Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R1493.pdf

31993R1493

Rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 148 , 19/06/1993 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0160

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0160RÅDETS FÖRORDNING (EURATOM) nr 1493/93 av den 8 juni 1993 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 31 och 32 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (), som har utarbetats efter yttrande från en grupp personer som har utsetts av Vetenskapliga och tekniska kommittén bland medlemsstaternas vetenskapliga experter,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Den 2 februari 1959 antog rådet direktiv som fastställer de grundläggande normerna för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (), ändrade särskilt genom direktiv 80/836/Euratom ().

Enligt artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom skall varje medlemsstat göra rapportering obligatorisk för de verksamheter som medför att en risk uppstår på grund av joniserande strålning. Mot bakgrund av eventuella faror och andra relevanta överväganden, skall det, i de fall en medlemsstat beslutar om detta, krävas godkännande före utförandet av sådana verksamheter.

Medlemsstaterna har följaktligen infört system inom sina territorier för att uppfylla kraven i artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom. Medlemsstaterna kommer därför även fortsättningsvis att säkerställa en liknande skyddsnivå inom sina territorier genom interna kontroller på grundval av nationella bestämmelser som står i överensstämmelse med gällande gemenskapskrav och internationella krav.

Transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstaterna samt till och från gemenskapen omfattas av de särskilda bestämmelser som fastställs i direktiv 92/3/Euratom (). Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1994 sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa direktiv 92/3/Euratom. Varje medlemsstat bör ansvara för säkerställandet av en riktig hantering av sitt eget radioaktiva avfall.

Avskaffandet av gränskontroller inom gemenskapen den 1 januari 1993 har medfört att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte längre får den information som de tidigare fick genom dessa kontroller av transport av radioaktiva ämnen. De behöriga myndigheterna behöver få information i samma omfattning som tidigare för att kunna fortsätta att genomföra kontroller i strålskyddssyfte. Ett gemenskapssystem för deklaration och informationslämnande skulle göra det lättare att upprätthålla strålskyddskontrollen. Det behövs ett system med förhandsdeklarationer för transporter av slutna strålkällor och radioaktivt avfall.

Speciella klyvbara material enligt artikel 197 i Euratomfördraget omfattas av bestämmelserna om säkerhetskontroll i avdelning II kapitel 7 i fördraget. Medlemsstaterna och kommissionen har i enlighet med den internationella konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (IAEA 1980) påtagit sig förpliktelser vad avser transport av dessa material.

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av bestämmelser om information och kontroll som införts av andra skäl än strålskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Denna förordning skall tillämpas på transport mellan medlemsstaterna av slutna strålkällor och andra relevanta strålkällor, när kvantiteterna och koncentrationerna överstiger de värden som fastställs i artikel 4 a och b i direktiv 80/836/Euratom. Den skall också tillämpas på transport mellan medlemsstaterna av radioaktivt avfall som omfattas av direktiv 92/3/Euratom.

2. I fråga om kärnämne skall varje medlemsstat genomföra alla nödvändiga kontroller inom sitt eget territorium för att säkerställa att varje mottagare av sådant material följer de nationella genomförandebestämmelserna till artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom när sådana material överförs från en annan medlemsstat.

Artikel 2

I denna förordning avses med

P transport: transport av radioaktiva ämnen från ursprungsorten till bestämmelseorten, inklusive lastning och lossning,

P innehavare av radioaktiva ämnen: en fysisk eller juridisk person som, innan en transport utförs, enligt nationell lagstiftning har det juridiska ansvaret för sådana ämnen och avser att transportera dem till en mottagare,

P mottagare av radioaktiva ämnen: en fysisk eller juridisk person som sådana ämnen transporteras till,

P sluten strålkälla: definieras i direktiv 80/836/Euratom,

P andra relevanta strålkällor: varje radioaktivt ämne som inte är en sluten strålkälla, avsett för direkt eller indirekt utnyttjande av den joniserade strålning som den avger i tillämpningar inom medicin, veterinärmedicin, industri, handel, forskning eller jordbruk,

P radioaktivt avfall: definieras i direktiv 92/3/Euratom,

P kärnämne: speciella klyvbara material, råmaterial och malmer i enlighet med artikel 197 i Euratomfördraget,

P behöriga myndigheter: varje myndighet som i medlemsstaten är ansvarig för tillämpningen eller administrationen av denna förordning eller varje annan myndighet som utsetts av medlemsstaten,

P aktivitet: definieras i direktiv 80/836/ Euratom.

Artikel 3

Kontroll i strålskyddssyfte av transporter av strålkällor, andra relevanta strålkällor och radioaktivt avfall mellan medlemsstaterna enligt gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning skall utföras som en del av de kontrollförfaranden som på ett icke-diskriminerande sätt tillämpas i hela medlemsstatens territorium.

Artikel 4

1. En innehavare av slutna strålkällor eller radioaktivt avfall som avser att transportera sådana strålkällor eller sådant avfall, eller låta utföra en sådan transport, skall skaffa en skriftlig förhandsdeklaration från mottagaren av de radioaktiva ämnena varav det framgår att mottagaren i bestämmelsemedlemsstaten har uppfyllt alla tillämpliga genomförandebestämmelser till artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom och berörda nationella krav i fråga om säker lagring, användning eller deponering av det slaget av strålkällor eller avfall.

Deklarationen skall göras på de standarddokument som återges i bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

2. Den deklaration som avses i punkt 1 skall av mottagaren sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat till vilken transporten skall ske. Den behöriga myndigheten skall genom att sätta sin stämpel på dokumentet bekräfta att den har tagit del av deklarationen och mottagaren skall sedan sända deklarationen till innehavaren.

Artikel 5

1. Den deklaration som anges i artikel 4 får avse mer än en transport förutsatt att

P de slutna strålkällorna eller det radioaktiva avfall den avser har i huvudsak samma fysikaliska och kemiska egenskaper,

P de slutna strålkällorna eller det radioaktiva avfallet den avser inte överskrider de aktivitetsnivåer som anges i deklarationen,

och

P transporterna sker från samma innehavare till samma mottagare och inbegriper samma behöriga myndigheter.

2. Deklarationen skall vara giltig i högst tre år från och med den dag då den behöriga myndigheten stämplade den i enlighet med artikel 4.2.

Artikel 6

En innehavare av slutna strålkällor, andra relevanta strålkällor och radioaktivt avfall som har utfört en transport av sådana strålkällor eller sådant avfall, eller låtit utföra en sådan transport, skall inom 21 dagar efter utgången av varje kvartal lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i bestämmelsemedlemsstaten om leveranser under kvartalet:

P Mottagarnas namn och adresser.

P Den totala aktiviteten per radionuklid som levererats till varje mottagare och antalet sådana leveranser.

P Den största enskilda kvantitet av varje radionuklid som levererats till varje mottagare.

P Typ av ämne: sluten strålkälla, annan relevant strålkälla eller radioaktivt avfall.

Den första redovisningen skall avse perioden 1 juli P 30 september 1993.

Artikel 7

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall samarbeta för att säkerställa att denna förordning genomförs och följs.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1993 till kommissionen sända de i artikel 2 definierade behöriga myndigheternas namn och adress samt alla uppgifter som behövs för att snabbt komma i kontakt med dessa myndigheter.

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om eventuella ändringar av dessa uppgifter.

Kommissionen skall lämna dessa uppgifter och eventuella ändringar av dem till alla behöriga myndigheter i

gemenskapen och skall offentliggöra uppgifterna och ändringarna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 9

Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av gällande nationella bestämmelser och internationella avtal om transport, inbegripet transitering, av radioaktivt material.

Artikel 10

Denna förordning skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av direktiv 92/3/Euratom.

Artikel 11

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Denna förordning skall upphöra att vara tillämplig på radioaktivt avfall den 1 januari 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 1993.

På rådets vägnar

N. HELVEG PETERSEN

Ordförande

() EGT nr C 347, 31.12.1992, s. 17.

() EGT nr C 150, 31.5.1993.

() EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 13.

() EGT nr L 11, 20.2.1959, s. 221/59.

() EGT nr L 246, 17.9.1980, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 84/467/Euratom (EGT nr L 265, 5.10.1984, s. 4.)

() EGT nr L 35, 12.2.1992. s. 24.

BILAGA 1

TRANSPORT AV SLUTNA STRÅLKÄLLOR MELLAN MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Standarddokument som skall användas enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93

Anmärkning

P Mottagaren av slutna strålkällor skall fylla i delarna 1 5 och sända blanketten till den berörda behöriga myndigheten i sitt hemland.

P Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten skall fylla i del 6 och återsända blanketten till mottagaren.

P Mottagaren skall sedan sända blanketten till innehavaren i det avsändande landet innan transporten av de slutna strålkällorna sker.

P Alla delar av blanketten skall fyllas i och tillämpliga rutor skall kryssas för.

1. DENNA DEKLARATION AVSER: EN TRANSPORT (Denna blankett är giltig till dess transporten är utförd, om inte annat anges i del 6)

Förväntad dag för transporten (om uppgift finns): ...

...

FLERA TRANSPORTER (Denna blankett gäller i tre år om inte annat anges i del 6)

2. STRÅLKÄLLANS (STRÅLKÄLLORNAS) BESTÄMMELSEORT

Mottagarens namn: ...

Kontaktperson: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

3. INNEHAVARE AV STRÅLKÄLLAN (STRÅLKÄLLORNA) I DET AVSÄNDANDE LANDET

Innehavarens namn: ...

Kontaktperson: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

4. BESKRIVNING AV DEN STRÅLKÄLLA (STRÅLKÄLLOR) SOM INGÅR I TRANSPORTEN (TRANSPORTERNA)

a) Radionuklid(er):

b) Maximal aktivitet för den enskilda strålkällan (MBq):

c) Antal strålkällor:

d) Om den slutna strålkällan (strålkällorna) är monterad i en maskin/anordning/utrustning, beskriv kortfattat maskinen/anordningen/ utrustningen: ...

...

e) Ange följande (om uppgifterna finns och den behöriga myndigheten begär dem):

P Nationell eller internationell standard som den slutna strålkällan (strålkällorna) motsvarar samt certifikatnummer: ...

...

...

P Dag då certifikatet upphör att gälla: ...

P Tillverkarens namn samt katalogreferens: ...

5. DEKLARATION AV DEN BEMYNDIGADE ELLER ANSVARIGA PERSONEN

P Jag intygar som mottagare att de uppgifter som lämnas på denna blankett är riktiga.

P Jag intygar som mottagare att jag har licens, godkännande eller på annat sätt fått tillstånd att ta emot den eller de strålkällor som beskrivs på denna blankett.

P Numret på licensen, godkännandet eller annat tillstånd samt dess giltighetstid: ...

...

P Jag intygar som mottagare att jag uppfyllt alla berörda nationella krav, såsom krav i fråga om säker lagring, användning eller deponering av den eller de strålkällor som beskrivs på denna blankett.

Namn: Underskrift: Datum: ...

6. BEKRÄFTELSE AV DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I DET MOTTAGANDE LANDET ATT DEN HAR TAGIT DEL AV DENNA DEKLARATION

Stämpel:

Myndighetens namn: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

Datum: ...

Denna deklaration är giltig till (om tillämpligt): ...

För anvisningar om blankettens giltighetstid, se del 1 på sidan 1.

BILAGA 2

TRANSPORT AV RADIOAKTIVT AVFALL MELLAN MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Standarddokument som skall användas enligt rådets förordning (Euratom) nr 1493/93

Anmärkning

P Mottagaren av radioaktivt avfall skall fylla i delarna 1 6 och sända blanketten till den berörda behöriga myndigheten i sitt hemland.

P Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten skall fylla i del 7 och återsända blanketten till mottagaren.

P Mottagaren skall sedan sända blanketten till innehavaren i det avsändande landet innan transporten av det radioaktiva avfallet sker.

P Alla delar av blanketten skall fyllas i och tillämpliga rutor skall kryssas för.

P Detta dokument är inte tillämpligt efter den 1 januari 1994.

1. DENNA DEKLARATION AVSER: EN TRANSPORT Förväntad dag för transporten (om uppgift finns): ...

...

FLERA TRANSPORTER 2. DET RADIOAKTIVA AVFALLETS BESTÄMMELSEORT

Mottagarens namn: ...

Kontaktperson: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

3. INNEHAVARE AV DET RADIOAKTIVA AVFALLET I DET AVSÄNDANDE LANDET

Innehavarens namn: ...

Kontaktperson: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

4. DET RADIOAKTIVA AVFALLETS ART

a) Beskrivning av avfallet: ...

...

...

b) Avfallets ursprung (t.ex. medicinsk användning, forskning, energiproduktion etc.): ...

c) Viktigaste radionuklider: ...

d) Transportens (transporternas) totala alfaaktivitet (Bq): ...

e) Transportens (transporternas) totala beta-/gammaaktivitet (Bq): ...

f) Transportens (transporternas) totala avfallskvantitet, volym eller massa (m3 eller kg): ...

g) Antal transporter: ...

5. TRANSPORTENS ÄNDAMÅL

(behandling, lagring, deponering etc.)

6. DEKLARATION AV DEN BEMYNDIGADE ELLER ANSVARIGA PERSONEN

P Jag intygar som mottagare att de uppgifter som lämnas på denna blankett är riktiga.

P Jag intygar som mottagare att jag har licens, godkännande eller på annat sätt fått tillstånd att ta emot det radioaktiva avfall som beskrivs på denna blankett.

P Numret på licensen, godkännandet eller annat tillstånd samt dess giltighetstid: ...

...

P Jag intygar som mottagare att jag uppfyllt alla berörda nationella krav, såsom krav i fråga om säker lagring, användning eller deponering av det avfall som beskrivs på denna blankett.

Namn: Underskrift: Datum: ...

7. BEKRÄFTELSE AV DEN BEHÖRIGA MYNDIGHETEN I DET MOTTAGANDE LANDET ATT DEN HAR TAGIT DEL AV DENNA DEKLARATION

Stämpel:

Myndighetens namn: ...

Adress: ...

...

Telefon: Fax: ...

Datum: ...

Denna deklaration är giltig till (om tillämpligt): ...

För anvisningar om blankettens giltighetstid, se anmärkning på sidan 1.