknade produktionsnivå för klorfluorkarboner var lägre än 15 000 ton år 1986 skall dock den beräknade nivån för produktion av klorfluorkarboner under perioden 1 januari - 31 december 1995 inte överstiga 15 % av den beräknade nivån för deras produktion år 1986 och produktion av klorfluorkarboner skall inte förekomma efter den 31 december 1995."

6. Uttrycket "30 juni 1997" i artikel 10.1 andra stycket skall ersättas med "31 december 1994".

7. Artikel 11.1 första stycket andra-femte strecksatserna och andra stycket skall ändras på samma sätt som de motsvarande bestämmelserna i artikel 10.1.

8. Uttrycket "30 juni 1997" i artikel 11.1 första stycket sjätte strecksatsen skall ersättas med "31 december 1994".

9. I bilaga 2 skall den beräknade nivån för de kvantitativa begränsningarna i importen av ämnen i grupp I vara 348 ton för år 1994. Importen av dessa ämnen skall upphöra senast den 31 december 1994.

Artikel 2

Kontroll av produktion och konsumtion av andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner

Artikel 10.2, 11.2 och bilaga 2 i förordning (EEG) nr 594/91 ändras på följande sätt:

1 Orden "därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.2 första stycket första strecksatsen skall ersättas med "den följande tolvmånadersperioden".

2. Artikel 10.2 första stycket andra strecksatsen skall utgå.

3. Årtalet "1996" i artikel 10.2 första stycket tredje strecksatsen skall ersättas med "1994".

4. Artikel 10.2 första stycket fjärde strecksatsen skall utgå.

5. Uttrycket "30 juni 1997" i artikel 10.2 första stycket femte strecksatsen skall ersättas med "31 december 1994".

6. Uttrycket "30 juni 1997" i artikel 10.2 andra stycket skall ersättas med "31 december 1994".

7. Artikel 11.2 första stycket första-femte strecksatserna och andra stycket skall ändras på samma sätt som de motsvarande bestämmelserna i artikel 10.2.

8. I bilaga 2 skall den beräknade nivån för de kvantitativa begränsningarna i importen av ämnen i grupp II för år 1994 bestämmas till 15 % av den beräknade nivån för importen år 1989. Importen av dessa ämnen skall upphöra senast den 31 december 1994.

Artikel 3

Kontroll av produktion och konsumtion av haloner

Artikel 10.3, 11.3 och bilaga 2 i förordning (EEG) nr 594/91 ändras på följande sätt:

1. Orden "därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.3 första stycket första strecksatsen skall ersättas med "den följande tolvmånadersperioden".

2. Artikel 10.3 första stycket andra strecksatsen skall utgå.

3. Årtalet "1999" i artikel 10.3 första stycket tredje strecksatsen skall ersättas med "1993".

4. Årtalet "2000" i artikel 10.3 andra stycket skall ersättas med "1994".

5. Artikel 11.3 första stycket första till tredje strecksatserna och andra stycket skall ändras på samma sätt som de motsvarande bestämmelserna i artikel 10.3.

6. Bilaga 2: importen av ämnena skall upphöra den 31 december 1993.

Artikel 4

Kontroll av produktion och konsumtion av koltetraklorid

Artikel 10.4, 11.4 och bilaga 2 i förordning (EEG) nr 594/91 ändras på följande sätt:

1. Orden "därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.4 första stycket första strecksatsen skall ersättas med "den följande tolvmånadersperioden".

2. Uttrycket "1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.4 första stycket andra strecksatsen skall ersättas med "1994".

3. Årtalet "1997" i artikel 10.4 första stycket tredje strecksatsen skall ersättas med "1994".

4. Årtalet "1998" i artikel 10.4 andra stycket skall ersättas med "1995".

5. Artikel 11.4 första stycket första till tredje strecksatserna och andra stycket skall ändras på samma sätt som de motsvarande bestämmelserna i artikel 10.4.

6. I bilaga 2 skall den beräknade nivån för de kvantitativa begränsningarna i importen av ämnet i grupp IV för år 1994 bestämmas till 15 % av den beräknade nivån för importen år 1989. Importen av detta ämne skall upphöra senast den 31 december 1994.

Artikel 5

Kontroll av produktion och konsumtion av 1,1,1-trikloretan

Artikel 10.5, 11.5 och bilaga 2 i förordning (EEG) nr 594/91 ändras på följande sätt:

1. Orden "därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.5 första stycket första strecksatsen skall ersättas med "den följande tolvmånadersperioden".

2. Uttrycket "1995 och under därpå följande tolvmånadersperioder" i artikel 10.5 första stycket andra strecksatsen skall ersättas med "1994 och under den följande tolvmånadersperioden". Vidare skall "70 %" ersättas med "50%".

3. Artikel 10.5 första stycket tredje strecksatsen skall utgå.

4. Årtalet "2004" i artikel 10.5 första stycket fjärde strecksatsen skall ersättas med "1995".

5. I artikel 10.5 skall följande text läggas till och bilda ett nytt andra stycke:

"Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastslå om viktiga användningsområden för 1,1,1-trikloretan kan godtas inom gemenskapen efter den 31 december 1995 och senast till den 31 december 2004 samt bestämma vilka kvantiteter 1,1,1-trikloretan som får framställas av varje producent i detta syfte. En sådan produktion skall endast tillåtas om lämpliga alternativ eller återvunnen 1,1,1-trikloretan inte finns tillgängliga."

6. Artikel 11.5 första stycket första till fjärde strecksatserna skall ändras på samma sätt som de motsvarande bestämmelserna i artikel 10.5.

7. I artikel 11.5 skall följande text läggas till och bilda ett nytt andra stycke:

"Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 12 fastställa de mängder 1,1,1-trikloretan som varje producent kan släppa ut på marknaden eller använda för egen räkning på viktiga användningsområden efter den 31 december 1995 och senast till den 31 december 2004."

8. I bilaga 2 skall den beräknade nivån för de kvantitativa begränsningarna i importen av ämnena i grupp 5 för såväl 1994 som 1995 ändras till 50 % av den beräknade nivån för importen år 1989. Importen av dessa ämnen skall upphöra senast den 31 december 1995.

Artikel 6

Import från icke-parter av kontrollerade ämnen

I artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 594/91 skall uttrycket "1 januari 1993" ersättas med "10 augusti 1993".

Artikel 7

Export till icke-parter av kontrollerade ämnen

Artikel 8 i förordning (EEG) nr 594/91 skall ersättas med följande artikel:

"Artikel 8

Export till icke-parter av kontrollerade ämnen

1. Från och med den 1 januari 1993 förbjuds export från gemenskapen till icke-parter av nyproducerade, återvunna eller använda klorfluorkarboner eller haloner.

2. Från och med den 10 augusti 1993 förbjuds export från gemenskapen till icke-parter av andra nyproducerade, återvunna eller använda fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, koltetraklorider eller 1,1,1-trikloretan."

Artikel 8

Import från icke-parter av produkter som innehåller kontrollerade ämnen

I artikel 6.1 i förordning (EEG) nr 594/91 skall uttrycket "1 januari 1993" ersättas med "27 maj 1993".

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 december 1992.

På rådets vägnar

D. HURD

Ordförande

(1) EGT nr C 90, 10.4.1992, s. 16.

(2) EGT nr C 305, 23.11.1992.

(3) EGT nr C 223, 31.8.1992, s. 62.

(4) EGT nr L 67, 14.3.1991, s. 1.