Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R1836.pdf

31993R1836

Rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 168 , 10/07/1993 s. 0001 - 0018

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0210

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 12 s. 0210RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 130s i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

De mål och principer för gemenskapens miljöpolitik som anges i fördraget och som preciseras i den resolution som antogs av Europeiska gemenskapernas råd och representanter för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 1 februari 1993, om ett gemensamt åtgärdsprogram för miljön och en bärkraftig utveckling (4), och även i de tidigare resolutionerna från 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) och 1987 (8) om ett gemensamt åtgärdsprogram för miljön, är framför allt att förebygga, minska och så långt möjligt hejda förorening, helst redan vid källan enligt principen om att förorenaren betalar, för att säkerställa en god resurshushållning och användning av en ren eller renare teknologi.

I artikel 2 i fördraget, i dess lydelse enligt Fördraget om Europeiska unionen som undertecknades i Maastricht den 7 februari 1992, föreskrivs att bland gemenskapens uppgifter skall ingå att främja en bärkraftig tillväxt, och i rådets resolution av den 1 februari 1993 betonas vikten av en sådan bärkraftig tillväxt.

I kommissionens program "Mot en bärkraftig utveckling", som till sin allmänna inriktning godkändes genom rådets resolution av den 1 februari 1993, betonas företagens roll och ansvar både när det gäller att stärka ekonomin och att skydda miljön inom hela gemenskapen.

Industrin har själv ansvaret för att kontrollera miljöeffekterna av den egna verksamheten och bör därför vinnlägga sig om en förebyggande inriktning på arbetet inom detta område.

Detta ansvar innebär att företagen bör utarbeta och förverkliga en miljöpolicy samt miljömål och miljöprogram och införa effektiva miljöstyrningssystem. Företagen bör anta en miljöpolicy som, förutom att den uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen, även bör innebära åtaganden om lämpliga fortsatta förbättringar av verksamhetens miljöarbete.

När företagen tillämpar sina miljöstyrningssystem bör de uppmärksamma behovet av att informera och utbilda sin personal i hur dessa system skall upprättas och hanteras.

I miljöstyrningssystemet bör miljörevision ingå för att hjälpa ledningen att utvärdera hur systemet efterlevs och hur effektivt det bidrar till att förverkliga företagets miljöpolicy.

Att företagen lämnar information till allmänheten om miljöaspekterna av sin verksamhet är en viktig del av en god miljöstyrning och ett gensvar på allmänhetens ökande intresse för information om dessa frågor.

Företagen bör uppmuntras att regelbundet utarbeta och sprida miljöredovisningar med information till allmänheten om de miljöförhållanden som råder vid deras anläggningar, om företagens miljöpolicy, miljömål och miljöprogram och om deras miljöstyrningssystem.

Företagens miljöarbete blir öppnare och trovärdigare om deras miljöpolicy och miljöprogram, miljöstyrningssystem, miljörevisionsförfarande och miljöredovisningar granskas för att kontrollera att de uppfyller alla tillämpliga krav i denna förordning och om miljöredovisningarna godkänns av ackrediterade miljökontrollanter.

Det är nödvändigt att sörja för en oberoende och opartisk ackreditering av och tillsyn över miljökontrollanterna för att ordningen skall bli trovärdig.

Företagen bör uppmuntras att frivilligt delta i denna ordning. För att säkerställa att ordningen blir införd på ett enhetligt sätt inom hela gemenskapen måste reglerna, förfarandet och grundkraven vara desamma i alla medlemsstater.

Gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning bör i första etappen inriktas på industrisektorn där miljöstyrningssystem och miljörevision redan tillämpas. Det är önskvärt att liknande bestämmelser på försök tillämpas utanför industrisektorn, t.ex. inom handel och distribution och inom den offentliga sektorn.

För att inte i onödan belasta företagen och för att se till att gemenskapens ordning stämmer överens med nationella, europeiska och internationella standarder för miljöstyrnings- och miljörevisionssystem, bör de standarder som kommissionen enligt ett lämpligt förfarande har erkänt anses uppfylla motsvarande krav i denna förordning, och företagen bör inte behöva genomgå de berörda förfarandena mer än en gång.

Det är viktigt att små och medelstora företag deltar i gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning och att ett sådant deltagande främjas genom att tekniska stödåtgärder organiseras eller stimuleras, så att dessa företag får tillgång till den expertis och får den hjälp de behöver.

Kommissionen bör i enlighet med ett gemenskapsförfarande anpassa bilagorna till denna förordning, erkänna nationella, europeiska och internationella standarder för miljöstyrningssystem, fastställa riktlinjer för hur ofta miljörevisioner skall ske och främja medlemsstaternas samarbete i fråga om ackreditering av och tillsyn över miljökontrollanter.

Denna förordning bör efter en tids tillämpning ses över med hänsyn till de erfarenheter som gjorts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen och dess syften

1. Härmed inrättas en gemenskapsordning för frivilligt deltagande av företag med industriell verksamhet, i det följande kallat gemenskapens miljöstyrnings- och miljörevisionsordning eller bara ordningen, för att utvärdera och förbättra industriella verksamheters miljöarbete och för att informera allmänheten om detta.

2. Syftet med denna ordning är att främja en fortsatt förbättring av industriella verksamheters miljöarbete genom

a) att företagen utarbetar och förverkligar en miljöpolicy, miljöprogram och miljöstyrningssystem för sina anläggningar,

b) att effekten av dessa åtgärder systematiskt, objektivt och regelbundet utvärderas,

c) att allmänheten får information om verksamheternas miljöarbete.

3. Ordningen skall inte påverka tillämpningen av gällande lagstiftning inom gemenskapen eller medlemsstaterna eller tekniska standarder som rör miljökontroll och inte heller de skyldigheter företagen har enligt dessa lagar och standarder.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a) miljöpolicy, företagets övergripande mål och handlingsprinciper i fråga om miljön, vilka skall inbegripa och stämma överens med alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen,

b) miljöutredning, en inledande, heltäckande analys av de miljöförhållanden, den miljöpåverkan och det miljöarbete som är förknippat med verksamheten vid en viss anläggning,

c) miljöprogram, en beskrivning av företagets särskilda mål och insatser för att säkerställa ett ökat skydd av miljön vid en viss anläggning, inklusive en beskrivning av de åtgärder som vidtagits eller planeras för att uppnå dessa mål och i tillämpliga fall tidpunkten när dessa åtgärder senast skall genomföras,

d) miljömål, de konkreta mål som företaget har åtagit sig att uppnå med sitt miljöarbete,

e) miljöstyrningssystem, den del av det övergripande styrningssystemet som omfattar organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder och resurser för att fastställa och förverkliga miljöpolicyn,

f) miljörevision, ett styrmedel som innefattar en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av den organisation och de styrningssystem och arbetsmetoder som upprättats för att skydda miljön, i syfte

i) att göra det lättare för ledningen att kontrollera förfaranden som kan påverka miljön,

ii) att utvärdera om företagets miljöpolicy efterlevs,

g) revisionsperiod, den period under vilken all verksamhet vid en viss anläggning revideras, enligt kraven i artikel 4 och i bilaga 2, i fråga om alla tillämpliga miljöaspekter i avsnitt C i bilaga 1,

h) miljöredovisning, en redovisning som utarbetats av företaget enligt kraven i denna förordning, särskilt i artikel 5,

i) industriell verksamhet, all verksamhet som är förtecknad i avsnitt C och D i Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning (NACE rev. 1) som fastställdes genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 (9), samt produktion av elektricitet, gas, ånga och hetvatten samt återvinning, behandling, destruktion eller bortskaffande av fast eller flytande avfall,

j) företag, den organisation som har det övergripande ledningsansvaret för verksamheten vid en viss anläggning,

k) anläggning, hela det område där företaget bedriver eller kontrollerar industriell verksamhet, inklusive därmed förknippad lagring av råvaror, bi-, mellan- och slutprodukter och avfall, samt all fast och rörlig utrustning och alla installationer som används i verksamheten.

l) revisor, en person eller en grupp som, oavsett om de är anställda av företaget eller ej, handlar på den högsta företagsledningens vägnar, och som enskilt eller gemensamt har den kompetens som avses i avsnitt C i bilaga 2 och som är så oberoende av de verksamheter de reviderar att de kan göra en objektiv utvärdering av dem,

m) ackrediterad miljökontrollant, en person eller organisation som är oberoende av det företag som kontrolleras och som har ackrediterats enligt de villkor och förfaranden som avses i artikel 6,

n) ackrediteringssystem, ett system för att ackreditera och utöva tillsyn över miljökontrollanter som handhas av en av medlemsstaten utsedd eller inrättad opartisk institution eller organisation, som har tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens samt lämpliga förfaranden för att utföra de uppgifter som ett sådant system enligt denna förordning skall ha,

o) behöriga organ, de organ som utsetts av medlemsstaterna enligt artikel 18 för att utföra de uppgifter som anges i denna förordning.

Artikel 3

Deltagande i ordningen

Ordningen är öppen för företag som bedriver industriell verksamhet vid en eller flera anläggningar. För att en anläggning skall kunna bli registrerad som deltagande i ordningen skall företaget uppfylla följande krav:

a) Företaget skall anta en miljöpolicy för hela företaget, enligt tillämpliga krav i bilaga 1, som förutom att den föreskriver att alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen skall efterlevas också skall innebära åtaganden om lämpliga fortsatta förbättringar av verksamhetens miljöarbete för att minska miljöeffekterna till en nivå som svarar mot ett ur ekonomisk synpunkt genomförbart utnyttjande av bästa tillgängliga teknik.

b) Företaget skall genomföra en miljöutredning av anläggningen i de avseenden som avses i avsnitt C i bilaga 1.

c) Företaget skall med utgångspunkt från resultaten av utredningen införa ett miljöprogram och ett miljöstyrningssystem som omfattar all verksamhet vid anläggningen. Syftet med miljöprogrammet skall vara att uppfylla de åtaganden som ingår i företagets miljöpolicy om en fortsatt förbättring av miljöarbetet. Miljöstyrningssystemet måste uppfylla kraven i bilaga 1.

d) Företaget skall genomföra eller låta genomföra miljörevisioner vid de berörda anläggningarna i enlighet med artikel 4.

e) Företaget skall på så hög ledningsnivå som befinns lämpligt fastställa mål i syfte att åstadkomma en fortsatt förbättring av miljöarbetet med utgångspunkt från revisionsresultaten och på lämpligt sätt ompröva miljöprogrammet för att göra det möjligt att nå de fastställda målen vid anläggningen.

f) Företaget skall, i enlighet med artikel 5, utarbeta en särskild miljöredovisning för varje reviderad anläggning. I den första miljöredovisningen skall även de uppgifter ingå som anges i bilaga 5.

g) Företaget skall låta granska miljöpolicyn, miljöprogrammet, miljöstyrningssystemet, miljöutrednings- eller miljörevisionsförfarandet och miljöredovisningen eller miljöredovisningarna för att kontrollera om de uppfyller de tillämpliga kraven i denna förordning och låta godkänna miljöredovisningarna enligt artikel 4 och bilaga 3.

h) Företaget skall skicka den godkända miljöredovisningen till det behöriga organet i den medlemsstat där anläggningen är belägen och på lämpligt sätt sprida den till allmänheten i denna stat sedan anläggningen i fråga har registrerats enligt artikel 8.

Artikel 4

Revision och godkännande

1. Den interna miljörevisionen av en anläggning får utföras av revisorer som hör till företaget eller av utomstående personer eller organisationer som handlar på företagets vägnar. I båda fallen skall revisionen ske enligt de kriterier som anges i avsnitt C i bilaga 1 samt i bilaga 2.

2. Revisionsfrekvensen skall fastställas enligt de kriterier som anges i avsnitt H i bilaga 2 på grundval av de riktlinjer som kommissionen fastställer enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 19.

3. Miljöpolicyn, miljöprogrammen, miljöstyrningssystemen, miljöutrednings- eller miljörevisionsförfarandet och miljöredovisningarna skall granskas för kontroll av att de uppfyller kraven i denna förordning, och miljöredovisningarna skall godkännas av den oberoende, ackrediterade miljökontrollanten i enlighet med bilaga 3.

4. Den ackrediterade miljökontrollanten skall vara oberoende av anläggningens revisor.

5. Vid tillämpningen av punkt 3 skall den ackrediterade miljökontrollanten, utan att detta påverkar tillsynsmyndigheternas behörighet i fråga om lagens krav, kontrollera

a) att en miljöpolicy har fastställts och att den uppfyller kraven i artikel 3 och de tillämpliga kraven i bilaga 1,

b) att ett miljöprogram och ett miljöstyrningssystem har upprättats och används vid anläggningen och att de uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga 1,

c) att miljöutredningen och miljörevisionen har utförts enligt de tillämpliga kraven i bilaga 1 och 2,

d) att sakuppgifterna och informationen i miljöredovisningen är tillförlitliga och att redovisningen på ett ändamålsenligt sätt täcker alla väsentliga miljöförhållanden vid anläggningen.

6. Miljöredovisningen skall godkännas av den ackrediterade miljökontrollanten endast om de villkor som anges i punkt 3, 4 och 5 är uppfyllda.

7. Externa revisorer och ackrediterade miljökontrollanter får inte utan företagsledningens tillstånd sprida någon information eller några uppgifter som de fått ta del av under revisions- eller kontrollarbetet.

Artikel 5

Miljöredovisningen

1. För varje anläggning som deltar i systemet skall en miljöredovisning utarbetas efter den inledande miljöutredningen och efter varje därpå följande revision eller revisionsperiod.

2. Miljöredovisningen skall utformas med tanke på allmänheten och skrivas på ett kortfattat och begripligt sätt. Tekniskt material kan biläggas.

3. Miljöredovisningen skall bl.a. innehålla följande:

a) En beskrivning av företagets verksamheter vid den berörda anläggningen.

b) En utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av de verksamheter som bedrivs vid anläggningen.

c) En sammanfattning av sifferuppgifter om utsläpp av miljöstörande ämnen, alstring av avfall, förbrukning av råvaror, energi och vatten, uppkomst av buller samt andra väsentliga miljöaspekter i tillämpliga fall.

d) En beskrivning av andra faktorer som rör miljöarbetet.

e) En presentation av hur företagets miljöpolicy, miljöprogram och miljöstyrningssystem har genomförts eller införts vid den berörda anläggningen.

f) Uppgift om när nästa miljöredovisning senast skall läggas fram.

g) Den ackrediterade miljökontrollantens namn.

4. I miljöredovisningen skall väsentliga ändringar sedan den föregående redovisningen uppmärksammas.

5. Under mellanliggande år skall en förenklad årsredovisning utarbetas som minst motsvarar de krav som anges i punkt 3 c och som när så är påkallat uppmärksammar väsentliga ändringar sedan föregående redovisning. En sådan förenklad redovisning behöver inte godkännas förrän då revisionen slutförs eller i slutet av revisionsperioden.

6. Sådana årliga miljöredovisningar för anläggningar krävs dock inte

- om den ackrediterade miljökontrollanten - i synnerhet när det gäller små eller medelstora företag - bedömer att verksamheten vid anläggningen är av den arten och omfattningen att inga ytterligare miljöredovisningar krävs före nästa revision,

och

- om det har skett få väsentliga ändringar sedan den senaste miljöredovisningen.

Artikel 6

Ackreditering av och tillsyn över miljökontrollanter

1. Medlemsstaterna skall inrätta ett system för att ackreditera oberoende miljökontrollanter och för att utöva tillsyn över deras verksamhet. För detta ändamål får medlemsstaterna antingen använda befintliga ackrediteringsinstitutioner eller de behöriga organ som avses i artikel 18, eller utse eller upprätta ett annat organ med lämplig behörighet.

Medlemsstaterna skall säkerställa att dessa organ är sammansatta på ett sådant sätt att deras oberoende och opartiskhet när de fullgör sina uppgifter är garanterad.

2. Medlemsstaterna skall se till att dessa system är i funktion inom 21 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.

3. Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt samråda med berörda parter om hur ackrediteringssystemet skall utformas och styras.

4. Ackrediteringen av miljökontrollanter och tillsynen över deras verksamhet skall ske enligt kraven i bilaga 3.

5. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om de åtgärder de vidtagit med anledning av denna artikel.

6. Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 19 främja samarbetet mellan medlemsstaterna, i synnerhet för att

- undvika skillnader i fråga om de kriterier, villkor och förfaranden som tillämpas vid ackreditering av miljökontrollanter,

- underlätta tillsynen över miljökontrollanternas verksamhet i andra medlemsstater än den i vilken de har ackrediterats.

7. Miljökontrollanter som är ackrediterade i en medlemsstat får kontrollera miljöredovisningar i alla andra medlemsstater, förutsatt att detta först anmälts till ackrediteringsorganet i den medlemsstat där kontrollen sker och att kontrollverksamheten står under detta organs tillsyn.

Artikel 7

Förteckning över ackrediterade miljökontrollanter

Ackrediteringsorganen skall upprätta och uppdatera en förteckning över de miljökontrollanter som är ackrediterade i respektive stat och överlämna denna förteckning till kommissionen var sjätte månad.

Kommissionen skall offentliggöra en förteckning för hela gemenskapen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 8

Registrering av anläggningar

1. Det behöriga organet skall registrera en anläggning och ge den ett registreringsnummer när organet har fått en godkänd miljöredovisning och eventuell registreringsavgift, som får tas ut enligt artikel 11, samt försäkrat sig om att anläggningen uppfyller villkoren i denna förordning. Det behöriga organet skall underrätta den som ansvarar för anläggningen om att denna är införd i registret.

2. Det behöriga organet skall varje år uppdatera den förteckning över anläggningar som avses i punkt 1.

3. Om ett företag inte inom tre månader har hörsammat en begäran om att inkomma med en godkänd miljöredovisning eller att betala registreringsavgift, eller om det behöriga organet vid något tillfälle finner att anläggningen inte längre uppfyller alla villkoren i denna förordning, skall registreringen av anläggningen dras in och den som ansvarar för anläggningen underrättas om att så har skett.

4. Om ett behörigt organ av den behöriga tillsynsmyndigheten får veta att tillämpliga krav i miljölagstiftningen har åsidosatts vid anläggningen skall organet, beroende på omständigheterna, antingen avslå ansökan om att registrera anläggningen eller tills vidare dra in registreringen samt underrätta den som ansvarar för anläggningen om att så har skett.

Avslaget eller indragningen skall tas tillbaka eller upphöra om det behöriga organet har fått en betryggande försäkran från den behöriga tillsynsmyndigheten om att bristerna har åtgärdats och om att tillfredsställande åtgärder har vidtagits för att undvika att de uppstår igen.

Artikel 9

Offentliggörande av förteckningen över registrerade anläggningar

De behöriga organen skall varje år skicka de förteckningar som avses i artikel 8 och uppdateringar av dessa till kommissionen, antingen direkt eller via de nationella myndigheterna, beroende på vilket medlemsstaten har bestämt.

Kommissionen skall varje år i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över alla registrerade anläggningar inom gemenskapen.

Artikel 10

Deltagarförsäkran

1. Företagen får för sina registrerade anläggningar använda en av de deltagarförsäkringar som återges i bilaga 4 och som har till syfte att förklara avsikten med ordningen.

Symbolen får endast användas tillsammans med en deltagarförsäkran.

2. Anläggningens eller anläggningarnas namn skall i tillämpliga fall anges tillsammans med deltagarförsäkran.

3. En deltagarförsäkran får inte användas i produktreklam eller på produkter eller deras förpackningar.

Artikel 11

Omkostnader och avgifter

Ett avgiftssystem får införas i enlighet med regler som fastställs av medlemsstaterna för att täcka kostnaderna för att handlägga registreringen av anläggningar, ackrediteringen av miljökontrollanter och för att främja gemenskapens ordning.

Artikel 12

Förhållande till nationella, europeiska och internationella standarder

1. Företag som tillämpar nationella, europeiska eller andra internationella standarder för miljöstyrnings- och miljörevisionssystem, och som är formellt certifierade enligt tillämpligt förfarande, skall anses uppfylla motsvarande krav i denna förordning, förutsatt

a) att standarderna och förfarandena har erkänts av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 19,

b) att certifieringen utförts av ett organ vars ackreditering är erkänd i den medlemsstat där anläggningen är belägen.

Uppgifter om erkända standarder och kriterier skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. För att sådana anläggningar skall kunna registreras inom ramen för ordningen måste de berörda företagen under alla omständigheter uppfylla kraven för miljöredovisning i artiklarna 3 och 5, även i fråga om själva godkännandet, samt kraven i artikel 8.

Artikel 13

Främjande av i synnerhet de små och medelstora företagens deltagande

1. Medlemsstaterna skall främja alla företags och i synnerhet de små och medelstora företagens deltagande i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen genom att organisera eller stimulera tekniska stödåtgärder för att ge dessa företag den expertis och den hjälp som krävs för att följa de regler, villkor och förfaranden som anges i denna förordning, särskilt när det gäller att utforma en miljöpolicy, miljöprogram och ett miljöstyrningssystem, att genomföra revisioner och att utarbeta miljöredovisningar samt att låta kontrollera och godkänna dessa.

2. Kommissionen skall lägga fram lämpliga förslag till rådet i syfte att öka de små och medelstora företagens deltagande i ordningen, i synnerhet genom att tillhandahålla information, utbildning och organisatoriskt och tekniskt stöd, och genom förfaranden för revision och kontroll.

Artikel 14

Utvidgning till andra sektorer

Medlemsstaterna får försöksvis tillämpa bestämmelser som motsvarar miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen inom sektorer utanför industrin, t.ex. inom handel och distribution och inom den offentliga sektorn.

Artikel 15

Information

Varje medlemsstat skall med lämpliga medel se till

- att företagen informeras om innehållet i denna förordning,

- att allmänheten informeras om systemets syfte och hur den är tänkt att fungera.

Artikel 16

Överträdelser

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga rättsliga och administrativa åtgärder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 17

Bilagor

Kommissionen skall anpassa bilagorna till denna förordning enligt förfarandet i artikel 19 med hänsyn till den praktiska erfarenheten av ordningen.

Artikel 18

Behöriga myndigheter

1. Inom tolv månader efter det att denna förordning träder i kraft skall alla medlemsstater utse ett behörigt organ som ansvarar för genomförandet av de uppgifter som föreskrivs i denna förordning, i synnerhet i artiklarna 8 och 9, och underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga organen sammansätts på ett sådant sätt att deras oberoende och opartiskhet garanteras och att de tillämpar bestämmelserna i denna förordning på ett enhetligt sätt. De behöriga organen skall särskilt ha förfaranden för att beakta synpunkter från intresserade parter om registrerade anläggningar och om avslag på registreringsansökningar eller tillfälliga indragningar av registreringar.

Artikel 19

Kommittén

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall anta de åtgärder som föreslagits om dessa är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om de åtgärder som föreslås inte är förenliga med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande har avgetts, skall kommissionen utan dröjsmål, lämna ett förslag till rådet om vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att ärendet hänsköts dit, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 20

Översyn

Senast fem år efter det att denna förordning träder i kraft skall kommissionen se över ordningen mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits under dess tillämpning och skall om så behövs föreslå rådet lämpliga ändringar, i synnerhet i fråga om ordningens räckvidd och om möjligheten att införa en logotyp.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall börja tillämpas 21 månader efter offentliggörandet.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 juni 1993.

På rådets vägnar

S. AUKEN

Ordförande

(1) EGT nr C 120, 30.4.1993, s. 3.

(2) EGT nr C 42, 15.2.1993, s. 44.

(3) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 44.

(4) Ännu inte offentliggjord i EGT.

(5) EGT nr C 112, 20.12.1973, s. 1.

(6) EGT nr C 139, 13.6.1977, s. 1.

(7) EGT nr C 46, 17.2.1983, s. 1.

(8) EGT nr C 70, 18.3.1987, s. 1.

(9) EGT nr L 293, 24.10.1990, s. 1.

BILAGA 1

KRAV I FRÅGA OM MILJÖPOLICY, MILJÖPROGRAM OCH MILJÖSTYRNINGSSYSTEM

A. Miljöpolicy, miljömål och miljöprogram

1. Företagets miljöpolicy och miljöprogrammet för anläggningen skall dokumenteras skriftligen. I bilagda handlingar skall förhållandet mellan anläggningens miljöprogram och miljöstyrningssystem och företagets övergripande policy och system förklaras.

2. Företagets miljöpolicy skall antas på tillräckligt hög ledningsnivå och regelbundet omprövas med hänsyn bl.a. till miljörevisionerna och när så är nödvändigt ändras. Företagets anställda skall informeras om företagets miljöpolicy och denna skall även vara tillgänglig för allmänheten.

3. Företagets miljöpolicy skall grundas på handlingsprinciperna i avsnitt D.

Förutom att säkerställa att alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen efterlevs skall syftet med policyn vara att åstadkomma en fortsatt förbättring av miljöarbetet.

Miljöpolicyn och programmet för anläggningen skall särskilt inriktas på de aspekter som anges i avsnitt C.

4. Miljömål

Företaget skall bryta ner miljömålen till detaljmål för alla berörda nivåer inom företaget.

Målen skall stämma överens med miljöpolicyn och när så är möjligt skall omfattningen av företagets åtagande om en fortsatt förbättring av miljöarbetet preciseras för olika tidsperioder.

5. Miljöprogram för anläggningen

Företaget skall utarbeta och genomföra ett program för att uppnå miljömålen vid anläggningen. Detta program skall beskriva

a) fördelningen av ansvaret för att uppnå miljömålen inom olika funktioner och på olika nivåer i företaget,

b) vilka medel som skall användas för att uppnå målen.

Särskilda miljöprogram skall utarbetas för utvecklingsprojekt eller projekt som rör förnyelse eller ändring av produkter, tjänster eller processer. I dessa särskilda program skall anges

1. vilka miljömål som skall uppnås,

2. hur miljömålen skall uppnås,

3. hur ändringar och modifikationer under projektens gång skall hanteras,

4. vilka avhjälpande åtgärder som vid behov skall tillgripas, hur dessa skall sättas igång och hur deras effektivitet skall mätas i varje situation då de används.

B. Miljöstyrningssystem

Miljöstyrningssystemet skall utformas, införas och upprätthållas på ett sådant sätt att följande krav uppfylls:

1. Miljöpolicy, miljömål och miljöprogram

Företagets miljöpolicy och miljömål och anläggningens miljöprogram skall fastställas och regelbundet omprövas samt vid behov ändras på en för ändamålet tillräckligt hög ledningsnivå.

2. Organisation och personal

Ansvar och behörighet

Ansvarsområden, behörighet och inbördes relationer skall fastställas och dokumenteras för de nyckelpersoner som leder, utför och utövar tillsyn över verksamhet som kan påverka miljön.

Företrädare för ledningen

Ledningen skall företrädas av en person som har det ansvar och den behörighet som krävs för att säkerställa att miljöstyrningssystemet införs och upprätthålls.

Personal, information och utbildning

Personal på alla nivåer inom företaget skall upplysas om

a) betydelsen av att miljöpolicyn förverkligas, att miljömålen uppnås och att miljöstyrningssystemets krav efterlevs,

b) de miljöeffekter som kan orsakas av den verksamhet de arbetar med samt de miljöfördelar som kan uppnås genom förbättrat miljöarbete,

c) den egna rollen och det egna ansvaret för att miljöpolicyn förverkligas, miljömålen uppnås och miljöstyrningssystemets krav efterlevs,

d) de möjliga konsekvenserna av avvikelser från de fastställda arbetsinstruktionerna.

Behovet av utbildning skall utredas och lämplig utbildning anordnas för all personal vars arbete kan orsaka betydande miljöeffekter.

Företaget skall utarbeta och upprätthålla rutiner för att ta emot, registrera och besvara interna och externa skrivelser m.m. från berörda intressenter som rör företagets miljöeffekter och miljöstyrning.

3. Miljöeffekter

Utvärdering och registrering av miljöeffekter

Miljöeffekterna av verksamheten vid anläggningen skall undersökas och utvärderas och alla betydande effekter skall registreras i en förteckning. Utvärderingen skall omfatta följande faktorer enligt vad som är tillämpligt:

a) kontrollerade och okontrollerade utsläpp till atmosfären,

b) kontrollerade och okontrollerade utsläpp till vatten eller till avloppssystem,

c) fast och annat avfall, särskilt miljöfarligt avfall,

d) markförorening,

e) utnyttjande av mark, vatten, bränslen och energi samt andra naturresurser,

f) utsläpp av spillvärme, uppkomst av buller, lukt, damm, vibrationer samt påverkan på stads- eller landskapsbilden,

g) effekter på olika delar av miljön och på specifika ekosystem.

I utvärderingen och registreringen skall sådana effekter ingå som uppstår eller sannolikt kan uppstå

1. under normala driftsförhållanden,

2. under onormala driftsförhållanden,

3. vid incidenter, olyckor och tänkbara nödsituationer,

4. till följd av tidigare, nuvarande och planerade verksamheter.

Förteckning över lagar, förordningar, administrativa beslut och andra föreskrifter för företagets verksamhet

Företaget skall fastställa och upprätthålla rutiner för att registrera alla krav i lagstiftning, administrativa beslut och andra föreskrifter som rör den miljömässiga sidan av företagets verksamhet, produkter och tjänster.

4. Driftskontroll

Fastställande av arbetsinstruktioner

De funktioner, verksamheter och processer som påverkar eller kan påverka miljön och som berörs av företagets miljöpolicy och miljömål skall identifieras.

I planeringen och kontrollen av dessa funktioner, verksamheter och processer skall särskild uppmärksamhet fästas vid följande:

a) Skriftliga arbetsinstruktioner med en beskrivning av hur arbetet skall utföras, oavsett om det utförs av företagets egen personal eller av utomstående på företagets uppdrag. Sådana arbetsinstruktioner skall utarbetas så snart det finns risk för att företagets miljöpolicy inte annars skulle följas.

b) Upphandlingsrutiner för att säkerställa att leverantörer och de som utför verksamhet på företagets uppdrag handlar i enlighet med företagets miljöpolicy i den mån de berörs av denna.

c) Övervakning och kontroll av berörda processparametrar (t.ex. utsläpp av spillvatten och bortskaffande av avfall).

d) Godkännande av nya produktionsprocesser och ny produktionsutrustning.

e) Skriftliga standarder med kriterier för miljöarbete.

Övervakning

Företaget skall självt övervaka att det uppfyller de krav som har fastställts i företagets miljöpolicy och i miljöprogrammen och miljöstyrningssystemet för den berörda anläggningen samt upprätta och uppdatera en förteckning över resultaten av övervakningen.

För varje delverksamhet eller delområde innebär detta att

a) identifiera och dokumentera vilka uppgifter som skall samlas in,

b) precisera och dokumentera hur övervakningen skall ske,

c) fastställa och dokumentera kriterier för vad som är godtagbart och vilka åtgärder som skall vidtas om resultaten är otillfredsställande,

d) utvärdera kvaliteten på de uppgifter som samlats in vid tidigare tillfällen, om det har konstaterats att övervakningssystemen inte fungerar som de skall.

Brister och avhjälpande åtgärder

Om företagets miljöpolicy, miljömål och standarder inte efterlevs skall saken utredas och avhjälpande åtgärder vidtas i syfte att

a) hitta orsaken till bristerna,

b) utarbeta en handlingsplan,

c) vidta förebyggande åtgärder i en omfattning som står i proportion till de uppkomna riskerna,

d) kontrollera att alla förebyggande åtgärder är effektiva,

e) dokumentera de ändringar som eventuellt behöver göras i rutinerna med anledning av de avhjälpande åtgärderna.

5. Information om miljöstyrningen

Ett informationssystem skall upprättas för att kunna

a) ge en helhetsbild av verksamhetens miljöpolicy, miljömål och miljöprogram

b) visa hur ansvaret för de viktigaste funktionerna är fördelade,

c) beskriva hur de olika delarna av systemet hänger ihop.

Protokoll skall föras som gör det möjligt att visa hur miljöstyrningssystemets krav efterlevs och att bedöma i hur hög grad de fastställda miljömålen uppnås.

6. Miljörevision

Ett systematiskt och periodiskt program skall upprättas, införas och omprövas för att kunna avgöra om

a) miljöstyrningsåtgärderna stämmer överens med miljöprogrammen och genomförs effektivt,

b) miljöstyrningssystemet medför att företagets miljöpolicy genomförs på ett effektivt sätt.

C. Aspekter som skall behandlas

Följande aspekter skall behandlas i företagets miljöpolicy och miljöprogram och i miljörevisionerna:

1. Utvärdering, kontroll och minskning av de berörda verksamheternas påverkan på olika ekosystem.

2. Energihushållning, inklusive energisparande och val av energiform.

3. Råvaruhushållning, inklusive sparande, råvaruval och transporter samt vattenhushållning.

4. Avfallsminskning, återvinning, återanvändning, transporter och bortskaffande.

5. Utvärdering, kontroll och minskning av buller inom och utanför anläggningen.

6. Val av nya produktionsmetoder och ändring av produktionsmetoder.

7. Produktplanering (utformning, förpackning, transporter, användning och bortskaffande).

8. Leverantörers, underleverantörers och entreprenörers miljöarbete samt förfaranden på miljöområdet.

9. Förebyggande och begränsning av miljöolyckor.

10. Beredskapsplaner för en eventuell miljöolycka.

11. Information och utbildning av personal om miljöförhållanden.

12. Information till omvärlden om miljöförhållanden.

D. Principer för god styrning

Företagets miljöpolicy skall grundas på de handlingsprinciper som följer nedan. Företagets verksamheter skall kontrolleras regelbundet för att bedöma om de utförs enligt dessa principer och enligt principen om en fortsatt förbättring av miljöarbetet.

1. Känslan av ansvar för miljön skall befordras hos personal på alla nivåer.

2. Miljökonsekvenserna av alla nya verksamheter, produkter och processer skall utvärderas i förväg.

3. Pågående verksamheters miljöpåverkan i närområdet skall utvärderas och övervakas och all betydande påverkan på miljön i allmänhet av dessa verksamheter skall utvärderas.

4. Nödvändiga åtgärder som baseras på tillgänglig ren teknologi skall vidtas för att undvika eller hejda förorening, och om detta inte är möjligt, för att minska utsläppen av miljögifter och avfallsalstringen så mycket som möjligt samt för att hushålla med resurser.

5. Nödvändiga åtgärder skall vidtas för att undvika oavsiktliga utsläpp av material och energi.

6. Övervakningsrutiner skall införas och användas för att kontrollera att miljöpolicyn efterlevs, och om dessa rutiner kräver mätningar och prov skall ett system införas för att registrera och uppdatera resultaten.

7. Rutiner och handlingsplaner för den händelse avvikelser konstateras från företagets miljöpolicy och miljömål skall utarbetas och uppdateras.

8. Ett samarbete skall inledas med offentliga myndigheter om att utarbeta och uppdatera effektiva beredskapsplaner för att säkerställa att effekterna av alla oavsiktliga utsläpp som trots allt kan inträffa blir så begränsade som möjligt.

9. Allmänheten skall få den information som krävs för att förstå miljökonsekvenserna av företagets verksamhet och en öppen dialog skall föras med allmänheten.

10. Konsumenterna skall ges tillfredsställande vägledning om miljökonsekvenserna av att hantera, använda och kassera de produkter som företaget tillverkar.

11. Företaget skall se till att entreprenörer som utför arbete åt företaget vid anläggningen tillämpar miljöstandarder som motsvarar företagets egna.

BILAGA 2

KRAV I FRÅGA OM MILJÖREVISION

Revisionen skall planeras och genomföras enligt tillämpliga riktlinjer i den internationella ISO-standarden 10011 (1990 del 1, särskilt punkterna 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 och 5.4.2) och andra tillämpliga internationella standarder och enligt de principer och de krav som anges i denna förordning (1*).

I synnerhet följande krav skall uppfyllas:

A. Målsättning

Företagets miljörevisionsprogram för anläggningen skall innehålla en närmare skriftlig beskrivning av vilka förhållanden som skall granskas i varje revision eller revisionsperiod och det skall även fastställas hur ofta varje enskild verksamhet skall revideras.

I målsättningen måste framför allt ingå att utvärdera om styrningssystemen är ändamålsenliga och fungerande, om de stämmer överens med företagets miljöpolicy och med miljöprogrammen för anläggningen samt om tillämpliga krav i miljölagstiftningen efterlevs.

B. Omfattning

Den totala omfattningen av varje revision eller av varje del av en revisionsperiod måste klart definieras och särskilt

1) vilka förhållanden som skall utvärderas,

2) vilka verksamheter som skall revideras,

3) vilka miljöstandarder som skall beaktas,

4) vilka perioder som revisionen skall täcka.

I miljörevisionen skall ingå att utvärdera uppgifter från verksamheten i den omfattning som är nödvändig för att kunna kontrollera företagets miljöarbete.

C. Organisation och resurser

Miljörevisioner skall utföras av personer eller grupper av personer som har tillräcklig kunskap om de sektorer eller områden som skall granskas, inklusive kunskap om och erfarenhet av frågor som rör miljöstyrning, teknik, miljö och juridik samt tillräcklig utbildning och erfarenhet av de särskilda revisionsmetoderna för att kunna uppfylla den fastställda målsättningen. De resurser och den tid som avsätts för revisionen skall stå i rimlig proportion till revisionens omfattning och målsättning.

Revisionen skall stödjas av företagets högsta ledning.

Revisorerna skall vara tillräckligt oberoende av de verksamheter som revideras för att kunna göra en objektiv och opartisk utvärdering.

D. Planering och förberedelse av revisionen av en anläggning

Varje miljörevision skall planeras och förberedas i syfte att säkerställa att

- tillräckliga resurser avsätts,

- alla som deltar i revisionen (inklusive revisorer och anläggningens ledning och medarbetare) förstår sina roller och sitt ansvar.

I förberedelserna ingår att deltagarna sätter sig in i verksamheten vid anläggningen, det miljöstyrningssystem som används och resultaten av tidigare revisioner.

E. Revisionsarbetet

1. I revisionen av anläggningen ingår att diskutera verksamheten med anläggningens personal, att inspektera driftsförhållanden och utrustning samt att gå igenom journaler, rutinbeskrivningar och annat relevant material för att utvärdera anläggningens miljöarbete och fastställa om anläggningen uppfyller gällande krav och om miljöstyrningssystemet är effektivt och ändamålsenligt.

2. I revisionsarbetet skall särskilt ingå

a) att skaffa sig kännedom om styrningssystemen,

b) att utvärdera styrningssystemens starka och svaga sidor,

c) att samla in relevant information,

d) att utvärdera resultaten av revisionen,

e) att förbereda slutsatser av revisionen,

f) att rapportera resultaten och slutsatserna av revisionen.

F. Rapportering av revisionens resultat och slutsatser

1. Revisorerna skall genom att utarbeta en rapport i lämplig form och med lämpligt innehåll se till att revisionens resultat och slutsatser på ett fullständigt och formellt riktigt sätt presenteras vid slutet av varje revision eller revisionsperiod.

Revisionens resultat och slutsatser måste delges företaget högsta ledning på ett formellt riktigt sätt.

2. Det grundläggande syftet med en skriftlig revisionsrapport är

a) att visa revisionens omfattning,

b) att ge ledningen information om hur företagets miljöpolicy efterlevs och om miljöutvecklingen vid anläggningen,

c) att ge ledningen information om hur effektiva och pålitliga systemen är när det gäller att övervaka anläggningens miljöpåverkan,

d) att påvisa eventuella behov av avhjälpande åtgärder.

G. Uppföljning av revisionen

Revisionen skall avslutas med att en plan för lämpliga avhjälpande åtgärder utarbetas och genomförs.

De förfaranden som behövs för att säkerställa att revisionsresultaten följs upp skall införas och användas.

H. Revisionsperioder

Revisionen skall genomföras eller revisionsperioden skall avslutas, beroende på omständigheterna, inom en tidrymd av högst tre år. Företagets högsta ledning fastställer revisionsfrekvensen med hänsyn till den tänkbara totala miljöpåverkan av verksamheterna vid anläggningen och till anläggningens miljöprogram och skall därvid särskilt beakta

a) verksamhetens art, omfattning och komplexitet,

b) utsläppens, avfallets, råvaru- och energiförbrukningens art och omfattning samt den allmänna inverkan på miljön av dessa faktorer,

c) betydelsen och angelägenhetsgraden av de problem som upptäckts under den inledande miljöutredningen eller under föregående revision,

d) tidigare miljöproblem i samband med verksamheten.

(1*) Vid tillämpningen av denna förordning skall termerna i ovanstående standarder tolkas på följande sätt:

- Kvalitetssystem skall förstås som miljöstyrningssystem.

- Kvalitetsstandard skall förstås som miljöstandard.

- Kvalitetshandbok skall förstås som miljöstyrningshandbok.

- Kvalitetsrevision skall förstås som miljörevision.

- Klient skall förstås som företagets högsta ledning.

- Revisionsobjekt skall förstås som anläggning.

BILAGA 3

KRAV IFRÅGA OM ACKREDITERING AV MILJÖKONTROLLANTER OCH DE ACKREDITERADE MILJÖKONTROLLANTERNAS UPPGIFTER

A. Krav i fråga om ackreditering av miljökontrollanter

1. Kriterierna för ackreditering av miljökontrollanter skall omfatta följande:

Personal

Den ackrediterade miljökontrollanten skall vara kompetent för de uppgifter som ackrediteringen omfattar, och skall upprätta och uppdatera förteckningar över sina medarbetares kvalifikationer, utbildning och erfarenhet inom minst följande områden:

- miljörevisionsmetodik,

- företagsledning och metoder för företagsledning,

- miljöproblem,

- lagstiftning, bestämmelser och standarder för det berörda området, inklusive särskilda riktlinjer med anledning av denna förordning,

- den teknik som används inom den verksamhet som skall granskas.

Oberoende och objektivitet

Den ackrediterade miljökontrollanten skall vara oberoende och opartisk.

Den ackrediterade miljökontrollanten skall kunna visa att hans företag och hans medarbetare inte står i något som helst kommersiellt, finansiellt eller annat beroendeförhållande som skulle kunna påverka eller minska tilltron till deras bedömningar och integritet under kontrollen eller ge upphov till tvivel om att alla tillämpliga bestämmelser efterlevs.

Miljökontrollanter som uppfyller kraven i standard EN 45 012, artikel 4 och 5, uppfyller dessa krav.

Förfaranden

För att uppfylla denna förordnings krav i fråga om kontroll av miljörevisioner skall den ackrediterade miljökontrollanten följa dokumenterade metoder och förfaranden för miljörevision inklusive metoder för kvalitetskontroll och sekretessbestämmelser.

Organisation

Om den ackrediterade miljökontrollanten är en juridisk person skall denna upprätta och på begäran visa en organisationsplan som förklarar funktioner och ansvarsfördelning samt ett dokument som anger organisationens rättsliga status, ägarförhållanden och finansiering.

2. Ackreditering av enskilda personer

Enskilda personer kan ackrediteras förutsatt att ackrediteringens omfattning begränsas till verksamheter som är av den arten och den storleksordningen att den sökande har den kompetens och den erfarenhet som är nödvändig för att fullgöra de uppgifter som avses i avsnitt B.

När det gäller anläggningar där sådan verksamhet bedrivs skall den sökande särskilt visa att han har tillräcklig kompetens och erfarenhet beträffande de tekniska, miljömässiga och rättsliga frågor som rör det område som ackrediteringen omfattar och beträffande kontrollmetoder och kontrollförfaranden. Den sökande skall uppfylla de kriterier ifråga om oberoende, objektivitet och förfaranden som anges i punkt 1.

3. Ansökan om ackreditering

Den som ansöker om att bli ackrediterad miljökontrollant skall fylla i och underteckna en officiell ansökningsblankett varigenom den sökande förklarar sig ha kunskap om hur ackrediteringssystemet fungerar, förklarar sig införstådd med att följa ackrediteringsförfarandet och att betala de fastställda avgifterna, förbinder sig att uppfylla kriterierna för ackreditering samt lämnar upplysningar om tidigare ansökningar eller ackrediteringar.

Den sökande skall få skriftlig information om ackrediteringsförfarandet och om ackrediterade miljökontrollanters rättigheter och skyldigheter, inklusive skyldigheten att betala avgifter. Ytterligare upplysningar av intresse skall på begäran lämnas till den sökande.

4. Ackrediteringsförfarandet

I ackrediteringsförfarandet skall följande ingå:

a) Insamling av de uppgifter som krävs för att bedöma den som ansöker om att bli ackrediterad miljökontrollant, vari ingår allmän information såsom namn, adress, rättslig status, personalresurser, eventuell inordning i en större enhet m.m., samt information för att bedöma om kriterierna i punkt 1 är uppfyllda och för att fastställa ackrediteringens omfattning.

b) Bedömning av den sökande genom att ackrediteringsorganet eller dess representanter bildar sig en uppfattning om huruvida den sökande uppfyller kriterierna för ackreditering på grundval av en granskning av inlämnade uppgifter och information om tidigare uppdrag samt ytterligare förfrågningar och eventuella samtal med den sökandes medarbetare. Sökanden skall underrättas om granskningen och ha möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

c) Ackrediteringsorganets genomgång av hela det bedömningsunderlag som krävs för beslutet om ackreditering.

d) Ett beslut av ackrediteringsorganet, på grundval av den granskning som avses i b, om att medge ackreditering på bestämda villkor och med eventuella begränsningar i ackrediteringens omfattning eller ett motiverat beslut om att avslå ansökan om ackreditering. Ackrediteringsorganet skall ha ett skriftligt förfarande för att bedöma ackrediteringens omfattning.

5. Tillsyn över ackrediterade miljökontrollanter

Regelbundet och med högst 36 månaders mellanrum skall åtgärder vidtas för att säkerställa att den ackrediterade miljökontrollanten fortfarande uppfyller kraven för ackreditering och för att kontrollera de utförda kontrollernas kvalitet.

Den ackrediterade miljökontrollanten skall omedelbart underrätta ackrediteringsorganet om alla ändringar av betydelse för ackrediteringen eller dess omfattning.

Ackrediteringsorganet får inte besluta om att upphäva eller tills vidare dra in ackrediteringen eller om att begränsa dess omfattning utan att den ackrediterade miljökontrollanten har getts möjlighet att yttra sig.

När en ackrediterad miljökontrollant skall utföra kontroller i en annan medlemsstat än den i vilken han är ackrediterad skall han först anmäla detta till ackrediteringsorganet i den medlemsstat där kontrollen skall ske.

6. Utvidgning av ackrediteringens omfattning

Ackrediteringsorganet skall ha skriftliga förfaranden för bedömning av ackrediterade miljökontrollanter som ansöker om en utvidgning av ackrediteringen.

B. Den ackrediterade miljökontrollantens uppgifter

1. Den ackrediterade miljökontrollanten skall granska miljöpolicydokument och miljöprogram, miljöstyrningssystem, miljöutrednings- och miljörevisionsförfaranden samt kontrollera och godkänna miljöredovisningar.

Utan att detta påverkar medlemsstaternas tillsyn över efterlevnaden av lagar och bestämmelser skall den ackrediterade miljökontrollanten kontrollera

- att alla krav i denna förordning, i synnerhet i fråga om miljöpolicy och miljöprogram, miljöutredning, miljöstyrningssystem, miljörevision och miljöredovisningar är uppfyllda,

- att sakuppgifter och information i miljöredovisningen är tillförlitliga och att upplysningarna på ett ändamålsenligt sätt täcker alla betydande miljöförhållanden som rör verksamheten vid anläggningen.

Den ackrediterade miljökontrollanten skall på ett professionellt sätt undersöka den tekniska kvaliteten på miljöutredningen eller miljörevisionen och andra förfaranden som företaget genomför, utan att i onödan upprepa dessa förfaranden.

2. Den ackrediterade miljökontrollanten skall arbeta enligt ett skriftligt avtal med företaget vilket definierar omfattningen av arbetet, och som gör det möjligt för kontrollanten att verka på ett oberoende och professionellt sätt och som förpliktigar företaget till nödvändigt samarbete.

I kontrollen ingår att gå igenom dokumentationen, att besöka anläggningen och då framför allt att intervjua personalen, att utarbeta en rapport till företagets ledning och att utforma lösningar till de problem som upptäcks.

I den dokumentation som skall gås igenom före besöket vid anläggningen ingår information om anläggningen och den verksamhet som bedrivs där, miljöpolicyn och programmen, en beskrivning av det miljöstyrningssystem som används vid anläggningen, uppgifter om miljöutredning och miljörevisioner som tidigare utförts, rapporter från dessa utredningar och revisioner och om eventuella avhjälpande åtgärder som vidtagits därefter samt förslaget till miljöredovisning.

3. Den ackrediterade miljökontrollanten skall i sin rapport till företagsledningen

a) påtala eventuella överträdelser av denna förordning i allmänhet, och i synnerhet

b) uppmärksamma eventuella tekniska brister i de metoder som används för miljöutredning eller miljörevision, i miljöstyrningssystemet eller i andra berörda förfaranden,

c) framföra eventuella invändningar mot förslaget till miljöredovisning samt ge synpunkter på hur redovisningen bör ändras eller kompletteras.

4. Följande fall kan förekomma:

a) Om

- miljöpolicyn har upprättats enligt tillämpliga krav i denna förordning,

- miljöutredningen eller revisionen är tekniskt tillfredsställande,

- miljöprogrammet tar upp alla berörda förhållanden av betydelse,

- miljöstyrningssystemet uppfyller kraven i bilaga 1, och

- miljöredovisningen är korrekt, tillräckligt detaljerad och uppfyller kraven i denna ordning,

skall den ackrediterade miljökontrollanten godkänna miljöredovisningen.

b) Om

- miljöpolicyn har upprättats enligt tillämpliga krav i denna förordning,

- miljöutredningen eller revisionen är tekniskt tillfredsställande,

- miljöprogrammet tar upp alla berörda förhållanden av betydelse,

- miljöstyrningssystemet uppfyller kraven i bilaga 1,

men

- miljöredovisningen behöver omarbetas eller kompletteras, eller redovisningen för mellanliggande år, då det inte varit aktuellt med godkännande, har befunnits vara felaktig eller missvisande, eller det inte finns någon redovisning för ett mellanliggande år då en sådan skulle ha utarbetats,

skall den ackrediterade miljökontrollanten diskutera de ändringar som behöver göras med företagsledningen och skall inte godkänna redovisningen förrän företaget har gjort de lämpliga tilläggen eller ändringarna i redovisningen, inklusive i tillämpliga fall med hänvisning till ändringar som kan behöva göras i tidigare icke godkända redovisningar, eller till ytterligare information som borde ha offentliggjorts under mellanliggande år.

c) Om

- miljöpolicyn inte har upprättats enligt tillämpliga krav i denna förordning, eller

- miljöutredningen eller revisionen inte är tekniskt tillfredsställande, eller

- miljöprogrammet inte tar upp alla berörda förhållanden av betydelse, eller

- miljöstyrningssystemet inte uppfyller kraven i bilaga 1,

skall den ackrediterade miljökontrollanten ge lämpliga rekommendationer till företagets ledning om de förbättringar som krävs och skall inte godkänna redovisningen förrän dessa brister i policyn eller programmet eller förfarandena har avhjälpts, revisionsförfarandet upprepats i den omfattning som är nödvändig och redovisningen omarbetats i enlighet därmed.

BILAGA 4

DELTAGARFÖRSÄKRAN

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

BILAGA 5

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS TILL BEHÖRIGA ORGAN I SAMBAND MED ANSÖKAN OM REGISTRERING OCH NÄR GODKÄNDA MILJÖREDOVISNINGAR SENARE LÄMNAS IN

1. Företagets namn.

2. Anläggningens namn och läge.

3. Kort beskrivning av verksamheten vid anläggningen (vid behov genom hänvisning till bifogade handlingar).

4. Namn på den ackrediterade miljökontrollant som har godkänt den bifogade redovisningen och dennes adress.

5. Senaste dag då nästa godkända miljöredovisning skall presenteras.

Följande uppgifter måste ingå i ansökan:

a) En kort beskrivning av miljöstyrningssystemet.

b) En beskrivning av det revisionsprogram som fastställts för anläggningen.

c) Den godkända miljöredovisningen.