Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 258 , 16/10/1993 s. 0029 - 0030

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0040

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0040KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/72/EEG av den 1 september 1993 om anpassning till tekniska framsteg för nittonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/21/EEG(2), särskilt artiklarna 28 och 29 i detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga 1 till rådets direktiv 67/548/EEG finns en förteckning över farliga ämnen samt uppgifter om klassificerings- och märkningsförfaranden i fråga om varje ämne, och genom rådets direktiv 92/32/EEG(3) ändrades bestämmelserna om klassificering och märkning av farliga ämnen.

Det är därför nödvändigt att se över klassificeringen av vissa ämnen i bilaga 1 och dessutom att i tillämpliga fall inkludera EEG-numret i bilaga 1.

Tyskland har begärt en ändring av märkningen av ett antal ämnen och underrättat kommissionen om detta enligt artikel 23 i direktiv 67/548/EEG, ändrat genom direktiv 79/831/EEG(4).

En granskning av förteckningen över farliga ämnen i bilaga 1 har visat att förteckningen behöver anpassas med hänsyn till den nuvarande vetenskapliga och tekniska kunskapen.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG skall ersättas med bilaga 1 till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1994 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

3. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 september 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 110, 4.5.1993, s. 20.

(3) EGT nr L 154, 5.6.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 259, 15.10.1979, s. 10.

BILAGA

Denna bilaga kommer att publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 258 A den 16 oktober 1993.