Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994D0003.pdf

31994D0003

94/3/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 1993 om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfallEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 005 , 07/01/1994 s. 0015 - 0033

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0089

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 13 s. 0089KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 1993 om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall (94/3/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall(1), särskilt artikel 1 a i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt den ovan nämnda bestämmelsen skall kommissionen upprätta en förteckning över sådant avfall som hör till de kategorier som är förtecknade i bilaga I till det direktivet. Kommissionen kommer att bistås i denna uppgift av den kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande som inrättats enligt artikel 18 i det direktivet.

Åtgärderna enligt detta beslut är förenliga med yttrandet från ovan nämnda kommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning som finns i bilagan till detta beslut antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 47, senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

BILAGA

Förteckning över avfall enligt artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall (EUROPEISKA AVFALLSKATALOGEN)

Inledning

1. I artikel 1 a i direktiv 75/442/EEG avses med avfall "varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga 1 och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med".

2. Enligt artikel 1 a andra stycket skall kommissionen enligt det förfarande som fastställs i artikel 18 upprätta en förteckning över sådant avfall som hör till de kategorier som är förtecknade i bilaga 1. Denna förteckning kallas allmänt Europeiska avfallskatalogen och är tillämplig på allt avfall, oberoende av om det är ämnat att bortskaffas eller återvinnas.

3. Europeiska avfallskatalogen är en harmoniserad, icke-uttömmande förteckning över avfallsslag, dvs. en förteckning som skall ses över periodiskt och vid behov omarbetas enligt kommittéförfarandet.

Att ett material finns med i avfallskatalogen betyder dock inte att detta material betraktas som ett avfall i alla sammanhang. Endast om materialet utgör avfall enligt definitionen är det av betydelse att det finns med i katalogen.

4. Sådant avfall som ingår i Europeiska avfallskatalogen omfattas av bestämmelserna i direktivet utom när artikel 2.1 b i detta är tillämplig.

5. Europeiska avfallskatalogen skall fungera som en referensnomenklatur med gemensam terminologi för gemenskapen i syfte att effektivisera avfallshanteringen. I detta sammanhang bör Europeiska avfallskatalogen vara en grundläggande referens för gemenskapens program om avfallsstatistik, som påbörjats i enlighet med rådets resolution av den 7 maj 1990 om en politik för avfallshantering(1).

6. Europeiska avfallskatalogen skall anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen enligt det förfarande som anges i artikel 18 i direktivet.

7. Ett enskilt nummer i Europeiska avfallskatalogen bör inte läsas fristående från rubriken till det avsnitt där det ingår.

8. Avfallskatalogen skall inte inverka på den förteckning över farligt avfall som krävs enligt artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall(2).

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

(1) EGT nr C 122, 18.5.1990, s. 2.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20.