Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R0339.pdf

31993R0339

Rådets förordning (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 040 , 17/02/1993 s. 0001 - 0004

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0081

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0081RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 339/93 av den 8 februari 1993 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för produktsäkerhet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), och

med beaktande av följande:

Produkter får inte släppas ut på gemenskapsmarknaden om de inte är i överensstämmelse med tillämpliga regler. Medlemsstaterna är därför ansvariga för att kontrollera överensstämmelsen.

Eftersom kontrollen vid gemenskapens inre gränser avskaffats i enlighet med artikel 8a i fördraget bör medlemsstaterna, när de utför kontroller vid de yttre gränserna, tillämpa jämförbara regler, för att undvika snedvridning som skulle kunna inverka negativt på säkerhet och hälsa.

Med vederbörlig hänsyn till de berörda nationella myndigheternas befogenheter och medel måste tullmyndigheterna, vad gäller produkter från tredje land, nära knytas till den marknadsövervakning och de informationssystem som föreskrivs i gemenskapsreglerna och de nationella reglerna.

I synnerhet om tullmyndigheterna vid de kontroller som utförs i samband med produkters övergång till fri omsättning konstaterar att varorna uppvisar egenskaper som ger upphov till en allvarlig misstanke om en allvarlig och akut fara för hälsa och säkerhet, måste de kunna uppskjuta dessa produkters övergång till fri omsättning och underrätta de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning så att dessa kan vidta lämpliga åtgärder.

Detsamma bör gälla när tullmyndigheterna under samma omständigheter konstaterar att ett dokument som skulle medfölja produkterna saknas eller att produkterna inte är märkta på det sätt som föreskrivs i gemenskapsreglerna eller de nationella regler om produktsäkerhet som gäller i den medlemsstat där övergång till fri omsättning av produkterna begärs.

För att främja effektivitet och samordning måste medlemsstaterna utse den nationella myndighet eller de nationella myndigheter med ansvar för marknadsövervakning som måste underrättas av tullmyndigheterna i de fall som anges ovan.

Efter en sådan underrättelse måste den ansvariga myndigheten kunna kontrollera att de berörda produkterna uppfyller gemenskapsreglerna eller de nationella reglerna om produktsäkerhet.

Myndigheten måste emellertid handla inom viss, tillräckligt kort, tid med hänsyn till den allvarliga misstanke som nämns ovan och gemenskapens internationella åtaganden, särskilt i fråga om kontroller av överensstämmelse med tekniska standarder.

Om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning inte agerar och inte vidtar några interimistiska skyddsåtgärder inom denna period, måste de aktuella produkternas övergång till fri omsättning tillåtas, förutsatt att alla övriga importformaliteter har uppfyllts.

Denna förordning bör dock för enhetlighetens skull tillämpas endast när gemenskapsreglerna om hälsa och säkerhet inte innehåller särskilda bestämmelser om organisation av gränskontroller av bestämda produkter.

Sådana kontroller bör utföras i enlighet med å ena sidan principen om proportionalitet och därmed noga anpassas till behoven, och å andra sidan de åtaganden som fastställs i internationella konventionen om harmonisering av gränskontroll av varor, vilken godkändes för gemenskapens räkning genom rådets förordning (EEG) nr 1262/84 (2).

För att säkerställa en hög säkerhetsnivå för importen bör kommissionen och varje enskild medlemsstat sträva efter öppenhet i de åtgärder som vidtas för tillämpningen av denna förordning, och alla medlemsstater bör biträda varandra på det sätt som krävs.

I synnerhet måste tullmyndigheterna få tillgång till den information som krävs för att de skall kunna utföra sina uppgifter så att de har kunskap om dels de produkter eller produktkategorier som främst berörs, dels produkternas märkning och de dokument som följer med dem.

Tillämpningen av denna förordning måste övervakas, så att justeringar som är nödvändiga för dess effektivitet kan göras.

Denna förordning utgör en integrerad del av den gemensamma handelspolitiken. Den är begränsad till vad som krävs för väl fungerande kontroller av produkter som importeras från tredje land, för att säkerställa att de är i överensstämmelse med de regler för produktsäkerhet som gäller på gemenskapsmarknaden.

Dessa kontroller bör överensstämma med de förpliktelser som gemenskapen har enligt GATT att bedriva handel på icke-diskriminerande grund och enligt GATT-överenskommelsen om tekniska handelshinder enligt vilka standarder inte bör tillämpas som ett medel att skapa hinder för internationell handel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning avses med

- nationell myndighet med ansvar för marknadsövervakning: den nationella myndighet eller de nationella myndigheter som medlemsstaterna utsett och ålagt att kontrollera att de produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden eller den nationella marknaden överensstämmer med tillämplig gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning,

- medföljande dokument: ett dokument som i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning fysiskt måste medfölja en produkt när den släpps ut på marknaden,

- märkning: märkning eller etikettering som produkter i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning måste förses med och som intygar att produkten är i överensstämmelse med denna lagstiftning,

- tullmyndigheter: de myndigheter som ansvarar för bl.a. tillämpningen av tullagstiftningen.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall uppskjuta övergången till fri omsättning av produkter eller partier av produkter och genast underrätta den nationella myndigheten med ansvar för marknadsövervakning om de, vid kontroll av varor som anmälts för övergång till fri omsättning, konstaterar

- att produkten eller partiet i fråga uppvisar egenskaper som ger upphov till en allvarlig misstanke om allvarlig och akut fara för hälsa eller säkerhet vid användning av produkten under normala och förutsebara förhållanden, eller

- att produkten eller partiet i fråga saknar medföljande dokument eller märkning enligt gemenskapsreglerna eller de nationella regler om produktsäkerhet som gäller i den medlemsstat där anmälan om övergång till fri omsättning gjorts.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen, som skall underrätta de övriga medlemsstaterna, om vilken nationell myndighet eller vilka nationella myndigheter med ansvar för marknadsövervakning den har utsett som myndighet som måste underrättas vid tillämpning av artikel 2.

Artikel 4

1. Den nationella myndigheten med ansvar för marknadsövervakning skall kunna vidta åtgärder i fråga om varje produkt vars övergång till fri omsättning har uppskjutits av tullmyndigheterna i enlighet med artikel 2. Om ingen åtgärd vidtas skall artikel 5 andra stycket tillämpas.

2. Vad gäller lättfördärvliga varor skall de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning och tullmyndigheterna i största möjliga utsträckning sörja för att de krav de ställer på lagring av varorna eller parkering av transportfordonen inte är till hinder för att varorna bevaras i gott skick.

Artikel 5

Om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning, efter att ha ingripit i enlighet med artikel 4, anser att produkten i fråga inte medför en allvarlig och akut fara för hälsa och säkerhet eller inte kan anses bryta mot gemenskapslagar eller nationella lagar om produktsäkerhet, skall produkten tillåtas övergång till fri omsättning, förutsatt att alla övriga krav och formaliteter för övergång till fri omsättning har uppfyllts.

Detsamma skall gälla om tullmyndigheterna, efter att ha tillämpat artikel 2, inom tre arbetsdagar efter återkallandet av övergången till fri omsättning inte har underrättats om att de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning har vidtagit några åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder.

Artikel 6

1. Om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning konstaterar att produkten i fråga medför en allvarlig och akut risk skall de, i enlighet med tillämpliga gemenskapsregler eller nationella regler, vidta åtgärder för att förbjuda att produkten släpps ut på marknaden och anmoda tullmyndigheterna att märka den medföljande fakturan och övriga relevanta dokument som medföljer produkten på ett av följande sätt:

- « Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) n° 339/93 »

- »Farligt produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - forordning (EØF) nr. 339/93«

- "Gefährliches Erzeugnis - Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93"

- «Åðéêßíäõíï ðñïúüí - äåí åðéôñÝðåôáé ç åëåýèåñç êõêëïöïñßá - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 339/93»

- 'Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93`

- « Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) n° 339/93 »

- « Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - Regolamento (CEE) n. 339/93 »

- "Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93".

- « Produto perigoso - colocaço em livre prática no permitida - Regulamento (CEE) nº 339/93 ».

2. Om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning konstaterar att produkten i fråga inte är i överensstämmelse med gällande gemenskapsregler eller nationella regler för produktsäkerhet skall de vidta lämpliga åtgärder, som, om det är nödvändigt, kan innebära ett förbud att släppa ut produkten på marknaden i enlighet med nämnda regler. Om utsläppande på marknaden förbjuds skall de anmoda tullmyndigheterna att märka den medföljande fakturan och övriga relevanta dokument som medföljer produkten på ett av följande sätt:

- « Producto no conforme - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) n° 339/93 »

- »Ikke overensstemmende produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - forordning (EØF) nr. 339/93«

- "Nichtkonformes Erzeugnis - Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93"

- «ÁêáôÜëëçëï ðñïúüí - äåí åðéôñÝðåôáé ç åëåýèåñç êõêëïöïñßá - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 339/93»

- 'Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93`

- « Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) n° 339/93 »

- « Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93 »

- "Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93"

- « Produto no conforme- colocaço em livre prática no permitida - Regulamento (CEE) nº 339/93 ».

3. För tillämpningen av denna förordning skall bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1468/81 av den 19 maj 1981 om ömsesidigt bistånd mellan de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna och om samarbete mellan de senare och kommissionen för att garantera en korrekt tillämpning av bestämmelser om tullar och jordbruksfrågor (3) gälla på motsvarande sätt.

4. Om produkten i fråga sedan anmäls för ett annat ändamål än övergång till fri omsättning och förutsatt att de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning inte har invändningar skall även de dokument som används i samband med detta ändamål på samma villkor märkas på det sätt som anges i punkt 1 och 2.

Artikel 7

Denna förordning skall tillämpas endast när gemenskapsreglerna inte innehåller särskilda bestämmelser om hur gränskontroll av angivna produkter skall organiseras.

Denna förordning skall under inga omständigheter tillämpas i de fall som omfattas av gemenskapsregler om växtskydd, veterinär- och avelskontroller samt djurskydd.

Artikel 8

Inom tre månader efter denna förordnings ikraftträdande skall, för dess tillämpning och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9, en förteckning upprättas över de produkter eller produktkategorier som inom ramen för gemenskapsreglerna särskilt omfattas av artikel 2 andra strecksatsen; förteckningen skall upprättas på grundval av erfarenheter eller regler för produktsäkerhet. Förteckningen skall revideras i enlighet med samma förfarande, när detta är nödvändigt för att anpassa den till de nya situationer som uppstår på grund av erfarenheter och utveckling av reglerna för produktsäkerhet.

Artikel 9

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder för upprättande - eller ändring - av förteckningen över de produkter eller de produktkategorier som särskilt omfattas av artikel 2 andra strecksatsen. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande de åtgärder som skall vidtas är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt nämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i första strecksatsen.

Artikel 10

Varje medlemsstat skall till kommissionen överlämna upplysningar om de märkningar och medföljande dokument som definieras i artikel 1 och som krävs enligt gemenskapsreglerna eller medlemsstatens egna regler samt motiveringar till de instruktioner som tullmyndigheterna fått för tillämpningen av artikel 2 andra strecksatsen. Kommissionen skall snarast vidarebefordra de upplysningar den fått till de övriga medlemsstaterna. Sådana upplysningar skall första gången sändas till kommissionen inom två månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Artikel 11

1. Om en medlemsstat, för tillämpningen av denna förordning, beslutar att det är nödvändigt att utse specialiserade tullbehandlingsställen för kontroll av vissa varor skall den underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera och offentliggöra en förteckning över de specialiserade tullbehandlingsställena.

2. De restriktioner som uppstår till följd av förpliktelsen i punkt ett om användning av ett specialiserat tullbehandlingsställe får inte vara oproportionerliga för marknadsaktörerna i förhållande till syftet och med hänsyn till de faktiska förhållanden som kan utgöra skäl för denna förpliktelse.

Artikel 12

Varje medlemsstat skall, inom två månader efter denna förordnings ikraftträdande, underrätta kommissionen om de bestämmelser som antagits för dess genomförande. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om dessa bestämmelser.

Artikel 13

Inom två år efter denna förordnings ikraftträdande skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om dess genomförande och föreslå de ändringar den anser vara lämpliga. Medlemsstaterna skall för att underlätta utarbetandet av denna rapport förse kommissionen med alla relevanta upplysningar om hur förordningen tillämpas, särskilt statistik över tillämpningen av artikel 6.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft en månad efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 329, 15.12.1992, s. 3.

(2) EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 1.

(3) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1. Förordningen är ändrad genom förordning (EEG) nr 945/87 (EGT nr L 90, 2.4.1987, s. 3).