Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R0793.pdf

31993R0793

Rådets förordning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 05/04/1993 s. 0001 - 0075

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0093

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0093RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i samarbete med Europaparlamentet (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Skillnader mellan medlemsstaternas gällande eller planerade lagar och andra författningar om bedömning av riskerna med existerande ämnen kan hindra handeln mellan medlemsstaterna och skapa ojämlika konkurrensvillkor.

Åtgärder för tillnärmningen av medlemsstaternas bestämmelser som har den inre marknadens upprättande och funktion som mål skall när de berör hälsa, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd ha en hög skyddsnivå som utgångspunkt.

För att säkerställa skyddet för människor, inbegripet arbetare och konsumenter, och för miljön är det nödvändigt att på gemenskapsnivå genomföra en systematisk riskbedömning av existerande ämnen i Einecs (European Inventory of Existing Commercial Substances) (4).

Det är av effektivitets- och besparingsskäl nödvändigt att säkerställa en fördelning och samordning av ansvaret mellan medlemsstaterna, kommissionen och industrin.

En förordning är ett lämpligt rättsligt instrument, då den direkt kan ålägga tillverkare och importörer specifika skyldigheter som skall tillämpas samtidigt och på samma sätt inom hela gemenskapen.

För en preliminär riskbedömning av existerande ämnen och för att identifiera de ämnen som i första hand kräver omedelbar uppmärksamhet, är det nödvändigt att samla in uppgifter om och data från undersökningar av existerande ämnen.

Ämnen som på grundval av sina inneboende egenskaper allmänt anses medföra en minimal risk bör undantas från dessa krav på uppgiftslämnande.

Producenter och importörer bör lämna informationen till kommissionen, som sänder kopior till samtliga medlemsstater. Det bör dock vara möjligt för en medlemsstat att anmoda tillverkare och importörer som är verksamma inom dess territorium att samtidigt lämna samma uppgifter till medlemsstatens behöriga myndigheter.

För att kunna bedöma riskerna med vissa existerande ämnen är det i en del fall nödvändigt att begära att producenter och importörer lämnar kompletterande uppgifter om eller gör kompletterande undersökningar av vissa existerande ämnen.

Det är nödvändigt att på gemenskapsnivå upprätta listor över prioriterade ämnen som kräver särskild uppmärksamhet. Kommissionen bör senast ett år efter ikraftträdandet av denna förordning lägga fram en första prioriteringslista.

Riskbedömningen av ämnen som förekommer på prioriteringslistan bör utföras av medlemsstaterna. Urvalet av medlemsstater bör bestämmas på gemenskapsnivå på grundval av en ansvarsfördelning som tar hänsyn till förhållanden i medlemsstaterna. Även principerna för riskbedömningen bör fastställas på gemenskapsnivå.

Vid prioriteringen och riskbedömningen avseende existerande ämnen bör hänsyn särskilt tas till om det finns en brist på data om ämnets effekter, till det arbete som redan utförts i andra internationella organisationer såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), och till övrig lagstiftning eller gemenskapsprogram som rör farliga ämnen.

Det är nödvändigt att på gemenskapsnivå fastslå resultaten av riskbedömningen och den rekommenderade strategin för att begränsa riskerna med de ämnen som förekommer på prioriteringslistan.

Antalet djur som används till försöksändamål bör begränsas i största möjliga utsträckning i enlighet med rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skyddet av djur som används till försök och andra vetenskapliga ändamål (5). Där så är möjligt och i samråd särskilt med Europeiskt centrum för alternativa testmetoder skall användningen av försöksdjur undvikas och godkända alternativa metoder anlitas.

När kemiska ämnen undersöks inom ramen för denna förordning skall den goda laboratoriesed tillämpas som fastställts i rådets direktiv 87/18/EEG av den 18 december 1986 om harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen (6).

Kommissionen, som skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna, bör ges de befogenheter som är nödvändiga för att anpassa vissa av bilagorna till den tekniska utvecklingen och besluta om åtgärder för genomförandet av denna förordning.

Den sekretess bör säkerställas som gäller för vissa uppgifter om industriella eller kommersiella förhållanden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syften och räckvidd

1. Denna förordning gäller

a) insamling och spridning av samt tillgången till information om existerande ämnen,

b) bedömning av riskerna med existerande ämnen för människor, inbegripet arbetare och konsumenter, och miljön, för att säkerställa att riskerna hanteras på ett bättre sätt inom ramen för gällande gemenskapsbestämmelser.

2. Bestämmelserna i denna förordning skall tillämpas om inte annat följer av gemenskapslagstiftningen om arbetstagarskydd och konsumentskydd.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med:

a) ämnen: grundämnen och deras föreningar i naturlig eller framställd form, inklusive eventuella tillsatser nödvändiga för att bevara produktens stabilitet och sådana föroreningar som härrör från framställningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning,

b) preparat: blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen,

c) import: införsel till gemenskapens tullområde,

d) framställning: framställning av ämnen så att de isolerat framkommer i fast eller flytande form eller gasform,

e) existerande ämnen: ämnen som förtecknas i Einecs.

DEL 1

SYSTEMATISKT UPPGIFTSLÄMNANDE OCH FÖRTECKNINGAR ÖVER PRIORITERADE ÄMNEN

Artikel 3

Uppgiftslämnande om existerande ämnen som framställs eller importeras i stora mängder

1. inte annat följer av artikel 6.1 gäller att varje tillverkare som har framställt eller importör som har importerat mer än 1 000 ton per år av ett existerande ämne, som sådant eller som beståndsdel i ett preparat, under något av de senaste tre åren före eller året efter denna förordnings ikraftträdande, skall lämna uppgifter till kommissionen enligt bilaga 3 och förfarandereglerna i artikel 6.2 och 6.3, senast tolv månader efter förordningens ikraftträdande för ämnen i bilaga 1 och senast 24 månader efter förordningens ikraftträdande för ämnen som finns med i Einecs men inte i bilaga 1, enligt följande:

a) ämnets namn och Einecs-nummer,

b) den framställda eller importerade mängden av ämnet,

c) ämnets klassificering enligt bilaga 1 till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (7) eller dess provisoriska klassificering enligt nämnda direktiv, inbegripet faroklass, farosymbol, riskfraser och skyddsfraser,

d) uppgifter om de användningsområden för ämnet som rimligen kan förutses,

e) data om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper,

f) data om ämnets spridningsvägar och vidare öde i miljön,

g) data om ämnets ekotoxicitet,

h) data om ämnets akuta och subakuta toxicitet,

i) data om ämnets cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande egenskaper,

j) andra upplysningar av betydelse för riskbedömningen av ämnet.

Tillverkare och importörer skall göra varje rimlig ansträngning för att få del av befintliga data vad avser punkt e Pj. Om information inte finns att tillgå, är tillverkare och importörer dock inte skyldiga att utföra ytterligare djurförsök för att få fram data.

Artikel 4

Uppgiftslämnande om existerande ämnen som framställs eller importeras i begränsade mängder

1. Om inte annat följer av artikel 6.1, gäller att varje tillverkare som har framställt eller importör som har importerat mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år av ett existerande ämne, som sådant eller som beståndsdel i ett preparat, under något av de senaste tre åren före eller året efter denna förordnings ikraftträdande, skall lämna uppgifter till kommissionen enligt bilaga 4 och förfarandereglerna i artikel 6.2 och 6.3, senast 24 månader efter det att denna förordning har varit i kraft i tre år, enligt följande:

a) ämnets namn och Einecs-nummer,

b) den framställda eller importerade mängden av ämnet,

c) ämnets klassificering enligt bilaga 1 till rådets direktiv 67/548/EEG eller dess provisoriska klassificering enligt nämnda direktiv, inbegripet faroklass, farosymbol, riskfraser och skyddsfraser,

d) upplysningar om de användningsområden för ämnet som rimligen kan förutses.

2. Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna fastställa i vilka fall det är nödvändigt att från tillverkare och importörer av ämnen som anmälts i enlighet med punkt 1 begära kompletterande uppgifter inom ramen för bilaga 3 om fysikalisk-kemiska egenskaper, toxicitet och ekotoxicitet samt exponering och andra aspekter av betydelse för riskbedömningen av ämnena. Om inte annat följer av artikel 12.2 är tillverkare och importörer dock inte skyldiga att utföra ytterligare djurförsök för detta ändamål.

Vilka särskilda uppgifter som skall lämnas och det förfarande som då skall följas skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 15.

Artikel 5

Undantag

För de ämnen som förtecknas i bilaga 2 skall bestämmelserna i artikel 3 och 4 inte tillämpas. Uppgifter om ämnena i bilaga 2 får dock begäras enligt ett förfarande som fastställs med tillämpning av förfarandet i artikel 15.

Artikel 6

Förfarandet vid uppgiftslämnande

1. Om ett ämne framställs eller importeras av flera tillverkare eller importörer, får de uppgifter som avses i artikel 3 och 4.2 lämnas av en tillverkare eller importör som med dessas samtycke företräder andra berörda tillverkare och importörer. Dessa skall dock till kommissionen lämna de uppgifter som avses i punkt 1.1 P1.19 i bilaga 3 och skall i samband med detta hänvisa till de uppgifter som lämnats av den nämnda tillverkaren eller importören.

2. Vid inrapporteringen av de uppgifter som avses i artiklarna 3 och 4.1 skall tillverkarna och producenterna använda det särskilda programvarupaket på diskett som kommissionen gratis tillhandahåller.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att tillverkare och importörer med verksamhet inom deras territorier, skall vara skyldiga att samtidigt till de behöriga myndigheterna i den aktuella medlemsstaten lämna de uppgifter som sänds till kommissionen enligt artikel 3 och 4.

4. När kommissionen tagit emot de uppgifter som avses i artikel 3 och 4, skall kopior sändas till samtliga medlemsstater.

Artikel 7

Uppdatering av lämnade uppgifter och skyldigheten att utan anmodan lämna vissa uppgifter

1. Tillverkare och importörer som har lämnat uppgifter om ett ämne i enlighet med artikel 3 och 4 skall uppdatera de uppgifter som lämnats till kommissionen.

De skall särskilt vid behov lämna uppgifter om:

a) nya användningsområden för ämnet som i väsentlig grad ändrar människors eller miljöns exponering för ämnet med avseende på typ, form, omfattning och varaktighet,

b) nya data om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper och toxikologiska eller ekotoxikologiska effekter, om dessa uppgifter kan vara av betydelse för bedömningen av potentiella risker med ämnet,

c) varje ändring i den provisoriska klassificeringen enligt direktiv 67/548/EEG.

De skall vidare vara skyldiga att vart tredje år uppdatera de uppgifter om framställda och importerade mängder som avses i artikel 3 och 4, om ändringar skett som är av betydelse med hänsyn till de mängder som specificeras i bilaga 3 eller 4.

2. Om en tillverkare eller importör av ett existerande ämne får tillgång till uppgifter till stöd för slutsatsen att ämnet i fråga kan utgöra en allvarlig risk för människor eller miljön, skall han omedelbart lämna dessa uppgifter till kommissionen och till den medlemsstat där han är verksam.

3. När kommissionen mottagit de uppgifter som avses i punkt 1 och 2, skall kopior sändas till samtliga medlemsstater.

Artikel 8

Prioriteringslistor

1. På grundval av de uppgifter som tillverkare och importörer lämnar i enlighet med artikel 3 och 4 och på grundval av de nationella listorna över prioriterade ämnen skall kommissionen i samråd med medlemsstaterna regelbundet upprätta listor över sådana prioriterade ämnen eller grupper av ämnen (nedan kallade prioriteringslistor) som kräver särskild uppmärksamhet på grund av de effekter de kan ha på människor eller miljön. Dessa listor skall antas enligt det förfarande som fastställs i artikel 15 och skall offentliggöras av kommissionen första gången under året efter denna förordnings ikraftträdande.

2. När prioriteringslistorna upprättas skall följande omständigheter beaktas:

- ämnets effekter på människor eller miljön,

- människors och miljöns exponering för ämnet,

- bristen på data om ämnets effekter på människor och miljön,

- det arbete som redan utförts i andra internationella fora,

- annan gemenskapslagstiftning eller program som rör farliga ämnen.

Ett ämne som är föremål för bedömning enligt annan gemenskapslagstiftning skall förtecknas i en prioriteringslista endast om den aktuella bedömningen inte omfattar risken för miljön eller för människor, inbegripet arbetare och konsumenter, eller om riskbedömningen har varit ofullständig. En motsvarande bedömning som genomförts enligt annan gemenskapslagstiftning skall inte upprepas i enlighet med denna förordning.

Särskilt skall ämnen uppmärksammas som kan ha kroniska effekter, dvs. ämnen som visats vara eller misstänks vara cancerframkallande, reproduktionsstörande eller mutagena, eller som visats öka eller misstänks öka förekomsten av sådana effekter.

Artikel 9

Uppgifter som skall lämnas om ämnen på prioriteringslistorna

1. I fråga om de ämnen som förtecknas i de prioriteringslistor som avses i artikel 8.1, gäller att de tillverkare och importörer som i enlighet med artikel 3 och 4 har lämnat uppgifter om ett ämne senast sex månader efter det att listan offentliggjorts skall underrätta den rapportör som utsetts i enlighet med artikel 10.1 om samtliga tillgängliga och relevanta uppgifter samt undersökningsrapporter av betydelse för riskbedömningen av det aktuella ämnet.

2. Utöver det krav som anges i punkt 1 och om inte annat följer av undersökningskrav enligt artikel 10.2 gäller, att om de uppgifter som förtecknas i bilaga 7 A till direktiv 67/548/EEG inte finns att tillgå för ett prioriterat ämne, skall tillverkare och importörer som i enlighet med artikel 3 och 4 har lämnat uppgifter om ämnet genomföra de undersökningar som är nödvändiga för att ta fram de data som saknas, samt lämna undersökningsresultaten och rapporterna till rapportören inom tolv månader.

3. Trots bestämmelserna i punkt 2 får tillverkare och importörer begära hos rapportören att de helt eller delvis skall undantas från kravet på kompletterande undersökningar, på grund av att en viss uppgift inte är nödvändig för riskbedömningen eller är omöjlig att få fram. De får också begära en längre tidsfrist om omständigheterna kräver detta. En begäran om undantag skall vara fullständigt motiverad och rapportören avgör om begäran skall bifallas. När undantag beviljas i överensstämmelse med denna artikel, skall referenten omedelbart underrätta kommissionen om detta beslut. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna. Om rapportörens beslut ifrågasätts av någon av de övriga medlemsstaterna, skall det slutliga beslutet fattas enligt det kommittéförfarande som fastställs i artikel 15.

DEL 2

RISKBEDÖMNING

Artikel 10

Riskbedömning av ämnen på prioriteringslistorna i den medlemsstat som är utsedd som rapportör

1. För varje ämne på prioriteringslistorna utses en medlemsstat som ansvarig för bedömningen av ämnet enligt det förfarande som fastställs i artikel 15 och med säkerställande av en rimlig uppgiftsfördelning mellan medlemsstaterna.

Medlemsstaten skall utse en rapportör för ämnet bland de behöriga myndigheter som avses i artikel 13.

Rapportören skall ansvara för bedömningen av såväl de uppgifter som tillverkare eller importörer lämnar enligt artiklarna 3, 4, 7 och 9 som annan tillgänglig information, samt skall efter samråd med berörda tillverkare och importörer avgöra om det för riskbedömningen är nödvändigt att kräva att tillverkarna eller importörerna av prioriterade ämnen skall lämna kompletterande uppgifter eller utföra kompletterande undersökningar.

2. Om rapportören anser att det krävs kompletterande uppgifter eller kompletterande undersökningar, skall kommissionen underrättas om detta. Beslutet om en skyldighet för ovannämnda importörer och tillverkare att lämna kompletterande uppgifter eller utföra kompletterande undersökningar och tidsfristen för att uppfylla kravet skall fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 15.

3. Rapportören för ett visst prioriterat ämne skall bedöma riskerna med detta ämne för människor och miljön.

Vid behov skall rapportören föreslå en strategi för att begränsa dessa risker, inbegripet kontrollåtgärder eller övervakningsprogram. Om sådana kontrollåtgärder omfattar rekommendationer om en begränsning av saluförande eller användning av ämnet i fråga, skall rapportören lämna en analys som avser fördelar och nackdelar med ämnet och tillgången på ersättningsämnen.

Riskbedömningen och den rekommenderade strategin skall överlämnas till kommissionen.

4. Verkliga eller potentiella risker för människor och miljön skall bedömas på grundval av principer som skall antas senast den 4 juni 1994 enligt det förfarande som fastställs i artikel 15. Dessa principer skall regelbundet ses över och vid behov ändras enligt samma förfarande.

5. Om tillverkare och importörer anmodas att lämna kompletterande uppgifter eller undersökningar, skall de med hänsyn till det angelägna i att begränsa försöken med ryggradsdjur också undersöka om inte de uppgifter som är nödvändiga för bedömning av ämnet finns att tillgå hos tidigare tillverkare eller importörer av det anmälda ämnet och kan erhållas av dessa, eventuellt mot betalning. Om försök är absolut nödvändiga skall det undersökas om djurförsök kan ersättas eller begränsas med hjälp av andra metoder.

De laboratorieundersökningar som är nödvändiga skall genomföras med vederbörlig hänsyn till principerna om god laboratoriesed, som fastställts i direktiv 87/18/EEG, och bestämmelserna i direktiv 86/609/EEG.

Artikel 11

Riskbedömning av ämnen på prioriteringslistan på gemenskapsnivå

1. På grundval av den riskbedömning och de åtgärder som rapportören rekommenderar skall kommissionen till den kommitté som avses i artikel 15.1 lämna ett förslag som avser resultatet av riskbedömningen av de prioriterade ämnena och vid behov en rekommendation om en lämplig strategi för begränsning av dessa risker.

2. Resultaten av riskbedömningen av de prioriterade ämnena och den rekommenderade strategin skall fastslås på gemenskapsnivå enligt det förfarande som fastställs i artikel 15 och offentliggöras av kommissionen.

3. På grundval av riskbedömningen och den rekommenderade strategin enligt punkt 2 skall kommissionen vid behov föreslå gemenskapsåtgärder inom ramen för rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användningen och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (8) eller inom ramen för andra befintliga gemenskapsinstrument.

Artikel 12

Skyldighet att lämna kompletterande uppgifter och genomföra kompletterande undersökningar

1. Alla tillverkare eller importörer av ämnen på de prioriteringslistor som avses i artikel 8.1 som har lämnat uppgifter enligt artikel 3 och 4 skall inom en bestämd tid till rapportören lämna de data och undersökningsresultat om ämnet som avses i artikel 9.1, 9.2 och artikel 10.2.

2. Om inte annat följer av artikel 7.2 gäller, att om det finns goda skäl att anta att ett existerande ämne kan utgöra en allvarlig risk för människor eller miljön, skall ett beslut fattas enligt det förfarande som fastställs i artikel 15 om att begära att tillverkare eller importörer av ämnet skall lämna de uppgifter som de har tillgång till eller utföra undersökningar som avser det existerande ämnet och lämna en rapport om detta.

3. Om ett ämne framställs eller importeras som sådant eller i ett preparat av flera tillverkare eller importörer, får undersökningarna enligt punkt 1 och 2 utföras av en eller flera tillverkare eller importörer som företräder andra berörda tillverkare och importörer. De andra berörda tillverkarna eller importörerna skall hänvisa till de undersökningar som utförts av dessa tillverkare eller importörer och bidra på ett rättvist och skäligt sätt till kostnaderna.

Artikel 13

Samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall delta i genomförandet av denna förordning i samarbete med kommissionen, särskilt i det arbete som avses i artikel 8 och 10. Medlemsstaterna skall också utse den eller de myndigheter till vilka kommissionen skall sända kopior av de mottagna uppgifterna.

DEL 3

ÖVERSYN, SEKRETESS, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ändring och anpassning av bilagorna

1. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilaga 1, 2, 3 och 4 till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som fastställs i artikel 15.

2. Ändringar och anpassningar av bilaga 5 skall beslutas av kommissionen.

Artikel 15

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

4. a) Utom i de fall som avses i b nedan gäller, att om rådet inte har fattat något beslut inom två månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

b) I fråga om beslut som avses i artikel 11.2 och 14.1 gäller att, om rådet inte fattat något beslut inom två månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 16

Sekretess

1. Om tillverkaren eller importören anser att det finns ett behov av sekretess, kan han ange vilka av de uppgifter enligt artikel 3, 4, 7 och 12 som han anser vara kommersiellt känsliga och som om de lämnas ut kan medföra skada industriellt eller kommersiellt, och som han därför önskar hemlighålla för alla utom för medlemsstaterna och kommissionen. En sådan begäran skall vara fullständigt motiverad.

Industriell och kommersiell sekretess skall inte gälla för:

- ämnets namn som det anges i Einecs,

- tillverkarens eller importörens namn,

- data om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper samt nedbrytningsvägar i miljön,

- sammanfattningar av resultaten från toxikologiska och ekotoxikologiska undersökningar, särskilt data om ämnets cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande egenskaper,

- uppgifter om metoder och försiktighetsåtgärder som rör ämnet och nödfallsåtgärderna,

- uppgifter som om de inte lämnas ut kan leda till att djurförsök genomförs eller upprepas i onödan,

- analysmetoder som gör det möjligt att spåra ett farligt ämne när det släpps ut i miljön och att bestämma människors direkta exponering för ämnet.

Om tillverkaren eller importören senare själv lämnar ut uppgifter som varit konfidentiella skall han underrätta den behöriga myndigheten om detta.

2. Den myndighet som tar emot uppgifterna skall på eget ansvar besluta vilka uppgifter som skall omfattas av industriell och kommersiell sekretess enligt punkt 1.

Uppgifter som den mottagande myndigheten godtar som konfidentiella skall behandlas som konfidentiella av de andra myndigheterna.

Artikel 17

Senast ett år efter antagandet av denna förordning skall medlemsstaterna besluta om lämpliga rättsliga eller administrativa åtgärder för att hantera överträdelser av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den sextionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 mars 1993.

På rådets vägnar

S. AUKEN

Ordförande

(1) EGT nr C 276, 5.11.1990, s. 1.

(2) EGT nr C 280, 28.10.1991, s. 65 och EGT nr C 337, 21.12.1992.

(3) EGT nr C 102, 18.4.1991, s. 42.

(4) EGT nr C 146, 15.6.1990, s. 1.

(5) EGT nr L 358, 18.12.1986, s. 1.

(6) EGT nr L 15, 17.1.1987, s. 29.

(7) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 91/632/EEG (EGT nr L 338, 10.12.1991, s. 23).

(8) (9) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom direktiv 91/659/EEG (EGT nr L 363, 31.12.1991, s. 36).

BILAGA 1

Lista över existerande ämnen framställda i eller importerade till gemenskapen i kvantiteter större än 1 000 ton per år (*)

EINECS-nr // grupp // CAS-nr // CAS-nr

200-001-8 // 50-00-0

formaldehyd CH2O

200-002-3 // 50-01-1

guanidiniumklorid CH5N3.ClH

200-064-1 // 50-78-2

O-acetylsalicylsyra C9H8O4

200-149-3 // 52-68-6

triklorfon C4H8Cl3O4P

200-198-0 // 54-21-7

natriumsalicylat C7H6O3.Na

200-231-9 // 55-38-9

fention C10H15O3PS2

200-262-8 // 56-23-5

koltetraklorid CCl4

200-268-0 // 56-35-9

bis(tributyltenn)oxid C24H54OSn2

200-271-7 // 56-38-2

paration C10H14NO5PS

200-272-2 // 56-40-6

glycin-järnsulfat (1:1) C2H5NO2

200-289-5 // 56-81-5

glycerol C3H8O3

200-315-5 // 57-13-6

urinämne CH4N2O

200-338-0 // 57-55-6

1,2-propylenglykol C3H8O2

200-362-1 // 58-08-2

koffein C8H10N4O2

200-385-7 // 58-55-9

teofyllin C7H8N4O2

200-401-2 // 58-89-9

ã-HCH eller ã-BHC C6H6Cl6

200-431-6 // 59-50-7

klorkresol C7H7ClO

200-449-4 // 60-00-4

etylendiamintetraättiksyra C10H16N2O8

200-456-2 // 60-12-8

2-fenyletanol C8H10O

200-464-6 // 60-24-2

2-merkaptoetanol C2H6OS

200-467-2 // 60-29-7

dietyleter C4H10O

200-480-3 // 60-51-5

dimetoat C5H12NO3PS2

200-486-6 // 60-80-0

fenazon C11H12N2O

200-521-5 // 61-82-5

amitrol C2H4N4

200-539-3 // 62-53-3

anilin C6H7N

200-540-9 // 62-54-4

calciumdi(acetat) C2H4O2.1 / 2Ca

200-543-5 // 62-56-6

tiourinämne CH4N2S

200-563-4 // 63-74-1

sulfanilamid C6H8N2O2S

200-573-9 // 64-02-8

tetranatriumetylendiamintetraacetat C10H16N2O8.4Na

200-578-6 // 64-17-5

etanol C2H6O

200-579-1 // 64-18-6

myrsyra CH2O2

200-580-7 // 64-19-7

acetättiksyra, med en halt av ättiksyra på mer än 10 viktprocent C2H4O2

200-589-6 // 64-67-5

dietylsulfat C4H10O4S

200-618-2 // 65-85-0

bensoesyra C7H6O2

200-655-4 // 67-48-1

kolinklorid C5H14NO.Cl

200-659-6 // 67-56-1

metanol CH4O

200-661-7 // 67-63-0

propan-2-ol C3H8O

200-662-2 // 67-64-1

aceton C3H6O

200-663-8 // 67-66-3

kloroform CHCl3

200-664-3 // 67-68-5

dimetylsulfoxid C2H6OS

200-666-4 // 67-72-1

hexakloretan C2Cl6

200-675-3 // 68-04-2

trinatriumcitrat C6H8O7.3Na

200-677-4 // 68-11-1

merkaptoättiksyra C2H4O2S

200-679-5 // 68-12-2

N,N-dimetylformamid C3H7NO

200-694-7 // 68-89-3

natrium-[(2,3-dihydro-1,5-dimetyl-3-oxo-2-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)metylamino]metansulfonat C13H17N3O4S.Na

200-712-3 // 69-72-7

salicylsyra C7H6O3

200-719-1 // 69-91-0

á-fenylglycin C8H9NO2

200-746-9 // 71-23-8

1-propanol C3H8O

200-751-6 // 71-36-3

1-butanol C4H10O

200-753-7 // 71-43-2

bensen, kemiskt ren C6H6

200-756-3 // 71-55-6

1,1,1-trikloretan C2H3Cl3

200-812-7 // 74-82-8

metan i gasformigt tillstånd CH4

200-813-2 // 74-83-9

brommetan CH3Br

200-814-8 // 74-84-0

etan C2H6

200-815-3 // 74-85-1

eten, kemiskt ren C2H4

200-816-9 // 74-86-2

acetylen C2H2

200-817-4 // 74-87-3

klormetan CH3Cl

200-820-0 // 74-89-5

metylamin, i vattenlösning CH5N

200-821-6 // 74-90-8

vätecyanid CHN

200-822-1 // 74-93-1

metylmerkaptan CH4S

200-825-8 // 74-96-4

brometan C2H5Br

200-827-9 // 74-98-6

propan, i kondenserad form C3H8

200-830-5 // 75-00-3

kloretan C2H5Cl

200-831-0 // 75-01-4

kloreten C2H3Cl

200-834-7 // 75-04-7

etylamin C2H7N

200-835-2 // 75-05-8

acetonitril C2H3N

200-836-8 // 75-07-0

acetaldehyd C2H4O

200-837-3 // 75-08-1

etantiol C2H6S

200-838-9 // 75-09-2

diklormetan CH2Cl2

200-842-0 // 75-12-7

formamid CH3NO

200-843-6 // 75-15-0

koldisulfid CS2

200-846-2 // 75-18-3

dimetylsulfid C2H6S

200-848-3 // 75-20-7

kalciumacetylid C2Ca

200-849-9 // 75-21-8

etylenoxid C2H4O

200-857-2 // 75-28-5

isobutan C4H10

200-860-9 // 75-31-0

isopropylamin C3H9N

200-864-0 // 75-35-4

1,1-dikloretylen C2H2Cl2

200-865-6 // 75-36-5

acetylklorid C2H3ClO

200-870-3 // 75-44-5

fosgen CCl2O

200-871-9 // 75-45-6

klordifluormetan CHClF2

200-875-0 // 75-50-3

trimetylamin, i vattenlösning C3H9N

200-877-1 // 75-54-7

diklor(metyl)silan CH4Cl2Si

200-879-2 // 75-56-9

metyloxiran C3H6O

200-887-6 // 75-63-8

bromtrifluormetan CBrF3

200-888-1 // 75-64-9

tert-butylamin C4H11N

200-889-7 // 75-65-0

2-metylpropan-2-ol C4H10O

200-891-8 // 75-68-3

1-klor-1,1-difluoretan C2H3ClF2

200-892-3 // 75-69-4

triklorfluormetan CCl3F

200-893-9 // 75-71-8

diklordifluormetan CCl2F2

200-900-5 // 75-77-4

klortrimetylsilan C3H9ClSi

200-901-0 // 75-78-5

diklor(dimetyl)silan C2H6Cl2Si

200-902-6 // 75-79-6

triklor(metyl)silan CH3Cl3Si

200-909-4 // 75-86-5

acetoncyanohydrin C4H7NO

200-911-5 // 75-87-6

trikloracetaldehyd C2HCl3O

200-915-7 // 75-91-2

tert-butylhydroperoxid C4H10O2

200-922-5 // 75-98-9

pivalinsyra C5H10O2

200-927-2 // 76-03-9

triklorättiksyra C2HCl3O2

200-936-1 // 76-13-1

1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan C2Cl3F3

200-937-7 // 76-14-2

1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan C2Cl2F4

200-938-2 // 76-15-3

klorpentafluoretan C2ClF5

200-945-0 // 76-22-2

kamfer C10H16O

201-029-3 // 77-47-4

hexaklorcyklopentadien C5Cl6

201-052-9 // 77-73-6

dicyklopentadien C10H12

201-058-1 // 77-78-1

dimetylsulfat C2H6O4S

201-069-1 // 77-92-9

citronsyra C6H8O7

201-074-9 // 77-99-6

trimetylolpropan C6H14O3

201-114-5 // 78-40-0

trietylfosfat C6H15O4P

201-116-6 // 78-42-2

tris(2-etylhexyl)fosfat C24H51O4P

201-126-0 // 78-59-1

isoforon C9H14O

201-134-4 // 78-70-6

linalol C10H18O

201-143-3 // 78-79-5

isopren C5H8

201-148-0 // 78-83-1

isobutanol C4H10O

201-149-6 // 78-84-2

isobutyraldehyd C4H8O

201-152-2 // 78-87-5

1,2-diklorpropan C3H6Cl2

201-155-9 // 78-90-0

propylendiamin C3H10N2

201-158-5 // 78-92-2

2-butanol C4H10O

201-159-0 // 78-93-3

butanon C4H8O

201-162-7 // 78-96-6

isopropanolamin C3H9NO

201-166-9 // 79-00-5

1,1,2-trikloretan C2H3Cl3

201-167-4 // 79-01-6

trikloretylen C2HCl3

201-173-7 // 79-06-1

acrylamid C3H5NO

201-176-3 // 79-09-4

propionsyra C3H6O2

201-177-9 // 79-10-7

akrylsyra C3H4O2

201-178-4 // 79-11-8

klorättiksyra C2H3ClO2

201-185-2 // 79-20-9

metylacetat C3H6O2

201-186-8 // 79-21-0

perättiksyra C2H4O3

201-187-3 // 79-22-1

metylklorformiat C2H3ClO2

201-195-7 // 79-31-2

isosmörsyra C4H8O2

201-196-2 // 79-33-4

1-(+)-mjölksyra C3H6O3

201-197-8 // 79-34-5

1,1,2,2-tetrakloretan C2H2Cl4

201-199-9 // 79-36-7

dikloracetylklorid C2HCl3O

201-202-3 // 79-39-0

metakrylamid C4H7NO

201-204-4 // 79-41-4

metakrylsyra C4H6O2

201-210-7 // 79-50-5

(±)-dihydro-3-hydroxi-4,4-dimetylfuran-2(3H )-on C6H10O3

201-234-8 // 79-92-5

kamfen C10H16

201-236-9 // 79-94-7

tetrabrombisfenol A C15H12Br4O2

201-245-8 // 80-05-7

bisfenol A C15H16O2

201-254-7 // 80-15-9

kumenhydroperoxid C9H12O2

201-279-3 // 80-43-3

dikumylperoxid C18H22O2

201-281-4 // 80-47-7

1-metyl-1-(4-metylcyklohexyl)etylhydroperoxid C10H20O2

201-291-9 // 80-56-8

á-pinen C10H16

201-297-1 // 80-62-6

metylmetakrylat C5H8O2

201-325-2 // 81-11-8

4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonsyra C14H14N2O6S2

201-331-5 // 81-16-3

2-aminonaftalen-1-sulfonsyra C10H9NO3S

201-380-2 // 81-84-5

naftalen-1,8-dikarboxylanhydrid C12H6O3

201-423-5 // 82-45-1

1-aminoantrakinon C14H9NO2

201-427-7 // 82-49-5

9,10-dioxoantracen-1-sulfonsyra C14H8O5S

201-469-6 // 83-32-9

acenaften C12H10

201-487-4 // 83-56-7

naftalen-1,5-diol C10H8O2

201-545-9 // 84-61-7

dicyklohexylftalat C20H26O4

201-549-0 // 84-65-1

antrakinon C14H8O2

201-550-6 // 84-66-2

dietylftalat C12H14O4

201-553-2 // 84-69-5

diisobutylftalat C16H22O4

201-557-4 // 84-74-2

dibutylftalat C16H22O4

201-579-4 // 85-00-7

diquatdibromid C12H12N2.2Br

201-581-5 // 85-01-8

fenantren, kemiskt ren C14H10

201-604-9 // 85-42-7

cyklohexan-1,2-dikarboxylsyraanhydrid C8H10O3

201-605-4 // 85-43-8

1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid C8H8O3

201-607-5 // 85-44-9

ftalsyraanhydrid C8H4O3

201-615-9 // 85-56-3

2-(4-klorbensoyl)bensoesyra C14H9ClO3

201-622-7 // 85-68-7

bensylbutylftalat C19H20O4

201-684-5 // 86-57-7

1-nitronaftalen C10H7NO2

201-718-9 // 87-02-5

7-amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra C10H9NO4S

201-752-4 // 87-56-9

klorslemsyra C4H2Cl2O3

201-757-1 // 87-61-6

1,2,3-triklorbensen C6H3Cl3

201-758-7 // 87-62-7

2,6-xylidin C8H11N

201-761-3 // 87-65-0

2,6-diklorfenol C6H4Cl2O

201-765-5 // 87-68-3

hexaklorbuta-1,3-dien C4Cl6

201-778-6 // 87-86-5

pentaklorfenol C6HCl5O

201-782-8 // 87-90-1

Triklorisocyanursyra C3Cl3N3O3

201-795-9 // 88-06-2

2,4,6-triklorfenol C6H3Cl3O

201-800-4 // 88-12-0

1-vinyl-2-pyrrolidon C6H9NO

201-831-3 // 88-44-8

4-aminotoluen-3-sulfonsyra C7H9NO3S

201-853-3 // 88-72-2

2-nitrotoluen C7H7NO2

201-854-9 // 88-73-3

1-klor-2-nitrobensen C6H4ClNO2

201-855-4 // 88-74-4

2-nitroanilin C6H6N2O2

201-857-5 // 88-75-5

2-nitrofenol C6H5NO3

201-861-7 // 88-85-7

dinoseb C10H12N2O5

201-923-3 // 89-61-2

1,4-diklor-2-nitrobensen C6H3Cl2NO2

201-933-8 // 89-72-5

2-sek-butylfenol C10H14O

201-944-8 // 89-83-8

tymol C10H14O

201-956-3 // 89-98-5

2-klorbensaldehyd C7H5ClO

201-961-0 // 90-02-8

salicylaldehyd C7H6O2

201-963-1 // 90-04-0

o-anisidin C7H9NO

201-964-7 // 90-05-1

guajakol C7H8O2

201-983-0 // 90-30-2

N-1-naftylanilin C16H13N

201-993-5 // 90-43-7

bifenyl-2-ol C12H10O

202-000-8 // 90-51-7

6-amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra C10H9NO4S

202-039-0 // 91-08-7

2-metyl-m-fenylendiisocyanat C9H6N2O2

202-044-8 // 91-15-6

ftalonitril C8H4N2

202-049-5 // 91-20-3

naftalen, kemiskt rent C10H8

202-051-6 // 91-22-5

kinolin C9H7N

202-052-1 // 91-23-6

2-nitroanisol C7H7NO3

202-088-8 // 91-66-7

N,N-dietylanilin C10H15N

202-090-9 // 91-68-9

3-dietylaminofenol C10H15NO

202-095-6 // 91-76-9

6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diyldiamin C9H9N5

202-109-0 // 91-94-1

3,3'-diklorbensidin C12H10Cll2N2

202-163-5 // 92-52-4

bifenyl C12H10

202-180-8 // 92-70-6

3-hydroxi-2-naftalenkarboxylsyra C11H8O3

202-200-5 // 92-88-6

bifenyl-4,4'-diol C12H10O2

202-264-4 // 93-65-2

2-(4-klor-2-metylfenoxi)propionsyra C10H11ClO3

202-303-5 // 94-09-7

bensokain C9H11NO2

202-327-6 // 94-36-0

dibensoylperoxid C14H10O4

202-354-3 // 94-68-8

N-etyl-o-toluidin C9H13N

202-360-6 // 94-74-6

(4-klor-2-metylfenoxi)ättiksyra C9H9ClO3

202-361-1 // 94-75-7

2,4-D C8H6Cl2O3

202-411-2 // 95-33-0

N-cyklohexylbensotiasol-2-sulfenamid C13H16N2S2

202-422-2 // 95-47-6

o-xylen C8H10

202-423-8 // 95-48-7

o-kresol C7H8O

202-424-3 // 95-49-8

2-klortoluen C7H7Cl

202-425-9 // 95-50-1

1,2-diklorbensen C6H4Cl2

202-426-4 // 95-51-2

2-kloranilin C6H6ClN

202-429-0 // 95-53-4

o-toluidin C7H9N

202-430-6 // 95-54-5

o-fenylendiamin C6H8N2

202-431-1 // 95-55-6

2-aminofenol C6H7NO

202-433-2 // 95-57-8

2-klorfenol C6H5ClO

202-445-8 // 95-73-8

2,4-diklortoluen C7H6Cl2

202-446-3 // 95-74-9

3-klor-p-toluidin C7H8ClN

202-448-4 // 95-76-1

3,4-dikloranilin C6H5Cl2N

202-453-1 // 95-80-7

4-metyl-m-fenylendiamin C7H10N2

202-455-2 // 95-82-9

2,5-dikloranilin C6H5Cl2N

202-466-2 // 95-94-3

1,2,4,5-tetraklorbensen C6H2Cl4

202-477-2 // 96-10-6

dietylaluminiumklorid C4H10AlCl

202-486-1 // 96-18-4

1,2,3-triklorpropan C3H5Cl3

202-490-3 // 96-22-0

pentan-3-on C5H10O

202-496-6 // 96-29-7

butanonoxim C4H9NO

202-498-7 // 96-31-1

1,3-dimetylurinämne C3H8N2O

202-500-6 // 96-33-3

metylakrylat C4H6O2

202-501-1 // 96-34-4

metylkloracetat C3H5ClO2

202-509-5 // 96-48-0

ã-butyrolakton C4H6O2

202-551-4 // 97-00-7

1-klor-2,4-dinitrobensen C6H3ClN2O4

202-576-0 // 97-36-9

2',4'-dimetylacetoacetanilid C12H15NO2

202-597-5 // 97-63-2

etylmetakrylat C6H10O2

202-599-6 // 97-65-4

itakonsyra C5H6O4

202-613-0 // 97-86-9

isobutylmetakrylat C8H14O2

202-615-1 // 97-88-1

butylmetakrylat C8H14O2

202-626-1 // 98-00-0

furfurylalkohol C5H6O2

202-627-7 // 98-01-1

2-furaldehyd C5H4O2

202-634-5 // 98-07-7

á,á,á-triklortoluen C7H5Cl3

202-635-0 // 98-08-8

á,á,á-trifluortoluen C7H5F3

202-636-6 // 98-09-9

bensensulfonylklorid C6H5ClO2S

202-640-8 // 98-13-5

triklor(fenyl)silan C6H5Cl3Si

202-643-4 // 98-16-8

á,á,á-trifluor-m-toluidin C7H6F3N

202-664-9 // 98-40-8

2-(etylamino)toluen-4-sulfonsyra C9H13NO3S

202-670-1 // 98-46-4

á,á,á-trifluor-3-nitrotoluen C7H4F3NO2

202-675-9 // 98-51-1

4-tert-butyltoluen C11H16

202-676-4 // 98-52-2

4-tert-butylcyklohexanol C10H20O

202-679-0 // 98-54-4

4-tert-butylfenol C10H14O

202-681-1 // 98-56-6

4-klor-á,á,á-trifluortoluen C7H4ClF3

202-696-3 // 98-73-7

4-tert-butylbensoesyra C11H14O2

202-704-5 // 98-82-8

kumen C9H12

202-705-0 // 98-83-9

2-fenylpropen C9H10

202-708-7 // 98-86-2

acetofenon C8H8O

202-709-2 // 98-87-3

á,á-diklortoluen C7H6Cl2

202-710-8 // 98-88-4

bensoylklorid C7H5ClO

202-713-4 // 98-92-0

nikotinamid C6H6N2O

202-715-5 // 98-94-2

cyklohexyldimetylamin C8H17N

202-716-0 // 98-95-3

nitrobensen C6H5NO2

202-728-6 // 99-08-1

3-nitrotoluen C7H7NO2

202-764-2 // 99-54-7

1,2-diklor-4-nitrobensen C6H3Cl2NO2

202-776-8 // 99-65-0

1,3-dinitrobensen C6H4N2O4

202-790-4 // 99-82-1

1-isopropyl-4-metylcyklohexan C10H20

202-797-2 // 99-88-7

4-isopropylanilin C9H13N

202-804-9 // 99-96-7

4-hydroxibensoesyra C7H6O3

202-808-0 // 99-99-0

4-nitrotoluen C7H7NO2

202-809-6 // 100-00-5

1-klor-4-nitrobensen C6H4ClNO2

202-810-1 // 100-01-6

4-nitroanilin C6H6N2O2

202-811-7 // 100-02-7

4-nitrofenol C6H5NO3

202-825-3 // 100-17-4

4-nitroanisol C7H7NO3

202-830-0 // 100-21-0

tereftalsyra C8H6O4

202-837-9 // 100-29-8

4-nitrofenetol C8H9NO3

202-845-2 // 100-37-8

2-dietylaminoetanol C6H15NO

202-849-4 // 100-41-4

etylbensen C8H10

202-851-5 // 100-42-5

styren C8H8

202-853-6 // 100-44-7

á-klortoluen C7H7Cl

202-855-7 // 100-47-0

bensonitril C7H5N

202-859-9 // 100-51-6

bensylalkohol C7H8O

202-860-4 // 100-52-7

bensaldehyd C7H6O

202-873-5 // 100-63-0

fenylhydrazin C6H8N2

202-905-8 // 100-97-0

hexametylentetramin C6H12N4

202-908-4 // 101-02-0

trifenylfosfit C18H15O3P

202-910-5 // 101-05-3

anilazin C9H5Cl3N4

202-951-9 // 101-54-2

N-(4-aminofenyl)anilin C12H12N2

202-966-0 // 101-68-8

4,4'-metylendifenyldiisocyanat C15H10N2O2

202-969-7 // 101-72-4

N-isopropyl-N-fenyl-p-fenylendiamin C15H18N2

202-974-4 // 101-77-9

4,4'-metylendianilin C13H14N2

202-980-7 // 101-83-7

dicyklohexylamin C12H23N

202-981-2 // 101-84-8

difenyleter C12H10O

202-996-4 // 102-01-2

acetoacetanilid C10H11NO2

203-002-1 // 102-06-7

1,3-difenylguanidin C13H13N3

203-005-8 // 102-09-0

difenylkarbonat C13H10O3

203-026-2 // 102-36-3

3,4-diklorfenylisocyanat C7H3Cl2NO

203-049-8 // 102-71-6

2,2',2''-nitrilotrietanol C6H15NO3

203-051-9 // 102-76-1

triacetin C9H14O6

203-052-4 // 102-77-2

2-(morfolinotio)bensotiazol C11H12N2OS2

203-058-7 // 102-82-9

tributylamin C12H27N

203-070-2 // 103-01-5

N-fenylglycin C8H9NO2

203-079-1 // 103-09-3

2-etylhexylacetat C10H20O2

203-080-7 // 103-11-7

2-etylhexylakrylat C11H20O2

203-090-1 // 103-23-1

bis(2-etylhexyl)adipat C22H42O4

203-118-2 // 103-50-4

dibensyleter C14H14O

203-135-5 // 103-69-5

N-etylanilin C8H11N

203-136-0 // 103-70-8

formanilid C7H7NO

203-137-6 // 103-71-9

fenylisocyanat C7H5NO

203-150-7 // 103-84-4

acetanilid C8H9O

203-157-5 // 103-90-2

paracetamol C8H9NO2

203-180-0 // 104-15-4

toluen-4-sulfonsyra C7H8O3S

203-212-3 // 104-54-1

cinnamylalkohol C9H10O

203-213-9 // 104-55-2

kanelaldehyd C9H8O

203-234-3 // 104-76-7

2-etylhexan-1-ol C8H18O

203-253-7 // 104-93-8

4-metylanisol C8H10O

203-254-2 // 104-94-9

p-anisidin C7H9NO

203-265-2 // 105-05-5

1,4-dietylbensen C10H14

203-293-5 // 105-38-4

vinylpropionat C5H8O2

203-294-0 // 105-39-5

etylkloracetat C4H7ClO2

203-299-8 // 105-45-3

metylacetoacetat C5H8O3

203-305-9 // 105-53-3

dietylmalonat C7H12O4

203-313-2 // 105-60-2

å-kaprolaktam C6H11NO

203-328-4 // 105-76-0

dibutylmaleat C12H20O4

203-383-4 // 106-31-0

smörsyraanhydrid C8H14O3

203-396-5 // 106-42-3

p-xylen C8H10

203-397-0 // 106-43-4

4-klortoluen C7H7Cl

203-398-6 // 106-44-5

p-kresol C7H8O

203-400-5 // 106-46-7

1,4-diklorbensen C6H4Cl2

203-402-6 // 106-48-9

4-klorfenol C6H5ClO

203-403-1 // 106-49-0

p-toluidin C7H9N

203-419-9 // 106-65-0

dimetylsuccinat C6H10O4

203-430-9 // 106-75-2

oxidietylenbis(klorformiat) C6H8Cl2O5

203-438-2 // 106-88-7

1,2-epoxibutan C4H8O

203-439-8 // 106-89-8

1-klor-2,3-epoxipropan C3H5ClO

203-444-5 // 106-93-4

1,2-dibrometan C2H4Br2

203-448-7 // 106-97-8

butan, kemiskt rent C4H10

203-449-2 // 106-98-9

but-1-en C4H8

203-450-8 // 106-99-0

buta-1,3-dien C4H6

203-452-9 // 107-01-7

buten, blandning av -1- och -2- isomerer C4H8

203-453-4 // 107-02-8

acrylaldehyd C3H4O

203-457-6 // 107-05-1

3-klorpropen C3H5Cl

203-458-1 // 107-06-2

1,2-dikloretan C2H4Cl2

203-462-3 // 107-10-8

propylamin C3H9N

203-464-4 // 107-12-0

propionitril C3H5N

203-466-5 // 107-13-1

akrylonitril C3H3N

203-468-6 // 107-15-3

etylendiamin C2H8N2

203-470-7 // 107-18-6

allylalkohol C3H6O

203-473-3 // 107-21-1

etan-1,2-diol C2H6O2

203-474-9 // 107-22-2

glyoxal C2H2O2

203-475-4 // 107-25-5

metylvinyleter C3H6O

203-481-7 // 107-31-3

metylformiat C2H4O2

203-489-0 // 107-41-5

2-metylpentan-2,4-diol C6H14O2

203-508-2 // 107-64-2

dimetyldioktadecylammoniumklorid C38H80N.Cl

203-509-8 // 107-66-4

dibutylvätefosfat C8H19O4P

203-527-6 // 107-86-8

3-metyl-2-butenal C5H8O

203-532-3 // 107-92-6

smörsyra C4H8O2

203-539-1 // 107-98-2

1-metoxipropan-2-ol C4H10O2

203-542-8 // 108-01-0

2-dimetylaminoetanol C4H11NO

203-545-4 // 108-05-4

vinylacetat C4H6O2

203-550-1 // 108-10-1

4-meylpentan-2-on C6H12O

203-551-7 // 108-11-2

4-metylpentan-2-ol C6H14O

203-560-6 // 108-20-3

diisopropyleter C6H14O

203-561-1 // 108-21-4

isopropylacetat C5H10O2

203-562-7 // 108-22-5

isopropenylacetat C5H8O2

203-564-8 // 108-24-7

ättiksyraanhydrid C4H6O3

203-571-6 // 108-31-6

maleinsyraanhydrid C4H2O3

203-576-3 // 108-38-3

m-xylen C8H10

203-577-9 // 108-39-4

m-kresol C7H8O

203-581-0 // 108-42-9

3-kloranilin C6H6ClN

203-583-1 // 108-44-1

m-toluidin C7H9N

203-584-7 // 108-45-2

m-fenylendiamin C6H8N2

203-585-2 // 108-46-3

resorcinol C6H6O2

203-603-9 // 108-65-6

2-metoxi-1-metyletylacetat C6H12O3

203-604-4 // 108-67-8

mesitylen C9H12

203-606-5 // 108-68-9

3,5-xylenol C8H10O

203-608-6 // 108-70-3

1,3,5-triklorbensen C6H3Cl3

203-614-9 // 108-77-0

2,4,6-triklor-1,3,5-triazin C3Cl3N3

203-615-4 // 108-78-1

melamin C3H6N6

203-618-0 // 108-80-5

cyanursyra C3H3N3O3

203-619-6 // 108-82-7

2,6-dimetylheptan-4-ol C9H20O

203-620-1 // 108-83-8

2,6-dimetylheptan-4-on C9H18O

203-624-3 // 108-87-2

metylcyklohexan C7H14

203-625-9 // 108-88-3

toluen C7H8

203-626-4 // 108-89-4

4-metylpyridin C6H7N

203-628-5 // 108-90-7

klorbensen C6H5Cl

203-629-0 // 108-91-8

cyklohexylamin C6H13N

203-630-6 // 108-93-0

cyklohexanol C6H12O

203-631-1 // 108-94-1

cyklohexanon C6H10O

203-632-7 // 108-95-2

fenol, kemiskt ren C6H6O

203-636-9 // 108-99-6

3-metylpyridin C6H7N

203-643-7 // 109-06-8

2-metylpyridin C6H7N

203-678-8 // 109-53-5

isobutylvinyleter C6H12O

203-680-9 // 109-55-7

3-aminopropyldimetylamin C5H14N2

203-686-1 // 109-60-4

propylacetat C5H10O2

203-692-4 // 109-66-0

pentan C5H12

203-696-6 // 109-69-3

1-klorbutan C4H9Cl

203-697-1 // 109-70-6

1-brom-3-klorpropan C3H6BrCl

203-699-2 // 109-73-9

butylamin C4H11N

203-713-7 // 109-86-4

2-metoxietanol C3H8O2

203-716-3 // 109-89-7

dietylamin C4H11N

203-718-4 // 109-92-2

etylvinyleter C4H8O

203-726-8 // 109-99-9

tetrahydrofuran C4H8O

203-728-9 // 110-01-0

tetrahydrotiofen C4H8S

203-733-6 // 110-05-4

di-tert-butylperoxid C8H18O2

203-737-8 // 110-12-3

5-metylhexan-2-on C7H14O

203-740-4 // 110-15-6

bärnstenssyra C4H6O4

203-742-5 // 110-16-7

maleinsyra C4H4O4

203-743-0 // 110-17-8

fumarsyra C4H4O4

203-745-1 // 110-19-0

isobutylacetat C6H12O2

203-747-2 // 110-21-4

1,1-hydrazoformamid C2H6N4O2

203-751-4 // 110-27-0

isopropylmyristat C17H34O2

203-755-6 // 110-30-5

N,N'-etylendi(stearamid) C38H76N2O2

203-766-6 // 110-42-9

metyldekanoat C11H22O2

203-768-7 // 110-44-1

sorbinsyra C6H8O2

203-772-9 // 110-49-6

2-metoxietylacetat C5H10O3

203-777-6 // 110-54-3

hexan C6H14

203-786-5 // 110-63-4

butan-1,4-diol C4H10O2

203-787-0 // 110-64-5

but-2-en-1,4-diol C4H8O2

203-788-6 // 110-65-6

but-2-yn-1,4-diol C4H6O2

203-794-9 // 110-71-4

1,2-dimetyoxietan C4H10O2

203-802-0 // 110-77-0

2-(etyltio)etanol C4H10OS

203-804-1 // 110-80-5

2-etoxietanol C4H10O2

203-806-2 // 110-82-7

cyklohexan C6H12

203-808-3 // 110-85-0

piperazin C4H10N2

203-809-9 // 110-86-1

pyridin C5H5N

203-812-5 // 110-88-3

1,3,5-trioxan C3H6O3

203-815-1 // 110-91-8

morfolin C4H9NO

203-817-2 // 110-94-1

glutarsyra C5H8O4

203-820-9 // 110-97-4

1,1'-iminodipropan-2-ol C6H15NO2

203-821-4 // 110-98-5

1,1'-oxidipropan-2-ol C6H14O3

203-835-0 // 111-11-5

metyloktanoat C9H18O2

203-838-7 // 111-14-8

heptansyra C7H14O2

203-839-2 // 111-15-9

2-etoxietylacetat C6H12O3

203-851-8 // 111-26-2

hexylamin C6H15N

203-856-5 // 111-30-8

glutaral C5H8O2

203-865-4 // 111-40-0

2,2'-iminodi(etylamin) C4H13N3

203-867-5 // 111-41-1

2-(2-aminoetylamino)etanol C4H12N2O

203-868-0 // 111-42-2

2,2'-iminodietanol C4H11NO2

203-870-1 // 111-44-4

bis(2-kloretyl)eter C4H8Cl2O

203-872-2 // 111-46-6

2,2'-oxidietanol C4H10O3

203-874-3 // 111-48-8

tiodiglykol C4H10O2S

203-893-7 // 111-66-0

okt-1-en C8H16

203-896-3 // 111-69-3

adiponitril C6H8N2

203-905-0 // 111-76-2

2-butoxietanol C6H14O2

203-906-6 // 111-77-3

2-(2-metoxietoxi)etanol C5H12O3

203-907-1 // 111-78-4

cyklookta-1,5-dien C8H12

203-911-3 // 111-82-0

metyllaurat C13H26O2

203-915-5 // 111-85-3

1-kloroktan C8H17Cl

203-917-6 // 111-87-5

oktan-1-ol C8H18O

203-918-1 // 111-88-6

oktan-1-tiol C8H18S

203-919-7 // 111-90-0

2-(2-etoxietoxi)etanol C6H14O3

203-921-8 // 111-92-2

dibutylamin C8H19N

203-924-4 // 111-96-6

bis(2-metoxietyl)eter C6H14O3

203-933-3 // 112-07-2

2-butoxietylacetat C8H16O3

203-943-8 // 112-18-5

dodecyldimetylamin C14H31N 203-950-6 // 112-24-3

trientin C6H18N4

203-953-2 // 112-27-6

2,2'-(etylendioxi)dietanol C6H14O4

203-956-9 // 112-30-1

dekan-1-ol C10H22O

302-961-6 // 112-34-5

2-(2-butoxietoxi)etanol C8H18O3

203-962-1 // 112-35-6

2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)etanol C7H16O4

203-967-9 // 112-40-3

dodekan C12H26

203-978-9 // 112-50-5

2-(2-(2-etoxietoxi)etoxi)etanol C8H18O4

203-982-0 // 112-53-8

dodekan-1-ol C12H26O

203-984-1 // 112-55-0

dodekan-1-tiol C12H26S

203-986-2 // 112-57-2

3,6,9-triazaundekametylendiamin C8H23N5

203-998-8 // 112-70-9

tridekan-1-ol C13H28O

204-000-3 // 112-72-1

tetradekanol C14H30O

204-004-5 // 112-76-5

stearoylklorid C18H35ClO

204-017-6 // 112-92-5

oktadekan-1-ol C18H38O

204-038-0 // 113-98-4

kalium-[2S-(2á,5á,6â)]-3,3-dimetyl-7-oxo-6-(fenylacetamido)-4- tia-1-aza bicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat

C16H18N2O4S.K

204-043-8 // 114-26-1

propoxur C11H15NO3

204-062-1 // 115-07-1

propen, kemiskt ren C3H6

204-065-8 // 115-10-6

dimetyleter C2H6O

204-066-3 // 115-11-7

2-metylpropen C4H8

204-068-4 // 115-18-4

2-metylbut-3-en-2-ol C5H10O

204-070-5 // 115-19-5

2-metylbut-3-yn-2-ol C5H8O

204-104-9 // 115-77-5

pentaerytritol C5H12O4

204-112-2 // 115-86-6

trifenylfosfat C18H15O4P

204-118-5 // 115-96-8

tris(2-kloretyl)fosfat C6H12Cl3O4P

204-122-7 // 116-02-9

3,3,5-trimetylcyklohexanol C9H18O

204-126-9 // 116-14-3

tetrafluoretylen C2F4

204-127-4 // 116-15-4

hexafluorpropen C3F6

204-137-9 // 116-37-0

1,1'-isopropylidenbis(p-fenylenoxi)dipropan-2-ol C21H28O4

204-159-9 // 116-81-4

1-amino-4-brom-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra C14H8BrNO5S

204-188-7 // 117-42-0

8-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra C10H9NO9S3

204-211-0 // 117-81-7

bis(2-etylhexyl)ftalat C24H38O4

204-214-7 // 117-84-0

dioktylftalat C24H38O4

204-246-1 // 118-33-2

6-aminonaftalen-1,3-disulfonsyra C10H9NO6S2

204-255-0 // 118-48-9

4H-3,1-bensoxazin-2,4(1H)-dion C8H5NO3

204-269-7 // 118-69-4

2,6-diklortoluen C7H6Cl2

204-273-9 // 118-74-1

hexaklorbensen C6Cl6

204-287-5 // 118-92-3

antranilsyra C7H7NO2

204-289-6 // 118-96-7

2,4,6-trinitrotoluen C7H5N3O6

204-317-7 // 119-36-8

metylsalicylat C8H8O3

204-327-1 // 119-47-1

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-metylendi-p-kresol C23H32O2

204-340-2 // 119-64-2

1,2,3,4-tetrahydronaftalen C10H12

204-371-1 // 120-12-7

antracen, kemiskt rent C14H10

204-390-5 // 120-36-5

diklorprop C9H8Cl2O3

204-411-8 // 120-61-6

dimetyltereftalat C10H10O4

204-424-9 // 120-78-5

di(bensotiasol-2-yl)disulfid C14H8N2S4

204-427-5 // 120-80-9

pyrokatekol C6H6O2

204-428-0 // 120-82-1

1,2,4-triklorbensen C6H3Cl3

204-429-6 // 120-83-2

2,4-diklorfenol C6H4Cl2O

204-445-3 // 121-03-9

4-nitrotoluen-2-sulfonsyra C7H7NO5S

204-450-0 // 121-14-2

2,4-dinitrotoluen C7H6N2O4

204-469-4 // 121-44-8

trietylamin C6H15N

204-471-5 // 121-45-9

trimetylfosfit C3H9O3P

204-482-5 // 121-57-3

sulfanilsyra C6H7NO3S

204-493-5 // 121-69-7

N,N-dimetylanilin C8H11N

204-496-1 // 121-73-3

1-klor-3-nitrobensen C6H4ClNO2

204-501-7 // 121-86-8

2-klor-4-nitrotoluen C7H6ClNO2

204-502-2 // 121-87-9

2-klor-4-nitroanilin C6H5ClN2O2

204-506-4 // 121-91-5

isoftalsyra C8H6O4

204-524-2 // 122-14-5

fenitrotion C9H12NO5PS

204-528-4 // 122-20-3

1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol C9H21NO3

204-539-4 // 122-39-4

difenylamin C12H11N

204-550-4 // 122-51-0

trietylortoformat C7H16O3

204-552-5 // 122-52-1

trietylfosfit C6H15O3P

204-591-8 // 123-01-3

dodecylbensen C18H30

204-596-5 // 123-05-7

2-etylhexanal C8H16O

204-616-2 // 123-30-8

4-aminofenol C6H7NO

204-617-8 // 123-31-9

hydrokinon C6H6O2

204-622-5 // 123-35-3

7-metyl-3-metylenokta-1,6-dien C10H16

204-623-0 // 123-38-6

propionaldehyd C3H6O

204-624-6 // 123-39-7

N-metylformamid C2H5NO

204-626-7 // 123-42-2

4-hydroxi-4-metylpentan-2-on C6H12O2

204-634-0 // 123-54-6

pentan-2,4-dion C5H8O2

204-638-2 // 123-62-6

propionsyraanhydrid C6H10O3

204-646-6 // 123-72-8

butyraldehyd C4H8O

204-650-8 // 123-77-3

azodikarbonamid C2H4N4O2

204-658-1 // 123-86-4

n-butylacetat C6H12O2

204-661-8 // 123-91-1

1,4-dioxan C4H8O2

204-673-3 // 124-04-9

adipinsyra C6H10O4

204-677-5 // 124-07-2

oktansyra C8H16O2

204-679-6 // 124-09-4

hexametylendiamin C6H16N2

204-685-9 // 124-17-4

2-(2-butoxietoxi)etylacetat C10H20O4

204-686-4 // 124-18-5

dekan C10H22

204-695-3 // 124-30-1

oktadecylamin C18H39N

204-697-4 // 124-40-3

dimetylamin, i vattenlösning C2H7N

204-699-5 // 124-41-4

natriumnetanolat CH4O.Na

204-709-8 // 124-68-5

2-amino-2-metylpropanol C4H11NO

204-727-6 // 125-12-2

exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl-acetat C12H20O2

204-781-0 // 126-30-7

2,2-dimetylpropan-1,3-diol C5H12O2

204-794-1 // 126-58-9

2,2,2',2'-tetrakis(hydroximetyl)-3,3'-oxidipropan-1-ol C10H22O7

204-800-2 // 126-73-8

tributylfosfat C12H27O4P

204-818-0 // 126-99-8

2-klorbuta-1,3-dien C4H5Cl

204-822-2 // 127-08-2

kaliumacetat C2H4O2.K

204-823-8 // 127-09-3

natriumacetat C2H4O2.Na

204-825-9 // 127-18-4

tetrakloretylen C2Cl4

204-826-4 // 127-19-5

N,N-dimetylacetamid C4H9NO

204-854-7 // 127-65-1

tosylkloramidnatrium C7H8ClNO2S.Na

204-857-3 // 127-68-4

natrium-3-nitrobensensulfonat C6H5NO5S.Na

204-872-5 // 127-91-3

pin-2(10)-en C10H16

204-875-1 // 128-03-0

kaliumdimetylditiokarbamat C3H7NS2.K

204-876-7 // 128-04-1

natriumdimetylditiokarbamat C3H7NS2.Na

204-881-4 // 128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-kresol C15H24O

204-886-1 // 128-44-9

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, natriumsalt C7H5NO3S.Na

205-010-0 // 131-09-9

2-klorantrakinon C14H7ClO2

205-011-6 // 131-11-3

dimetylftalat C10H10O4

205-025-2 // 131-52-2

natriumpentaklorfenolat C6HCl5O.Na

205-107-8 // 133-49-3

pentaklorbensentiol C6HCl5S

205-138-7 // 134-32-7

1-naftylamin C10H9N

205-182-7 // 135-19-3

2-naftol C10H8O

205-286-2 // 137-26-8

tiram C6H12N2S4

205-288-3 // 137-30-4

ziram C6H12N2S4Zn

205-290-4 // 137-40-6

natriumpropionat C3H6O2.Na

205-293-0 // 137-42-8

metam-natrium C2H5NS2.Na

205-341-0 // 138-86-3

dipenten, rå C10H16

205-347-3 // 139-02-6

natriumfenoxid C6H6O.Na

205-381-9 // 139-89-9

trinatrium-2-(karboxylatometyl(2-hydroxietyl)amino)etylimin odi(acetat) C10H18N2O7.3Na

205-388-7 // 139-96-8

tris(2-hydroxietyl)ammoniumdecylsulfat C12H26O4S.C6H15NO3

205-391-3 // 140-01-2

pentanatrium(karboxylatometyl)minobis(etylennitrilo)tetraacetat C14H23N3O10.5Na

205-399-7 // 140-11-4

bensylacetat C9H10O2

205-410-5 // 140-29-4

fenylacetonitril C8H7N

205-411-0 // 140-31-8

2-piperazin-1-yletylamin C6H15N3

205-426-2 // 140-66-9

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol C14H22O

205-438-8 // 140-88-5

etylacrylat C5H8O2

205-443-5 // 140-93-2

proxan-natrium C4H8OS2.Na

205-480-7 // 141-32-2

butylakrylat C7H12O2

205-483-3 // 141-43-5

2-aminoetanol C2H7NO

205-488-0 // 141-53-7

natriumformat CH2O2.Na

205-500-4 // 141-78-6

etylacetat C4H8O2

205-502-5 // 141-79-7

4-metylpent-3-en-2-on C6H10O

205-516-1 // 141-97-9

etylacetoacetat C6H10O3

205-547-0 // 142-59-6

nabam C4H8N2S4.2Na

205-554-9 // 142-72-3

magnesiumdi(acetat) C2H4O2.1 / 2Mg

205-563-8 // 142-82-5

heptan C7H16

205-565-9 // 142-84-7

dipropylamin C6H15N

205-570-6 // 142-90-5

dodecylmetakrylat C16H30O2

205-592-6 // 143-22-6

2-(2-(2-butoxietoxi)etoxi)etanol C10H22O4

205-599-4 // 143-33-9

natriumcyanid CNNa

205-633-8 // 144-55-8

natriumvätekarbonat CH2O3.Na

205-634-3 // 144-62-7

oxalsyra C2H2O4

205-685-1 // 147-14-8

tetrabenso-5,10,15,20-diazaporfyrinftalocyanin C32H16CuN8

205-736-8 // 149-30-4

bensotiazol-2-tiol C7H5NS2

205-743-6 // 149-57-5

2-etylhexansyra C8H16O2

205-745-7 // 149-73-5

trimetylortoformat C4H10O3

205-753-0 // 150-13-0

4-aminobensoesyra C7H7NO2

205-771-9 // 150-78-7

1,4-dimetoxibensen C8H10O2

205-788-1 // 151-21-3

natriumdodecylsulfat C12H26O4S.Na

205-792-3 // 151-50-8

kaliumcyanid CKN

205-793-9 // 151-56-4

aziridin C2H5N

205-855-5 // 156-43-4

p-fenetidin C8H11NO

206-019-2 // 288-32-4

imidazol C3H4N2

206-022-9 // 288-88-0

1,2,4-triazol C2H3N3

206-033-9 // 294-62-2

cyklododekan C12H24

206-050-1 // 298-00-0

parationmetyl C8H10NO5PS

206-056-4 // 298-07-7

bis(2-etylhexyl)vätefosfat C16H35O4P

206-058-5 // 298-12-4

glyoxylsyra C2H2O3

206-059-0 // 298-14-6

kaliumvätekarbonat CH2O3.K

206-114-9 // 302-01-2

hydrazin H4N2

206-354-4 // 330-54-1

diuron C9H10Cl2N2O

206-537-9 // 353-59-3

bromklordifluormetan CBrClF2

206-991-8 // 409-21-2

silikonkarbid CSi

206-992-3 // 420-04-2

cyanamid CH2N2

207-312-8 // 416-58-5

cyanguanidin C2H4N4

207-336-9 // 463-51-4

keten C2H2O

207-439-9 // 471-34-1

kalciumkarbonat CH2O3.Ca

207-586-9 // 482-89-3

C.I Pigment Blue 66 Indigo C16H10N2O2

207-826-2 // 496-72-0

4-metyl-o-fenylendiamin C7H10N2

207-838-8 // 497-19-8

natriumkarbonat CH2O3.2Na

207-938-1 // 502-44-3

hexan-6-olid C6H10O2

207-950-7 // 502-69-2

6,10,14-trimetylpentadekan-2-on C18H36O

208-008-8 // 505-32-8

3,7,11,15-tetrametylhexadek-1-en-3-ol C20H40O

208-052-8 // 506-77-4

cyanogenklorid CClN

208-058-0 // 506-87-6

diammoniumkarbonat CH2O3.2H3N

208-060-1 // 506-93-4

guanidiniumnitrat CH5N3.HNO3

208-167-3 // 513-77-9

bariumkarbonat, naturligt CH2O3.Ba

208-419-2 // 527-60-6

2,4,6-trimetylfenol C9H12O

208-534-8 // 532-32-1

natriumbensoat C7H6O2.Na

208-576-7 // 533-74-4

dazomet C5H10N2S2

208-580-9 // 533-96-0

trinatriumvätekarbonat CH2O3.3 / 2Na

208-754-4 // 540-72-7

natriumtiocyanat CHNS.Na

208-778-5 // 541-41-3

etylkloroformat C3H5ClO2

208-792-1 // 541-73-1

1,3-diklorbensen C6H4Cl2

208-826-5 // 542-75-6

1,3-diklorpropen C3H4Cl2

208-835-4 // 542-92-7

cyklopentadien C5H6

208-863-7 // 544-17-2

kalciumdiformat CH2O2.1 / 2Ca

208-875-2 // 544-63-8

myristinsyra, kemiskt ren C14H28O2

208-915-9 // 546-93-0

magnesiumkarbonat CH2O3Mg

208-993-4 // 551-16-6

6-aminopencillinsyra C8H12N2O3S

209-008-0 // 552-30-7

bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid C9H4O5

209-062-5 // 554-13-2

litiumkarbonat CH2O3.2Li

209-136-7 // 556-67-2

oktametylcyklotetrasiloxan C8H24O4Si4

209-141-4 // 556-82-1

3-metylbut-2-en-1-ol C5H10O

209-151-9 // 557-05-1

zinkdistearat, kemiskt rent C18H36O2.1 / 2Zn

209-251-2 // 563-47-3

3-klor-2-metylpropen C4H7Cl

209-400-1 // 576-26-1

2,6-xylenol C8H10O

209-514-1 // 583-61-9

2,3-dimetylpyridin C7H9N

209-527-2 // 584-03-2

butan-1,2-diol C4H10O2

209-529-3 // 584-08-7

kaliumkarbonat CH2O3.2K

209-544-5 // 584-84-9

4-metyl-m-fenylendiisocyanat C9H6N2O2

209-691-5 // 590-86-3

isovaleraldehyd C5H10O

209-751-0 // 592-35-8

butylkarbamat C5H11NO2

209-753-1 // 592-41-6

hex-1-en C6H12

209-803-2 // 593-70-4

klorfluormetan CH2ClF

209-810-0 // 593-81-7

trimetylammoniumklorid C3H9N.ClH

209-840-4 // 594-42-3

triklormetansulfenylklorid CCl4S

209-940-8 // 598-56-1

etyldimetylamin C4H11N

209-952-3 // 598-78-7

2-klorpropionsyra C3H5ClO2

210-036-0 // 603-35-0

trifenylfosfin C18H15P

210-095-2 // 605-71-0

1,5-dinitronaftalen C10H6N2O4

210-248-3 // 611-06-3

1,3-diklor-4-nitrobensen C6H3Cl2NO2

210-359-7 // 613-90-1

bensoylcyanid C8H5NO

210-483-1 // 616-45-5

2-pyrrolidon C4H7NO

210-557-3 // 618-62-2

3,5-diklornitrobensen C6H3Cl2NO2

210-620-5 // 619-93-2

cis-4,4'-dinitrostilben C14H10N2O4

210-708-3 // 621-82-9

kanelsyra C9H8O2

210-848-5 // 624-48-6

dimetylmaleat C6H8O4

210-855-3 // 624-64-6

(E)-but-2-en C4H8

210-866-3 // 624-83-9

metylisocyanat C2H3NO

210-871-0 // 624-92-0

dimetyldisulfid C2H6S2

211-020-6 // 627-93-0

dimetyladipat C8H14O4

211-074-0 // 629-11-8

hexan-1,6-diol C6H14O2

211-093-4 // 629-50-5

tridekan C13H28

211-096-0 // 629-59-4

tetradekan C14H30

211-128-3 // 630-08-0

kolmonoxid CO

211-448-3 // 645-62-5

2-etylhex-2-enal C8H14O

211-617-1 // 674-82-8

but-3-en-3-olid C4H4O2

211-661-1 // 682-09-7

2,2-bis(allyloximetyl)butan-1-ol C12H22O3

211-694-1 // 687-47-8

etyl(S)-2-hydroxipropionat C5H10O3

211-746-3 // 693-23-2

dodekandikarboxylsyra C12H22O4

211-838-3 // 700-13-0

2,3,5-trimetylhydrokinon C9H12O2

211-914-6 // 709-98-8

propanil C9H9Cl2NO

212-058-6 // 757-86-8

metyl[(dimetoxifosfinotioyl)tio]acetat C5H11O4PS2

212-079-0 // 760-23-6

3,4-diklorbut-1-en C4H6Cl2

212-081-1 // 760-67-8

2-etylhexanoylklorid C8H15ClO

212-091-6 // 762-04-9

dietylfosfonat C4H11O3P

212-110-8 // 763-32-6

3-metylbut-3-en-1-ol C5H10O

212-121-8 // 764-41-0

1,4-diklorbut-2-en C4H6Cl2

212-344-0 // 793-24-8

N-1,3-dimetylbutyl-N-fenyl-p-fenylendiamin C18H24N2

212-369-7 // 810-16-2

4,4'-[metylenbis(metylimino)]bis[1,2-dihydro-1,5-dimetyl-2- fenyl-3H-pyrazol-3-on C25H30N6O2

212-546-9 // 825-52-5

(hydroxiimino)fenylacetonitril C8H6N2O

212-595-6 // 830-13-7

cyklodekanon C12H22O

212-646-2 // 836-30-6

4-nitro-N-fenylanilin C12H10N2O2

212-658-8 // 838-88-0

4,4'-metylendi-o-toluidin C15H18N2

212-660-9 // 839-90-7

tris(2-hydroxietyl)isocyanurat C9H15N3O6

212-672-4 // 842-18-2

dikalium-7-hydroxinaftalen-1,3-disulfonat C10H8O7S2.2K

212-762-3 // 867-56-1

natrium-(S)-laktat C3H6O3.Na

212-782-2 // 868-77-9

2-hydroxietylmetakrylat C6H10O3

212-783-8 // 868-85-9

dimetylfosfonat C2H7O3P

212-800-9 // 870-72-4

natriumhydroximetansulfonat CH4O4S.Na

212-828-1 // 872-50-4

1-metyl-2-pyrrolidon C5H9NO

212-958-9 // 887-76-3

4,4'-azo-3-hydroxinaftalen-1-sulfonat C10H6N2O4S

213-030-6 // 917-61-3

natriumcyanat CHNO.Na

213-086-1 // 923-02-4

N-(hydroximetyl)metakrylamid C5H9NO2

213-090-3 // 923-26-2

2-hydroxipropylmetakrylat C7H12O3

213-179-7 // 928-68-7

6-metylheptan-2-on C8H16O

213-309-2 // 935-92-2

2,3,6-trimetyl-p-bensokinon C9H10O2

213-424-8 // 947-04-6

dodekan-12-laktam C12H23NO

213-497-6 // 959-26-2

bis(hydroxietyl)tereftalat C12H14O6

213-554-5 // 976-71-6

kanrenon C22H28O3

213-666-4 // 999-81-5

klormekvatklorid C5H13ClN.Cl

213-668-5 // 999-97-3

1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan C6H19NSi2

213-911-5 // 1066-33-7

ammoniumvätekarbonat CH2O3.H3N

213-912-0 // 1066-35-9

klordimetylsilan C2H7ClSi

213-997-4 // 1071-83-6

glyfosat C3H8NO5P

214-005-2 // 1072-35-1

blydistearat, rent C18H36O2.

>NUM>1 >DEN>2

Pb

214-222-2 // 1115-20-4

3-hydroxi-2,2-dimetylpropyl-3-hydroxi-2,2-dimetylpropionat C10H20O4

214-277-2 // 1119-40-0

dimetylglutarat C7H12O4

214-419-3 // 1126-34-7

natrium-3-aminobensensulfonat C6H7NO3S.Na

214-566-3 // 1151-14-0

2-(4-etylbensoyl)bensoesyra C16H14O3

214-604-9 // 1163-19-5

bis(pentabromfenyl)eter C12Br10O

214-987-2 // 1241-94-7

2-etylhexyldifenylfosfat C20H27O4P

215-077-8 // 1300-21-6

dikloretan C2H4Cl2

215-089-3 // 1300-71-6

xylenol, kemiskt ren C8H10O

215-100-1 // 1302-42-7

aluminiumnatriumdioxid AlO2.Na

215-116-9 // 1303-28-2

diarsenikpentaoxid As2O5

215-125-8 // 1303-86-2

dibortrioxid B2O3

215-137-3 // 1305-62-0

kalciumdihydroxid CaH2O2

215-138-9 // 1305-78-8

kalciumoxid CaO

215-146-2 // 1306-19-0

kadmiumoxid CdO

215-154-6 // 1307-96-6

koboltoxid CoO

215-156-7 // 1308-04-9

dikobolttrioxid Co2O3

215-157-2 // 1308-06-1

trikobolttetraoxid Co3O4

215-160-9 // 1308-38-9

dikromtrioxid Cr2O3

215-167-7 // 1309-36-0

pyrit (FeS2) FeS2

215-168-2 // 1309-37-1

dijärntrioxid Fe2O3

215-169-8 // 1309-38-2

magnetit Fe3O4

215-171-9 // 1309-48-4

magnesiumoxid MgO

215-174-5 // 1309-60-0

blydioxid O2Pb

215-175-0 // 1309-64-4

diantimontrioxid O3Sb2

215-181-3 // 1310-58-3

kaliumhydroxid HKO

215-185-5 // 1310-73-2

natriumhydroxid HNaO

215-199-1 // 1312-76-1

kiselsyra, kaliumsalt

215-202-6 // 1313-13-9

mangandioxid, malm tillhörande kapitel 26 MnO2

215-204-7 // 1313-27-5

molybdentrioxid MoO3

215-208-9 // 1313-59-3

dinatriumoxid Na2O

215-211-5 // 1313-82-2

dinatriumsulfid Na2S

215-222-5 // 1314-13-2

zinkoxid OZn

215-235-6 // 1314-14-6

orangemönja O4Pb3

215-236-1 // 1314-56-3

difosforpentaoxid O5P2

215-242-4 // 1314-80-3

difosforpentasulfid P2S5

215-263-9 // 1317-33-5

molybdendisulfid MoS2

215-266-5 // 1317-35-7

trimangantetraoxid Mn3O4

215-267-0 // 1317-36-8

blyoxid OPb

215-269-1 // 1317-38-0

kopparoxid CuO

215-270-7 // 1317-39-1

dikopparoxid Cu2O

215-277-5 // 1317-61-9

trijärntetraoxid Fe3O4

215-280-1 // 1317-70-0

anatas (TiO2) O2Ti

215-282-2 // 1317-80-2

rutil (TiO2) O2Ti

215-283-8 // 1318-02-1

zeoliter

Kristallina aluminiumsilikater bestående av kisel (SiO2) och aluminium (Al2O3), i olika förhållanden, samt metalloxider. Framställs genom hydrotermisk behandling av ett fast aluminiumsilikat eller av en gel som erhålls vid reaktionen mellan natriumhydroxid, aluminiumoxidhydrat och natriumsilikat. Den först erhållna produkten, eller en naturligt förekommanade analog, kan vara delvis jonbytt för att införa andra katjoner. Specifika zeoliter identifieras genom ett beteckningssystem som anger kristallstruktur och dominerande katjon, t.ex. KA, CaX, NaY.

215-293-2 // 1319-77-3

kresol, kemiskt ren C7H8O

215-306-1 // 1320-67-8

metoxipropanol C4H10O2

215-325-5 // 1321-74-0

divinylbensen, kemiskt ren C10H10

215-475-1 // 1327-36-2

aluminatsilikat

215-477-2 // 1327-41-9

aluminiumklorid, basisk

215-481-4 // 1327-53-3

diarseniktrioxid As2O3

215-524-7 // 1328-53-6

C.I. Pigment Green 7

Detta ämne identifieras i Colour Index med Colour Index Constitution Number, C.I.74260.

215-535-7 // 1330-20-7

xylen, blandning av isomerer, kemiskt ren C8H10

215-540-4 // 1330-43-4

dinatriumtetraborat, vattenfritt B4Na2O7

215-548-8 // 1330-78-5

tris(metylfenyl)fosfat C21H21O4P

215-565-0 // 1331-92-6

cinnamaldehyd, monopentylderivat C14H18O

215-570-8 // 1332-37-2

järnoxid

215-587-0 // 1333-39-7

hydroxibensensulfonsyra C6H6O4S

215-605-7 // 1333-74-0

väte H2

215-607-8 // 1333-82-0

kromtrioxid CrO3

215-609-9 // 1333-86-4

kimrök

215-647-6 // 1336-21-6

ammoniak, vattenlösning H5NO

215-657-0 // 1338-02-9

naftensyror, kopparsalter

215-676-4 // 1341-49-7

amonniumvätedifluorid F2H5N

215-681-1 // 1343-88-0

kiselsyra, magnesiumsalt

215-683-2 // 1343-98-2

kiselsyra

215-684-8 // 1344-00-9

kiselsyra, aluminiumnatriumsalt

215-687-4 // 1344-09-8

kiselsyra, natriumsalt

215-691-6 // 1344-28-1

aluminiumoxid Al2O3

215-693-7 // 1344-37-2

C.I. Pigment Yellow 34

Detta ämne identifieras i Colour Index med Colour Index Constitution Number, C.I.77603.

215-695-8 // 1344-43-0

manganoxid MnO

215-710-8 // 1344-95-2

kiselsyra, kalciumsalt

215-960-8 // 1461-25-2

tetrabutyltenn C16H36Sn

216-074-4 // 1490-04-6

DL-mentol C10H20O

216-099-0 // 1498-51-7

etyldiklorfosfat C2H5Cl2O2P

216-207-6 // 1528-48-9

triheptylbensen-1,2,4-trikarboxylat C30H48O6

216-341-5 // 1561-92-8

natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat C4H8O3S.Na

216-353-0 // 1563-66-2

karbofuran C12H15NO3

216-381-3 // 1570-64-5

4-klor-o-kresol C7H7ClO

216-643-7 // 1633-05-2

strontiumkarbonat CH2O3.Sr

216-653-1 // 1634-04-4

tert-butylmetyleter C5H12O

216-732-0 // 1655-29-4

dinatriumnaftalen-1,5-disulfonat C10H8O6S2.2Na

216-734-1 // 1655-43-2

dinatriumnaftalen-1,6-disulfonat C10H8O6S2.2Na

216-768-7 // 1663-39-4

tert-butylakrylat C7H12O2

216-917-6 // 1698-53-9

4,5-diklor-2,3-dihydro-2-fenylpyridazin-3-on C10H6Cl2N2O

216-920-2 // 1698-60-8

kloridazon C10H8ClN3O

217-031-2 // 1724-39-6

cyklododekanol C12H24O

217-090-4 // 1738-25-6

3-dimetylaminopropiononitril C5H10N2

217-175-6 // 1762-95-4

ammoniumtiocyanat CHNS.H3N

217-326-6 // 1817-47-6

p-nitrokumen C9H11NO2

217-406-0 // 1836-75-5

nitrofen C12H7Cl2NO3

217-451-6 // 1854-26-8

4,5-dihydroxi-1,3-bis(hydroximetyl)imidazolidin-2-on C5H10N2O5

217-565-6 // 1888-91-1

N-acetylhexanlaktam C8H13NO2

217-615-7 // 1910-42-5

parakvat-diklorid C12H14N2.2Cl

218-577-4 // 2186-92-7

p-(dimetoximetyl)anisol C10H14O3

218-717-4 // 2217-82-5

natrium[1,1'-bifenyl]-4-sulfonat C12H10O3S.Na

218-791-8 // 2235-43-0

pentanatrium-C,C',C''-nitrilotris(metylfosfonat) C3H12NO9P3.5Na

218-817-8 // 2243-62-1

1,5-naftylendiamin C10H10N2

218-962-7 // 2303-17-5

triallat C10H16Cl3NOS

218-986-8 // 2307-55-3

ammonium-2,4-diklorfenoxiacetat C8H6Cl2O3.H3N

218-996-2 // 2310-17-0

fosalon C12H15ClNO4PS2

219-283-9 // 2402-79-1

2,3,5,6-tetraklorpyridin C5HCl4N

219-330-3 // 2416-94-6

2,3,6-trimetylfenol C9H12O

219-397-9 // 2431-50-7

2,3,4-triklorbut-1-en C4H5Cl3

219-460-0 // 2439-35-2

2-(dimetylamino)etylakrylat C7H13NO2

219-463-7 // 2439-55-6

N-metyloktadecylamin C19H41N

219-488-3 // 2444-90-8

dinatrium-4,4'-isopropylendifenolat C15H16O2.2Na

219-660-8 // 2492-26-4

natriumbensotiazol-2-ylsulfid C7H5NS2.Na

219-669-7 // 2494-89-5

2-[(p-aminofenyl)sulfonyl]etylvätesulfat C8H11NO6S2

219-754-9 // 2524-03-0

O,O-dimetylfosforkloridtioat C2H6ClO2PS

219-755-4 // 2524-04-1

O,O-dietylfosforkloridtioat C4H10ClO2PS

219-799-4 // 2536-05-2

2,2'-metylendifenyldiisocyanat C15H10N2O2

219-835-9 // 2549-53-3

tetradecylmetakrylat C18H34O2

219-854-2 // 2551-62-4

svavelhexafluorid F6S

219-952-5 // 2581-34-2

4-nitro-m-kresol C7H7NO3

219-956-7 // 2582-30-1

aminoguanidiniumvätekarbonat CH6N4.CH2O3

220-120-9 // 2634-33-5

1,2-bensisotiazol-3(2H)-on C7H5NOS

220-329-5 // 2720-73-2

kalium-O-pentylditiokarbonat C6H12OS2.K

220-443-0 // 2764-72-9

6,7-dihydrodipyridol[1,2-a :2',1'-c]pyrazindiylium C12H12N2

220-548-6 // 2807-30-9

2-(propyloxi)etanol C5H12O2

220-608-1 // 2835-06-5

DL-á-fenylglycin C8H9NO2

220-666-8 // 2855-13-2

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin C10H22N2

220-688-8 // 2867-47-2

2-dimetylaminoetylmetakrylat C8H15NO2

220-694-0 // 2869-34-3

tridecylamin C13H29N

220-767-7 // 2893-78-9

natriumdiklorisocyanurat C3HCl2N3O3.Na

221-221-0 // 3033-77-0

2,3-epoxipropyltrimetylammoniumklorid C6H14NO.Cl

221-242-5 // 3039-83-6

natriumetylensulfonat C2H4O3S.Na

221-496-7 // 3120-74-9

4-(metyltio)-m-kresol C8H10OS

221-508-0 // 3126-80-5

tetrakis(2-etylhexyl)bensen-1,2,4,5-tetrakarboxylat C42H70O8

221-641-4 // 3173-72-6

1,5-naftylendiisocyanat C12H6N2O2

221-717-7 // 3209-22-1

1,2-diklor-3-nitrobensen C6H3Cl2NO2

221-838-5 // 3251-23-8

koppardinitrat Cu.2HNO3

221-882-5 // 3268-49-3

3-(metyltio)propionaldehyd C4H8OS

221-975-0 // 3302-10-1

3,5,5-trimetylhexansyra C9H18O2

222-037-3 // 3323-53-3

adipinsyra, förening med hexan-1,6-diamin (1:1) C6H16N2.C6H10O4

222-048-3 // 3327-22-8

(3-klor-2-hydroxipropyl)trimetylammoniumklorid C6H15ClNO.Cl

222-376-7 // 3452-97-9

3,5,5-trimetylhexan-1-ol C9H20O

222-823-6 // 3622-84-2

N-butylbensensulfonamid C10H15NO2S

222-884-9 // 3648-20-2

diundecylftalat C30H50O4

222-885-4 // 3648-21-3

diheptylftalat C22H34O4

222-981-6 // 3687-46-5

decyloleat C28H54O2

223-051-2 // 3709-43-1

dinatrium-4,4'-dinitrostilben-2,2'-disulfonat C14H10N2O10S2.2Na

223-289-7 // 3811-04-9

kaliumklorat ClHO3.K

223-498-3 // 3926-62-3

natriumkloracetat C2H3ClO2.Na

223-622-6 // 3982-91-0

tiofosforyltriklorid Cl3PS

223-795-8 // 4075-81-4

kalciumdipropionat C3H6O2.1 / 2Ca

223-819-7 // 4088-22-6

N-metyldioktadecylamin C37H77N

223-861-6 // 4098-71-9

3-isocyanatometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat C12H18N2O2

223-907-5 // 4116-10-3

2-klor-N-metyl3-oxobutyramid C5H8ClNO2

224-030-0 // 4170-30-3

krotonaldehyd C4H6O

224-644-9 // 4435-53-4

3-metoxibutylacetat C7H14O3

224-698-3 // 4454-05-1

3,4-dihydro-2-metoxi-2H-pyran C6H10O2

224-791-9 // 4497-58-9

1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimetylkinolin C12H17N

224-923-5 // 4553-62-2

2-metylglutaronitril C6H8N2

225-379-1 // 4812-20-8

o-isopropoxifenol C9H12O2

225-533-8 // 4904-61-4

cyklododeka-1,5,9-trien C12H18

225-625-8 // 4979-32-2

N,N-dicyklohexylbensotiazol-2-sulfenamid C19H26N2S2

225-768-6 // 5064-31-3

trinatriumnitriloacetat C6H9NO6.3Na

225-861-1 // 5123-63-7

natrium-m-(dietylamino)bensensulfonat C10H15NO3S.Na

225-935-3 // 5160-02-1

barium-bis[2-klor-5-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]toluen-4-sulfo nat] C17H13ClN2O4S.1 / 2Ba

226-009-1 // 5216-25-1

á,á,á,4-tetraklortoluen C7H4Cl4

226-218-8 // 5329-14-6

sulfamidsyra H3NO3S

226-242-9 // 5333-42-6

2-oktyldodekan-1-ol C20H42O

226-394-6 // 5392-40-5

citral C10H16O

226-736-4 // 5460-09-3

natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat C10H9NO7S2.Na

226-939-8 // 5567-15-7

2,2'-[(3,3'-diklor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-klor-2,5- dimetoxifenyl)-3- oxobutyramid] C36H32Cl4N6O8

227-505-0 // 5860-35-5

2-buten-1,1-diyldiacetat C8H12O4

227-813-5 // 5989-27-5

(R)-p-menta-1,8-dien C10H16

227-977-8 // 6055-52-3

hexametylendiammoniumdiklorid C6H16N2.2ClH

228-055-8 // 6104-30-9

N,N'-(isobutyliden)diurinämne C6H14N4O2

228-126-3 // 6140-74-5

pentadecylmetakrylat C19H36O2

228-391-5 // 6258-06-6

natrium-1-amino-4-brom-9,10-dioxantracen-2-sulfonat C14H8BrNO5S.Na

228-782-0 // 6358-64-1

4-klor-2,5-dimetoxianilin C8H10ClNO2

228-787-8 // 6358-85-6

2,2'-[(3,3'-diklor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-fenyl-butyramid] C32H26Cl2N6O4

229-146-5 // 6419-19-8

nitrilotrimetylentris(fosfonsyra) C3H12NO9P3

229-347-8 // 6484-52-2

ammoniumnitrat H3N.HNO3

229-353-0 // 6485-55-8

cis-2,6-dimetylmorfolin C6H13NO

229-912-9 // 6834-92-0

dinatriummetasilikat H2O3Si.2Na

229-962-1 // 6864-37-5

2,2'-dimetyl-4,4'-metylenbis(cyklohexylamin) C15H30N2

230-042-7 // 6923-22-4

monokrotofos C7H14NO5P

230-086-7 // 6940-53-0

1-klor-2,5-dimetoxi-4-nitrobensen C8H8ClNO4

230-785-7 // 7320-34-5

tetrakaliumpyrofosfat H4O7P2.4K

230-847-3 // 7336-20-1

dinatrium-4,4'-diaminostilben-2,2'-disulfonat C14H14N2O6S2.2Na

230-898-1 // 7360-53-4

aluminiumtriformat CH2O2.1 / 3Al

230-991-7 // 7397-62-8

butylglykolat C6H12O3

231-068-1 // 7428-48-0

stearinsyra, blysalt C18H36O2.xPb

231-072-3 // 7429-90-5

aluminium Al

231-081-2 // 7434-40-4

etan-1,2-diylbis(oxietan-2,1-diyl)bisheptanoat C20H38O6

231-096-4 // 7439-89-6

järn Fe

231-100-4 // 7439-92-1

bly Pb

231-106-7 // 7439-97-6

kvicksilver Hg

231-111-4 // 7440-02-0

nickel Ni

231-130-8 // 7440-21-3

kisel, innehållande mer än 99,99 viktprocent kisel Si

231-131-3 // 7440-22-4

silver Ag

231-132-9 // 7440-23-5

natrium Na

231-141-8 // 7440-31-5

tenn Sn

231-152-8 // 7440-43-9

kadmium Cd

231-158-0 // 7440-48-4

kobolt Co

231-159-6 // 7440-50-8

koppar Cu

231-175-3 // 7440-66-6

zink Zn

231-177-4 // 7440-69-9

vismut Bi

231-195-2 // 7446-09-5

svaveldioxid O2S

231-197-3 // 7446-11-9

svaveltrioxid O3S

231-198-9 // 7446-14-2

blysulfat H2O4S.Pb

231-208-1 // 7446-70-0

aluminiumklorid AlCl3

231-211-8 // 7447-40-7

kaliumklorid ClK

231-212-3 // 7447-41-8

litiumklorid ClLi

231-298-2 // 7487-88-9

magnesiumsulfat H2O4S.Mg

231-312-7 // 7491-74-9

piracetam C6H10N2O2

231-441-9 // 7550-45-0

titaniumtetraklorid Cl4Ti

231-448-7 // 7558-79-4

dinatriumväteortofosfat H3O4P.2Na

231-449-2 // 7558-80-7

natriumdiväteortofosfat H3O4P.Na

231-509-8 // 7601-54-9

trinatriumortofosfat H3O4P.3Na

231-511-9 // 7601-89-0

natriumperklorat ClHO4.Na

231-545-4 // 7631-86-9

kiseldioxid, kemiskt framställd O2Si

231-548-0 // 7631-90-5

natriumvätesulfit (vattenlösning) H2O3S.Na

231-554-3 // 7631-99-4

natriumnitrat, innehållande i torr form mer än 16,3 viktprocent kväve HNO3.Na

231-555-9 // 7632-00-0

natriumnitrit HNO2.Na

231-556-4 // 7632-04-4

natriumperoxometaborat BHO3.Na

231-569-5 // 7637-07-2

bortrifluorid BF3

231-587-3 // 7646-69-7

natriumhydrid HNa

231-588-9 // 7646-78-8

tenntetraklorid Cl4Sn

231-592-0 // 7646-85-7

zinkklorid Cl2Zn

231-595-7 // 7647-01-0

väteklorid ClH

231-598-3 // 7647-14-5

natriumklorid ClNa

231-599-9 // 7647-15-6

natriumbromid BrNa

231-626-4 // 7659-86-1

2-etylhexylmerkaptoacetat C10H20O2S

231-633-2 // 7664-38-2

ortofosforsyra H3O4P

231-634-8 // 7664-39-3

vätefluorid FH

231-635-3 // 7664-41-7

ammoniak, vattenfri H3N

231-639-5 // 7664-93-9

svavelsyra H2O4S

231-665-7 // 7681-38-1

natriumvätesulfat H2O4S.Na

231-667-8 // 7681-49-4

natriumfluorid FNa

231-668-3 // 7681-52-9

natriumhypoklorit ClHO.Na

231-673-0 // 7681-57-4

dinatriumdisulfit H2O5S2.2Na

231-714-2 // 7697-37-2

salpetersyra HNO3

231-718-4 // 7699-45-8

zinkbromid Br2Zn

231-722-6 // 7704-34-9

svavel, utfällt, sublimerat eller kolloidalt S

231-729-4 // 7705-08-0

järntriklorid Cl3Fe

231-748-8 // 7719-09-7

tionyldiklorid Cl2OS

231-749-3 // 7719-12-2

fosfortriklorid Cl3P

231-753-5 // 7720-78-7

järnsulfat Fe.H2O4S

231-760-3 // 7722-64-7

kaliumpermanganat HMnO4.K

231-765-0 // 7722-84-1

väteperoxid H2O2

231-767-1 // 7722-88-5

tetranatriumpyrofosfat H4O7P2.4Na

231-768-7 // 7723-14-0

fosfor P

231-778-1 // 7726-95-6

brom Br2

231-784-4 // 7727-43-7

bariumsulfat, naturligt Ba.H2O4S

231-786-5 // 7727-54-0

diammoniumperoxidisulfat H3N.1 / 2H2O8S2

231-793-3 // 7773-02-0

zinksulfat H2O4S.Zn

231-818-8 // 7757-79-1

kaliumnitrat HNO3.K

231-820-9 // 7757-82-6

natriumsulfat H2O4S.2Na

231-821-4 // 7757-83-7

natriumsulfit H2O3S.2Na

231-826-1 // 7757-93-9

kalciumväteortofosfat, med ett fluorinnehåll lägre än 0,005 viktprocent räknat på torrsubstansen Ca.H3O4P

231-830-3 // 7758-02-3

kaliumbromid BrK

231-834-5 // 7758-11-4

dikaliumväteortofosfat H3O4P.2K

231-835-0 // 7758-16-9

dinatriumdivätepyrofosfat H4O7P2.2Na

231-836-6 // 7758-19-2

natriumklorit ClHO2.Na

231-837-1 // 7758-23-8

kalciumbis(diväteortofosfat), med ett fluorinnehåll lägre än 0,005 viktprocent räknat på torrsubstansen Ca.2H3O4P

231-838-7 // 7758-29-4

pentanatriumtrifosfat H5O10P3.5Na

231-843-4 // 7758-94-3

järndiklorid Cl2Fe

231-845-5 // 7758-95-4

blydiklorid Cl2Pb

231-846-0 // 7758-97-6

blykromat CrH2O4.Pb

231-847-6 // 7758-98-7

kopparsulfat Cu.H2O4S

231-867-5 // 7772-98-7

natriumtiosulfat H2O3S2.2Na

231-887-4 // 7775-09-9

natriumklorat ClHO3.Na

231-889-5 // 7775-11-3

natriumkromat CrH2O4.2Na

231-890-0 // 7775-14-6

natriumditionit H2O4S2.2Na

231-892-1 // 7775-27-1

dinatriumperoxodisulfat H2O8S2.2Na

231-900-3 // 7778-18-9

kalciumsulfat, naturligt Ca.H2O4S

231-906-6 // 7778-50-9

kaliumdikromat Cr2H2O7.2K

231-907-1 // 7778-53-2

trikaliumortofosfat H3O4P.3K

231-908-7 // 7778-54-3

kalciumhypoklorit Ca.2ClHO

231-912-9 // 7778-74-7

kaliumperklorat ClHO4.K

231-913-4 // 7778-77-0

kaliumdiväteortofosfat H3O4P.K

231-915-5 // 7778-80-5

kaliumsulfat, innehållande i torr form mer än 52 viktprocent K2O H2O4S.2K

231-944-3 // 7779-90-0

trizinkbis(ortofosfat) H3O4P.3 / 2Zn

231-956-9 // 7782-44-7

syre O2

231-957-4 // 7782-49-2

selen Se

231-959-5 // 7782-50-5

klor Cl2

231-964-2 // 7782-78-7

nitrosylsvavelsyra HNO5S

231-971-0 // 7782-92-5

natriumamid H2NNa

231-973-1 // 7782-99-2

svavelsyrlighet H2O3S

231-977-3 // 7783-06-4

vätesulfid H2S

231-982-0 // 7783-18-8

ammoniumtiosulfat H3N.1 / 2H2O3S2

231-984-1 // 7783-20-2

ammoniumsulfat H3N.1 / 2H2O4S

231-987-8 // 7783-28-0

diammoniumväteortofosfat H3N.1 / 2H3O4P

232-051-1 // 7784-18-1

aluminiumfluorid AlF3

232-087-8 // 7785-70-8

(+)-pin-2(3)-en C10H16

232-089-9 // 7785-87-7

mangansulfat H2O4S.Mn

232-094-6 // 7786-30-3

magnesiumklorid Cl2Mg

232-104-9 // 7786-81-4

nickelsulfat H2O4S.Ni

232-143-1 // 7789-09-5

ammoniumdikromat Cr2H2O7.2H3N

232-149-4 // 7789-21-1

fluorsvavelsyra FHO3S

232-188-7 // 7789-75-5

kalciumfluorid CaF2

232-234-6 // 7790-94-5

klorsvavelsyra ClHO3S

232-235-1 // 7790-98-9

ammoniumperklorat ClHO4.H3N

232-245-6 // 7791-25-5

sulfuryldiklorid Cl2O2S

232-259-2 // 7803-49-8

hydroxylamin H3NO

232-287-5 // 8001-58-9

kreosot

Destillatet av stenkolstjära framställt vid högtemperaturförkolning av bituminöst kol. Det består primärt av aromatiska kolväten, tjärsyror och tjärbaser.

232-304-6 // 8002-26-4

tallolja

En sammansatt blandning av talloljeharts och fettsyror som utvunnits genom syrabehandling av rå talloljetvål inklusive det som renats ytterligare. Innehåller minst 10 % harts.

232-313-5 // 8002-53-7

montanvax

Vax som utvunnits genom extraktion av lignit.

232-350-7 // 8006-64-2

terpentin, olja

Var och en av de flyktiga övervägande terpeniska fraktioner eller destillat som erhålls vid lösningsmedelsextraktion av gummiinsamling från eller massaframställning av, barrträd. Består primärt av C10H16-terpenkolvätena: â-pinen, limonen, 3-karen, kamfen. Kan innehålla andra acykliska, monocykliska eller bicykliska terpener, syrsatta terpener och anetol. Den exakta sammansättningen varierar med raffineringsmetoder och åldern, lokaliseringen och arterna av barrträd.

232-391-0 // 8013-07-8

sojaolja, epoxiderad

232-394-7 // 8013-74-9

o-(eller p)-toluensulfonamid C7H9NO2S

232-475-7 // 8050-09-7

kolofonium

En sammansatt blandning utvunnen ur trä, särkilt furuträ. Består primärt av hartssyror och modifierade hartssyror såsom dimerer och dekarboxylerade hartssyror. Inbegriper kolofonium som stabiliserats genom disproportionering.

232-476-2 // 8050-15-5

hartssyror och kolofoniumsyror, hydrogenerade, metylestrar

232-482-5 // 8050-31-5

hartssyror och kolofoniumsyror, estrar med glycerol

232-688-5 // 9005-90-7

terpentin

Extrakt och deras fysiskt modifierade derivat. Pinus palustris, Pinaceae.

233-032-0 // 10024-97-2

dikväveoxid N2O

233-036-2 // 10025-67-9

disvaveldiklorid Cl2S2

233-042-5 // 10025-78-2

triklorsilan Cl3HSi

233-046-7 // 10025-87-3

fosforyltriklorid Cl3OP

233-054-0 // 10026-04-7

kiseltetraklorid Cl4Si

233-060-3 // 10026-13-8

fosforpentaklorid Cl5P

233-118-8 // 10039-54-0

bis(hydroxylammonium)sulfat H3NO.1 / 2H2O4S

233-135-0 // 10043-01-3

aluminiumsulfat Al.3 / 2H2O4S

233-139-2 // 10043-35-3

borsyra, rå, naturlig, med ett innehåll av H3BO3 på högst 85 viktprocent räknat på torrsubstansen BH3O3

233-140-8 // 10043-52-4

kalciumklorid CaCl2

233-187-4 // 10058-23-8

kaliumväteperoxomonosulfat H2O5S.K

233-250-6 // 10101-39-0

kalciumsilikat Ca.H2O3Si

233-253-2 // 10101-53-8

dikromtri(sulfat) Cr.3 / 2H2O4S

233-267-9 // 10102-18-8

natriumselenit H2O3Se.2Na

233-271-0 // 10102-43-9

kvävemonoxid NO

233-321-1 // 10117-38-1

kaliumsulfit H2O3S.2K

233-330-0 // 10124-31-9

fosforsyra, ammoniumsalt H3N.xH3O4P

233-332-1 // 10124-37-5

kalciumnitrat, med ett kväveinnehåll på mer än 16 viktprocent räknat på torrsubstansen Ca.2HNO3

233-606-0 // 10265-92-6

metamidofos C2H8NO2PS

233-788-1 // 10361-37-2

bariumklorid BaCl2

233-826-7 // 10377-60-3

magnesiumnitrat HNO3.1 / 2Mg

234-123-8 // 10543-57-4

N,N-etylenbis[N-acetylacetamid] C10H16N2O4

234-129-0 // 10545-99-0

svaveldiklorid Cl2S

234-186-1 // 10584-98-2

2-etylhexyl-4,4-dibutyl-10-etyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stan natetradekanoat C28H56O4S2Sn

234-190-3 // 10588-01-9

natriumdikromat Cr2H2O7.2Na

234-294-9 // 11071-47-9

isokten C8H16

234-304-1 // 11081-15-5

isooktylfenol C14H22O

234-324-0 // 11099-06-2

kiselsyra, etylester

234-343-4 // 11113-50-1

borsyra

234-390-0 // 11138-47-9

perborsyra, natriumsalt

234-409-2 // 12001-85-3

naftensyror, zinksalter

234-448-5 // 12004-14-7

hexakalciumhexaoxotris[sulfato(2-)]dialuminat(12-) Al2O18S3.6Ca

234-588-7 // 12013-56-8

kalciumdisilicid CaSi2

234-630-4 // 12018-01-8

kromdioxid CrO2

234-933-1 // 12042-91-0

dialuminiumkloridpentahydroxid Al2ClH5O5

235-067-7 // 12065-90-6

pentablytetraoxidsulfat O8Pb5S

235-105-2 // 12068-77-8

dikromjärntetraoxid Cr2FeO4

235-123-0 // 12070-12-1

volframkarbid CW

235-137-7 // 12075-68-2

trietyldialuminiumtriklorid C6H15Al2Cl3

235-183-8 // 12124-97-9

ammoniumbromid BrH4N

235-184-3 // 12124-99-1

ammoniumvätesulfid H5NS

235-186-4 // 12125-02-9

ammoniumklorid ClH4N

235-227-6 // 12136-45-7

dikaliumoxid K2O

235-252-2 // 12141-20-7

triblydioxidfosfonat HO5PPb3

235-380-9 // 12202-17-4

tetrablytrioxidsulfat O7Pb4S

235-416-3 // 12222-60-5

hexanatrium-2,2'-[azobis[(2-sulfonato-4,1-fenylen)vinylen-(3- sulfonato-4,1-fenylen)]]bis[2H-nafto[1,2-d ]triazol-5-sulfonat] C48H32N8O18S6.6Na

235-490-7 // 12252-33-4

kalcium[ortosilikato(4-)]dioxodialuminat(2-) Al2O6Si.Ca

235-595-8 // 12336-95-7

kromhydroxidsulfat CrHO5S

235-649-0 // 12410-14-9

järnkloridsulfat ClFeO4S

235-654-8 // 12427-38-2

maneb C4H6MnN2S4

235-759-9 // 12656-85-8

C.I. Pigment Red 104

Detta ämne identifieras i Colour Index med Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.

235-837-2 // 13001-46-2

kalium-O-isobutylditiokarbonat C5H10OS2.K

235-845-6 // 13005-36-2

kaliumfenylacetat C8H8O2.K

235-921-9 // 13048-33-4

hexametylendiakrylat C12H18O4

236-598-7 // 13446-48-5

ammoniumnitrit H3N.HNO2

236-670-8 // 13463-40-6

pentakarbonyljärn C5FeO5

236-675-5 // 13463-67-7

titandioxid O2Ti

236-688-6 // 13464-80-7

dihydraziniumsulfat H4N2.1 / 2H2O4S

236-878-9 // 13530-65-9

zinkkromat CrH2O4.Zn

237-004-9 // 13573-18-7

trifosforsyra,natriumsalt H5O10P3.xNa

237-066-7 // 13598-36-2

fosfonsyra H3O3P

237-081-9 // 13601-19-9

tetranatriumhexacyanoferrat C6FeN6.4Na

237-158-7 // 13674-84-5

tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat C9H18Cl3O4P

237-199-0 // 13684-63-4

fenmedifam C16H16N2O4

237-215-6 // 13693-11-3

titanbis(sulfat) H2O4S.1 / 2Ti

237-239-7 // 13705-05-0

2,4-diklor-6-(metyltio)-1,3,5-triazin C4H3Cl2N3S

237-410-6 // 13775-53-6

trinatriumhexafluoraluminat AlF6.3Na

237-574-9 // 13845-36-8

pentakaliumtrifosfat H5O10P3.5K

237-722-2 // 13943-58-3

tetrakaliumhexacyanoferrat C6FeN6.4K

237-732-7 // 13952-84-6

sek-butylamin C4H11N

238-688-1 // 14639-98-6

triammoniumpentaklorzinkat(3-) Cl5Zn.3H4N

238-877-9 // 14807-96-6

talk(Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si.3 / 4Mg

238-878-4 // 14808-60-7

kvarts (SiO2) O2Si

238-887-3 // 14816-18-3

foxim C12H15N2O3PS

238-932-7 // 14861-17-7

4-(2,4-diklorfenoxi)anilin C12H9Cl2NO

239-106-9 // 15022-08-9

diallylkarbonat C7H10O3

239-148-8 // 15096-52-3

trinatriumhexafluoraluminat AlF6.3Na

239-263-3 // 15206-55-0

metylbensoylformat C9H8O3

239-289-5 // 15245-12-2

salpetersyra, ammoniumkalciumsalt Ca.xH3N.xHNO3

239-592-2 // 15545-48-9

klortoluron C10H13ClN2O

239-622-4 // 15571-58-1

2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat C36H72O4S2Sn

239-670-6 // 15593-75-6

trinatriumantimonat(3-) Na.1 / 3O4Sb

239-701-3 // 15625-89-5

2-etyl-2-[[(1-oxoallyl)oxi]metyl]-1,3-propandiyldiakrylat C15H20O6

239-707-6 // 15630-89-4

dinatriumkarbonat, förening med väteperoxid (2:3) CH2O3.3 / 2H2O2.2Na

239-784-6 // 15687-27-1

ibuprofen C13H18O2

239-931-4 // 15827-60-8

[[(fosfonometyl)imino]bis[etan-2,1-diylnitrilobis(metylen)]]tetrakisfosfonsyra C9H28N3O15P5

240-032-4 // 15894-70-9

N,N''-1,6-hexandiylbis[N-cyanoguanidin] C10H18N8

240-286-6 // 16118-49-3

karbetamid C12H16N2O3

240-347-7 // 16219-75-3

5-etyliden-8,9,10-trinorborn-2-en C9H12

240-383-3 // 16291-96-6

träkol

En amorf form av kol som framställs genom att delvis förbränna eller oxidera trä eller annat organiskt material.

240-596-1 // 16529-56-9

2-metyl-3-butennitril C5H7N

240-778-0 // 16721-80-5

natriumvätesulfid HNaS

240-795-3 // 16731-55-8

dikaliumdisulfit H2O5S2.2K

240-896-2 // 16871-90-2

dikaliumhexafluorsilikat F6Si.2K

240-898-3 // 16872-11-0

tetrafluorborsyra BF4.H

240-934-8 // 16893-85-9

dinatriumhexafluorsilikat F6Si.2Na

240-969-9 // 16919-27-0

dikaliumhexafluortitanat F6Ti.2K

241-034-8 // 16961-83-4

hexafluorkiselsyra F6Si.2H

241-164-5 // 17095-24-8

tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-3,6-bis[[4-[[2-(sulfonatoxi)etyl] sulfonyl]fenyl]azo]naftalen-2,7-disulfonat C26H25N5O19S6.4Na

241-342-2 // 17321-47-0

O,O-dimetyltiofosforamidat C2H8NO2PS

241-624-5 // 17639-93-9

metyl-2-klorpropionat C4H7ClO2

242-159-0 // 18282-10-5

tennoxid O2Sn

242-348-8 // 18467-77-1

diaceton-2-keto-1-gulonsyra C12H18O7

242-358-2 // 18479-49-7

3,7-dimetylokt-1-en-3-ol C10H20O

242-505-0 // 18691-97-9

metabenstiazuron C10H11N3OS

243-215-7 // 19666-30-9

3-[2,4-diklor-5-(1-metyletoxi)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4- oxadiazol- 2(3H)- on C15H18Cl2N2O3

243-473-0 // 20030-30-2

2,5,6-trimetylcyklohex-2-en-1-on C9H14O

243-723-9 // 20306-75-6

N-metyl-3-oxobutyramid C5H9NO2

243-746-4 // 20344-49-4

järnhydroxidoxid FeHO2

244-492-7 // 21645-51-2

aluminiumhydroxid AlH3O3

244-742-5 // 22036-77-7

[etylenbis[nitrilobis(metylen)]]tetrakisfosfonsyra, natriumsalt C6H20N2O12P4.xNa

244-848-1 // 22224-92-6

fenamifos C13H22NO3PS

245-883-5 // 23783-42-8

3,6,9,12-tetraoxotridekanol C9H20O5

246-307-5 // 24544-08-9

2,6-dietyl-p-toluidin C11H17N

246-309-6 // 24549-06-2

6-etyl-2-toluidin C9H13N

246-347-3 // 24602-86-6

tridemorf C19H39NO

246-376-1 // 24634-61-5

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat C6H8O2.K

246-466-0 // 24800-44-0

[(metyletylen)bis(oxi)]dipropanol C9H20O4

246-562-2 // 25013-15-4

vinyltoluen C9H10

246-585-8 // 25057-89-0

bentazon C10H12N2O3S

246-613-9 // 25103-09-7

isooktylmerkaptoacetat C10H20O2S

246-617-0 // 25103-52-0

isooktansyra C8H16O2

246-619-1 // 25103-58-6

tert-dodekantiol C12H26S

246-672-0 // 25154-52-3

nonylfenol C15H24O

246-673-6 // 25154-54-5

dinitrobensen C6H4N2O4

246-689-3 // 25167-67-3

buten C4H8

246-690-9 // 25167-70-8

2,4,4-trimetylpenten C8H16

246-770-3 // 25265-71-8

oxidipropanol C6H14O3

246-771-9 // 25265-77-4

isosmörsyra, monoester med 2,2,4-trimetylpentan-1,3-diol C12H24O3

246-814-1 // 25311-71-1

isofenfos C15H24NO4PS

246-835-6 // 25321-09-9

diisopropylbensen C12H18

246-837-7 // 25321-22-6

diklorbensen C6H4Cl2

246-869-1 // 25339-17-7

isodecylalkohol C10H22O

246-910-3 // 25376-45-8

diaminotoluen C7H10N2

247-099-9 // 25551-13-7

trimetylbensen C9H12

247-134-8 // 25620-58-0

trimetylhexan-1,6-diamin C9H22N2

247-148-4 // 25637-99-4

hexabromcyklododekan C12H18Br6

247-323-5 // 25899-50-7

(Z)-pent-2-ennitril C5H7N

247-477-3 // 26140-60-3

terfenyl C18H14

247-571-4 // 26266-68-2

2-etylhexenal C8H14O

247-693-8 // 26444-49-5

difenyltolylfosfat C19H17O4P

247-714-0 // 26447-40-5

metylendifenyldiisocyanat C15H10N2O2

247-722-4 // 26471-62-5

m-tolylidendiisocyanat C9H6N2O2

247-977-1 // 26761-40-0

di-"isodecyl"ftalat C28H46O4

247-979-2 // 26761-45-5

2,3-epoxipropylneodekanoat C13H24O3

248-092-3 // 26896-18-4

isononansyra C9H18O2

248-097-0 // 26898-17-9

dibensyltoluen C21H20

248-133-5 // 26952-21-6

isooktan-1-ol C8H18O

248-206-1 // 27070-59-3

cyklododekatrien C12H18

248-289-4 // 27176-87-0

dodecylbensensulfonsyra C18H30O3S

248-310-7 // 27193-28-8

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol C14H22O

248-339-5 // 27215-95-8

nonen C9H18

248-363-6 // 27247-96-7

2-etylhexylnitrat C8H17NO3

248-368-3 // 27253-26-5

diisotridecylftalat C34H58O4

248-405-3 // 27323-18-8

klor-1,1'-bifenyl C12H9Cl

248-433-6 // 27375-52-6

N-[4-[(2-hydroxietyl)sulfonyl]fenyl]acetamid C10H13NO4S

248-469-2 // 27458-92-0

isotridekan-1-ol C13H28O

248-471-3 // 27458-94-2

isononylalkohol C9H20O

248-523-5 // 27554-26-3

diisooktylftalat C24H38O4

248-654-8 // 27776-01-8

bensyltoluen C14H14

248-704-9 // 27871-49-4

metyl(S)-(-)-laktat C4H8O3

248-948-6 // 28299-41-4

ditolyleter C14H14O

248-953-3 // 28305-25-1

kalcium(S)-2-hydroxipropionat C3H6O3.1 / 2Ca

248-983-7 // 28348-53-0

natriumkumensulfonat C9H12O3S.Na

249-048-6 // 28473-21-4

nonan-1-ol C9H20O

249-050-7 // 28479-22-3

3-klor-p-tolylisocyanat C8H6ClNO

249-079-5 // 28553-12-0

di-"isononyl"ftalat C26H42O4

249-482-6 // 29171-20-8

3,7-dimetylokt-6-en-1-yn-3-ol C10H16O

249-828-6 // 29761-21-5

isodecyldifenylfosfat C22H31O4P

249-894-6 // 29857-13-4

natrium-1,4-diisodecylsulfonatsuccinat C24H46O7S.Na

250-178-0 // 30399-84-9

isooktadekansyra C18H36O2

250-247-5 // 30574-97-1

(E)-2-metyl-2-butennitril C5H7N

250-354-7 // 30845-78-4

kalium-9,10-dihydro-9,10-dioxoantracen-1-sulfonat C14H8O5S.K

250-378-8 // 30899-19-5

pentanol C5H12O

250-439-9 // 31027-31-3

p-isopropylfenylisocyanat C10H11NO

250-702-8 // 31565-23-8

di(tert-dodecyl)pentasulfid C24H50S5

250-709-6 // 31570-04-4

tris(2,4-ditert-butylfenyl)fosfit C42H63O3P

251-013-5 // 32360-05-7

oktadecylmetakrylat C22H42O2

251-087-9 // 32536-52-0

difenyleter,oktabromderivat C12H2Br8O

251-835-4 // 34123-59-6

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurinämne C12H18N2O

252-104-2 // 34590-94-8

(2-metoximetyletoxi)propanol C7H16O3

252-276-9 // 34893-92-0

1,3-diklor-5-isocyanatbensen C7H3Cl2NO

253-149-0 // 36653-82-4

hexadekan-1-ol C16H34O

253-178-9 // 36734-19-7

3-(3,5-diklorfenyl)-2,4-dioxo-N-isopropylimidazolidin-1- karboxamid C13H13Cl2N3O3

253-407-2 // 37220-82-9

glycerololetat oljesyra (Z )-, ester med glycerol

253-733-5 // 37971-36-1

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylsyra C7H11O9P

254-159-8 // 38861-78-8

1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etan-1-on C12H16O

254-320-2 // 39148-24-8

aluminiumtrietyltrifosfonat C2H7O3P.1 / 3Al

254-400-7 // 39290-78-3

aluminiumkloridhydroxidsulfat

255-349-3 // 41394-05-2

4-amino-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on C10H10N4O

255-894-7 // 42576-02-3

metyl-5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobensoat C14H9Cl2NO5

256-103-8 // 43121-43-3

1-(4-klorfenoxi)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-butanon C14H16ClN3O2

256-176-6 // 44992-01-0

[2-(akryloyloxi)etyl]trimetylammoniumklorid C8H16NO2.Cl

256-735-4 // 50723-80-3

3-isopropyl-1H-2,1,3-bensotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid, nat riumsalt C10H12N2O3S.Na

256-759-5 // 50780-99-9

diisobutylmalonat C11H20O4

257-098-5 // 51274-00-1

C.I. Pigment Yellow 42

Detta ämne identifieras i Colour Index med Colour Index Constitution Number, C.I.77492.

257-180-0 // 51407-46-6

2-(4-isobutylfenyl)propionaldehyd C13H18O

257-413-6 // 51774-11-9

isoheptan-1-ol C7H16O

258-290-1 // 53003-10-4

salinomycin C42H70O11

258-556-7 // 53445-37-7

2,2,4(eller 2,4,4)-trimetyladipinsyra C9H16O4

258-587-6 // 53500-83-7

isopropyl-3-metyl-3-(p-isobutylfenyl)oxiran-2-karboxylat C17H24O3

258-649-2 // 53585-53-8

dibensylbensen, ar-metylderivat C21H20

259-537-6 // 55219-65-3

triadimenol C14H18ClN3O2

261-204-5 // 58302-43-5

natrium-bis[4-hydroxi-3-[(2-hydroxi-1-naftyl)azo]bensensulfonamidato(2-)]koboltat(1-) C32H22CoN6O8S2.Na

261-233-3 // 58391-97-2

borsyra (H3BO3), ester med 2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etanol och 2,2'-oxibis[etanol]

262-373-8 // 60676-86-0

kiseldioxid, glasaktig O2Si

262-967-7 // 61788-32-7

terfenyl, hydrogenerad

261-977-1 // 61788-46-3

aminer, kokosalkyl-

263-004-3 // 61788-76-9

alkaner, klor-

263-055-1 // 61789-36-4

naftensyror, kalciumsalter

263-058-8 // 61789-40-0

N-karboximetyl-N-(3-kokosamidopropyl)-N,N-dimetylammoniumhydroxid inre salt

263-064-0 // 61789-51-3

naftensyror, koboltsalter

263-066-1 // 61789-53-5

nitriler, kokos-

263-107-3 // 61790-12-3

fettsyror, talloje-

263-120-4 // 61790-28-1

nitriler, talg-

263-125-1 // 61790-33-8

aminer, talg-alkyl-

264-150-0 // 63449-39-8

paraffinvaxer och kolvätevaxer, klor-

264-347-1 // 63589-25-3

4-diazo-3,4-dihydro-7-nitro-3-oxonaftalen-1-sulfonsyra C10H5N3O6S

264-459-0 // 63785-12-6

ammoniumvätedipropionat C3H6O2.1 / 2H3N

264-848-5 // 64365-17-9

hartssyror och kolofoniumsyror, hydrogenerade, estrar med pentaerytriol

266-010-4 // 65996-77-2

koks (kol)

Den porösa, kolhaltiga massa som erhålls vid torrdestillation av kol vid hög temperatur (högre än 700 °C). Består primärt av kol. Kan innehålla olika mängder av svavel och aska.

266-027-7 // 65996-92-1

destillat (stenkolstjära)

Destillatet från stenkolstjära med ett ungefärligt destillationsintervall från 100 °C till 450 °C. Består primärt av aromatiska kolväten bestående av två- till fyrledade kondenserade ringar, fenolföreningar och aromatiska kvävebaser.

266-028-2 // 65996-93-2

beck, stenkoletjäre-, högtemperaturs-

Återstoden från destillationen av högtemperatursstenkolstjära. Ett svart, fast ämne med en ungefärlig mjukningspunkt från 30 °C till 180 °C. Består primärt av en sammansatt blandning av aromatiska kolväten bestående av tre- eller flerledade kondenserade ringar.

266-030-3 // 65996-95-4

superfosfater, koncentrerade

Ämne som erhålls genom att syrabehandla råfosfat med fosforsyra. Normalt karakteriserat som innehållande 40 % eller mer tillgänglig fosforoxid (P2O5). Består primärt av kalciumfosfat.

266-041-3 // 65997-06-0

kolofonium, hydrogenerat

266-042-9 // 65997-13-9

hartssyror och kolofoniumsyror, hydrogenerade, estrar med glycerol

266-043-4 // 65997-15-1

cement, portland-, kemikalier

Portlandcement är en blandning av kemiska ämnen framställd genom förbränning eller sintring vid höga temperaturer (högre än 1 200 °C av råmaterial, övervägande kalciumkarbonat, aluminiumoxid, kiseldioxid och järnoxid. De kemiska ämnen som tillverkas är inneslutna i en kristallin massa. Denna kategori omfattar alla de kemiska föreningar som anges nedan, när de avsiktligt framställs vid produktionen av portlandcement. De primära elementen i kategorin är Ca2SiO4 och Ca3SiO5. Andra föreningar som förtecknas nedan kan också inkluderas i kombination med dessa primära ämnen.

CaAl2O4 Ca2Al2SiO7

CaAl4O7 Ca4Al6SO6

CaAl12O19 Ca12Al14Cl2O32

Ca3Al2O6 Ca12Al14F2O32

Ca12Al14O33 Ca4Al2Fe2O10

CaO Ca6Al4Fe2O15

Ca2Fe2O5

266-047-6 // 65997-18-4

frittor, kemikalier

Fritta är en blandning av oorganiska kemiska ämnen som framställs genom snabb nedkylning av en smält, sammansatt blandning av material, varvid de bearbetade kemiska ämnena innesluts som icke-migrerande beståndsdelar av glasaktiga, fasta flagor eller korn. Denna kategori omfattar alla de kemiska ämnen som anges nedan, när de avsiktligt framställs vid produktionen av fritta. De primära elementen i denna kategori är oxider av några eller alla de grundämnen som anges nedan. Fluorider av dessa ämnen kan även inkluderas i kombination med dessa primära ämnen.

aluminium

antimon

arsenik

barium

bly

bor

cerium

fosfor

guld

järn

kadmium

kalcium

kalium

kisel

kobolt

koppar

krom

lantan // litium

magnesium

mangan

molybden

natrium

neodym

nickel

niob

silver

strontium

tenn

titan

vanadin

vismut

wolfram

zink

zirkonium

266-639-4 // 67306-03-0

4-[3-[4-(1,1-dimetyl)fenyl]-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolin C20H33NO

267-006-5 // 67762-25-8

alkoholer, C12-18-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C12-C18 alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 16-060-00.

267-008-6 // 67762-27-0

alkoholer, C16-18-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 19-060-00.

267-009-1 // 67762-30-5

alkoholer, C14-18-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C14-C18 alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 17-060-00.

267-019-6 // 67762-41-8

alkoholer, C10-16-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 15-060-00.

267-051-0 // 67774-74-7

bensen, C10-13-alkylderivat

268-106-1 // 68002-94-8

alkoholer, C16-18- och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 unsaturated alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 11-060-00.

268-213-3 // 68037-49-0

sulfonsyror, C10-18-alkan-, natriumsalter

268- 531-2 // 68122-86-1

imidazoliumföreningar, 4,5-dihydro-1-metyl-2-nor-talg-alkyl-1-(2-talg- amidoetyl)-, metylsulfater

268-589-9 // 68130-43-8

svavelsyra, mono-C8-18-alkylestrar, natriumsalter

268-626-9 // 68131-73-7

aminer, polyetylenpoly-

268-770-2 // 68140-00-1

amider, kokos-, N-(hydroxietyl)-

268-860-1 // 68153-01-5

naftalensulfonsyror

268-930-1 // 68155-00-0

alkoholer, C14-18- och C16-18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C14-C18 and C12-C18 unsaturated alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 04-060-00.

269-127-9 // 68187-82-6

oljor, fisk-, bisulfiterade

269-227-2 // 68201-59-2

hartssyror och kolofoniumsyror, fumaraterade, natriumsalt

269-228-8 // 68201-60-5

hartssyror och kolofoniumsyror, maleaterade, natriumsalter

269-587-0 // 68298-96-4

2-[(2-hydroxietyl)amino]etyldiväteortoborat C4H12BNO4

269-798-8 // 68333-89-1

bensen, (1-metyletyl)-, oxiderad, polyfenylrester

Den icke-flyktiga, högtkokande rest från destillationen av produkter från kumen-fenolprocessen. Den består övervägande av substituerade fenylgrupper, tvärbundna via kol-syre-bindningar och fenylalifatiska bindningar.

269-922-0 // 68391-03-7

kvartära ammoniumföreningar, C12-18-alkyltrimetyl-, klorider

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C12-C18 alkyl trimethyl ammonium chloride och SDA Reporting Number: 16-045-00.

270-115-0 // 68411-30-3

bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

270-184-7 // 68412-37-3

kiselsyra (H4SiO4), tetraetylester, hydrolyserad

270-407-8 // 68439-57-6

sulfonsyror, C14-16-alkanhydroxi- och C14-16-alken-, natriumsalter

270-461-2 // 68440-56-2

hartssyror och kolofoniumsyror, magnesiumsalter

270-486-9 // 68442-69-3

bensen, mono-C10-14-alkylderivat

270-691-3 // 68476-52-8

kolväten, C4-, etylenframställningsbiprodukt

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en krackningsprocess i en etylenanläggning. Den består övervägande av C4-kolväten.

271-067-3 // 68515-25-3

bensen, C1-9-alkylderivat

271-073-6 // 68515-32-2

bensen, mono-C12-14-alkylderivat,fraktioneringsbottenfraktioner Bottenfraktioner från fraktionering, som kokar över ungefär 360 °C.

271-083-0 // 68515-41-3

1,2-bensendikarboxylsyra, di-C7-9-grenade och raka alkylestrar

271-085-1 // 68515-43-5

1,2-bensendikarboxylsyra, di-C9-11-grenade och raka alkylestrar

271-212-0 // 68526-55-6

alkener, C8-10-, C9-rika

271-231-4 // 68526-83-0

alkoholer, C7-9-iso-, C8-rika

271-233-5 // 68526-84-1

alkoholer, C8-10-iso-, C9-rika

271-234-0 // 68526-85-2

alkoholer, C9-11-iso-, C10-rika

271-235-6 // 68526-86-3

alkoholer, C11-14-iso-, C13-rika

271-363-2 // 68551-11-1

1-propen, hydroformyleringsprodukter, högtkokande

En sammansatt blandning av produkter framställd genom destillation av produkter från hydrogeneringen av butanal från hydroformyleringen av propen. Den består övervägande av organiska föreningar såsom aldehyder, alkoholer, estrar, etrar och karboxylsyror, med kolantal i intervallet C4-C32, och kokar i intervallet ungefär från 143 °C till 282 °C.

271-528-9 // 68584-22-5

bensensulfonsyra, C10-16-alkylderivat

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C10-C16 alkyl benzene sulfonic acid och SDA Reporting Number: 15-080-00.

271-642-9 // 68603-15-6

alkoholer, C6-12-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C6-C12 alkyl alcohol och SDA Reporting Number: 13-060-00.

271-657-0 // 68603-42-9

amider, kokos-, N,N-bis(hydroxietyl)-

271-678-5 // 68603-87-2

karboxylsyror, di-, C4-6-

271-774-7 // 68608-15-1

sulfonsyror, alkan-, natriumsalter

271-801-2 // 68608-80-0

bensen, C6-12-alkylderivat

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C6-C12 alkyl benzene och SDA Reporting Number: 13-079-00.

271-893-4 // 68611-44-9

silan, diklordimetyl-, reaktionsprodukter med kiseldioxid

272-490-6 // 68855-56-1

alkoholer, C12-16-

272-492-7 // 68855-58-3

alkener, C10-16-á-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C10-C16 alkyl alpha olefin och SDA Reporting Number: 15-057-00.

272-647-9 // 68901-05-3

propan-1,3-diylbis(oxipropan-1,3-diyl)diakrylat C14H28Cl4Cr2F9NO9S

272-740-4 // 68910-45-2

sulfonsyror, alkan-, klor-, natriumsalter

272-924-4 // 68920-70-7

alkaner, C6-18-, klor-

273-050-6 // 68936-98-1

bensen, (1-metyletyl)-, detillationsrester

Den sammansatta blandningen av kolväten framställd genom destillation av produkter från en kumenframställningsprocess. Den består primärt av diisopropylbensen med olika små mängder av C4-substituerade bensener och tyngre icke-aromatiska kolväten.

273-094-6 // 68937-83-7

fettsyror, C6-10-, metylestrar

273-095-1 // 68937-84-8

fettsyror, C12-18-, metylestrar

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid methyl ester och SDA Reporting Number: 16-010-00.

273-114-3 // 68938-07-8

fettsyror, C9-13-neo-

273-281-2 // 68955-55-5

aminer, C12-18-alkyldimetyl-, N-oxider Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C12-C18 alkyl dimethyl amin oxid och SDA Reporting Number: 16-041-00.

273-295-9 // 68955-98-6

fettsyror, C16-18- och C18-omättade, grenade och raka

274-367-2 // 70179-79-2

ammoniumtetraformat CH2O2.1 / 4H3N

276-451-4 // 72187-40-7

4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxietyl)amino]-6-[(4-sulfofenyl)amino]- 1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilben-2,2'-disulfonsyra, kaliumnatriumsalt C40H44N12O16S4.xK.xNa

277-704-1 // 74070-46-5

2-klor-6-nitro-3-fenoxianilin C12H9ClN2O3

278-404-3 // 76253-60-6

diklor[(diklorfenyl)metyl]metylbensen C14H10Cl4

279-420-3 // 80206-82-2

alkoholer, C12-14-

280-895-4 // 83803-77-4

di-tert-dodecyltrisulfid C24H50S3

281-018-8 // 83846-43-9

bensoesyra, 2-hydroxi-, mono-C13-alkylderivat, kalciumsalter (2:1)

283-810-9 // 84713-17-7

2,2,4(eller 2,4,4)-trimetylhexandinitril C9H14N2

284-090-9 // 84777-61-7

kalcium(II)isoaktanoat C8H16O2.1 / 2Ca

284-315-0 // 84852-06-2

1,2-bensendikarboxylsyra, di-C7-10-isoalkylestrar

284-660-7 // 84961-70-6

bensen, mono-C10-13-alkylderivat, destillationsrester

284-895-5 // 84989-06-0

tjärsyror, xylenolfraktion

Fraktionen av tjärsyror, rik på 2,4- och 2,5-dimetylfenol, återvunnen genom destillation av råa tjärsyror från lågtemperaturstenkolstjära.

285-207-6 // 85049-37-2

fettsyror, C16-18- och C18-omättade, 2-etylhexylestrar

286-490-9 // 85251-77-0

glycerider, C16-18-mono- och di-

287-032-0 // 85408-69-1

fettsyror, C8-18- och C16-18-omättade,natriumsalter

287-075-5 // 85409-09-2

glycerider, C8-10-

287-476-5 // 85535-84-8

alkaner, C10-13-, klor-

287-477-0 // 85535-85-9

alkaner, C14-17-, klor-

287-479-1 // 85535-87-1

alkener, C10-13-

287-493-8 // 85536-13-6

myrsyra, C8-10-isoalkylestrar, C9-rika

287-494-3 // 85536-14-7

bensensulfonsyra, 4-C10-13-sek-alkylderivat

287-625-4 // 85566-16-1

alkoholer, C13-15-grenade och raka

287-735-2 // 85567-22-2

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoxa-1,9-diborabicyklo[7.7.]tricosan C12H24B2O9

288-284-4 // 85711-26-8

alkoholer, C9-11-grenade och raka

288-331-9 // 85711-70-2

sulfonsyror, C14-18-sek-alkan-, natriumsalter

288-474-7 // 85736-63-6

kvartära ammoniumföreningar, C12-18-alkyl(hydroxietyl)dimetyl-, klorider

289-151-3 // 86088-85-9

imidazoliumföreningar, 4,5-dihydro-1-metyl-2-nor-talg-alkyl-3-(2-talgamidoetyl)-, metylsulfater

289-219-2 // 86290-80-4

alkener, C8-10-á-

290-178-8 // 90082-86-3

groblad, Plantago ovata, extrakt

Extrakt och deras fysiskt modifierade derivat som tinkturer, essenser, eteriska oljor, terpentinbalsamer, terpener, terpenfria fraktioner, destillat, rester etc., som erhålls ur Plantago ovata, Plantainaceæ.

290-580-3 // 90193-76-3

1,2-bensendikarboxylsyra, di-C16-18-alkylestrar

290-597-6 // 90193-91-2

1,2-bensendikarboxylsyra, blandade decyl-, heptyl-, hexyl och oktyldiestrar

290-644-0 // 90194-34-6

bensensulfonsyra, mono-C1-18-alkylderivat

290-658-7 // 90194-47-1

bensensulfonsyra, mono-C15-36-grenade alkylderivat

290-660-8 // 90194-49-3

bensensulfonsyra, mono-C15-36-grenade alkylderivat,kalciumsalter

291-554-4 // 90431-32-6

bly, komplex med 2-etylhexanoat och isooktanoat, basiska

209-426-0 // 90622-26-7

alkener, C8-9-, hedoflormyleringsprodukter, destillationsrester

292-463-2 // 90622-61-0

alkener, C12-14-á-

292-694-9 // 90989-38-1

aromatiska kolväten, C8-

292-701-5 // 90989-44-9

aromatiska kolväten, C7-10-, etylen-framställnings-biprodukter

292-951-5 // 91031-48-0

fettsyror, C16-18-, 2-etylhexylestrar

293-086-6 // 91051-34-2

fettsyror, palmolje-, metylestrar

293-145-6 // 91051-89-7

fettsyror, talg-, metylestrar, destillationsprodukter

293-263-8 // 91053-01-9

kolväten, C4-, 1,3-butadienfria, polymeriserade, triisobutylenfraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid destillation av den butadienfria C4-fraktionen från en naftaångkrackningsprocess. Den består övervägande av olefiniska kolväten med kolantal på C8, C12, C16 och C20 och kokar i intervallet ungefär från 170 °C till 185 °C.

293-346-9 // 91078-64-7

naftalensulfonsyror, grenade och raka butylderivat, natriumsalter

293-721-7 // 91082-11-0

sulfonsyror C15-25-alkan-, klor-, natriumsalter

293-728-5 // 91082-17-6

sulfonsyror, C10-21-alkan-, fenylestrar

293-741-6 // 91082-29-0

sulfonylklorider, C10-21-alkan-

293-744-2 // 91082-32-5

sulfonylklorider, C16-34-alkan-, klor-

294-557-9 // 91723-50-1

kolväten, C5-7-, C6-rika,etylenframställningsbiprodukter

294-595-6 // 91744-33-1

glycerider, C10-18-mono-, di-, och tri-

295-548-2 // 92062-33-4

tjärbaser, stenkols-, pikolinfraktion

Pyridinbaser som kokar i intervallet ungefär från 125 °C till 160 °C som erhålls genom destillation av neutraliserat syraextrakt från den bashaltiga tjärfraktionen, erhållen genom destillation av bituminösa stenkolstjäror. Sammansatt huvudsakligen av lutidiner och pikoliner.

295-571-8 // 92112-70-4

underklorsyrlighet, reaktionsprodukter med propen, diklorpropanrester

295-766-8 // 92128-69-3

kolväten, omättade, destillationsprodukter

295-885-5 // 92129-83-4

sulfonsyror, C19-31-alkan-, natriumsalter

297-626-1 // 93685-78-0

kolväten, C4-, 1,3-butadien-fria, polymeriserade, dibutylenfraktion, hydrogenerade

297-628-2 // 93685-80-4

kolväten, C4-, 1,3-butadienfria, polymeriserade, tetraisobutylenfraktion, hydrogenerade

297-629-8 // 93685-81-5

kolväten, C4-, 1,3-butadienfria, polymeriserade, triisobutylen- fraktion, hydrogenerade

298-697-1 // 93821-12-6

alkener, C10-14-grenade och raka, C12-rika

300-949-3 // 93965-02-7

4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxietyl)amino]-6-[(4-sulfofenyl)amino]- 1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilben-2,2'-disulfonsyra, natriumsalt, förening med 2,2'-iminodietanol C40H44N12O16S4.xC 4H11NO2.xNa

302-189-8 // 94094-87-8

naftalensulfonsyror, reaktionsprodukter med formaldehyd och sulfonylbis[fenol], ammoniumsalter

302-613-1 // 94113-79-8

aldehyder, C12-18-

304-180-4 // 94247-05-9

isotridecylmetakrylat C17H32O2

305-180-7 // 94349-61-8

aldehyder, C7-12-

306-479-5 // 97280-83-6

dodecen, grenat

306-523-3 // 97281-24-8

fettsyror, C8-10-, blandade estrar med neopentylglykol och trimetylolpropan

307-146-7 // 97552-93-7

alkoholer, C12-14-, reaktionsprodukter med dimetylamin

307-159-8 // 97553-05-4

fettsyror, C16-18- och C16-omättade, isooktylestrar, epoxiderade

309-928-3 // 101357-30-6

kiselsyra, aluminium-natriumsalt, svavlad

310-080-1 // 102242-49-9

alkoholer, C6-24-, destillationsrester

Den sammansatta rest som uppstår vid vakuumdestillation av C6-24-fettalkoholer som erhålls vid hydrogenering av C6-24-fettsyrametylestrar. Den består övervägande av mättade fettalkoholer med kolantal större än C18, dimeriseringsprodukter och långkedjade estrar med kolantal större än C32 och kokar vid > 250 °C vid 10 torr.

310-084-3 // 102242-53-5

Fettsyror, C6-24-, destillationsrester

Den sammansatta rest som uppstår vid destillation av C6-24-fettsyror som erhålls vid hydrogenering av förtvålade naturliga fetter med kolantal i intervallet C6-24. Den består övervägande av glycerider av C6-24-fettsyror, steroler och vaxestrar och kokar vid > 150 °C vid 10 torr.

310-085-9 // 102242-54-6

fettsyror, C12-24-omättade, destillationsrester

Den sammansatta rest som uppstår vid destillation av C12-24-omättade fettsyror som erhålls vid förtvålning av naturliga fetter med kolantal i intervallet C12-24. Den består övervägande av glycerider av C12-24-omättade fettsyror, steroler och vaxestrar och kokar vid > 150 °C vid 10 torr.

232-298-5 // 1 // 8002-05-9

petroleum

En sammansatt blandning av kolväten. Den består övervägande av alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten. Den kan också innehålla små mängder av kväve-, syre- och svavelföreningar. Denna kategori omfattar lätta, medeltunga och tunga naftor, såväl som oljor extraherade från tjärsand. Kolvätehaltiga material som kräver större kemiska förändringar för deras utvinning eller omvandling till satsningsmaterial för råoljeraffinering såsom råa skifferoljor, förbättrade skifferoljor och flytande kolbränslen ingår inte i denna definition.

232-343-9 // 2 // 8006-14-2

naturgas

Rå naturgas, som den förekommer i naturen, eller en gasformig blandning av kolväten med kolantal övervägande i intervallet C1 till och med C4 separerad från rå naturgas genom avlägsnande av naturgaskondensat, naturgasvätska och naturgaskondensat/naturgas.

268-629-5 // 2 // 68131-75-9

gaser (petroleum), C3-4-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från krackningen av råolja. Den består av kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C4 övervägande av propan och propylen, och kokar i intervallet ungefär från -51 °C till -1 °C.

269-624-0 // 2 // 68308-04-3

slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av produkter från olika kolväteströmmar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C5.

269-625-6 // 2 // 68308-05-4

slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggning deethanizer-

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av produkter från olika kolväteströmmar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4.

270-071-2 // 2 // 68409-99-4

gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från den katalytiska krackningsprocessen. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C5., och kokar i intervallet ungefär från -48 °C till 32 °C.

270-085-9 // 2 // 68410-63-9

naturgas, torkad

En sammansatt blandning av kolväten separerad från naturgas. Den består av mättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4, övervägande metan och etan.

270-651-5 // 2 // 68475-57-0

alkaner, C1-2-

270-652-0 // 2 // 68475-58-1

alkaner, C2-3-

270-653-6 // 2 // 68475-59-2

alkaner, C3-4-

270-654-1 // 2 // 68475-60-5

alkaner, C4-5-

270-667-2 // 2 // 68476-26-6

bränslegaser

En blandning av lätta gaser. Den består övervägande av väte och/eller lågmolekylära kolväten.

270-670-9 // 2 // 68476-29-9

bränslegaser, råoljedestillat

En sammansatt blandning av lätta gaser framställd genom destillation av råolja och katalytisk reformering av nafta. Den består av väte och kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4, och kokar i intervallet ungefär från -217 °C till -12 °C.

270-681-9 // 2 // 68476-40-4

kolväten, C3-4-

270-682-4 // 2 // 68476-42-6

kolväten, C4-5-

270-689-2 // 2 // 68476-49-3

kolväten, C2-4-, C3-rika

270-704-2 // 2 // 68476-85-7

petroleumgaser, kondenserade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C7, och kokar i intervallet ungefär från -40 °C till 80 °C.

270-705-8 // 2 // 68476-86-8

petroleumgaser, kondenserade, avsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en kondenserad petroleumgasblandning en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C7, och kokar i intervallet ungefär från -40 °C till 80 °C.

270-724-1 // 2 // 68477-33-8

gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av mättade och omättade kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C6, övervägande butan och isobutan. Den består av mättade och omättade kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C4, övervägande isobutan.

270-726-2 // 2 // 68477-35-0

destillat (petroleum), C3-6-, piperylenrika

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av mättade och omättade alifatiska kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C6. Den består av mättade och omättade kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C6, övervägande piperylener.

270-754-5 // 2 // 68477-72-5

gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta debutanizerbottenfraktioner, C3-5-rika

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid stabiliseringen av katalytiskt krackad nafta. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C5.

270-757-1 // 2 // 68477-75-8

gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C3-5-rika

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av alifatiska kolväten med kolantal i intervallet från C1 till och med C6, övervägande C1 till och med C5.

270-760-8 // 2 // 68477-79-2

gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C1-4-rika

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består av kolväten med kolantal i intervallet från C1 till och med C6, övervägande C1 till och med C4.

270-765-5 // 2 // 68477-83-8

gaser (petroleum), C3-5-olefin- och paraffin-alkyleringssatsnings-

En sammansatt blandning av olefin- och paraffinkolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C5 som används som alkyleringssatsning. De omgivande temperaturerna överskrider normalt dessa blandningars kritiska temperatur.

270-767-6 // 2 // 68477-85-0

gaser (petroleum), C4-rika

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk fraktioneringsprocess. Den består av alifatiska kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C5, övervägande C4.

270-769-7 // 2 // 68477-87-2

gaser (petroleum), deisobutanizertorn-toppfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom atmosfärisk destillation av en butan-butylenström. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C4.

270-773-9 // 2 // 68477-91-8

gaser (petroleum), depropanizer-toppfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från gas- och bensinfraktionerna från en katalytisk krackningsprocess. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C2 till och med C4.

270-990-9 // 2 // 68512-91-4

kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation och kondensation av råolja. Den består av kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C5, övervägande C3 till och med C4.

271-032-2 // 2 // 68514-31-8

kolväten, C1-4-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom termiska kracknings- och absorberprocesser och genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4, och kokar i intervallet ungefär från -164 °C till -0,5 °C.

271-038-5 // 2 // 68514-36-3

kolväten, C1-4-, avsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta kolvätegaser en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4, och kokar i intervallet ungefär från -164 °C till-0,5 °C.

271-259-7 // 2 // 68527-16-2

kolväten, C1-3-

En sammansatt blandning av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C3, och som kokar i intervallet ungefär från -164 °C till -42 °C.

271-261-8 // 2 // 68527-19-5

kolväten, C1-4-, debutanizer-fraktion

271-734-9 // 2 // 68606-25-7

kolväten, C2-4-

271-735-4 // 2 // 68606-26-8

kolväten, C3-

272-183-7 // 2 // 68783-07-3

gaser (petroleum), raffinaderi blandnings-

En sammansatt blandning som erhålls vid olika raffinaderiprocesser. Den består av väte, vätesulfid och kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C5.

272-205-5 // 2 // 68783-65-3

gaser (petroleum), C2-4-, avsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller för att avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av mättade och omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C2 till och med C4, och kokar i intervallet ungefär från -51 °C till -34 °C.

272-871-7 // 2 // 68918-99-0

gaser (petroleum), råoljefraktioneringsav-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom fraktionering av råolja. Den består av mättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C5.

272-872-2 // 2 // 68919-00-6

gaser (petroleum), dehexanizer av-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid fraktionering av kombinerade naftaströmmar. Den består av mättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C5.

273-169-3 // 2 // 68952-76-1

gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftadebutanizer

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från fraktionering av katalytiskt krackad nafta. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C4.

289-339-5 // 2 // 87741-01-3

kolväten, C4-

292-456-4 // 2 // 90622-55-2

alkaner, C1-4-, C3-rika

295-404-9 // 2 // 92045-22-2

gaser (petroleum), ångkracker C3-rika

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av propylen med en viss mängd propan och kokar i intervallet ungefär från -70 °C till 0 °C.

295-405-4 // 2 // 92045-23-3

kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal C4, övervägande 1-buten och 2-buten, och innehåller också butan och isobuten, och kokar i intervallet ungefär från -12 °C till 5 °C.

295-463-0 // 2 // 92045-80-2

petroleumgaser, kondenserade, avsvavlade, C4-fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en kondenserad petroleumgasblandning en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av C4-mättade och-omättade kolväten.

306-004-1 // 2 // 95465-89-7

kolväten, C4-, 1,3-butadien- och isobutenfria

232-349-1 // 3A // 8006-61-9

kondensat, naturgas-

En sammansatt blandning av kolväten separerad från naturgas genom processer såsom kylning eller absorption. Den består övervägande av mättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 120 °C.

232-443-2 // 3A // 8030-30-6

nafta

Raffinerade, delvis raffinerade eller oraffinerade petroleumprodukter framställda genom destillation av naturgas. De består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C6, och kokar i intervallet ungefär från 100 °C till 200 °C.

232-453-7 // 3A // 8032-32-4

ligroin

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid fraktionerad destillation av petroleum. Denna fraktion kokar i intervallet ungefär från 20° C till 135° C.

265-041-0 // 3A // 64741-41-9

nafta (petroleum), tung straight-run

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 230 °C.

265-042-6 // 3A // 64741-42-0

nafta (petroleum), full-range straight-run

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 220 °C.

265-046-8 // 3A // 64741-46-4

nafta (petroleum), lätt straight-run

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 180 °C.

265-192-2 // 3A // 64742-89-8

solventnafta (petroleum), lätt alifatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid destillation av råolja eller naturgaskondensat. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 160 °C.

271-025-4 // 3A // 68514-15-8

bensin, ångåtervinnings-

En sammansatt blandning av kolväten separerad från gaserna från ångåtervinningssystem genom avkylning. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 196 °C.

271-727-0 // 3A // 68606-11-1

bensin, straight-run, toppanläggning

En sammansatt blandning av kolväten framställd från toppanläggningen genom destillation av råolja. Den kokar i intervallet ungefär från 36,1 °C till 193,3 °C.

272-186-3 // 3A // 68783-12-0

nafta (petroleum), ej avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av naftaströmmar från olika raffinaderiprocesser. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 0 °C till 230 °C.

272-931-2 // 3A // 68921-08-4

destillat (petroleum), fraktionering av lätt straight-run bensin stabilizertoppfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid fraktionering av lätt straight-run bensin. Den består av mättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C6.

309-945-6 // 3A // 101631-20-3

nafta (petroleum), tung straight-run, aromathaltig

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid en destillationprocess av rå petroleum. Den består övervägande av kolväten med kolantal i intervallet från C8 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 210 °C.

265-066-7 // 3B // 64741-64-6

nafta (petroleum), full-range alkylat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C5. Den består av övervägande grenade, mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 220 °C.

265-067-2 // 3B // 64741-65-7

nafta (petroleum), tung alkylat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C5. Den består av övervägande grenade, mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 150° C till 220° C.

265-068-8 // 3B // 64741-66-8

nafta (petroleum), lätt alkylat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C5. Den består av övervägande grenade, mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 160 °C.

265-073-5 // 3B // 64741-70-4

nafta (petroleum), isomeriserings-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid katalytisk isomerisering av raka paraffinkolväten med kolantal från C4 till och med C6. Den består övervägande av mättade kolväten såsom isobutan, isopentan, 2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan och 3-metylpentan.

265-086-6 // 3B // 64741-84-0

nafta (petroleum), lösningsmedels-raffinerad lätt

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinat från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 190 °C.

265-095-5 // 3B // 64741-92-0

nafta (petroleum), lösningsmedels-raffinerad tung

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinat från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 230 °C.

271-267-0 // 3B // 68527-27-5

nafta (petroleum), full-range alkylat, butanhaltig

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolväten vanligen med kolantal i intervallet från C3 till och med C5. Den består av övervägande grenade, mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12 med en viss mängd butaner, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 200 °C.

295-315-5 // 3B // 91995-53-8

destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, lösnings- medelsraffinerade lätta vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinat från en lösningsmedelsextraktionsprocess av ett vätebehandlat lätt destillat från ångkrackad nafta.

295-436-3 // 3B // 92045-55-1

kolväten, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid destillation av vätebehandlad nafta följd av en lösningsmedelsextraktions- och destillationsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten som kokar i intervallet ungefär från 94 °C till 99 °C.

295-440-5 // 3B // 92045-58-4

nafta (petroleum), isomerisation, C6-fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av en bensin som har isomeriserats katalystiskt. Den består övervägande av hexanisomerer som kokar i intervallet ungefär från 60 °C till 66 °C.

295-446-8 // 3B // 92045-64-2

kolväten, C6-7-, nafta-krackning, lösningsmedelsraffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom sorption av bensen från en katalytiskt fullt hydrogenerad, bensenrik kolvätefraktion som erhölls destillativt från prehydrogenerad krackad nafta. Den består övervägande av paraffin- och naftenkolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C7, och kokar i intervallet ungefär från 70 °C till 100 °C.

309-871-4 // 3B // 101316-67-0

kolväten, C6-rika, vätebehandlade lätta naftadestillat, lösningsmedelsraffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av vätebehandlad nafta följd av en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 70 °C.

265-055-7 // 3C // 64741-54-4

nafta (petroleum), tung katalytiskt krackad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 230 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del omättade kolväten.

265-056-2 // 3C // 64741-55-5

nafta (petroleum), lätt katalytiskt krackad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 20 °C till 190 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del omättade kolväten.

270-686-6 // 3C // 68476-46-0

kolväten, C3-11-, katalytisk kracker-destillat

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillationer av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C11, och kokar i ett intervall ungefär upp till 204 °C.

272-185-8 // 3C // 68783-09-5

nafta (petroleum), katalytiskt krackad lätt destillerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C1 till och med C5.

295-311-3 // 3C // 91995-50-5

destillat (petroleum), nafta, ångkrackningsutvunna, vätebehandlade lätta aromatiska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid behandling av ett lätt destillat från ångkrackad nafta. Den består övervägande av aromatiska kolväten.

295-431-6 // 3C // 92045-50-6

nafta (petroleum), tung katalytiskt krackad, avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett katalytiskt krackat petroleumdestillat en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 60 °C till 200 °C.

295-441-0 // 3C // 92045-59-5

nafta (petroleum), lätt katalytiskt krackad, avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta nafta från en katalytisk krackningsprocess en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av kolväten som kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 210 °C.

295-794-0 // 3C // 92128-94-4

kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av en fraktion från en katalytisk krackningsprocess, som har genomgått en alkalisk tvättning. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 210 °C.

309-974-4 // 3C // 101794-97-2

kolväten, C8-12-, katalytisk kracker-destillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 140 °C till 210 °C.

309-987-5 // 3C // 101896-28-0

kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, kemiskt neutraliserade, avsvavlade

265-065-1 // 3D // 64741-63-5

nafta (petroleum), lätt katalytiskt refomerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 190 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.

265-070-9 // 3D // 64741-68-0

nafta (petroleum), tung katalytiskt reformerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består av övervägande aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 230 °C.

270-660-4 // 3D // 68475-79-6

destillat (petroleum), katalytiskt reformerade depentanizer-

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C6, och kokar i intervallet ungefär från -49 °C till 63 °C.

270-687-1 // 3D // 68476-47-1

kolväten, C2-6-, C6-8-katalytisk reformer-

270-794-3 // 3D // 68478-15-9

rester (petroleum), C6-8-, katalytisk reformer-

En sammansatt återstod från den katalytiska reformeringen av C6- 8-satsning. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C2 till och med C6.

270-993-5 // 3D // 68513-03-1

nafta (petroleum), lätt katalytiskt reformerad, aromatfri

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 120 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del grenade kolväten från vilka de aromatiska komponenterna avlägsnats.

271-058-4 // 3D // 68514-79-4

petroleumprodukter, hydrofiner-powerformer reformat

Den sammansatta blandning av kolväten som erhålls vid en hydrofiner-powerformer-process, och som kokar i ett intervall ungefär från 27 °C till 210 °C.

272-895-8 // 3D // 68919-37-9

nafta (petroleum), full-range reformerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 230 °C.

273-271-8 // 3D // 68955-35-1

nafta (petroleum), katalytiskt reformerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk reformeringsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 220 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del aromatiska och grenade kolväten. Denna ström kan innehålla 10 volymprocent bensen eller mer.

285-509-8 // 3D // 85116-58-1

destillat (petroleum), katalytiskt reformerade vätebehandlade lätta, C8-12-aromatfraktion

En sammansatt blandning av alkylbensener som erhålls vid katalytisk reformering av petroleumnafta. Den består övervägande av alkylbensener med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 160 °C till 180 °C.

295-279-0 // 3D // 91995-18-5

aromatiska kolväten, C8-, katalytisk reformeringsutvunna

297-401-8 // 3D // 93571-75-6

aromatiska kolväten, C7-12-, C8-rika

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom separation från den platformathaltiga fraktionen. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12 (primärt C8) och kan innehålla icke-aromatiska kolväten, och båda kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 200 °C.

297-458-9 // 3D // 93572-29-3

bensin, C5-11-, högoktanig stabiliserad reformerad

En sammansatt högoktanblandning av kolväten som erhålls genom katalytisk dehydrogenering av en övervägande naftenisk nafta. Den består övervägande av aromater och icke-aromater med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 45 °C till 185 °C.

297-465-7 // 3D // 93572-35-1

kolväten, C7-12-, C >9-aromatrika, reformering, tung fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom separation från den platformathaltiga fraktionen. Den består övervägande av icke-aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 120 °C till 210 °C, samt C9 och högre aromatiska kolväten.

297-466-2 // 3D // 93572-36-2

kolväten, C5-11-, icke-aromat-rika, reformering, lätt fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom separation från den platformathaltiga fraktionen. Den består övervägande av icke-aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 125 °C, bensen och toluen.

265-075-6 // 3E // 64741-74-8

nafta (petroleum), lätt termiskt krackad

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från -10 °C till 130 °C.

265-079-8 // 3E // 64741-78-2

nafta (petroleum), tung vätekrackad

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en vätekrackningsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 230 °C.

265-085-0 // 3E // 64741-83-9

nafta (petroleum), tung termiskt krackad

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 220 °C.

267-563-4 // 3E // 67891-79-6

destillat (petroleum), tunga aromatiska

Den sammansatta blandningen av kolväten från destillationen av produkterna från den termiska krackningen av etan och propan. Denna högrekokande fraktion består övervägande av C5-C7-aromatiska kolväten med en viss mängd omättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande C5. Denna ström kan innehålla bensen.

267-565-5 // 3E // 67891-80-9

destillat (petroleum), lätta aromatiska

Den sammansatta blandningen av kolväten från destillationen av produkterna från den termiska krackningen av etan och propan. Denna lägrekokande fraktion består övervägande av C5-C7-aromatiska kolväten med en viss mängd omättade alifatiska kolväten med kolantal övervägande C5. Denna ström kan innehålla bensen.

270-344-6 // 3E // 68425-29-6

destillat (petroleum), nafta- och raffinatpyrolysatutvunna, bensinblandning

Den sammansatta blandning av kolväten som erhålls genom pyrolysfraktionering vid 816 °C av nafta och raffinat. Den består övervägande av kolväten med kolantal C9 och kokar vid ungefär från 204 °C.

270-658-3 // 3E // 68475-70-7

aromatiska kolväten, C6-8-, nafta- och raffinatpyrolysatutvunna, bensinblandning

En sammansatta blandning av kolväten som erhålls genom pyrolysfraktionering vid 816 °C av nafta och raffinat. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C8, inklusive bensen.

271-631-9 // 3E // 68603-00-9

destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Den består övervägande av olefiniska kolväten med kolantal C5 och kokar i intervallet ungefär från 33 °C till 60 °C.

271-632-4 // 3E // 68603-01-0

destillat (petroleum) termiskt krackad nafta och gasolja, C5-dimer-haltiga

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Den består övervägande av kolväten med kolantal C5 med en viss mängd dimeriserade C5-olefiner och kokar i intervallet ungefär från 33 °C till 184 °C.

271-634-5 // 3E // 68603-03-2

destillat (petroleum), termiskt krackad nafta och gasolja, extraktiva

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom extraktiv destillation av termiskt krackad nafta och/eller gasolja. Den består av paraffin- och olefinkolväten, övervägande isoamylener såsom 2-metyl-1-buten och 2-metyl-2-buten, och kokar i intervallet ungefär från 31 °C till 40 °C.

273-266-0 // 3E // 68955-29-3

destillat (petroleum), lätt termiskt krackad, debutaniserade aromatiska

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten, primärt bensen.

295-447-3 // 3E // 92045-65-3

nafta (petroleum), lätt termiskt krackad, avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat från den högtemperaturtermiska krackningen av tunga oljefraktioner en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner. Den består övervägande av aromater, olefiner och mättade kolväten som kokar i intervallet ungefär från 20 °C till 100 °C.

265-150-3 // 3F // 64742-48-9

nafta (petroleum), vätebehandlad tung

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C13, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 230 °C.

265-151-9 // 3F // 64742-49-0

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 190 7C.

265-178-6 // 3F // 64742-73-0

nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 190 °C.

265-185-4 // 3F // 64742-82-1

nafta (petroleum), väteavsvavlad tung

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från -90 °C till 230 °C.

270-092-7 // 3F // 68410-96-8

destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga, intermediärt kokande

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkter från en vätebehandlingsprocess av ett medeltungt destillat. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 127 °C till 188 °C.

270-093-2 // 3F // 68410-97-9

destillat (petroleum), lätt destillat vätebehandlingsprocess-, lågtkokande

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkter från en vätebehandlingsprocess av ett lätt destillat. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C9, och kokar i intervallet ungefär från 3 °C till 194 °C.

285-511-9 // 3F // 85116-60-5

nafta (petroleum), väteavsvavlad termiskt krackad lätt

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering av ett väteavsvavlat termiskt krackat destillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 23 °C till 195 °C.

285-512-4 // 3F // 85116-61-6

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, cykloalkanhaltig

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid destillation av en petroleumfraktion. Den består övervägande av alkaner och cykloalkaner som kokar i intervallet ungefär från 20 °C till 190 °C.

295-432-1 // 3F // 92045-51-7

nafta (petroleum), tung ångkrackad, hydrogenerad

295-433-7 // 3F // 92045-52-8

nafta (petroleum), väteavsvavlad full-range

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 250 °C.

295-438-4 // 3F // 92045-57-3

nafta (petroleum), vätebehandlad lätt ångkrackad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en petroleumfraktion, som erhålls vid en pyrolysprocess, med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 190 °C.

295-443-1 // 3F // 92045-61-9

kolväten, C4-12-, nafta-krackning, vätebehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkten från en nafta-ångkrackningsprocess och efterföljande katalytisk selektiv hydrogenering av gummibildare. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 230 °C.

295-529-9 // 3F // 92062-15-2

solventnafta (petroleum), vätebehandlad lätt naftenisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av cykloparaffiniska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C7, och kokar i intervallet ungefär från 73 °C till 85 °C.

296-942-7 // 3F // 93165-55-0

nafta (petroleum), lätt ångkrackad, hydrogenerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom separation och efterföljande hydrogenering av produkterna från en ångkrackningsprocess för framställning av etylen. Den består övervägande av mättade och omättade paraffiner, cykliska paraffiner och cykliska aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 50 °C till 200 °C. Andelen bensenkolväten kan variera upp till 30 viktprocent och strömmen kan också innehålla mindre mängder svavel och syrsatta föreningar.

297-852-0 // 3F // 93763-33-8

kolväten, vätebehandlade, avaromatiserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som lösningsmedel som har underkastats vätebehandling för att omvandla aromater till naftener genom katalytisk hydrogenering.

297-853-6 // 3F // 93763-34-9

kolväten, C9-12-, vätebehandlade, avaromatiserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som lösningsmedel som har underkastats vätebehandling för att omvandla aromater till naftener genom katalytisk hydrogenering.

265-047-3 // 3G // 64741-47-5

naturgaskondensat (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten separerad som en vätska från naturgas i en ytseparator genom retrograd kondensation. Den består huvudsakligen av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C2 till och med C20. Den är en vätska vid normal lufttemperatur och normalt lufttryck.

265-048-9 // 3G // 64741-48-6

naturgas (petroleum), rå vätskeblandning

En sammansatt blandning av kolväten separerad som en vätska från naturgas i en gasåtervinningsanläggning genom processer såsom kylning eller absorption. Den består övervägande av mättade alifatiska kolväten med kolantal i intervallet från C2 till och med C8.

265-071-4 // 3G // 64741-69-1

nafta (petroleum), lätt vätekrackad

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en vätekrackningsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 180 °C.

265-089-2 // 3G // 64741-87-3

nafta (petroleum), avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en petroleumnafta en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 10 °C till 230 °C.

265-115-2 // 3G // 64742-15-0

nafta (petroleum), syrabehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 230 °C.

265-122-0 // 3G // 64742-22-9

nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad tung

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 65 °C till 230 °C.

265-123-6 // 3G // 64742-23-0

nafta (petroleum), kemiskt neutraliserad lätt

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 190 °C.

265-187-5 // 3G // 64742-83-2

nafta (petroleum), lätt ångkrackad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 190 °C. Denna ström innehåller sannolikt 10 volymprocent bensen eller mer.

265-199-0 // 3G // 64742-95-6

solventnafta, lätt aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från destillation av aromatiska strömmar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 135 °C till 210 °C.

268-618-5 // 3G // 68131-49-7

aromatiska kolväten, C6-10-, syrabehandlade, neutraliserade

270-725-7 // 3G // 68477-34-9

destillat (petroleum), C3-5-, 2-metyl-2-butenrika

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C5, övervägande isopentan och 3-metyl-1-buten. Den består av mättade och omättade kolväten med kolantal i intervallet från C3 till och med C5, övervägande 2-metyl-2-buten.

270-735-1 // 3G // 68477-50-9

destillat (petroleum), polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat, C5-12-fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från destillationen av polymeriserade ångkrackade petroleumdestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C12.

270-736-7 // 3G // 68477-53-2

destillat (petroleum), ångkrackade, C5-12-fraktion

En sammansatt blandning av organiska föreningar som erhålls genom destillation av produkter från en ångkrackningsprocess. Den består av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C12.

270-738-8 // 3G // 68477-55-4

destillat (petroleum), ångkrackade, C5-10-fraktion, blandad med lätt ångkrackad petroleumnafta-C5-fraktion

270-741-4 // 3G // 68477-61-2

extrakt (petroleum), kolsyra-, C4-6-

En sammansatt blandning av organiska föreningar framställd genom kallsyra- enhetsextraktion av mättade och omättade alifatiska kolväten vanligen med kolantal från C3 till och med C6, övervägande pentaner och amylener. Den består övervägande av mättade och omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6, övervägande C5.

270-771-8 // 3G // 68477-89-4

destillat (petroleum), depentanizer-toppfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en katalytiskt krackad gasström. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6.

270-791-7 // 3G // 68478-12-6

rester (petroleum), butansplitter-bottenfraktioner

En sammansatt återstod från destillationen av butanströmmen. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6.

270-795-9 // 3G // 68478-16-0

restoljor (petroleum), deisobutanizertorn-

En sammansatt återstod från den atmosfäriska destillationen av butan-butylenströmmen. Den består av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6.

271-138-9 // 3G // 68516-20-1

nafta (petroleum), ångkrackad medeltung aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 220 °C.

271-262-3 // 3G // 68537-21-9

nafta (petroleum), lerbehandlad full-range straight-run

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av full-range straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, vanligen i en perkoleringsprocess för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 220 °C.

271-263-9 // 3G // 68527-22-0

nafta (petroleum), lerbehandlad lätt straight-run

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av lätt straight-run nafta med naturlig eller modifierad lera, vanligen i en perkoleringsprocess för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 93 °C till 180 °C.

271-264-4 // 3G // 68527-23-1

nafta (petroleum), lätt ångkrackad aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C9, och kokar i intervallet ungefär från 110 °C till 165 °C.

271-266-5 // 3G // 68527-26-4

nafta (petroleum), lätt ång-krackad, avbensenerad

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 80 °C till 218 °C.

271-726-5 // 3G // 68606-10-0

bensin, pyrolys-, debutanizer-bottenfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid fraktionering av depropanizer-bottenfraktioner. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C5.

272-206-0 // 3G // 68783-66-4

nafta (petroleum), lätt, avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av mättade och omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C6, och kokar i intervallet ungefär från -20 °C till 100 °C.

272-896-3 // 3G // 68919-39-1

naturgaskondensat

En sammansatt blandning av kolväten separerad och/eller kondenserad från naturgas under transport och uppsamlad vid borrhålet och/eller från produktion-, insamlings-, transmissions- och distributionspipelines i marken, skrubbers etc. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C2 till och med C8.

285-510-3 // 3G // 85116-59-2

nafta (petroleum), katalytiskt reformerad lätt, aromatfri fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som återstår efter avlägsnande av aromatiska föreningar från katalytiskt reformerad lätt nafta i en selektiv absorptionsprocess. Den består övervägande av paraffiniska och cykliska föreningar med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från 66 °C till 121 °C.

289-220-8 // 3G // 86290-81-5

bensin

En sammansatt blandning av kolväten bestående primärt av paraffiner, cykloparaffiner, aromatiska och olefiniska kolväten med kolantal övervägande större än C3, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 260 °C.

292-698-0 // 3G // 90989-42-7

aromatiska kolväten, C7-8-, dealkyleringsprodukter, destillationsrester

295-298-4 // 3G // 91995-38-9

kolväten, C4-6-, depentanizer lätta, aromatisk vätebehandlare

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från depentanizerkolonnen före vätebehandling av det aromatiska satsningsmaterialet. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6, övervägande pentaner och pentener, och kokar i intervallet ungefär från 25 °C till 40 °C.

295-302-4 // 3G // 91995-41-4

destillat (petroleum), värmeurlakad ångkrackad nafta, C5- rika

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av värmeurlakad ångkrackad nafta. Den består övervägande av kolväten med kolantal i intervallet från C4 till och med C6, övervägande C5.

295-331-2 // 3G // 91995-68-5

extrakt (petroleum), katalytiskt reformerad lätt nafta lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från lösningsmedelsextraktionen av en katalytiskt reformerad petroleumfraktion. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från 100 °C till 200 °C.

295-434-2 // 3G // 92045-53-9

nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt, avaromatiserad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av väteavsvavlade och avaromatiserade lätta petroleumfraktioner. Den består övervägande av C7-paraffiner och cykloparaffiner som kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 100 °C.

295-442-6 // 3G // 92045-60-8

nafta (petroleum), lätt, C5-rik, avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en petroleumnafta en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C5, övervägande C5, och kokar i intervallet ungefär från -10 °C till 35 °C.

295-444-7 // 3G // 92045-62-0

kolväten, C8-11-, naftakrackning, toluenfraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation från prehydrogenerad krackad nafta. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 205 °C.

295-445-2 // 3G // 92045-63-1

kolväten, C4-11-, naftakrackning, aromatfria

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från prehydrogenerad krackad nafta efter destillativ separation av bensen- och toluenhaltiga kolvätefraktioner och en högrekokande fraktion. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C11, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 205 °C.

296-028-8 // 3G // 92201-97-3

nafta (petroleum), lätt värmeurlakad, ångkrackad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering av ångkrackad nafta efter återvinning från en värmeurlakningssprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C4 till och med C6, och kokar i intervallet ungefär från 0 °C till 80 °C.

296-903-4 // 3G // 93165-19-6

destillat (petroleum), C6-rika

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av en råoljesatsning. Den består övervägande av kolväten med kolantal i intervallet från C5 till och med C7, rika på C6, och kokar i intervallet ungefär från 60 °C till 70 °C.

302-639-3 // 3G // 94114-03-1

bensin, pyrolys-, hydrogenerad

En destillationsfraktion från hydrogeneringen av pyrolysbensin som kokar i intervallet ungefär från 20 °C till 200 °C.

305-750-5 // 3G // 95009-23-7

destillat (petroleum), ångkrackade, C8-12-fraktion, polymeriserade, lätta destillationsfraktioner

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av den polymeriserade C8- till och med C12-fraktionen från ångkrackade petroleumdestillat. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C12.

308-261-5 // 3G // 97926-43-7

extrakt (petroleum), tung nafta lösningsmedels-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av tungt nafteniskt lösningsmedelspetroleumextrakt med blekjord. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 80 °C till 180 °C.

308-713-1 // 3G // 98219-46-6

nafta (petroleum), lätt ångkrackad, avbensenerad, termiskt behandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling och destillation av avbensenerad lätt ångkrackad petroleumnafta. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 95 °C till 200 °C.

308-714-7 // 3G // 98219-47-7

nafta (petroleum), lätt ångkrackad, termiskt behandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling och destillation av avbensenerad lätt ångkrackad petroleumnafta. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C6, och kokar i intervallet ungefär från 35 °C till 80 °C.

309-862-5 // 3G // 101316-56-7

destillat (petroleum), C7-9-, C8-rika, väteavsvavlade avaromatiserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av en lätt petroleumfraktion, väteavsvavlad och avaromatiserad. Den består övervägande av kolväten med kolantal i intervallet från C7 till och med C9, övervägande C8-paraffiner och cykloparaffiner, som kokar i intervallet ungefär från 120 °C till 130 °C.

309-870-9 // 3G // 101316-66-9

kolväten, C6-8-rika, hydrogenerade sorption-avaromatiserade, toluenraffinering

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls under sorptionen av toluen från en kolvätefraktion från krackad bensin behandlad med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från 80 °C till 135 °C.

309-976-5 // 3G // 101795-01-1

nafta (petroleum), avsvavlad lätt

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en petroleumnafta en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C5 till och med C8, och kokar i intervallet ungefär från 20 °C till 130 °C.

310-012-0 // 3G // 102110-14-5

kolväten, C3-6-, C5-rika, ångkrackad nafta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av ångkrackad nafta. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C3 till och med C6, övervägande C5.

310-013-6 // 3G // 102110-15-6

kolväten, C5-rika, dicyklopentadienhaltiga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal C5 och dicyklopentadien, och kokar i intervallet ungefär från 30 °C till 170 °C.

310-057-6 // 3G // 102110-55-4

rester (petroleum), ångkrackade lätta, aromatiska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkterna från ångkrackning eller liknande processer, efter avlägsnande av de mycket lätta produkterna, resulterande i en rest som börjar med kolväten med kolantal större än C5. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal större än C5 och kokar över ungefär 40 °C.

232-366-4 // 3H // 8008-20-6

fotogen (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 290 °C.

265-191-7 // 3H // 64742-88-7

solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av råolja eller naturgaskondensat. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 140 °C till 220 °C.

265-200-4 // 3H // 64742-96-7

solventnafta (petroleum), tung alifatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av råolja eller naturgaskondensat. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 190 °C till 290 °C.

295-418-5 // 3H // 92045-37-9

fotogen (petroleum), straight-run bred fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en bred fraktion från atmosfärisk destillation av en kolvätebränslefraktion och kokar i intervallet ungefär från 70 °C till 220 °C.

265-194-3 // 3I // 64742-91-2

destillat (petroleum) ångkrackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 290 °C.

270-728-3 // 3I // 68477-39-4

destillat (petroleum), krackade strippade ångkrackade petroleumdestillat, C8-10-fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att destillera krackade strippade ångkrackade destillat. Den består av kolväten med kolantal i intervallet från C8 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 129 °C till 194 °C.

270-729-9 // 3I // 68477-40-7

destillat (petroleum), krackade strippade ångkrackade petroleumdestilalt, C10-12-fraktion

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att destillera krackade strippade ångkrackade destillat. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal i intervallet från C10 till och med C12.

270-737-2 // 3I // 68477-54-3

destillat (petroleum), ångkrackade, C8-12-fraktion

En sammansatt blandning av organiska föreningar som erhålls genom destillation av produkter från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C12.

285-507-7 // 3I // 85116-55-8

fotogen (petroleum), väteavsvavlad termiskt krackad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering av väteavsvavlat termiskt krackat destillat. Den består övervägande av kolväten övervägande i intervallet från C8 till C16, och kokar i intervallet ungefär från 120 °C till 283 °C.

292-621-0 // 3I // 90640-98-5

aromatiska kolväten, C10, ångkrackning, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess behandlade med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande större än C10, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 320 °C.

292-637-8 // 3I // 90641-13-7

nafta (petroleum), ångkrackad, vätebehandlad, C9-10- aromatrik

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess, följd av behandling med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C10, och kokar i intervallet ungefär från 140 °C till 200 °C.

309-881-9 // 3I // 101316-80-7

solventnafta (petroleum), vätekrackad tung aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av vätekrackat petroleumdestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 235 °C till 290 °C.

265-074-0 // 3J // 64741-73-7

destillat (petroleum), alkylat-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från reaktionen mellan isobutan och monoolefiniska kolväten, vanligen med kolantal i intervallet från C3 till och med C5. Den består av övervägande grenade mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C17, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 320 °C.

265-099-7 // 3J // 64741-98-6

extrakt (petroleum), tung nafta lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C12, och kokar i intervallet ungefär från 90 °C till 220 °C.

265-132-5 // 3J // 64742-31-0

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 290 °C.

265-149-8 // 3J // 64742-47-8

destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 290 °C.

265-184-9 // 3J // 64742-81-0

fotogen (petroleum), väteavsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en petroleumråmaterial genom behandling med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 290 °C.

265-198-5 // 3J // 64742-94-5

solventnafta, tung aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från destillation av aromatiska strömmar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 165 °C till 290 °C.

269-778-9 // 3J // 68333-23-3

nafta (petroleum), tung coker-

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av produkter från en fluid-coker. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C6 till och med C15, och kokar i intervallet ungefär från 157 °C till 288 °C.

285-508-2 // 3J // 85116-57-0

nafta (petroleum), katalytiskt reformerad väteavsvavlad tung, aromatfraktion

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom fraktionering från katalytiskt reformerad väteavsvavlad nafta. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till C13, och kokar i intervallet ungefär från 98 °C till 218 °C.

294-799-5 // 3J // 91770-15-9

fotogen (petroleum), avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 130 °C till 290 °C.

295-416-4 // 3J // 92045-36-8

fotogen (petroleum), lösningsmedelsraffinerad avsvavlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en petroleumråmaterial genom lösningsmedelsraffinering och avsvavling och som kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 260 °C.

297-854-1 // 3J // 93763-35-0

kolväten, C9-16-, vätebehandlade, avaromatiserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som lösningsmedel som har underkastats vätebehandling för att omvandla aromater till naftener genom katalytisk hydrogenering.

307-033-2 // 3J // 97488-94-3

fotogen (petroleum), lösningsmedelsraffinerad väteavsvavlad

309-864-6 // 3J // 101316-58-9

destillat (petroleum), väteavsvavlad full-range medeltunga coker-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering från väteavsvavlat coker-destillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C8 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 120 °C till 283 °C.

309-882-4 // 3J // 101316-81-8

solventnafta (petroleum), väteavsvavlad tung aromatisk

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom katalytisk väteavsvavling av en petroleumfraktion. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C13, och kokar i intervallet ungefär från 180 °C till 240 °C.

309-884-5 // 3J // 101316-82-9

solventnafta (petroleum), väteavsvavlad medeltung

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom katalytisk väteavsvavling av en petroleumfraktion. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C13, och kokar i intervallet ungefär från 175 °C till 220 °C.

309-944-0 // 3J // 101631-19-0

fotogen (petroleum), vätebehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av petroleum och efterföljande vätebehandling. Den består övervägande av alkaner, cykloalkaner och alkylbensener med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 270 °C.

265-043-1 // 4A // 64741-43-1

gasoljor (petroleum), straight-run

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

265-044-7 // 4A // 64741-44-2

destillat (petroleum), straight-run medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 345 °C.

272-341-5 // 4A // 68814-87-9

destillat (petroleum), full-range straight-run medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 400 °C.

272-817-2 // 4A // 68915-96-8

destillat (petroleum), tunga straight-run

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom atmosfärisk destillation av råolja. Den kokar i intervallet ungefär från 288 °C till 471 °C.

272-818-8 // 4A // 68915-97-9

gasoljor (petroleum), straight-run, högtkokande

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom atmosfärisk destillation av råolja. Den kokar i intervallet ungefär från 282 °C till 349 °C.

294-454-9 // 4A // 91722-55-3

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade straight-run medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion genom lösningsmedelskristallisation. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 345 °C.

295-528-3 // 4A // 92062-14-1

solventnafta (petroleum), tung

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av petroleum. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C20, innehåller små mängder aromater och kokar i intervallet ungefär från 185 °C till 210 °C.

296-468-0 // 4A // 92704-36-4

gasoljor (petroleum), straight-run, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 160 °C till 410 °C.

265-060-4 // 4B // 64741-59-9

destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 400 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del bicykliska aromatiska kolväten.

265-062-5 // 4B // 64741-60-2

destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 450 °C. Den innehåller en förhålladevis stor del tricykliska aromatiska kolväten.

265-078-2 // 4B // 64741-77-1

destillat (petroleum), lätta vätekrackade

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en vätekrackningsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C18, och kokar i intervallet ungefär från 160 °C till 320 °C.

265-084-5 // 4B // 64741-82-8

destillat (petroleum), lätta termiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C22, och kokar i intervallet ungefär från 160 °C till 370 °C.

269-781-5 // 4B // 68333-25-5

destillat (petroleum), väteavsvavlade lätta katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lätta, katalytiskt krackade destillat med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 400 °C. Den innehåller en förhålladevis stor del bicykliska aromatiska kolväten.

270-662-5 // 4B // 68475-80-9

destillat (petroleum), lätt ångkrackad nafta

En sammansatt blandning av kolväten från multipeldestillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C18.

270-727-8 // 4B // 68477-38-3

destillat (petroleum), krackade ångkrackade petroleumdestillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att destillera ett krackat ångkrackat destillat och/eller dess fraktioneringsprodukter. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till lågmolekylära polymerer.

271-260-2 // 4B // 68527-18-4

gasoljor (petroleum), ångkrackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C9 och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

285-505-6 // 4B // 85116-53-6

destillat (petroleum), väteavsvavlade termiskt krackade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering från väteavsvavlade, termiska krackerdestillatråmaterial. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

295-411-7 // 4B // 92045-29-9

gasoljor (petroleum), termiskt krackade, väteavsvavlade

295-514-7 // 4B // 92062-00-5

rester (petroleum), hydrogenerad ångkrackad nafta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en restfraktion från destillationen av vätebehandlad ångkrackad nafta. Den består övervägande av kolväten som kokar i intervallet ungefär från 200 °C till 350 °C.

295-517-3 // 4B // 92062-04-9

rester (petroleum), ångkrackade naftadestillations-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en kolonnbottenfraktion från separation av utflödet från ångkrackning av nafta vid hög temperatur. Den kokar i intervallet ungefär från 147 °C till 300 °C och ger en färdig olja med en viskositet på 18 cSt vid 50 °C.

295-991-1 // 4B // 92201-60-0

destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en katalytisk krackningsprocess som har använts som en värmeöverföringsvätska. Den består övervägande av kolväten som kokar i intervallet ungefär från 190 °C till 340 °C. Denna ström innehåller sannolikt organiska svavelföreningar.

297-905-8 // 4B // 93763-85-0

rester (petroleum), ångkrackad värmeurlakad nafta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en rest från destillationen av ångkrackad värmeurlakad nafta och som kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 350 °C.

307-662-2 // 4B // 97675-88-2

kolväten, C16-20-, lösningsmedelsavvaxad vätekrackad paraffin- destillationsrest

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsavvaxning av en destillationsrest från ett vätekrackat paraffindestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 360 °C till 500 °C. Den ger en färdig olja med en viskositet på 4,5 cSt vid 100 °C.

308-278-8 // 4B // 97926-59-5

gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, termisk-krackade väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom katalytisk väteavsvavling av termisk-krackad lätt vakuumpetroleum. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C14 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 270 °C till 370 °C.

309-865-1 // 4B // 101316-59-0

destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga coker-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom fraktionering från väteavsvavlade coker-destillatråmaterial. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C21, och kokar i intervallet ungefär från 200 °C till 360 °C.

309-939-3 // 4B // 101631-14-5

destillat (petroleum), tunga ångkrackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av ångkrackade tunga rester. Den består övervägande av polyalkylerade tunga aromatiska kolväten som kokar i intervallet ungefär från 250 °C till 400 °C.

265-049-4 // 5A // 64741-49-7

kondensat (petroleum), vakuumtorn-

En sammansatt blandning av kolväten framställd som den lägstkokande strömmen vid vakuumdestillationen av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

265-059-9 // 5A // 64741-58-8

gasoljor (petroleum), lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 450 °C.

265-190-1 // 5A // 64742-87-6

gasoljor (petroleum), väteavsvavlade lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 450 °C.

295-407-5 // 5A // 92045-24-4

gasoljor (petroleum), vätebehandlade lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lätta vakuumpetroleumgasoljor med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 450 °C.

295-408-0 // 5A // 92045-26-6

gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, lösningsmedelsavvaxade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att avparaffinera ett petroleumdestillat under vakuum med lösningsmedelsbehandlingar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet på 20 P25 cSt vid 40 °C.

295-409-6 // 5A // 92045-27-7

gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinat från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 450 °C.

307-750-0 // 5A // 97722-01-5

gasoljor, lätta nafteniska vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom vakuumdestillation av rånaften. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 240 °C till 400 °C. Den ger en färdig olja med en viskositet på 9,5 cSt vid 40 °C.

307-754-2 // 5A // 97722-05-9

kolväten, C16-20-, vätebehandlat destillat, lätta vakuumdestillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från vakuumdestillationen av utflödet från den katalytiska vätebehandlingen av ett destillat med viskositeten 2 cSt vid 100 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 290 °C till 350 °C.

307-756-3 // 5A // 97722-07-1

kolväten, C11-17-, nafteniska medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom vakuumdestillation av ett naftendestillat med en viskositet på 2,2 cSt vid 40 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C17, och kokar i intervallet ungefär från 200 °C till 300 °C.

309-693-7 // 5A // 100684-22-8

gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lätta vakuumpetroleumgasoljor med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

309-694-2 // 5A // 100684-23-9

gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lätta vakuumpetroleumgasoljor med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

265-088-7 // 5B // 64741-86-2

destillat (petroleum), avsvavlade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat en avsvavlingsprocess för att omvandla merkaptaner eller avlägsna sura föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 345 °C.

265-092-9 // 5B // 64741-90-8

gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

265-093-4 // 5B // 64741-91-9

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av alifatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 345 °C.

265-112-6 // 5B // 64742-12-7

gasoljor (petroleum), syrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 400 °C.

265-113-1 // 5B // 64742-13-8

destillat (petroleum), syrabehandlade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 345 °C.

265-114-7 // 5B // 64742-14-9

destillat (petroleum), syrabehandlade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 290 °C.

265-129-9 // 5B // 64742-29-6

gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 400 °C.

265-130-4 // 5B // 64742-30-9

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 345 °C.

265-139-3 // 5B // 64742-38-7

destillat (petroleum), lerbehandlade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, vanligen i en perkoleringsprocess för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 345 °C.

265-148-2 // 5B // 64742-46-7

destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

265-182-8 // 5B // 64742-79-6

gasoljor (petroleum), väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en petroleumråmaterial genom behandling med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 400 °C.

265-183-3 // 5B // 64742-80-9

destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från ett petroleumråmaterial genom behandling med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 400 °C.

269-822-7 // 5B // 68334-30-5

bränslen, diesel

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 163 °C till 357 °C.

270-671-4 // 5B // 68476-30-2

bränsleolja, nr 2

En destillatolja med en minimiviskositet på 32,6 SUS vid 37,7 °C till ett maximum på 37,9 SUS vid 37,7 °C.

270-673-5 // 5B // 68476-31-3

bränsleolja, nr 4

En destillatolja med en minimiviskositet på 45 SUS vid 37,7 °C till ett maximum på 125 SUS vid 37,7 °C

270-676-1 // 5B // 68476-34-6

bränslen, diesel, nr 2

En destillatolja med en minimiviskositet på 32,6 SUS vid 37,7 °C till ett maximum på 40,1 SUS vid 37,7 °C.

270-719-4 // 5B // 68477-29-2

destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnrest, högtkokande

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av en rest från en katalytisk reformer fraktioneringskolonn. Den kokar i intervallet ungefär från 343 °C till 399 °C.

270-721-5 // 5B // 68477-30-5

destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnrest, intermediärt kokande

En sammansatt blandning av kolväten från destillationen av en rest från en katalytisk reformer fraktioneringskolonn. Den kokar i intervallet ungefär från 288 °C till 371 °C

270-722-0 // 5B // 68477-31-6

destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnrest, lågtkokande

Den sammansatta blandningen av kolväten från destillationen av en rest från en katalytisk reformer fraktioneringskolonn. Den kokar under ungefär 288 °C.

292-615-8 // 5B // 90640-93-0

destillat (petroleum), högt raffinerade medeltunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta en petroleumfraktion flera av följande steg: filtrering, centrifugering, atmosfärisk destillation, vakuumdestillation, syrabehandling, neutralisering och lerbehandling. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C20.

295-294-2 // 5B // 91995-34-5

destillat (petroleum), katalytisk reformer-, tungt aromatiskt koncentrat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från destillationen av en katalytiskt reformerad petroleumfraktion. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C16, och kokar i intervallet ungefär från 200 °C till 300 °C.

300-227-8 // 5B // 93924-33-5

gasoljor, paraffiniska

Ett destillat som erhålls vid omdestillation av en sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av spillvattnet från en kraftig katalytisk vätebehandling av paraffiner. Den kokar i intervallet ungefär från 190 °C till 330 °C.

307-035-3 // 5B // 97488-96-5

nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerad väteavsvavlad tung

307-659-6 // 5B // 97675-85-9

kolväten, C16-20-, vätebehandlat medeltungt destillat, lätta destillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från vakuumdestillationen av utflödet från behandlingen av ett medeltungt destillat med väte. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 290 °C till 350 °C. Den ger en färdig olja med en viskositet på 2 cSt vid 100 °C.

307-660-1 // 5B // 97675-86-0

kolväten, C12-20-, vätebehandlade paraffin-, lätta destillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från vakuumdestillationen av utflödet från behandlingen av tunga paraffiner med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 350 °C. Den ger en färdig olja med en viskositet på 2 cSt vid 100 °C.

307-757-9 // 5B // 97722-08-2

kolväten, C11-17-, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom extraktion av aromaterna från ett lätt naftendestillat med en viskositet på 2,2 cSt vid 40 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C17, och kokar i intervallet ungefär från 200 °C till 300 °C.

308-128-1 // 5B // 97862-78-7

gasoljor, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom omdestillation av utflödet från behandlingen av paraffiner med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 330 °C till 340 °C.

309-667-5 // 5B // 100683-97-4

destillat (petroleum), kolbehandlade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en petroleumoljefraktion med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C28.

309-668-0 // 5B // 100683-98-5

destillat (petroleum), intermediära paraffin-, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleum med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C36.

309-669-6 // 5B // 100683-99-6

destillat (petroleum), intermediära paraffin-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleum med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C36.

265-045-2 // 6A // 64741-45-3

rester (petroleum), atmosfäriskt torn

En sammansatt återstod från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-058-3 // 6A // 64741-57-7

gasoljor (petroleum), tunga vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och kokar i intervallet ungefär från 350 °C till 600 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-063-0 // 6A // 64741-61-3

destillat (petroleum), tunga katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkterna från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C35, och kokar i intervallet ungefär från 260 °C till 500 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-064-6 // 6A // 64741-62-4

klarade oljor (petroleum), katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillation av produkterna från en katalytisk krackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-069-3 // 6A // 64741-67-9

rester (petroleum), katalytisk reformer-fraktioneringskolonn-

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillation av produkterna från en katalytisk reformeringsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 160 °C till 400 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-076-1 // 6A // 64741-75-9

rester (petroleum), vätekrackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillation av produkterna från en vätekrackningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C.

265-081-9 // 6A // 64741-80-6

rester (petroleum), termiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillation av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-082-4 // 6A // 64741-81-7

destillat (petroleum), tunga termiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C36, och kokar i intervallet ungefär från 260 °C till 480 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-162-9 // 6A // 64742-59-2

gasoljor (petroleum), vätebehandlade vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C50, och kokar i intervallet ungefär från 230 °C till 600 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-181-2 // 6A // 64742-78-5

rester (petroleum), väteavsvavlade atmosfäriskt torn

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en återstod från ett atmosfäriskt torn med väte i närvaro av en katalysator, under förhållanden primärt för att avlägsna organiska svavelföreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-189-6 // 6A // 64742-86-5

gasoljor (petroleum), väteavsvavlade tunga vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk väteavsvavlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och kokar i intervallet ungefär från 350 °C till 600 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-193-8 // 6A // 64742-90-1

rester (petroleum), ångkrackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som restfraktion från destillation av produkterna från en ångkrackningsprocess (inklusive ångkrackning för att framställa etylen). Den består övervägande av omättade kolväten med kolantal övervägande större än C14 och kokar över ungefär 260 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

269-777-3 // 6A // 68333-22-2

rester (petroleum), atmosfäriska

En sammansatt återstod från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C11 och kokar över ungefär 200 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

269-782-0 // 6A // 68333-26-6

klarade oljor (petroleum), väteavsvavlade katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en katalytiskt krackad klarad olja med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

269-783-6 // 6A // 68333-27-7

destillat (petroleum), väteavsvavlade intermediära katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en intermediära katalytiskt krackade destillat med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 205 °C till 450 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del tricykliska aromatiska kolväten.

269-784-1 // 6A // 68333-28-8

destillat (petroleum), väteavsvavlade tunga katalytiskt krackade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla tunga katalytiskt krackade destillat med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C35, och kokar i intervallet ungefär från 260 °C till 500 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

270-674-0 // 6A // 68476-32-4

bränsleolja, rester-straight-run gasoljor, högsvavlig

270-675-6 // 6A // 68476-33-5

bränsleolja, rest-

Vätskeprodukten från olika raffinaderiströmmar, vanligen rester. Sammansättningen är komplex och varierar med råoljekällan.

270-792-2 // 6A // 68478-13-7

rester (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnrest, destillations-

En sammansatt återstod från destillationen av katalytisk reformer- fraktioneringskolonnrest. Den kokar över ungefär 399 °C.

270-796-4 // 6A // 68478-17-1

rester (petroleum), tung coker-gasolja och vakuumgasolja

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillationen av tung coker-gasolja och vakuumgasolja. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C13 och kokar över ungefär 230 °C.

270-983-0 // 6A // 68512-61-8

rester (petroleum), tunga coker- och lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillationen av tung coker-gasolja och lätt vakuumgasolja. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C13 och kokar över ungefär 230 °C.

270-984-6 // 6A // 68512-62-9

rester (petroleum), lätta vakuum-

En sammansatt rest från vakuumdestillationen av återstoden från den atmosfäriska destillationen av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C13 och kokar över ungefär 230 °C.

271-013-9 // 6A // 68513-69-9

rester (petroleum), ångkrackade lätta

En sammansatt återstod från destillationen av produkterna från en ångkrackningsprocess. Den består övervägande av aromatiska och omättade kolväten med kolantal större än C7 och kokar i intervallet ungefär från 101 °C till 555 °C.

271-384-7 // 6A // 68553-00-4

bränsleolja, nr 6

En destillatolja med en minimiviskositet på 900 SUS vid 37,7 °C till ett maximum på 9000 SUS vid 37,7 °C.

271-763-7 // 6A // 68607-30-7

rester (petroleum), toppanläggnings-, lågsvavliga

En lågsvavlig sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från toppanläggningsdestillationen av råolja. Den utgör återstoden efter det att straight-run bensinfraktionen, fotogenfraktionen och gasoljefraktionen har avlägsnats.

272-184-2 // 6A // 68783-08-4

gasoljor (petroleum), tunga atmosfäriska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C7 till och med C35, och kokar i intervallet ungefär från 121 °C till 510 °C.

272-187-9 // 6A // 68783-13-1

rester (petroleum), coker skrubber, innehåller kondenserade aromater

En mycket sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillationen av vakuumåterstoden och produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

273-263-4 // 6A // 68955-27-1

destillat (petroleum), petroleumrester vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från den atmosfäriska destillationen av råolja.

273-272-3 // 6A // 68955-36-2

rester (petroleum), ångkrackade-, hartshaltiga

En sammansatt återstod från destillationen av ångkrackade petroleumrester.

274-683-0 // 6A // 70592-76-6

destillat (petroleum), intermediära vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från den atmosfäriska destillationen av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C14 till och med C42, och kokar i intervallet ungefär från 250 °C till 545 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

274-684-6 // 6A // 70592-77-7

destillat (petroleum), lätta vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från den atmosfäriska destillationen av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C11 till och med C35, och kokar i intervallet ungefär från 250 °C till 545 °C.

274-685-1 // 6A // 70592-78-8

destillat (petroleum), vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från den atmosfäriska destillationen av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50, och kokar i intervallet ungefär från 270 °C till 600 °C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

285-555-9 // 6A // 85117-03-9

gasoljor (petroleum), väteavsvavlade tunga coker vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom väteavsvavling av tunga coker-destillatråmaterial. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C44, och kokar i intervallet ungefär från 304 °C till 548 °C. Innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

295-396-7 // 6A // 92045-14-2

bränsleolja, tung, högsvavlig

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av råpetroleum. Den består övervägande av alifatiska, aromatiska och cykloalifatiska kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 400 °C.

295-511-0 // 6A // 92061-97-7

rester (petroleum), katalytisk kracknings-

En sammansatt blandning av kolväten framställd som restfraktionen från destillationen av produkter från en katalytisk krackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C11 och kokar över ungefär 200 °C.

295-990-6 // 6A // 92201-59-7

destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom destillation av produkter från en katalytisk krackningsprocess, som har använts som en värmeöverföringsvätska. Den består övervägande av kolväten som kokar i intervallet ungefär från 220 °C till 450 °C. Denna ström innehåller sannolikt organiska svavelföreningar.

298-754-0 // 6A // 93821-66-0

restolja (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten, svavelföreningar och metallhaltiga organiska föreningar som erhålls som rester från raffinaderifraktionerings-krackningsprocesser. Den ger en färdig olja med en viskositet på 2 cSt vid 100 °C.

308-733-0 // 6A // 98219-64-8

rester, ångkrackade, termiskt behandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling och destillation av rå ångkrackad nafta. Den består övervägande av omättade kolväten som kokar över ungefär 180 °C.

278-011-7 // 6B // 74869-21-9

smörjfetter

En sammansatt blandning av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C50, som kan innehålla salter av alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller och/eller aluminiumföreningar.

265-051-5 // 7A // 64741-50-0

destillat (petroleum), lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade alifatiska kolväten normalt förekommande i detta råoljedestillationsintervall.

265-052-0 // 7A // 64741-51-1

destillat (petroleum), tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade alifatiska kolväten.

265-053-6 // 7A // 64741-52-2

destillat (petroleum), lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normalparaffiner.

265-054-1 // 7A // 64741-53-3

destillat (petroleum), tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normalparaffiner.

265-117-3 // 7A // 64742-18-3

destillat (petroleum), syrabehandlade tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normalparaffiner.

265-118-9 // 7A // 64742-19-4

destillat (petroleum), syrabehandlade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normalparaffiner.

265-119-4 // 7A // 64742-20-7

destillat (petroleum), syrabehandlade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C.

265-121-5 // 7A // 64742-21-8

destillat (petroleum), syrabehandlade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en syrabehandlingsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normalparaffiner.

265-127-8 // 7A // 64742-27-4

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del alifatiska kolväten.

265-128-3 // 7A // 64742-28-5

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C.

265-135-1 // 7A // 64742-34-3

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-136-7 // 7A // 64742-35-4

destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

232-455-8 // 7B // 8042-47-5

vit mineralolja (petroleum)

En högraffinerad petroleummineralolja bestående av en sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom intensiv behandling av en petroleumfraktion med svavelsyra och oleum, eller genom hydrogenering, eller genom en kombination av hydrogenering och syrabehandling. Ytterligare tvättnings- och behandlingssteg kan ingå i processförloppet. Den består av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

276-735-8 // 7B // 72623-83-7

smörjoljor (petroleum), C >25-, vätebehandlade klara råmaterialbaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lösningsmedelsdeasfalterad restolja med väte i närvaro av en katalysator i två steg där avvaxning utförs mellan varje steg. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och ger en färdig olja med en viskositet på 440 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

295-425-3 // 7B // 92045-44-8

smörjoljor (petroleum), vätebehandlade klara råmaterialbaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en lösningsmedelsraffinerad rest med väte. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C50 och ger en färdig olja med en viskositet på 650 P750 cSt vid 40 °C.

295-426-9 // 7B // 92045-45-9

smörjoljor (petroleum), vätebehandlade lösningsmedelsraffinerade klara råmaterialbaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en lösningsmedelsraffinerad rest med väte. Den består övervägande av kolväten med kolantal större än C40 och ger en färdig olja med en viskositet på 450 P500 cSt vid 40 °C.

295-550-3 // 7B // 92062-35-6

vit mineralolja (petroleum), lätt

En högraffinerad petroleummineralolja bestående av en sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom intensiv behandling av en petroleumfraktion med svavelsyra och oleum, eller genom hydrogenering, eller genom en kombination av hydrogenering och syrabehandling. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

265-077-7 // 7C // 64741-76-0

destillat (petroleum), tunga vätekrackade

En sammansatt blandning av kolväten från destillation av produkterna från en vätekrackningsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal i intervallet C15-C39, och kokar i intervallet ungefär från 260 °C till 600 °C.

265-090-8 // 7C // 64741-88-4

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C.

265-091-3 // 7C // 64741-89-5

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffin

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C.

265-096-0 // 7C // 64741-95-3

restoljor (petroleum), lösningsmedelsdeasfalterade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som den lösningsmedelslösliga fraktionen från C3-C4-lösningsmedelsdeasfaltering av en återstod. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 400 °C.

265-097-6 // 7C // 64741-96-4

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-098-1 // 7C // 64741-97-5

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som raffinatet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-101-6 // 7C // 64742-01-4

restoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som den lösningsmedelsolösliga fraktionen från lösningsmedelsraffinering av en återstod, genom att använda ett polärt organiskt lösningsmedel, såsom fenol eller furfural. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 400 °C.

265-137-2 // 7C // 64742-36-5

destillat (petroleum), lerbehandlade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

265-138-8 // 7C // 64742-37-6

destillat (petroleum), lerbehandlade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

265-143-5 // 7C // 64742-41-2

restoljor (petroleum), lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en restolja med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C35 och kokar över ungefär 400 °C.

265-146-1 // 7C // 64742-44-5

destillat (petroleum), lerbehandlade tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-147-7 // 7C // 64742-45-6

destillat (petroleum), lerbehandlade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-155-0 // 7C // 64742-52-5

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga naften-

265-156-6 // 7C // 64742-53-6

destillat (petroleum), vätebehandlade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40°C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-157-1 // 7C // 64742-54-7

destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 . Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

265-158-7 // 7C // 64742-55-8

destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

265-159-2 // 7C // 64742-56-9

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion genom lösningsmedelskristallisation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C.

265-160-8 // 7C // 64742-57-0

restoljor (petroleum), vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 400 °C.

265-166-0 // 7C // 64742-62-7

restoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av långa, grenade kolväten från en restolja genom lösningsmedelkristallisation. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 400 °C.

265-167-6 // 7C // 64742-63-8

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion genom lösningsmedelkristallisation. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet inte lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-168-1 // 7C // 64742-64-9

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta naften-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion genom lösningsmedelkristallisation. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-169-7 // 7C // 64742-65-0

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avlägsnande av normala paraffiner från en petroleumfraktion genom lösningsmedelkristallisation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet inte lägre än 19 cSt vid 40 °C.

265-172-3 // 7C // 64742-68-3

naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk avvaxningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-173-9 // 7C // 64742-69-4

naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk avvaxningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-174-4 // 7C // 64742-70-7

paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk avvaxningsprocess. Den består överväganade av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C.

265-176-5 // 7C // 64742-71-8

paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk avvaxningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C.

265-179-1 // 7C // 64742-75-2

naftenoljor (petroleum), sammansatta avvaxade tunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att avlägsna raka paraffinkolväten som ett fast ämne genom behandling med en agens, såsom urinämne. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

265-180-7 // 7C // 64742-76-3

naftenoljor (petroleum), sammansatta avvaxade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom en katalytisk avvaxningsprocess. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

276-736-3 // 7C // 72623-85-9

smörjoljor (petroleum), C20-50-, vätebehandlade neutraloljebaserade, hög viskositet

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lätt vakuumgasolja, tung vakuumgasolja och lösningsmedelsdeasfalterad restolja med väte i närvaro av en katalysator i en tvåstegsprocess där avvaxning utförs mellan de två stegen. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 112 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

276-737-9 // 7C // 72623-86-0

smörjoljor (petroleum), C15-30-, vätebehandlade neutraloljebaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lätt vakuumgasolja och tung vakuumgasolja med väte i närvaro av en katalysator i en tvåstegsprocess där avvaxning utförs mellan de två stegen. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 15 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

276-738-4 // 7C // 72623-87-1

smörjoljor (petroleum), C20-50-, vätebehandlade neutraloljebaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla lätt vakuumgasolja, tung vakuumgasolja och lösningsmedelsdeasfalterad restolja med väte i närvaro av en katalysator i en tvåstegsprocess där avvaxning utförs mellan de två stegen. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 32 cSt vid 40 °C. Den innehåller en förhållandevis stor del mättade kolväten.

278-012-2 // 7C // 74869-22-0

smörjoljor

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion och avvaxningsprocesser. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

292-613-7 // 7C // 90640-91-8

destillat (petroleum), sammansatta avvaxade tunga paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avvaxning av ett tungt paraffindestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet lika med eller högre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

292-614-2 // 7C // 90640-92-9

destillat (petroleum), sammansatta avvaxade lätta paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom avvaxning av ett lätt paraffindestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C12 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet lägre än 19 cSt vid 40 °C. Den innehåller förhållandevis få normala paraffiner.

292-616-3 // 7C // 90640-94-1

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffin-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla ett avvaxat tungt paraffindestillat med neutral eller modifierad lera i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

292-617-9 // 7C // 90640-95-2

kolväten, C20-50-, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffin-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att behandla ett avvaxat tungt paraffindestillat med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

292-618-4 // 7C // 90640-96-3

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffin-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av ett avvaxat lätt paraffindestillat med naturlig eller modifierad lera i antingen en kontakt- perkoleringsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30.

292-620-5 // 7C // 90640-97-4

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffin-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att behandla ett avvaxat lätt paraffindestillat med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30.

292-656-1 // 7C // 90669-74-2

restoljor (petroleum), vätebehandlade lösningsmedelsavvaxade

294-843-3 // 7C // 91770-57-9

restoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade

295-300-3 // 7C // 91995-39-0

destillat (petroleum), avvaxade tunga paraffin-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid intensivbehandling av ett avvaxat destillat genom hydrogenering i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C25 till och med C39 och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 44 cSt vid 50 °C.

295-301-9 // 7C // 91995-40-3

destillat (petroleum), avvaxade lätta paraffin-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls vid intensivbehandling av ett avvaxat destillat genom hydrogenering i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C21 till och med C29 och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 13 cSt vid 50 °C.

295-305-0 // 7C // 91995-43-6

destillat (petroleum), tunga paraffin-, svavlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom vakuumdestillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50 till vilka fritt svavel tillsatts vid förhöjd temperatur.

295-316-0 // 7C // 91995-54-9

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta naften-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator och avlägsna aromatiska kolväten genom lösningsmedelsextraktion. Den består övervägande av naftenkolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30 och ger en färdig olja med en viskositet på 13 P15 cSt vid 40 °C.

295-423-2 // 7C // 92045-42-6

smörjoljor (petroleum), C17-35-, lösningsmedelsextraherade, av vaxade, vätebehandlade

295-424-8 // 7C // 92045-43-7

smörjoljor (petroleum), vätekrackade icke-aromatiska lösningsmedels- avparaffinerade

295-499-7 // 7C // 92061-86-4

restoljor (petroleum), vätekrackade syrabehandlade lösningsmedelsavvaxade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att med lösningsmedel avlägsna paraffiner från resten från destillationen av syrabehandlade, vätekrackade tunga paraffiner och som kokar över ungefär 380 °C.

295-810-6 // 7C // 92129-09-4

paraffinoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade avvaxade tunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från sva velinnehållande paraffinråolja. Den består övervägande av lösningsmedelsraffinerad avparaffinerad smörjolja med en viskositet på 65 cSt vid 50 °C.

295-474-6 // 7C // 93572-43-1

smörjoljor (petroleum), basoljor paraffin-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom raffinering av råolja. Den består övervägande av aromater, naftener och paraffiner och ger en färdig olja med en viskositet på 23 cSt vid 40 °C.

297-857-8 // 7C // 93763-38-3

kolväten, vätekrackade paraffiniska destillationsrester, lösningsmedelsavvaxade

305-588-5 // 7C // 94733-08-1

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade vätebehandlade tunga, hydrogenerade

305-589-0 // 7C // 94733-09-2

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade vätekrackade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsavaromatisering av resten från vätekrackad råolja. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 370 °C till 450°C.

305-594-8 // 7C // 94733-15-0

smörjoljor (petroleum), C18-40-, lösningsmedelsavvaxade vätekrackade destillatbaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösnings- medelsavparaffinering av destillationsresten från vätekrackad råolja. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C40, och kokar i intervallet ungefär från 370 °C till 550°C.

305-595-3 // 7C // 94733-16-1

smörjoljor (petroleum), C18-40-, lösningsmedelsavvaxade hydrogenererade raffinatbaserade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsavparaffinering av det hydrogenerade raffinat som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av ett vätebehandlat petroleumdestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C40, och kokar i intervallet ungefär från 370 °C till 550°C.

305-971-7 // 7C // 95371-04-3

kolväten, C13-30-, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat

305-972-2 // 7C // 95371-05-4

kolväten, C16-32-, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat

305-974-3 // 7C // 95371-07-6

kolväten, C37-68-, avvaxade deasfalterade vätebehandlade vakuumdestillationsrester

305-975-9 // 7C // 95371-08-7

kolväten, C37-65-, vätebehandlade deasfalterade vakuumdestillationsrester

307-010-7 // 7C // 97488-73-8

destillat (petroleum), vätekrackade lösningsmedelsraffinerade lätta

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsbehandling av ett destillat från vätekrackade petroleumdestillat. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 370 °C till 450 °C.

307-011-2 // 7C // 97488-74-9

destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrogenerade tunga

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av ett hydrogenerat petroleumdestillat med ett lösningsmedel. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C19 till och med C40, och kokar i intervallet ungefär från 390 °C till 550 °C.

307-034-8 // 7C // 97488-95-4

smörjoljor (petroleum), C18-27-, vätekrackade lösningsmedels- avvaxade

307-661-7 // 7C // 97675-87-1

kolväten, C17-30-, vätebehandlad lösningsmedelsdeasfalterad atmosfärisk destillationsrest, lätta destillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från vakuumdestillationen av utflödet från behandlingen av en lösningsmedelsdeasfalterad kort rest med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C30, och kokar i intervallet ungefär från 300 °C till 400 °C. Den ger en färdig olja med en viskositet på 4 cSt vid ungefär 100 °C.

307-755-8 // 7C // 97722-06-0

kolväten, C17-40-, vätebehandlad lösningsmedelsdeasfalterad destillationsrest, lätta vakuumdestillat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som första genomflöde från vakuumdestillationen av utflödet från den katalytiska vätebehandlingen av en lösningsmedelsdeasfalterad kort rest, med en viskositet på 8 cSt vid ungefär 100 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C40, och kokar i intervallet ungefär från 300 °C till 500 °C.

307-758-4 // 7C // 97722-09-3

kolväten, C13-27-, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom extraktion av aromaterna från ett lätt naftendestillat med en viskositet på 9,5 cSt vid 40 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 240 °C till 400 °C.

307-760-5 // 7C // 97722-10-6

kolväten, C14-29-, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom extraktion av aromaterna från ett lätt naftendestillat med en viskositet på 16 cSt vid 40 °C. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C14 till och med C29, och kokar i intervallet ungefär från 250 °C till 425 °C.

308-131-8 // 7C // 97862-81-2

kolväten, C27-42-, avaromatiserade

308-132-3 // 7C // 97862-82-3

kolväten, C17-30-, vätebehandlade destillat, lätta destillationsfraktioner

308-133-9 // 7C // 97862-83-4

kolväten, C27-45-, nafteniska vakuumdestillations-

308-287-7 // 7C // 97926-68-6

kolväten, C27-45-, avaromatiserade

308-289-8 // 7C // 97926-70-0

kolväten, C20-58-, vätebehandlade

308-290-3 // 7C // 97926-71-1

kolväten, C27-42-, nafteniska

309-710-8 // 7C // 100684-37-5

restoljor (petroleum), kolbehandlade lösningsmedelsavvaxade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lösningsmedelsavvaxade petroleumrestoljor med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

309-711-3 // 7C // 100684-38-6

restoljor (petroleum), lerbehandlade lösningsmedelsavvaxade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lösningsmedelsavvaxade petroleumrestoljor med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

309-874-0 // 7C // 101316-69-2

smörjoljor (petroleum), C >25-, lösningsmedelsextraherade, deasfalterade, avvaxade, hydrogenerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion och hydrogenering av vakuumdestillationsrester. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C25 och ger en färdig olja med en viskositet i området 32 cSt till 37 cSt vid 100 °C.

309-875-6 // 7C // 101316-70-5

smörjoljor (petroleum), C17-32-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrogenerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion och hydrogenering av rester från atmosfärisk destillation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C32, och ger en färdig olja med en viskositet i området 17 cSt till 23 cSt vid 40 °C.

309-876-1 // 7C // 101316-71-6

smörjoljor (petroleum), C20-35-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrogenerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion och hydrogenering av rester från atmosfärisk destillation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C35, och ger en färdig olja med en viskositet i området 37 cSt till 44 cSt vid 40 °C.

309-877-7 // 7C // 101316-72-7

smörjoljor (petroleum), C24-50-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrogenerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion och hydrogenering av rester från atmosfärisk destillation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C24 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet i området 16 cSt till 75 cSt vid 40 °C.

265-110-5 // 8 // 64742-10-5

extrakt (petroleum), restolja-lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extrakt från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande större än C25.

295-332-8 // 8 // 91995-70-9

extrakt (petroleum), deasfalterad vakuumrest lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av en vakuumdeasfalterad rest. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande större än C30. Denna ström innehåller mer än 5 viktprocent aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-102-1 // 9A // 64742-03-6

extrakt (petroleum), lätt naftendestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-103-7 // 9A // 64742-04-7

extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-104-2 // 9A // 64742-05-8

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

265-111-0 // 9A // 64742-11-6

extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

295-341-7 // 9A // 91995-78-7

extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion från lätt vakuumpetroleumgasolja. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

307-753-7 // 9A // 97722-04-8

kolväten, C26-55-, aromatrika

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av ett naftendestillat med en viskositet på 27 cSt vid 100 °C. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C26 till och med C55, och kokar i intervallet ungefär från 395 °C till 640 °C.

272-175-3 // 9B // 68783-00-6

extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, aromatkoncentrat

Ett aromatkoncentrat framställt genom att tillsätta vatten till lösningsmedelsextrakt av tungt naftendestillat och extraktionslösningsmedel.

272-180-0 // 9B // 68783-04-0

extrakt (petroleum), lösningsmedelsraffinerat tungt paraffindestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som från re-extraktionen av lösningsmedelsraffinerat tungt paraffindestillat. Den består av mättade och aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

272-342-0 // 9B // 68814-89-1

extrakt (petroleum), tunga paraffindestillat, lösningsmedels-deasfalterade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktion av tungt paraffindestillat.

292-631-5 // 9B // 90641-07-9

extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla ett tungt naftendestillat lösningsmedelsextrakt med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40 °C.

292-632-0 // 9B // 90641-08-0

extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att behandla ett tungt paraffindestillat lösningsmedelsextrakt med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C21 till och med C33, och kokar i intervallet ungefär från 350 °C till 480 °C.

292-633-6 // 9B // 90641-09-1

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att behandla ett lätt paraffindestillat lösningsmedelsextrakt med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C26, och kokar i intervallet ungefär från 280 °C till 400 °C.

295-335-4 // 9B // 91995-73-2

extrakt (petroleum), vätebehandlat lätt paraffindestillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från lösningsmedelsextraktion av ett intermediärt paraffintoppfraktion-lösningsmedelsdestillat, som behandlas med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C36.

295-338-0 // 9B // 91995-75-4

extrakt (petroleum), lätt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla extraktet, som erhålls från en lösningsmedelsextraktionsprocess, med väte i närvaro av en katalysator, under förhållanden primärt för att avlägsna svavelföreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

295-339-6 // 9B // 91995-76-5

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, syrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en fraktion från destillationen av ett extrakt från lösningsmedelsextraktionen av lätta paraffintoppfraktionpetroleumdestillat som underkastas en svavelsyraraffinering. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C32.

295-340-1 // 9B // 91995-77-6

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av ett lätt paraffindestillat och behandlas med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C40, och ger en färdig olja med en viskositet högre än 10 cSt vid 40 °C.

295-342-2 // 9B // 91995-79-8

extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av lätta vakuumpetroleumgasoljor och behandlas med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

296-437-1 // 9B // 92704-08-0

extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som uppstår vid behandling av en petroleumfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

297-827-4 // 9B // 93763-10-1

extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från ett petroleumråmaterial genom behandling med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet högre än 19 cSt vid 40 °C.

297-829-5 // 9B // 93763-11-2

extrakt (petroleum), lösningsmedelsavvaxat tungt paraffindestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från ett lösningsmedelsavvaxat petroleumråmaterial genom behandling med väte för att omvandla organiskt svavel till vätesulfid som avlägsnas. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet högre än 19 cSt vid 40 °C.

309-672-2 // 9B // 100684-02-4

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en fraktion från destillation av ett extrakt utvunnet genom lösningsmedelsextraktion av lätt paraffintoppfraktion-råoljedestillat behandlat med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C32.

309-673-8 // 9B // 100684-03-5

extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en fraktion från destillation av ett extrakt utvunnet genom lösningsmedelsextraktion av lätt paraffintoppfraktion-råoljedestillat behandlat med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C16 till och med C32.

309-674-3 // 9B // 100684-04-6

extrakt (petroleum), lätt vakuum, gasolja lösningsmedels-, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av lätt vakuumpetroleumgasolja behandlad med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

309-675-9 // 9B // 100684-05-7

extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsextraktion av lätta vakuumpetroleumgasoljor behandlade med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C30.

265-105-8 // 10 // 64742-06-9

extrakt (petroleum), medeltungt destillat lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C9 till och med C20, och kokar i intervallet ungefär från 150 °C till 345 °C.

265-211-4 // 10 // 64743-06-2

extrakt (petroleum), gasolja lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktionsprocess. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C13 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 230°C till 400°C.

272-173-2 // 10 // 68782-98-9

extrakt (petroleum), klarad olja lösningsmedels-, innehåller kondenserade aromater

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktion av katalytiskt krackad klarad olja. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande större än C20 och kokar över ungefär 350°C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

272-174-8 // 10 // 68782-99-0

extrakt (petroleum), tung klarad olja lösningsmedels-, innehåller kondenserade aromater

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktion av katalytiskt krackad klarad olja. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande större än C25 och kokar över ungefär 425°C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

272-177-4 // 10 // 68783-02-8

extrakt (petroleum), intermediär klarad olja lösningsmedels-, innehåller kondenserade aromater

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktion av katalytiskt krackad klarad olja. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C17 till och med C28, och kokar i intervallet ungefär från 375°C till 450°C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent eller mer aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

272-179-5 // 10 // 68783-03-9

extrakt (petroleum), lätt klarad olja lösningsmedels-, innehåller kondenserade aromater

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som extraktet från en lösningsmedelsextraktion av katalytiskt krackad klarad olja. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C25, och kokar i intervallet ungefär från 340°C till 400°C. Denna ström innehåller sannolikt 5 viktprocent aromatiska kolväten bestående av 4- till 6-ledade kondenserade ringar.

295-330-7 // 10 // 91995-67-4

extrakt (petroleum), C15-30-aromatiska, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av ett aromatiskt extrakt med väte. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C30, och ger en färdig olja med en viskositet på ungefär 45 cSt vid 40°C.

295-333-3 // 10 // 91995-71-0

extrakt (petroleum), gasoljalösningsmedels-, kemiskt neutraliserade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material från gasoljalösningsmedels-petroleumextrakt.

295-334-9 // 10 // 91995-72-1

extrakt (petroleum), gasoljalösningsmedels-, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla gasoljalösningsmedels-petroleumextrakt med väte i närvaro av en katalysator.

305-590-6 // 10 // 94733-10-5

extrakt (petroleum), vätekrackad restolja lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom lösningsmedelsbehandling av resten från vätekrackat petroleum. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 370°C till 450°C.

307-012-8 // 10 // 97488-75-0

extrakt (petroleum), vätekrackade tunga lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av lösningsmedelsbehandlade intermediära och tunga destillat som erhålls genom vätekrackning av ett petroleumdestillat. Den består övervägande av aromatiska kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C18 till och med C27, och kokar i intervallet ungefär från 370°C till 450°C.

309-670-1 // 10 // 100684-00-2

extrakt (petroleum), kolbehandlad gasolja lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av gasolja-lösningsmedelspetroleumextrakt med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

309-671-7 // 10 // 100684-01-3

extrakt (petroleum), lerbehandlad gasolja lösningsmedels-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av gasolja-lösningsmedelspetroleumextrakt med blekgjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

309-676-4 // 10 // 100684-06-8

extrakt (petroleum), medeltungt destillat lösningsmedels-, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av medeltungt destillat - lösningsmedelspetroleumextrakt med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

309-678-5 // 10 // 100684-07-9

extrakt (petroleum), medeltungt destillat lösningsmedels-, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av medeltungt destillatlösningsmedelspetroleumextrakt med blekgjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

232-315-6 // 11A // 8002-74-2

paraffinvaxer och kolvätevaxer

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från petroleumfraktioner genom lösningsmedelskristallisation (lösningsmedelsavfettning) eller genom en svettningsprocess. Den består övervägande av raka kolväten med kolantal övervägande större än C20.

264-038-1 // 11A // 63231-60-7

paraffinvaxer och kolvätevaxer, mikrokristallinska

En sammansatt blandning av långa, grenade kolväten som erhålls från restoljor genom lösningsmedelskristallisation. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C35.

265-126-2 // 11A // 64742-26-3

kolvätevaxer (petroleum), syrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom att behandla en petroleumvaxfraktion med svavelsyra. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

265-134-6 // 11A // 64742-33-2

kolvätevaxer (petroleum), kemiskt neutraliserade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

265-144-0 // 11A // 64742-42-3

kolvätevaxer (petroleum), lerbehandlade mikrokristallinska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en mikrokristallinsk petroleumvaxfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består övervägande av långa grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C25 till och med C50.

265-145-6 // 11A // 64742-43-4

paraffinvaxer (petroleum), lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en petroleumvaxfraktion med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består övervägande av raka mättade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

265-154-5 // 11A // 64742-51-4

paraffinvaxer (petroleum), vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla ett petroleumvax med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av raka paraffinkolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

265-163-4 // 11A // 64742-60-5

kolvätevaxer (petroleum), vätebehandlade mikrokristallinska

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla ett mikrokristallinskt petroleumvax med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av långa grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C25 till och med C50.

285-095-9 // 11A // 85029-72-7

kolvätevaxer (petroleum), luktreducerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en paraffinfraktion med ånga under vakuum. De flyktiga och luktande beståndsdelarna är i stor utsträckning avlägsnade. Den består övervägande av raka och grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

292-640-4 // 11A // 90669-47-9

paraffinvaxer (petroleum), syrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en petroleumvaxfraktion genom en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består övervägande av raka mättade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

295-456-2 // 11A // 92045-74-4

paraffinvaxer (petroleum), lågtsmältande

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från petroleumfraktioner genom lösningsmedelskristallisation (lösningsmedelsavfettning), genom svettning eller en adduktionsprocess. Den består övervägande av raka mättade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

295-457-8 // 11A // 92045-75-5

paraffinvaxer (petroleum), lågtsmältande, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från petroleumfraktioner genom lösningsmedelskristallisation (lösningsmedelsavfettning), genom svettning eller en adduktionsprocess, behandlad med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av raka mättade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

295-458-3 // 11A // 92045-76-6

paraffinvaxer och kolvätevaxer, mikrokristallinska, vätebehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från restoljor genom lösningsmedelskristallisation och behandlad med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C25.

307-045-8 // 11A // 97489-05-9

paraffinvaxer och kolvätevaxer, C19-38-

308-140-7 // 11A // 97862-89-0

paraffinvaxer (petroleum), kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleumfraktioner med aktivt kol för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande större än C20.

308-141-2 // 11A // 97862-90-3

paraffinvaxer (petroleum), lågtsmältande, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumfraktioner med aktivt kol för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-142-8 // 11A // 97862-91-4

paraffinvaxer (petroleum), lågtsmältande, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumfraktioner med bentonit för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-143-3 // 11A // 97862-92-5

paraffinvaxer (petroleum), lågtsmältande, kiselsyrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumfraktioner med kiselsyra för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-144-9 // 11A // 97862-93-6

paraffinvaxer (petroleum), kiselsyrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleumparaffinvaxer med kiselsyra för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

308-145-4 // 11A // 97862-94-7

paraffinvaxer och kolvätevaxer, mikrokristallinska, kolbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från restoljor genom lösningsmedelskristallisation, behandlad med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal större än C25.

308-147-5 // 11A // 97862-95-8

paraffinvaxer och kolvätevaxer, mikrokristallinska, lerbehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från restoljor genom lösningsmedelskristallisation, behandlad med bentonit för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal större än C25.

308-148-0 // 11A // 97862-96-9

paraffinvaxer och kolvätevaxer, mikrokristallinska, kiselsyrabehandlade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från restoljor genom lösningsmedelskristallisation, behandlad med kiselsyra för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal större än C25.

265-171-8 // 11B // 64742-67-2

foots oil (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som oljefraktionen från en lösningsmedelsavfettnings- eller vaxsvettningsprocess. Den består övervägande av grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

300-225-7 // 11B // 93924-31-3

foots oil (petroleum), syrabehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av foots oil med svavelsyra. Den består övervägande av grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

300-226-2 // 11B // 93924-32-4

foots oil (petroleum), lerbehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av foots oil med naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består övervägande av grenade kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50.

308-126-0 // 11B // 97862-76-5

foots oil (petroleum), kolbehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av foots oil med aktivt kol för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-127-6 // 11B // 97862-77-6

foots oil (petroleum), kiselsyrabehandlad

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av foots oil med kiselsyra för att avlägsna spårbeståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av raka kolväten med kolantal övervägande större än C12.

265-165-5 // 11C // 64742-61-6

råparaffin (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en petroleumfraktion genom lösningsmedelskristallisation (lösningsmedelsavvaxning) eller som en destillationsfraktion från en mycket vaxartad olja. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

292-659-8 // 11C // 90669-77-5

råparaffin (petroleum), syrabehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat genom behandling av en petroleumråparaffinfraktion i en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

292-660-3 // 11C // 90669-78-6

råparaffin (petroleum), lerbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en petroleumråparaffinfraktion med naturlig eller modifierad lera i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

295-523-6 // 11C // 92062-09-4

råparaffin (petroleum), vätebehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla råparaffin med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

295-524-1 // 11C // 92062-10-7

råparaffin (petroleum), lågtsmältande

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från en råoljefraktion genom lösningsmedelsavparaffinering. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

295-525-7 // 11C // 92062-11-8

råparaffin (petroleum), lågtsmältande, vätebehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumråparaffin med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-155-9 // 11C // 97863-04-2

råparaffin (petroleum), lågtsmältande, kolbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande råparaffin med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-156-4 // 11C // 97863-05-3

råparaffin (petroleum), lågtsmältande, lerbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumråparaffin med bentonit för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

308-158-5 // 11C // 97863-06-4

råparaffin (petroleum), lågtsmältande, kiselsyrabehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av lågtsmältande petroleumråparaffin med kiselsyra för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade raka och grenade kolväten med kolantal övervägande större än C12.

309-723-9 // 11C // 100684-49-9

råparaffin (petroleum), kolbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleumråparaffin med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar.

232-373-2 // 11D // 8009-03-8

vaselin

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett halvfast ämne från avvaxning av paraffinrestolja. Den består övervägande av mättade kristallinska och flytande kolväten med kolantal övervägande större än C25.

265-206-7 // 11D // 64743-01-7

vaselin (petroleum), oxiderat

En sammansatt blandning av kolväten, övervägande högmolekylära karboxylsyror, som erhålls vid luftoxidation av vaselin.

285-098-5 // 11D // 85029-74-9

vaselin (petroleum), aluminiumoxidbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls när vaselin behandlas med Al2O3 för att avlägsna polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade, kristallinska och flytande kolväten med kolantal övervägande större än C25.

295-459-9 // 11D // 92045-77-7

vaselin (petroleum), vätebehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett halvfast ämne från avvaxad paraffinrestolja som behandlas med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av mättade mikrokristallinska och flytande kolväten med kolantal övervägande större än C20.

308-149-6 // 11D // 97862-97-0

vaselin (petroleum), kolbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleumvaselin med aktivt kol för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

308-150-1 // 11D // 97862-98-1

vaselin (petroleum), kiselsyrabehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av petroleumvaselin med kiselsyra för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av mättade kolväten med kolantal övervägande större än C20.

309-706-6 // 11D // 100684-33-1

vaselin (petroleum), lerbehandlat

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av vaselin med blekjord för att avlägsna spår av polära beståndsdelar och föroreningar. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C25.

265-125-7 // 12 // 64742-25-2

smörjoljor (petroleum), syrabehandlade förbrukade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som ett raffinat från en svavelsyrabehandlingsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

265-133-0 // 12 // 64742-32-1

smörjoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade förbrukade

En sammansatt blandning av kolväten framställd genom en behandlingsprocess för att avlägsna sura material. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

265-152-4 // 12 // 64742-50-3

smörjoljor (petroleum), lerbehandlade förbrukade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom behandling av en förbrukad smörjolja med en naturlig eller modifierad lera, i antingen en kontakt- eller perkoleringsprocess, för att avlägsna spårmängderna av polära föreningar och förekommande föroreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

265-161-3 // 12 // 64742-58-1

smörjoljor (petroleum), vätebehandlade förbrukade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en förbrukad smörjolja med väte i närvaro av en katalysator. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C15 till och med C50.

270-697-6 // 12 // 68476-77-7

smörjoljor, raffinerade förbrukade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta förbrukade motoroljor fällning, filtrering, katalytisk vätebehandling och destillation för att avlägnsa tungmetaller och additiva komponenter. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C40, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40°C.

274-635-9 // 12 // 70514-12-4

smörjoljor, förbrukade

293-258-0 // 12 // 91052-94-7

kolväteoljor, lerbehandlade förbrukade

Oljor från avfärgning och filtrering av transformatoroljor genom avfärgningsjordar.

295-421-1 // 12 // 92045-40-4

smörjoljor, förbrukade, destillerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom destillation av förbrukade smörjoljor. Den kokar i intervallet ungefär från 80°C till 365°C.

295-422-7 // 12 // 92045-41-5

smörjoljor, förbrukade, vakuumdestillerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom vakuumdestillation av förbrukad smörjolja och kokar i intervallet ungefär från 200°C till 360°C.

295-516-8 // 12 // 92062-03-8

smörjoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, destillerade, förbrukade

En sammansatt blandning av tunga kolväten som erhålls genom att underkasta förbrukad smörjolja förångning och extraktion med lösningsmedel.

297-104-3 // 12 // 93334-30-6

smörjoljor, raffinerade förbrukade, aromathaltiga

308-935-9 // 12 // 99035-68-4

destillat (petroleum), C10-50-, förbrukade, raffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att underkasta ett petroleumdestillat flockulering, dekantering, ultrafiltrering, ultracentrifugering och/eller destillation. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C10 till och med C50, och kokar i intervallet ungefär från 150°C till minst 600°C.

309-878-2 // 12 // 101316-73-8

smörjoljor (petroleum), förbrukade, icke-katalytiskt raffinerade

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att raffinera spilloljor utan katalytisk behandling med väte. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande i intervallet från C20 till och med C50, och ger en färdig olja med en viskositet på lägst 19 cSt vid 40°C.

232-490-9 // 13 // 8052-42-4

asfalt

En mycket sammansatt blandning av högmolekylära organiska föreningar innehållande en förhållandevis stor del kolväten med kolantal större än C25 med högt kol/väte-förhållande. Den innehåller också små mängder av olika metaller såsom nickel, järn eller vanadin. Den erhålls som den icke-flyktiga resten från destillation av råolja eller genom avskiljning som raffinatet från en restolja i en deasfalterings- eller avkolningsprocess.

265-057-8 // 13 // 64741-56-6

rester (petroleum), vakuum-

En sammansatt återstod från vakuumdestillation av återstoden från atmosfärisk destillation av råolja. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C34 och kokar över ungefär 495°C.

265-188-0 // 13 // 64742-85-4

rester (petroleum), väteavsvalade vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en vakuumåterstod med väte i närvaro av en katalysator, under förhållanden primärt för att avlägsna svavelföreningar. Den består av kolväten med kolantal övervägande större än C34 och kokar över ungefär 495°C.

265-196-4 // 13 // 64742-93-4

asfalt, oxiderad

Ett sammansatt fast ämne som erhålls genom att blåsa luft genom en uppvärmd återstod eller raffinat från en deasfalteringsprocess, med eller utan katalysator. Processen är huvudsakligen en oxidativ kondensation som ökar molekylvikten.

269-110-6 // 13 // 68187-58-6

beck, petroleum-, aromatiskt

Resten från destillationen av termiskt krackad eller ångkrackad återstod och/eller katalytiskt klarad olja med mjukningspunkt från 40°C till 180°C. Består primärt av en sammansatt blandning av aromatiska kolväten, bestående av tre- eller flerledade kondenserade ringar.

295-284-8 // 13 // 91995-23-2

asfaltener (petroleum)

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en sammansatt fast produkt vid separationen av råoljerester med hjälp av en särskild behandling av en lätt kolvätefraktion. Kol/väte-förhållandet är särskilt högt. Denna produkt innehåller en liten mängd vanadin och nickel.

295-518-9 // 13 // 92062-05-0

rester (petroleum), termiskt krackade vakuum-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls från vakuumdestillationen av produkterna från en termisk krackningsprocess. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C34 och kokar över ungefär 495°C.

307-353-2 // 13 // 97593-48-1

beck, petroleum-, oxiderat

Den produkt som erhålls genom oxidation av petroleumbeck i luft vid temperaturer i intervallet ungefär från 200°C till 300°C.

309-713-4 // 13 // 100684-40-0

rester (petroleum), vakuumdestillationsrest hydrogenerings-

En sammansatt blandning av kolväten som erhålls som en rest från destillationen av råolja under vakuum. Den består övervägande av kolväten med kolantal övervägande större än C50 och kokar över ungefär 500°C.

265-080-3 // 14 // 64741-79-3

koks (petroleum)

En fast produkt som uppstår vid högtemperaturbehandling av petroleumfraktioner. Den består av kolhaltiga ämnen och innehåller en viss mängd kolväten med högt kol/väte-förhållande.

265-209-3 // 14 // 64743-04-0

koks (petroleum), återvinnings-

Ett kolhaltigt ämne som återvinns från syraslam efter avlägsnande av sura material vid hög temperatur (t.ex. ungefär 537,8°C.

265-210-9 // 14 // 64743-05-1

koks (petroleum), kalcinerad

En sammansatt blandning av kolhaltigt material, inklusive högmolekylära kolväten, som erhålls som fast material från kalcinering av petroleumkoks vid temperaturer högre än 1000°C. Kolväteinnehållet i kalcinerad koks har ett mycket högt kol/väte-förhållande.

(1*) Petroleumprodukter är uppdelade i 31 grupper som identiferas med ett nummer eller ett nummer och en bokstav (grupp 1, grupp 2, grupp 3A, grupp 3C, grupp 4A, grupp 4B), se s. 35 P68. För varje grupp av ämnen får tillverkare eller importörer besluta att lämna en omgång upplysninger, men endast vad avser de upplysninger som fastställs i punkt 2 P6 i bilaga 3. Dessa upplysningar betraktas därefter som gällande för samtliga ämnen som ingår i den aktuella gruppen,

BILAGA 2

LISTA ÖVER ÄMNEN SOM ÄR UNDANTAGNA FRÅN BESTÄMMELSERNA I ARTIKEL 3 OCH 4

EINECS-nr // grupp // CAS-nr // CAS-nr

200-061-5 // 50-70-4

D-glucitol C6H14O6

200-066-2 // 50-81-7

askorbinsyra C6H8O6

200-075-1 // 50-99-7

glukos C6H12O6

200-294-2 // 56-87-1

L-lysin C6H14N2O2

200-312-9 // 57-10-3

palmitinsyra, kemiskt ren C16H32O2

200-313-4 // 57-11-4

stearinsyra, kemiskt ren C18H36O2

200-334-9 // 57-50-1

sackaros, kemiskt ren C12H22O11

200-405-4 // 58-95-7

á-tokoferylacetat C31H52O3

200-432-1 // 59-51-8

DL-metionin C5H11NO2S

200-711-8 // 69-65-8

D-mannitol C6H14O6

201-771-8 // 87-79-6

L-sorbos C6H12O6

204-007-1 // 112-80-1

oljesyra, kemiskt ren C18H34O2

204-664-4 // 123-94-4

glycerolstearat, kemiskt rent C21H42O4

204-696-9 // 124-38-9

koldioxid CO2

205-278-9 // 137-08-6

kalcium pantotenat, D-form C9H17NO5.

>NUM>1 >DEN>2

Ca

205-582-1 // 143-07-7

laurinsyra, kemiskt ren C12H24O2

205-590-5 // 143-18-0

kaliumoleat C18H34O2.K

205-756-7 // 150-30-1

DL-fenylalanin C9H11NO2

208-407-7 // 527-07-1

natriumglukonat C6H12O7.Na

212-490-5 // 822-16-2

natriumstearat, kemiskt rent C18H36O2.Na

215-279-6 // 1317-65-3

kalksten

En icke brännbar fast produkt karakteristisk för sedimentära bergarter. Den består primärt av kalciumkarbonat.

215-665-4 // 1338-43-8

sorbitanoleat C24H44O6

216-472-8 // 1592-23-0

kalciumdistearat, kemiskt rent C18H36O2.

>NUM>1 >DEN>2

Ca

231-147-0 // 7440-37-1

argon Ar

231-153-3 // 7440-44-0

kol C

231-783-9 // 7727-37-9

kväve N2

231-791-2 // 7732-18-5

vatten, destillerat, med ledningsförmåga eller motsvarande renhet H2O

231-955-3 // 7782-42-5

grafit C

232-273-9 // 8001-21-6

solrosolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyrorna linolje- och oljesyra. (Helianthus annuus, Compositae).

232-274-4 // 8001-22-7

sojaolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyrorna linolje-, olje-, palmitin- och stearinsyra. (Soja hispida, Leguminosae).

232-276-5 // 8001-23-8

safflorolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyran linoljesyra. (Carthamus tinctorius, Compositae).

232-278-6 // 8001-26-1

linolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyrorna linolje-, linolen- och oljesyra. (Linum usitatissimum, Linaceae).

232-281-2 // 8001-30-7

majsolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyrorna linolje-, olje-, palmitin- och stearinsyra. (Zea mays, Gramineae).

232-293-8 // 8001-79-4

ricinolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyran ricinolsyra. (Ricinus communis, Euphorbiaceae).

232-299-0 // 8002-13-9

rapsolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat. De består primärt av glycerider av fettsyrorna eruka-, linolje- och oljesyra. (Brassica napus, Cruciferae).

232-307-2 // 8002-43-5

lecitiner

Den sammansatta blandningen av diglycerider av fettsyror bundna till kolinestern av fosforsyra.

232-436-4 // 8029-43-4

siraper hydrolyserade stärkelse-

En sammansatt blandning som erhålls genom hydrolys av majsstärkelse genom inverkan av syror eller enzymer. Den består primärt av d-glukos, maltos och maltodextriner.

232-442-7 // 8030-12-4

talg, hydrogenerad

232-675-4 // 9004-53-9

dextrin

232-679-6 // 9005-25-8

stärkelse

Högpolymer kolhydratprodukt som vanligen erhålls från spannmål, såsom majs, vete och durra och från rötter och knölar, såsom potatis och tapioka. Inbegriper stärkelse som har förgelatinerats genom uppvärmning i närvaro av vatten.

232-940-4 // 9050-36-6

maltodextrin

234-328-2 // 11103-57-4

vitamin A

238-976-7 // 14906-97-9

natrium-D-glukonat C6H12O7.xNa

248-027-9 // 26836-47-5

sorbitolstearat C24H48O7

262-988-1 // 61788-59-8

fettsyror, kokos-, metylestrar

262-989-7 // 61788-61-2

fettsyror, talg-, metylestrar

263-060-9 // 61789-44-4

fettsyror, ricinolje-

263-129-3 // 61790-37-2

fettsyror, talg

266-925-9 // 67701-01-3

fettsyror, C12-18-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 16-005-00.

266-928-5 // 67701-03-5

fettsyror, C16-18-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 19-005-00.

266-929-0 // 67701-05-7

fettsyror, C8-18- och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 01-005-00.

266-930-6 // 67701-06-8

fettsyror, C14-18- och C16-18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 04-005-00.

266-932-7 // 67701-08-0

fettsyror, C16-18- och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 11-005-00.

266-948-4 // 67701-30-8

glycerider, C16-18- och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride och SDA Reporting Number: 11-001-00.

267-007-0 // 67762-26-9

fettsyror, C14-18- och C16-18-omättade,metylestrar

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid methyl ester och SDA Reporting Number: 04-010-00.

267-013-3 // 67762-36-1

fettsyror, C6-12-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C6-C12 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 13-005-00.

268-099-5 // 68002-85-7

fettsyror, C14-22- och C16-22-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid och SDA Reporting Number: 07-005-00.

268-616-4 // 68131-37-3

torkad majssirap

269-657-0 // 68308-53-2

fettsyror, soja-

269-658-6 // 68308-54-3

glycerider, talg-mono-, di- och tri-, hydrogenerade

270-298-7 // 68424-37-3

fettsyror, C14-22-

270-304-8 // 68424-45-3

fettsyror, linolje-

270-312-1 // 68424-61-3

glycerider, C16-18- och C18-omättade mono-och di-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16- C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride och SDA Reporting Number: 11-002-00.

288-123-8 // 85665-33-4

glycerider, C10-18-

292-771-7 // 90990-10-6

fettsyror, C12-14-

292-776-4 // 90990-15-1

fettsyror, C12-18- och C18-omättade

296-916-5 // 93165-31-2

fettsyror, rapsolje-, med lågt innehåll av erukasyra

BILAGA 3

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 3

1. Allmänna uppgifter

1.1 Ämnets namn

1.2 Einecs-nr

1.3 CAS-nr

1.4 Synonymer

1.5 Renhet

1.6 Föroreningar

1.7 Summaformel

1.8 Strukturformel

1.9 Ämnestyp

1.10 Aggregationstillstånd

1.11 Namn på den som lämnar uppgifterna

1.12 Producerad eller importerad mängd, mer än 1 000 ton per år

1.13 Ange om ämnet har framställts under de senaste 12 månaderna

1.14 Ange om ämnet har importerats under de senast 12 månaderna

1.15 Klassificering och märkning

1.16 Användningsområden

1.17 Har fullständiga uppgifter redan lämnats av en annan tillverkare eller importör?

1.18 Ange om Ni företräder en annan berörd tillverkare eller importör

1.19 Andra anmärkningar: (t.ex. bortskaffningsmöjligheter)

2. Fysikalisk-kemiska data

2.1 Smältpunkt

2.2 Kokpunkt

2.3 Densitet

2.4 Ångtryck

2.5 Fördelningskoefficient (log10 POW)

2.6 Vattenlöslighet

2.7 Flampunkt

2.8 Självantändlighet

2.9 Antändlighet

2.10 Explosiva egenskaper

2.11 Oxiderande egenskaper

2.12 Andra data och anmärkningar

3. Spridningsvägar och vidare öde i miljön

3.1 Stabilitet

3.1.1 Fotonedbrytning

3.1.2 Stabilitet i vatten

3.1.3 Stabilitet i jord

3.2 Data från miljöövervakning

3.3 Spridning och fördelning mellan olika delar av miljön, inbegripet uppskattade koncentrationer och spridningsvägar i miljön

3.3.1 Spridning

3.3.2 Fördelning mellan olika delar av miljön

3.4 Biologisk nedbrytning

3.5 Bioackumulering

3.6 Andra anmärkningar

4. Ekotoxicitet

4.1 Toxicitet för fisk

4.2 Toxicitet för daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

4.3 Toxicitet för alger

4.4 Toxicitet för bakterier

4.5 Toxicitet för landlevande organismer

4.6 Toxicitet för markorganismer

4.7 Andra anmärkningar

5. Toxicitet

5.1 Akut toxicitet

5.1.1 Akut oral toxicitet

5.1.2 Akut toxicitet vid inandning

5.1.3 Akut dermal toxicitet

5.1.4 Akut toxicitet (andra tillförselvägar)

5.2 Frätande och irriterande egenskaper

5.2.1 Hudirritation

5.2.2 Ögonirritation

5.3 Sensibilisering

5.4 Toxicitet vid upprepad dos

5.5 Genetisk toxicitet in vitro

5.6 Genetisk toxicitet in vivo

5.7 Cancerframkallande egenskaper

5.8 Reproduktionstoxiska egenskaper

5.9 Andra relevanta uppgifter

5.10 Erfarenheter från exponering av människa

6. Referenslista

BILAGA 4

UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.1

1. Allmän information

1.1 Ämnets namn

1.2 Einecs-nr

1.3 CAS nr

1.4 Synonymer

1.5 Renhet

1.6 Föroreningar

1.7 Summaformel

1.8 Strukturformel

1.9 Ämnestyp

1.10 Aggregationstillstånd

1.11 Namnet på den som lämnar uppgifterna

1.12 Producerad eller importerad kvantitet, mer än 10 men högst 1 000 ton per år

1.13 Ange om ämnet har framställts under de senaste 12 månaderna

1.14 Ange om ämnet har importerats under de senaste 12 månaderna

1.15 Klassificering och märkning

1.16 Användningsområden

1.17 Andra anmärkningar

BILAGA 5

INFORMATIONSKONTOR I GEMENSKAPEN

De särskilda dataprogramvarorna på diskett finns att tillgå vid följande informationskontor i gemenskapen

Tyskland

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Zitelmannstraße 22

D-5300 Bonn

Telex 886648 EUROP D

Telefax 530 09 50

Berlin

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Außenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Telex 184015 EUROP D

Telefax 892 20 59

München

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

Vertretung in München

Erhardtstraße 27

D-8000 München 2

Telex 5218135

Telefax 202 10 15

Belgien

Bryssel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimède 73, B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73, B-1040 Brussel

Telex 26657 COMINF B

Telefax 235 01 66

Danmark

Köpenhamn

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor i Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK-1004 København K 33

Telex 16402 COMEUR DK

Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Spanien

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Telex 46818 OIPE E

Telefax 276 03 87

Barcelona

Edificio A. Flantrio

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

E-08008 Barcelona

Telefax 415 63 11

Frankrike

Paris

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, boulevard Saint-Germain

F-75007 Paris

Telex Paris 611019 COMEUR

Telefax 1 45 56 94 19/7

Marseille

Commission des Communautés européennes

Bureau à Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille Cedex 01

Telex 402538 EURMA

Telefax 91 90 98 07

Grekland

ÁèÞíá

ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

Ãñáöåßï óôçí ÅëëÜäá

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR-Athina 10674

Telex 219324 ECAT GR

Telefax 7 24 46 20

Irland

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Molesworth Street

IRL-Dublin 2

Telex 93827 EUCO EI

Telefax 71 26 57

Italien

Rom

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Telex 610184 EUROMA I

Telefax 67916 58

Milano

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Telex 316200 EURMIL I

Telefax 4 81 85 43

Luxemburg

Luxemburg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/O

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Telex 3423/3446/3476 COMEUR LU

Telefax 43 01 44 33

Nederländerna

Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Telex 31094 EURCO NL

Telefax 364 66 19

Portugal

Lissabon

Comisso das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1 P 10°

P-1200 Lisboa

Telex 18810 COMEUR P

Telefax 1 55 43 97

Förenade kungariket

London

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Telex 23208 EURUK G

Telefax 719 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Telex 74117 CECBEL G

Telefax 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Telex 497727 EUROPA G

Telefax 39 54 89

Edinburgh

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Telex 727420 EUEDING

Telefax 2 26 41 05